Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  włókno kokosowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
An attempt was made to modify compostable polymer composites based on polylactide (PLA). Composites based on PLA with the addition of coconut fibers, wood fibers, flax fibers and corn particles were produced, and their weight friction was 15%. The composites prepared by means of injection molding were subjected to mechanical characteristics (tensile, bending and impact strength). Due to the intended use (elements of small orthoses) of the produced materials, composites were subjected to hydrolytic degradation in physiological saline solution at 38°C. The test results showed that the addition of natural fillers will positively affect the stiffness of the produced composites, with a slight decrease in tensile strength. The highest values were obtained for composites with the addition of wood fibers, where the improvement of Young’s modulus was approx. 50%, while the decrease in tensile strength was only 8% compare to unmodified PLA. Additionally, a decrease in mechanical properties was observed after 42 days of incubation in water. The lowest decrease in the properties obtained during the flexural tests was characteristic of unmodified PLA, while the highest decrease was observed in composites with bamboo fiber. The research objective constructed in this way confirms the validity of the using biobased fillers. The produced composites not only have high mechanical properties, but are also an excellent alternative to petrochemical polymer composites, the recycling of which is burdensome for the human natural environment.
PL
Podjęto próbę modyfikacji kompostowalnych kompozytów polimerowych na osnowie polilaktydu (PLA). Wytworzone zostały kompozyty na bazie PLA z dodatkiem włókien kokosowych, mączki drzewnej, włókien lnianych oraz cząstek kukurydzy, a ich udział wagowy wynosił 15%. Tak przygotowane kompozyty za pomocą formowania wtryskowego zostały poddane charakterystyce mechanicznej (rozciąganie, zginanie oraz udarność). Ze względu na przewidziane zastosowanie (elementy małych ortez) wytworzonych materiałów zostały one poddane hydrolitycznej degradacji w roztworze soli fizjologicznej w temperaturze 38°C. Wyniki badań pokazały, że dodatek naturalnych napełniaczy pozytywnie wpłynął na sztywność wytworzonych kompozytów, przy równoczesnym nieznacznym spadku wytrzymałości na rozciąganie. Najwyższe wartości uzyskano dla kompozytów z dodatkiem mączki drzewnej, gdzie poprawa modułu Younga wynosiła ok. 50%, a spadek wytrzymałości na rozciąganie wynosił tylko 8% w porównaniu z niemodyfikowanym PLA. Dodatkowo zaobserwowano pogorszenie właściwości mechanicznych po 42 dniach inkubacji w wodzie. Najmniejsze różnice we właściwościach otrzymanych podczas próby zginania zaobserwowano dla niemodyfikowanego PLA, a największe dla kompozytów z włóknem bambusowym. Tak skonstruowany cel badań potwierdza słuszność stosowania biopochodnych napełniaczy. Wytworzone kompozyty nie tylko posiadają bardzo dobre właściwości mechaniczne, ale również są doskonałą alternatywą dla petrochemicznych kompozytów polimerów, których recykling obciąża naturalne środowisko człowieka.
EN
Many researchers have investigated alternative sources to overcome the problem of conventional building material polluting the environment by the development of green self-compacting concrete in the construction industry. The best alternative solution is to utilise non-conventional construction materials like agricultural wastes. Meanwhile, self-compacting concrete (SCC) is considered as high strength as well as high-performance concrete. The demerits, which include tensile and flexural strength, can be improved by incorporating coir fibres. The utilisation of coir fibres also modifies self-compacting concrete performance after cracking and improves the toughness. This study defines an experimental investigation of the mechanical properties of self-compacting concrete containing coir fibres (CF) with different percentages being 0%, 0.2%, 0.5%, 1%, and 1.5% at 7- and 28-days water curing. The mechanical properties include the slump flow and compressive and tensile strength were examined. The outcomes demonstrated that a required slump flow for self-compacting concrete was achieved using coir fibres up to 1%, beyond which it reduced the slump significantly. The length of fibre and proportion of fibres directly affected the workability. The compressive strength was 10% to 15% enhanced with the incorporation of coir fibres up to 0.5%; after that, the strength was slightly reduced, and tensile strength was 30% to 50% improved compared to conventional self-compacting concrete up to 1% of coir fibres incorporation in the SCC mix, after which it rapidly reduced.
EN
Purpose: In this work, coir fibre with varying fibre content was selected as reinforcements to prepare polymer-based matrices and the problem of reduced fibre-matrix interfacial bond strength has been diluted by chemical treatment of coir fibres with alkali solution. Design/methodology/approach: The effect of fibre loading, solution concentration and soaking time on the impact strength of the composites were analyzed using statistical techniques. Response Surface Methodology (RSM) approach was used to model and optimize the impact properties of coir-polyester composites. Findings: The impact strength of coir fibre reinforced polyester composite depends mainly on the fabrication parameters such as fibre-polyester content, soaking time, concentration of soaking agent and adhesive interaction between the fibre and reinforcement. Research limitations/implications: The mechanical properties of any coir polyester composite depend on the nature bonding between the fibre and reinforcement. The presence of cellulose, lignin on the periphery of any natural fibre reduces the bonding strength of the composite. This limitation is overcome by fibre treatment over sodium hydroxide to have better impact properties. Practical implications: Now days, natural fibre reinforced composites are capable of replacing automotive parts, subjected to static loads such as engine Guard, light doom, name plate, tool box and front panels etc. These materials can withstand any static load due to its higher strength to weight ratios. Originality/value: The effect of fibre loading, solution concentration and soaking time on the impact strength of the composites were analyzed using statistical techniques. Response Surface Methodology (RSM) approach was used to model and optimize the impact properties of coir-polyester composites. The impact strength of NaOH impregnated coir fibre reinforced polyester composites was evaluated.
4
Content available remote An Investigation on the Performance of Modified Coir Spinning Machine
EN
Coir fibre is a non-conventional fibre extracted from the husk of coconut fruit and is abundantly available in tropical countries. Coir yarn is produced in the decentralised cottage industry. Increase in the demand for the coir fibre yarns for value-added applications has forced the coir yarn manufacturers to improve the existing coir spinning machine in different ways. In this study, the working principle of the existing coir spinning machine has been studied from the perspective of further improvements in production rate, yarn quality and spinning performance. Modifications have been made in the existing coir spinning machine in fibre feeding, opening and cleaning. There is improvement in the production rate of up to 20% with significant improvements in the yarn quality and spinning performance.
EN
Coconut fiber was chemically modified by NaOCl/NaOH, and then was composited through a cross-linking reaction with glutaraldehyde. The chitosan/coconut fiber (CTS/CF) composite membranes were prepared at various ratios of coconut fiber (CF) and then tested to determine their ability to eliminate aqueous heavy metals. The results showed that CTS/CF composite membranes having CF ratio of 80 wt% exhibited good mechanical strength as 89.8MPa. In the elimination experiment of heavy metal ions, the CTS/CF 20/80 also showed that the removal capacity of Cu (II) and Pb (II) were over 90%.
EN
The subject of the study is analyzing the impact of coconut fibre and salt mixture used for eliminating slipperiness on roads on roadside soil. The tests were done on the soil samples taken from the fixed areas twice: in the autumn before applying the composite and in the following spring. Laboratory tests indicated decrease of conduciveness in soil after using the composite in wintertime. This can cause decreasing saltiness of roadside soil. In contrast to commonly used methods of eliminating slipperiness on roads with salts only applying the composite could diminish the negative effects of roadside soil saltiness.
PL
Przedmiotem badań jest analiza wpływu zastosowanego kompozytu mieszanki włókna kokosowego i soli drogowej do usuwania śliskości drogowej na gleby w pasie przydrożnym. Badania laboratoryjne przeprowadzono na próbkach gleby pobranych z wyznaczonych poletek doświadczalnych w dwóch okresach: jesiennym przed zastosowaniem mieszanki oraz wiosną roku następnego. Analizy laboratoryjne wykazały głównie spadek wartości przewodnictwa właściwego po okresie zimowego stosowania zaproponowanego kompozytu, przyczyniając się do redukcji zasolenia gleb przydrożnych. Zastosowanie omawianej metody do usuwania śliskości jezdni może przyczynić się do zmniejszenia negatywnych skutków procesu zasolenia gleby w porównaniu z powszechnie stosowanymi technikami wykorzystującymi wyłącznie mieszanki samych soli.
EN
In this research, the suitability of almond shell and coconut fiber as a renewable agricultural residue for manufacturing of biocomposite to be used as a replacement of wood was investigated. The use of agriculture waste as a reinforcement in composite may result in several environmental and socioeconomic benefits. Biocomposite containing different weight percentage of almond shell particle (10, 20, 30, 40 and 50 wt%) and coconut fiber (2, 4 and 6 wt%) mixed with 20 wt% of almond shell particles were made using epoxy resin and 0.5 wt% of Tricresyl Phosphate. Thermal stability test and morphology (SEM) of the biocomposite were determined.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań trwałości materiałów biokompozytowych umacnianych łuskami migdałowca i włóknami kokosowymi, używanych jako zamienniki drewna. Zastosowanie odpadów rolniczych jako elementów umacniających materiały kompozytowe pozytywnie oddziałuje zarówno na środowisko naturalne, jak i kryteria ekonomiczne ich producentów. W badaniach stosowano materiały biokompozytowe o zawartości cząstek łusek migdałowca od 10 do 50% mas. oraz włókien kokosowych 2, 4 i 6% mas. Osnową wytworzonych kompozytów była żywica epoksydowa z dodatkiem fosforanu trikrezylowego 0,5% mas. Wykonano badania stabilności cieplnej wytworzonych biokompozytów oraz ich mikrostruktury przy zastosowaniu mikroskopu skaningowego SEM.
EN
This paper deals with the tribological and physical property analysis of polypropylene filled by selected natural fibres of vegetable and animal origin (coconut, flax, cellulose and fleece fibres) from the application point of view. Tribological properties of injection parts are evaluated through surface roughness and friction coefficient. Physical properties are evaluated in light of melt flow behaviour, the strength characteristics of injection parts, flammability, and shape stability both under lower and higher temperatures.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje właściwości tribologiczne i fizyczne analizy polipropylenu wypełnionego włóknami pochodzenia naturalnego, roślinnego i zwierzęcego (głównie kokosowe, włóknina, len i włókna celulozowe). Właściwości tribologiczne wtryskiwanego detalu są oceniane pod kątem chropowatości powierzchni oraz współczynnika tarcia. Właściwości fizyczne są oceniane pod kątem zachowania przepływu roztopionego materiału, cech wytrzymałościowych wtryskiwanej wypraski, palności i stabilności kształtu wypraski zarówno przy niskich, jak i w wysokich temperaturach.
EN
The use of coconut fiber (CF) agricultural waste was considered as an environmentally friendly and inexpensive alternative in flame retarded biocomposites. To decrease the high content of aluminum trihydrate (ATH) required, the thermal decomposition (thermogravimetry), flammability [oxygen index (LOI) and UL 94 test] and fire behavior (cone calorimeter) of a combination of CF and ATH were investigated in a commercial blend of thermoplastic starch (TPS) and cellulose derivatives. CF induced some charring activity, slightly decreasing the fire load and burning propensity in cone calorimeter test. ATH decomposes endothermically into water and inorganic residue. Significant fuel dilution as well as a pronounced residual protection layer reduces the fire hazards. Replacing a part of ATH with coconut fibers resulted in improved flame retardancy in terms of ignition, reaction to small flame, and flame-spread characteristics [heat release rate (HRR), fire growth rate (FIGRA), etc.]. The observed ATH and CF synergy opens the door to significant reduction of the ATH contents and thus to interesting flame retarded biocomposites.
PL
Badano możliwość zastosowania dodatku włókna kokosowego (CF), pochodzącego z odpadów rolniczych, jako tanią i przyjazną dla środowiska alternatywną metodę uniepalniania biokompozytów. Wykonano próbki kompozytów skrobi termoplastycznej z dodatkiem środka uniepalniającego w postaci wodorotlenku glinu (ATH), CF lub ich mieszaniny (tabela l). Określono parametry rozkładu termicznego otrzymanych próbek (rys. 1, tabela 2), zbadano ich palność wykonując test UL 94 (rys. 2, tabela 3) oraz wyznaczając wartości indeksu tlenowego (LOI) (tabela 3), a także wykonując pomiary za pomocą kalorymetru stożkowego (rys. 3—5, tabela 4). Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że zarówno dodatek CF jak i ATH powodował ograniczenie palności badanych biokompozytów. Zauważono, że zastosowanie jako środka uniepalniającego mieszanki ATH i CF daje efekt synergiczny związany ze wzmocnieniem działania uniepalniającego w porównaniu z użyciem pojedynczego napełniacza. Zaobserwowany efekt daje możliwość ograniczenia, stosowanego zwykle w dużych ilościach, dodatku ATH, a jednocześnie uzyskania skuteczniej uniepalnionych biokompozytów.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań adsorpcyjnego usuwania jonów metali ciężkich z roztworu wodnego. Separacja Zn(II), Cd(II), Co(II), Cu(II) oraz Ni(II) była prowadzona za pomocą roślinnego sorbentu włókien orzecha kokosowego (zakres stężeń 20÷50 mg/dm3). Określono wydajność sorpcyjną dla surowych i modyfikowanych chemicznie włókien kokosowych. Włókna aktywowano 30% roztworem H2O2 oraz 5% roztworem NaOH. Największą pojemność sorpcyjną wykazały włókna modyfikowane NaOH, zaś najmniejszą traktowane H2O2. Równowagę procesu adsorpcji dla większości jonów metali osiągnięto po około 5 h. Do opisu równowagi sorpcji badanych jonów przetestowano trzy równania: Redlicha-Petersona, Freundlicha i Langmuira. Analiza parametrów oceny statystycznej potwierdziła, że dla wszystkich przypadków uzyskano dobre dopasowanie do danych eksperymentalnych. Otrzymane wyniki badań potwierdzają sorpcyjne właściwości włókna kokosowego w procesie usuwania metali ciężkich z wody oraz jego przydatność jako alternatywnego biosorbentu uzdatniającego wodę.
EN
The paper presents the results of removal of heavy metals ions from aqueous solution by adsorption. Zn(II), Cd(II), Co(II), Cu(II) and Ni(II) were adsorbed onto lignocellulosic sorbent, a natural polymer (concentration range: 20÷50 mg/dm3). Sorption capacity was determined for raw and chemically modified coir fibres. Fibre samples activated with 30% H2O2 solution and 5% NaOH solution were tested. Fibres modified with sodium hydroxide have been found to have the highest sorption capacity. Samples treated with H2O2 have been found the least effective. The results showed that the time required to reach equilibrium for most of the metal ions was approximately 5 hours. The equilibrium sorption data for test ions were analyzed using three widely applied isotherms: Redlich-Peterson, Freundlich and Langmuir. Analysis of statistical assessment parameters confirmed that obtained a good fit to experimental data for most of cases. The test results have confirmed that coir is an efficient sorbent for the removal of heavy metals ions from water and that it may be used as an alternative biosorbent for the treatment of contaminated water.
EN
The paper presents the results of removal of heavy metals ions from aqueous solution by adsorption. Zn(II), Cd(II), Co(II), Cu(II) and Ni(II) were adsorbed on lignocellulosic sorbent, a natural polymer (concentration range: 20–50 mg/dm3). Sorption capacity was determined for raw and chemically modified coir fibres. Fibre samples activated with 30 % H2O2   solution and 5 % NaOH solution were tested. Fibres modified with sodium hydroxide were found to have the highest sorption capacity. Samples treated with H2O2  were found the least effectiveness. The results showed that the time required to reach equilibrium for most of the metal ions was approximately 5 hours. The equilibrium sorption data for test ions were analyzed using three widely applied isotherms: Redlich–Peterson, Freundlich and Langmuir. Assessment of statistical parameters confirmed that a good fit to experimental data for most of cases was obtained. The test results confirmed that coir is an efficient sorbent for the removal of heavy metals ions from water and that it may be used as an alternative biosorbent for the treatment of contaminated water.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań adsorpcyjnego usuwania jonów metali ciężkich z roztworu wodnego. Adsorpcja Zn(II), Cd(II), Co(II), Cu (II) oraz Ni (II) była prowadzona na roślinnym sorbencie – włóknach orzecha kokosowego (zakres stężeń 20–50 mg/dm3). Określono wydajność sorpcyjną dla surowych i modyfikowanych chemicznie włókien. Włókna aktywowano 30 % roztworem H2O2  oraz 5 % roztworem NaOH. Najwyższą pojemność sorpcyjną wykazały włókna modyfikowane NaOH, zaś najmniejszą traktowane H2O2. Równowagę procesu adsorpcji dla większości jonów metali osiągnięto po około 5 h. Do opisu równowagi sorpcji badanych jonów przetestowano trzy równania: Redlicha–Petersona, Freundlicha i Langmuira. Analiza parametrów oceny statystycznej potwierdziła, że we wszystkich przypadkach uzyskano dobre dopasowanie do danych eksperymentalnych. Uzyskane wyniki badań potwierdzają użyteczność włókna kokosowego w procesie usuwania metali ciężkich z wody oraz jego przydatność jako alternatywnego biosorbentu uzdatniającego wodę.
PL
W wyniku badań uzyskano materiał włóknisty, o strukturze przestrzennej, przeznaczony na warstwy przeciwuderzeniowe w ochraniaczach stosowanych w ubiorach i wyposażeniu ochronnym osób uprawiających sporty urazogenne. Materiał otrzymano w wyniku nowatorskiego zastosowania proekologicznych włókien kokosowych, o dużej zawartości lignin oraz środka wiążącego z udziałem kopolimeru etylenu i octanu winylu z dodatkiem środków porotwórczych. materiał został zgłoszony pod nazwą Impactex w 2005 r. do Urzędu Patentowego jako projekt wynalazczy nr P-374169. Jego skuteczność w zakresie tłumienia energii uderzenia potwierdziły wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku, służącym do oceny zdolności amortyzacji uderzenia ochraniaczy sportowych. Oryginalna konstrukcja stanowiska umożliwia taką ocenę przy jednoczesnym zastosowaniu, dwóch metod badawczych. Została również zaproponowana nowatorska metoda oceny rozkładu siły pod ochraniaczem, podczas badań na stanowisku, wykorzystująca cienkościenne czujniki ciśnienia. Procedura badań ochraniaczy przeciwuderzeniowych przewiduje także możliwość porównania wytypowanych wskaźników z przyjętymi w literaturze biomechanicznej wybranymi kryteriami dla określania poziomu ludzkiej tolerancji na uszkodzenie danego obszaru ciała.
EN
As the results of dissertation it has been developed a nonwovens fibrous materiał with spatial structure, designed for schock absorbing layers in impact protectors used in sports protective equipment. In this material, it was used the pro-eco coir rich in lignin and the binding agent - the water dispersion of ethyl-vinyl acetate copolymer with porogenic addition. The developed material has been registered at the Polish Patent Office in 2005 as the invention project no. P-374168. The measuring of damping ability of the tested samples was carried out with the use of newly designed test stand of Drop Tower type. An innovatory method of damping ability estimation with use of pressure sensors Pressurex Film was also proposed. The procedure of testing includes the possibility of comparing the test results with selected criteria approved in biomechanics literature to define the level of human injury tolerance.
PL
W wyniku pracy badawczej opracowano materiał włóknisty, o strukturze przestrzennej, przeznaczony na warstwy przeciwuderzeniowe w ochraniaczach stosowanych w ubiorach i wyposażeniu ochronnym osób uprawiających sporty urazogenne. Materiał otrzymano w wyniku nowatorskiego zastosowania proekologicznych włókien kokosowych, o dużej zawartości lignin oraz środka wiążącego z udziałem kopolimeru etylenu i octanu winylu z dodatkiem środków porotwórczych. Opracowany materiał został zgłoszony pod nazwą Impactex w 2005 r. do Urzędu Patentowego jako projekt wynalazczy nr P-374169. Jego skuteczność w zakresie tłumienia energii uderzenia potwierdziły rezultaty badań przeprowadzonych na stanowisku, służącym do oceny zdolności amortyzacji uderzenia ochraniaczy sportowych. Oryginalna konstrukcja stanowiska umożliwia taka ocenę przy jednoczesnym zastosowaniu dwóch metod badawczych. Została również zaproponowana nowatorska metoda oceny rozkładu siły pod ochraniaczem, podczas badań na stanowisku, wykorzystująca cienkościenne czujniki ciśnienia. Procedura badań ochraniaczy przeciwuderzeniowych przewiduje także, możliwość porównania wytypowanych wskaźników z przyjętymi w literaturze biomechanicznej wybranymi kryteriami dla określania poziomu ludzkiej tolerancji na uszkodzenie danego obszaru ciała.
EN
As a result of research work, the fibrous material featuring 3D-structure has been developed and dedicated for impact-resistant layers of protectors applied in clothing and protective equipment for individuals practising traumatic sports. The material was gained by innovative applying eco-friendly coconut fibres, reach of lignin and binding means with co-polymer of ethylene and vinyl acetate with porogenous agent. The developed material has been submitted in 2005 under the name of IMPACTEX to the Patent Office as the invention project no. P-374169. Its efficiency on attenuating the energy of hitting was confirmed by the results of tests executed on a workstation designed for assaying the sports protectors' capability to suppress impacts. The original design of the workstation allows for such an assay with two test methods applied simultaneously. An innovative method of assaying the force distribution under the protector was also suggested, while testing on the workstation with thin-walled pressure sensors used. The testing procedure for impact-resistant protectors includes also the possibility of comparison selected indices to the selected criteria accepted by biomechanical bibliography to determine level of human toleration for injury of given area of body.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.