Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical analysis of water
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Thermal power plants (TPP) belong to the enterprises that accompany the development of any city. These industrial facilities consume and discharge large amounts of water. Therefore, thermal power plants are often located near water bodies that need to assess their ecological state and predict the consequences of the anthropogenic impact. The purpose of the work was to assess the ecological state of the floodplain Lake Ivanovskoye (Russia, Kirov region), which receives the wastewater from a thermal power plant, using a triadic approach and comparing the results of chemical analysis, bioassay and bioindication. It was shown that the main pollutant in the lake and the canal connecting Lake Ivanovskoye with the nearest river Vyatka is ammonium ion (up to 3.2 mg/dm3). In addition, the Russian standards for biological oxygen consumption are exceeded (analysis period is 20 days). The tests for the toxicity of wastewater showed inhibition of Paramecium caudatum and Escherichia coli reactions. In contrast, natural surface water from Lake Ivanovskoye stimulated the test functions of Scenedesmus quadricauda, P. caudatum, and E. coli. The death of Daphnia magna in the samples were not recorded. The totality of the facts pointed to the organic nature of pollution, leading to the anthropogenic eutrophication of the lake. The hypothesis was tested by using the bioindication method and by analyzing the totality of species of coastal aquatic plants. It was shown that the reservoir belongs to the mesotrophic type with a moderate degree of pollution, which decreases with distance from the wastewater discharge points. The increase in the trophicity of the reservoir is facilitated by thermal pollution (up to +15℃) and an alkaline pH of wastewater (up to 9.2). Thus, the joint analysis of the results of chemical analysis, bioassay and bioindication made it possible to carry out an objective assessment of the ecological state of the reservoir and identify the reasons for the revealed facts.
PL
Skład chemiczny wód ze źródeł i z szybów występujących na obszarze Ponidzia określono na podstawie wyników badań własnych wykonanych w 2012 r. oraz analiz archiwalnych. Podczas prac terenowych zinwentaryzowano 18 źródeł i 2 szyby i określono skład chemiczny ich wód. Badane wody, według klasyfikacji Altowskiego i Szwieca, należą do typów hydrochemicznych HCO3-Ca-Mg, Ca-HCO3-SO4 i od Na-Cl do Cl-Na. Mineralizacja wód waha się w granicach 0,5–46,8 g/dm3. Występowanie na obszarze badań wód o tak różnym składzie chemicznym jest związane ze skomplikowaną budową geologiczną rejonu Ponidzia (struktura blokowo-fałdowa pocięta licznymi uskokami).
EN
The chemical composition of waters from springs and wells in the Ponidzie area has been established based on research carried out in 2012 and on archived data. During field work, an inventory of 18 springs and two wells was made and the chemical composition of water was determined. The hydrochemical facies of water (according to Altowski and Szwiec classification) are of the following types: HCO3-Ca-Mg, Ca-HCO3-SO4 and from Na-Cl to Cl-Na, with the TDS concentrations in the range of 0.5–46.8 g/dm3. Such variable chemical composition is associated with a complicated geological structure of the Ponidzie area (a block-folded structure cut by numerous faults).
PL
Woda jest bardzo rozcieńczonym roztworem soli, kwasów, zasad i gazów. Zawiera prawie wszystkie substancje naturalne występujące w skorupie ziemskiej oraz substancje wytwarzane przez człowieka. Ilość i rodzaj substancji obecnych w wodach naturalnych mogą być różne i zależą od ich powszechności w danym środowisku, od ich rozpuszczalności oraz od różnorodnych procesów fizykochemicznych.
EN
Water is a very dilute solution of salts, acids, alkalis and gases. It contains almost all natural substances found in the earth's crust and man-made substances. The amount and type of substances present in natural waters can vary and depend on the prevalence in the community, on their solubility and from a variety of physical and chemical processes.
PL
W technologii podziemnego zgazowania węgla brunatnego powstają produkty uboczne mogące spowodować skażenie środowiska naturalnego. W artykule przedstawiono analizy chemiczne wody poprocesowej ze zgazowania węgla brunatnego. Przedstawiono również wyniki badań przesączalności i wymywalności fenoli w warunkach przepływu przez naturalne utwory geologiczne dla określenia możliwości ich trwałego związania i ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Zaproponowano koncepcję technologii ograniczenia skutków skażeń wód podziemnych w procesie podziemnego zgazowania węgla brunatnego.
EN
By-products, which may contaminate natural environment, are formed in the process of underground brown coal gasification. Chemical analyses of water from brown coal gasification have been presented in the paper. Test results of phenols filterability and leachability under conditions simulating natural geological structures have been discussed in the paper. Tests were conducted in order to define possibilities of durable bonding of phenols and limitation of pollution propagation. Technological concept of limiting consequences of groundwater contamination in underground brown coal gasification process has been introduced.
PL
Przeprowadzono badania chemiczne próbek gleb, pobranych w najbliższym sąsiedztwie przepalonego zwałowiska KWK "Nowy Wirek" oraz próbki wody, pochodzącej z zalewiska utworzonego w jego wyeksploatowanej części. Stwierdzono, że oznaczone w próbkach gleb zawartości pierwiastków: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn są przeważnie wyższe od zawartości w odpadach z tego zwałowiska, a także od średnich zawartości wykazywanych w rejonie Rudy Śląskiej. Również próbka wody wykazała wyższe zawartości pierwiastków: Al, Ba, Co, Cr, Cu, Ni, Zn, aniżeli wykazywane dla wód rejonu Rudy Śląskiej.
EN
Chemical analyses of soil samples taken from nearest neighbourhood of burned dumping ground KWK "Nowy Wirek" were made. The analyses of water samples taken from overflow land formed in exploited part of this dumping ground were also made. It was found that concentrations of As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn are mostly higher than concentrations of this elements in wastes deposited on dumping ground and also these concentrations are higher than average contents of analyzed elements in Ruda Śląska area. Water sample are also characterized by higher concentrations of Al, Ba, Co, Cr, Cu, Ni, Zn than concentrations of this elements in water of Ruda Śląska area.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.