Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Słoma jako paliwo
PL
W artykule przedstawiono przykład zastosowania słomy jako surowca energetycznego dla jednostki energetycznej o mocy 1 MW, która powstała w wyniku rekonstrukcji jednostki kotłowej opalanej gazem. W artykule wskazuje się na walory energetyczne słomy jako paliwa. Analizuje się jej fizykalno-chemiczne cechy (właściwości) oraz parametry energetyczne i techniczne, które charakterystyczne są dla biomasy, ze wskazaniem specyfiki procesu spalania słomy. W porównaniu do gazu ziemnego słoma jest niskokalorycznym surowcem energetycznym o wartości opałowej 13,5÷19,0 MJźkg-1, której wartość zależy od rodzaju słomy i jej względnej wilgotności. Słomę jako surowiec energetyczny opisują następujące charakterystyczne wielkości (cechy) [Denisiuk 1998, 2001]: wartość opałowa [MJźkg-1] (w gazie ziemnym [MJź m-3]), temperatura spalania [°C], temperatura topnienia popiołu [°C], masa usypowa [kgźm-3], gęstość [tźm-3], objętość właściwa [tźm-3], współczynnik koncentracji energii [MWhźm-3], potencjał energetyczny [GJźha-1], wyrównanie rozmiarowe słomy, zawartość wody. Wielkości te mają wpływ na parametry konstrukcyjne kotła przeznaczonego do spalania słomy, a z nich wynikają wymagania w zakresie energetycznego przygotowania słomy.
EN
The article presents an example for using straw as raw material for energy production in a 1 MW power plant established by means of reconstruction of a gas-fired boiler unit. The authors point out energy-related advantages of straw used as fuel. The work involves analysis of its physical and chemical characteristics (properties) and energy-related and technical parameters, which are characteristic for biomass, with explanation of straw combustion process specificity. Compared to natural gas, straw is a low-calorific raw material for energy production with calorific value 13.5-19.0 MJźkg-1 (this value depends on straw type and its relative humidity. The following characteristic values (features) describe straw as raw material for energy production [Denisiuk, 1998; Denisiuk, 2001]: calorific value MJźkg-1 (for natural gas: MJź m-3), combustion temperature °C, ash melting temperature °C, bulk mass kgźm-3, density t źm-3, specific volume tźm-3, energy concentration coefficient MWhźm -3, energy potential GJź ha-1, straw size compensation, water content. These values influence constructional parameters of boiler designed for straw combustion, and in turn these parameters determine requirements regarding straw preparation for energy generation purposes.
2
Content available Słoma - potencjał masy i energii
PL
W pracy zawarta jest ocena parametrów potencjału masy i energii słomy pozyskanej na polach Pojezierza Iławskiego. Wstępnie potencjał masy i energii odniesiony do powierzchni pola wyznaczono przy pomocy wskaźnika stosunku plonu ziarna do plonu słomy, który w literaturze [Wiśniewski 2000] podawany jest z:s = 1:1,3. Tymczasem, jak wykazały dziesięcioletnie badania przeprowadzone na polach Pojezierza Iławskiego wskaźnik ten wynosi średnio z:s=1:0,46. Pokazane zostały także zależności parametrów energetycznych słomy tj potencjału masy i energii od rodzaju kombajnu użytego do omłotu ziarna zbóż.
EN
The paper concerns the evaluation of the parameters of mass and energy potentials of straw obtained from the fields of the Iława Lake District. Initially, the mass and energy potentials, related to the field area, were determined using the index defining the seed yield to straw yield ratio, which in the literature [Wiśniewski 2000] is given as z:s=1:1.3. However, as the ten-year studies carried out in the fields of the Iława Lake District have shown, this index averages z:s=1:0.46. The relationships between energy parameters of straw, i.e. mass and energy potentials, and type of combine used for threshing corn have been shown as well.
3
Content available Brykiety/pelety ze słomy w energetyce
PL
W pracy zawarta jest ocena parametrów technicznych brykietów i peletów wyprodukowanych ze słomy pozyskanej na polach Powiśla Sztumskiego. Pokazane zostały także przykłady urządzeń energetycznych (kotłów, pieców), w których jako surowiec energetyczny mogą mieć zastosowanie brykiety lub pelety. Podjęta została próba wskazania zasadności przetwarzania balotów sprasowanej słomy w brykiety lub pelety, by następnie te były spalane w jednostkach energetycznych.
EN
The paper contains evaluation of technical parameters of briquettes and pellets made of straw acquired from the fields of Powiśle Sztumskie. Moreover, it shows examples of energy systems /boilers, furnaces/, which may use briquettes or pellets as fuels. An effort has been made to determine if it is justified to process ballots of pressed straw into briquettes or pellets, which are then burned in energy units.
PL
Słoma jako dojrzałe i wysuszone źdźbła roślin jest znana i stosowana w rolnictwie od dawna, głównie w celach ściółkowych, a często traktowana jest jako rolniczy odpad poprodukcyjny. W dawnych czasach źdźbła słomy żytniej, powiązane w snopy miały zastosowanie do produkcji pokryć dachowych i kopców z ziemniakami.
PL
W pracy, na przykładach rozwiązań stosowanych w Austrii, omówiono regionalne struktury energetyczne bazujące na odnawialnych źródłach energii i przedstawiono rodzaje upraw o wysokim potencjale energetycznym.
EN
The study, using the examples of solutions applied in Austria, discusses regional energetic structures based on renewable sources of energy and presents the types of crops with high energy potential.
6
Content available Koszt likwidacji plantacji roślin energetycznych
PL
W pracy przedstawiono rodzaje upraw roślin energetycznych o wysokim potencjale energetycznym. Na przykładzie likwidacji plantacji konopi przemysłowych w powiecie sztumskim, omówiono niektóre aspekty oddziaływania na środowisko prowadzonych w monokulturze wieloletnich upraw roślin energetycznych. Przedstawiono potencjał masy i energii tej plantacji. W aspekcie ekonomicznym omówiono technologiczne warianty likwidacji plantacji energetycznych na przykładzie 200 ha konopi przemysłowych w gminie Sztum.
EN
The paper presents types of cultivations of power plants with high power potential. The paper discusses some aspects of impact of permanent crops of power plants, grown in a monoculture, on the environment, on the example of elimination of industrial hemp plantation in the district of Sztum. A potential of mass and energy of this plantation was presented. Technological variants of elimination of power plantations in the economical aspect were discussed on the example of 200 ha of industrial hemp in the commune of Sztum.
PL
Praca jest odpowiedzią na złożoną dedykację i życzenia STYKA [1997] propagowania nowego w Polsce gatunku rośliny, tj. ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby), która w Ameryce Południowej występuje w warunkach naturalnych. Zainteresowanie tą rośliną dało włókiennictwo, następnie przemysł paszowy a obecnie agroenergetyka. W ramach Odnawialnych Źródeł Energii, w grupie biomasa ślazowiec pensylwański budzi rosnące zainteresowanie energetyków. W warunkach polskich w 1995 r. pojawiła się bariera wolnego dostępu do uprawy tej rośliny, w związku z zarejestrowaniem w 1995 r patentem nr 177699 [www.biotek.pl].
EN
The present paper is a response to the dedication and wishes of STYKA [1997] to disseminate Virginia fanpetals – a new plant in Poland, which grows in nature in South America. The plant is receiving interest from the textile, feed and agroenergetics industries. The Virginia fanpetals, placed in the biomass group of the Renewable Energy Sources, has been arousing growing interest of power engineers. In Poland, due to the patent no.77699 [www.biotek.pl] registered in 1995, growing this plant become restricted.
8
Content available remote Energetyczne wykorzystanie biogazu
PL
Praca zawiera projekt produkcji biogazu poprzez fermentację metanową gnojowicy bydlęcej, trzody chlewnej i odpadów zakładów mięsnych. Docelowo także przewiduje się fermentację metanową osadów ściekowych oczyszczalni ścieków. Zaprezentowany typoszereg biogazowni jest wynikiem doświadczeń IBMER, firmy MEGA, FORMATIC, FEROXSES i oparty jest o dwie stalowe komory fermentacyjne po 500m3 każda, z zewnętrznymi wymiennikami ciepła i osiowo zamontowanymi mieszadłami –typu duńskiego. Powstająca po fermentacji stała frakcja, jako osad biologiczny, po wzbogaceniu słomą i odpadami drewna zostanie spalona w dalszej części technologii.
EN
The work includes a project of biogas production by methane fermentation of liquid manure produced by cattle, swine and waste from meat plants. Ultimately methane fermentation of sewage sludge from sewage-treatment plants shall be also applied. The presented type series of the biogas plant is a result of experience of IBMER, MEGA, FORMATIC, FEROXSES companies and is based on two steel fermentation chambers 500m3 each, with external heat exchangers and axially mounted Danish type mixers. A solid fraction formed as biological sludge in the result of fermentation, after treatment with straw and timber waste will be incinerated later on in the process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.