Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar gęstości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
A Stokes viscometer made and launched by the authors in the Physical Laboratory of the State Higher Vocational School in Tarnów was presented. The construction of the viscometer is discussed and the theoretical description of the physical phenomena occurring there is given. The results of measurements on the device, statistical analysis of the measurement uncertainties and confrontation with the literature value are presented - the obtained results correspond very well to the literature values. A possible further development in the accuracy of theoretical description and experimental measurements related to the ellipsoid analysis of the shape of water droplets was suggested. The didactic aspects of the new experiment in the context of the understanding of molecular physics, especially by students of material engineering, were discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów gęstości ciekłych metali Cu, Pb oraz stopu Cu-Pb, z wykorzystaniem dylatometru horyzontalnego. Zmiany gęstości wraz z temperaturą opisano zależnościami liniowymi, które dobrze korelują z danymi literaturowymi. Gęstość Cu i Pb w stanie ciekłym opisano równaniami: PCU([g/cm3])=8,721-6,62x10[-4]xT , PPb ([g/cm3]) =11,0878-12,4x10[-4]xT.
EN
The densities of the liquid Cu, Pb and Cu-Pb alloy were measured by horizontal dilatometer. It has been observed that density can be described by a linear temperature dependence. The experimental values are in accordance with the literature data. The density of liquid Cu and Pb is given by equations: PCU([g/cm3])=8,721-6,62x10[-4]xT , PPb ([g/cm3]) =11,0878-12,4x10[-4]xT respectively.
PL
W poniższej pracy przedstawiono obliczenia cieplne i wytrzymałościowe dla wstawki temperaturowej pracującej w warunkach ustalonych oraz nieustalonych. Pokazano jej geometrię oraz przyjęty podział na elementy skończone. Następnie opisano warunki, w których ona pracuje. Przedstawiono przyjęte cieplne i wytrzymałościowe warunki brzegowe. Wyjaśniono, w jaki sposób można określić rozkład współczynnika opromieniowania. Pokazano wyznaczone rozkłady temperatury, naprężeń cieplnych i sumarycznych. W końcowej części pracy wyciągnięto wnioski dotyczące jej bezpiecznej pracy. Dodatkowo przedstawiono przykład zastosowania wstawki w warunkach rzeczywistych. Na podstawie zmierzonych temperatur w pięciu punktach wstawki określono gęstość strumienia ciepła od strony komory paleniskowej, współczynnik wnikania ciepła na wewnętrznej powierzchni rur ekranowych kotła oraz temperaturę mieszaniny parowo-wodnej przepływającej w rurach parownika kotła.
EN
In this paper, thermal and strength calculations for a flux-tube in steady state and transient conditions are presented. A flux-tube is a tubular-type instrument for heat flux measurement. Its geometry and finite element mesh are shown. The working conditions of a flux-tube are described. Next, all considered thermal and strength boundary conditions are presented. In order to define one of them the view factor distribution should be determined. The calculated view factor distribution on the outer surface of a flux-tube is presented. Later calculated temperature, thermal and total stress distribution in the considered element are shown. Next conclusions regarding safe operation of flux-tube in steady state and transient conditions are presented. At the end of paper the example of a flux-tube application in power plant is presented. The five temperatures measured at the flux-tube situated at the elevation of 19.2 m are presented. Based on measured five temperatures three parameters were calculated: heat flux q, heat transfer coefficient α and temperature of the water-steam mixture Tcz. The calculated parameters are portrayed.
EN
Many studies concerning evaluation of the artery blood flow based on coronarographic images have been made. Application of the indicator-dilution technique allows calculation of absolute values of the blood flow in the coronary arteries based on the densitometric analysis of coronarographic image sequences under some specific conditions imposed on injections of the contrast medium and digital image sequences registration. This method is based on densitometric measurements carried out in two sequences of images of the same artery. The first sequence is recorded during the routine injection of the contrast, and the other is recorded during the slow test injection of the contrast with a reduced amount of the indicator. The method was tested on coronarographic images obtained in routine examinations in two groups of control patients. The comparative analysis of 18 patients indicates that there exists a moderate consistency between the results of this method and the clinical assessment. The results of our studies are strongly dependent on the accuracy of the measurements and the method of recording. Proposed method, tested on the model of artery and measurements obtained from coronarographic examinations of control groups of patients, provides grounds for future studies.
6
Content available remote The surface tension and density of Cu-Pb-Fe alloys
EN
The surface tension and density for twelve Cu-Pb-Fe alloys were determined by sessile drop method. The X-ray radiographic technique was used to obtain images of Cu-Pb-Fe drops, and computer programs were employed to calculate densities and surface tensions of investigated alloys. Investigated alloys were selected to cover the composition of reduced alloys from slag obtained during direct-to-blister flash smelting process. The surface tension was found to increase with temperature. It suggests that lead atoms were replaced by iron and copper atoms in the surface phase of the Cu-Pb-Fe alloys.
PL
Praca zawiera wyniki pomiarów napięcia powierzchniowego i gęstości dla dwunastu stopów Cu-Pb-Fe wykonanych za pomocą metody leżącej kropli. Obrazy kropel badanych stopów otrzymywanoa z apomocą techniki rentgenowskiej, przy czym ich napięcie powierzchniowe i gęstość obliczano za pomocą odpowiednich programów komputerowych. Skład badanych stopów pokrywał się ze składami stopów Cu-Pb-Fe otrzymywanymi w procesie odmiedziowywania żuzli z procesu jednostadialnego otzrymywania miedzi. Dla wszystkich badanych stopów napięcie powierzchniowe rośnie ze wzrostem temperatury. Sugeruje to, że atomy ołowiu są zamieniane przez atomy miedzi i żelaza w warstwie powierzchniowej badanych stopów.
7
Content available remote SURDAT - database of the physical properties of liquid lead-free solders
EN
The SURDAT database was constructed using the experimental data of the surface tension, density and the molar volume. Most results presented here were obtained at the Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences in Krakow during the last 7 years. The measurements of the surface tension and density were performed by the maximum bubble pressure and the dilatometric methods, while the molar volumes were calculated. SURDAT database comprises data for 7 pure metals, 9 binary, 5 ternary, 2 quaternary and 1 quinary Pb-free systems, enabling presentation in the numerical and the graphical form, such as temperature dependences and the isotherms at fixed temperatures. Moreover, SURDAT is linked with computer software BUTLER for modeling the surface tension of liquid alloys from the optimized thermodynamic parameters of the liquid phase and surface tensions of pure components. A comparison of the experimental results of the surface tension data with those from calculated from the optimized thermodynamic parameters of different authors is also possible.
PL
Opracowana została baza właściwości fizycznych SURDAT zawierajaca dane napięcia powierzchniowego, gęstości i objętości molowej. Większość danych eksperymentalnych została zmierzona w ostatnich 7 latach w Instytucie metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie. Pomiary napięcia powierzchniowego zostały wykonane metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyukach gazowych a pomiary gęstości metodą dylatometryczną. Objetość molowa była obliczana z wykorzystaniem danych gęstosci. Baza SURDAT zawiera dane dla 7 czystych metali, 9 układów dwuskładnikowych, 2 czteroskładnikowych oraz jednego ukladu pięcioskładnikowego i umożliwia prezentację danych w postaci numerycznej oraz graficznej formie zależności temperaturowych oraz izotermicznych. Ponadto baza SURDAT wspołpracuje z programem BUTLER służącym do modelowania napięcia powierzchniowego wykorzystując zoptymalizowane parametry termodynamiczne fazy cieklej oraz napięcia powierzchniowe i gęstość czystych metali oraz daje możliwość porównania ich ze wskazanymi danymi eksperymentalnymi oraz obliczonymi z wykorzystaniem parametrów termodynamicznych różnych autorów.
EN
The maximum bubble pressure method for the determination of the surface tension and dilatometric technique for density measurements were applied in the studies of liquid quaternary Sn-Ag-Cu-Sb alloys close to the ternary eutectic (Sn-Ag-Cu). The investigations of the density were conducted in the temperature range from 513 K to 1186 K and these of the surface tension from 513K to 1177 K. The experiments were carried out for the liquid alloy of composition close to the ternary eutectic (Sn3.3Ag0.76Cu) and for four quaternary liquid alloys (Sn-3.3Ag-0.76Cu) + Sb alloys (Xsb = 0.03, 0.06, 0.09, 0.12 molar fractions). It has been found that both surface tension and density show linear dependence on temperature. The relations describing the dependence of the surface tension and density on concentration were determined. The surface tension, density and molar volume isotherms calculated at 673 K and 1273 K have shown that the antimony addition to the ternary alloy (Sn-3.3Ag-0.76Cu) decreases the surface tension and the density while increase of the molar volume is observed. The maximal decrease of surface tension is slightly higher than 50 mN/m and that for density is about 0.15 g*cm3. The observed increase of molar volume is about 2.5 cm3 at the maximal Sb addition equal to 0.12 mole fraction.
PL
Stosując metodę maksymalnego cisnienia w pecherzykach gazowych dla pomiaru napięcia powierzchniowego oraz technikę dylatometryczna dla pomiaru gęstości wykonano badania dla ciekłych stopów czteroskładniokowych Sn-Ag-Cu-Sb bliskich eutektyce potrójnej Sn-Ag-Cu. Pomiary gestości przeprowadzono z wakresie temperatur 513K do 1186K, a dla napięcia powierzchniowego od 513 K do 1177K. pomiary wykomano dla ciekłych stopów o składzie wyjsciowym (Sn-3.3Ag-0.76Cu) i dla czterech stopów (Sn-3.3Ag-0.76Cu) + Sb (XSB=0.03, 0.06, 0.09 i 0.12 ułamka molowego). W pracy wykazano, że zarówno napięcie powierzchniowe jak i gestość cechują sie liniowa zależnościa od temperatury. Wyznaczono także zalezności napięcia powierzchniowego od stężenia. Izotermy napięcia powierzchniowego, gestości i objetości molowej obliczone dla temperatur 673 K i 1273 K wykazały, ze dodatek antymonu do stopu (Sn-3.3Ag-0.76Cu) obniża napiecie powierzchniowe i gęstość natomast podwyższa objetość molowa. Maksymalne obniżenie napiecia powierzchniowego jest nieco wyzsze od 50mN/m, a dla gestości wynosi około 0.15g/cm3. Wzrost objetości molowej wynosi ok. 2.5 cm3 przy maksymalnym dodatku antymonu 0.12 ułamka molowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.