Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 611

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prognozowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
EN
Every year, a large number of traffic accidents occur on Polish roads. However, the pandemic of recent years has reduced the number of these accidents, although the number is still very high. For this reason, all measures should be taken to reduce this number. This article aims to forecast the number of road accidents in Poland. Thus, using Statistica software, the annual data on the number of road accidents in Poland were analyzed. Based on actual past data, a forecast was made for the future, for the period 2022-2040. Forecasting the number of accidents in Poland was conducted using selected neural network models. The results show that a reduction in the number of traffic accidents is likely. The choice of the number of random samples (learning, testing and validation) affects the results obtained.
EN
Purpose: The aim of the study to assess the possibility of using the creeping trend model in the forecasting of accidents at work in the steel sector in Poland, was presented. Design/methodology/approach: A four-stage research methodology was used to analyze the accident rate trend in the steel sector, based on: collecting empirical data, forecasting (creeping trend model), qualitative assessment of forecasts and determining the direction of activities in the field of health and safety. Findings: Based on the conducted research, it was found that it is possible to use the creeping trend model in forecasting the number of persons injured in accidents at work. The forecasts and their acceptance based on the criteria adopted in the methodology of own work made it possible to determine the directions of activities in the field of occupational health and safety in the steel sector in Poland. Research limitation/implications: The conducted analyses were limited to statistical data published by Statistic Poland. Forecasts of the number of persons injured in accidents in the steel sector were possible to determine thanks to the forecasting process using the creeping trend model. The forecasts are subject to errors, which is why it is important to interpret them more broadly, taking into account the specificity of the industry being the subject of the analyses. Practical implications: The forecasts can be important information on health and safety issues for the steel sector in Poland. The use of the creeping trend model, with the fulfillment of methodological assumptions (qualitative ocean of forecasts), can be useful in determining the direction of OSH activities in enterprises. Social implications: The article addresses the issue of the occurrence of accidents at work, the implementation of effective preventive measures in order to reduce them. Originality/value: The article presents the possibility of using the creeping trend model in the forecasting of the total number of persons injured in accidents in the steel sector in Poland. The forecasts and trend analysis can provide information for employers and employees of health and safety services regarding the effectiveness of the implemented preventive measures.
EN
This article presents the problem of forecasting the length of machine assembly cycles in make-to-order production (Make-to-Order). The model of Make-to-Order production and the technological process of manufacturing the finished product are presented. The possibility of developing a novel method, using artificial intelligence solutions, to estimate machine assembly times based on historical company data on manufacturing times for structurally similar components, is described. It is assumed that the result of the developed method will be an intelligent system supporting efficient and accurate estimation of machine assembly time, ready for implementation in production conditions. Such data as part availability, human resource availability and novelty factor will be used as input data for learning the neural network, while the output variable during learning the neural network will be the actual machine assembly time.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono problem prognozowania długości cyklu montażu maszyn w produkcji na zamówienie (Make-to-Order). Przedstawiony został model produkcji na zamówienie oraz proces technologiczny wytwarzania wyrobu gotowego. Opisana została możliwość opracowania nowatorskiej metody, wykorzystującej rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, umożliwiającej szacowanie czasu montażu maszyn w oparciu o dane historyczne przedsiębiorstw, dotyczące czasów wytwarzania podobnych konstrukcyjnie elementów. Zakłada się, iż rezultatem opracowanej metody będzie inteligentny system wspomagający skuteczne i dokładne szacowanie czasu montażu maszyn, gotowy do implementacji w warunkach produkcyjnych. Jako dane wejściowe do uczenia sieci neuronowej wykorzystane zostaną takie dane jak: dostępność części, dostępność zasobów ludzkich oraz czynnik nowości, zaś zmienną wyjściową podczas uczenia sieci neuronowej będzie rzeczywisty czas montażu maszyny.
EN
Effective prediction of customer migration is only possible through knowledge of the customer life cycle, which is characterized by the length of the relationship between buyer and provider, i.e. customer retention. A concept of opposite importance is customer migration, defined as the partial or total abandonment of the products or services offered by a company. Its knowledge and ability to predict it is crucial in terms of ensuring the continued financial security of target companies. The primary objective of this article was to present a method for assessing the risk of telecom industry customer migration using machine learning methods. The main research problem was defined in the form of a question: is it possible to effectively support decision-making and marketing strategy development by using machine learning methods to minimise customer migration? The hypothesis of the research conducted was also defined: It is possible to effectively predict the risk of customer migration in the telecommunications industry based on machine learning models and using available databases.The objective was achieved through the use of research methods, theoretical deductions such as and induction, system analysis and synthesis, and mathematical modelling, which additionally allowed for a practical analysis of the migration of customers of the telecommunications industry. Predictors with the greatest impact on the phenomenon under study were selected. It should be noted that the gain chart indicates that, in the case of contacting the 20% of customers selected by the models, the target coverage would be at the following levels, respectively: 70% for the boosted tree model and the decision tree based on the CART algorithm, and 75% for the random forest model. The research niche addressed in the article is the development of methods for assessing migration risk using machine learning techniques. The tool developed in the article can support decision-making in the creation of marketing campaigns aimed at retaining the largest number of customers.
PL
Skuteczne przewidywanie migracji klientów możliwe jest jedynie dzięki znajomości cyklu życia klienta, który charakteryzuje się długością relacji pomiędzy kupującym a dostawcą, czyli utrzymaniem klienta. Pojęciem o przeciwnym znaczeniu jest migracja klientów, rozumiana jako częściowa lub całkowita rezygnacja z oferowanych przez firmę produktów lub usług. Jej wiedza i umiejętność jej przewidywania jest kluczowa z punktu widzenia zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa finansowego przejmowanych spółek. Podstawowym celem artykułu było przedstawienie metody oceny ryzyka migracji klientów branży telekomunikacyjnej z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego. Główny problem badawczy został zdefiniowany w formie pytania: czy można skutecznie wspierać podejmowanie decyzji i rozwój strategii marketingowej poprzez wykorzystanie metod uczenia maszynowego w celu minimalizacji migracji klientów? Postawiono także hipotezę przeprowadzonych badań: Można skutecznie przewidzieć ryzyko migracji klientów w branży telekomunikacyjnej w oparciu o modele uczenia maszynowego i wykorzystując dostępne bazy danych. Cel został osiągnięty poprzez zastosowanie metod badawczych, wniosków teoretycznych takich jak indukcja, analiza i synteza systemowa oraz modelowanie matematyczne, które dodatkowo pozwoliło na praktyczną analizę migracji klientów branży telekomunikacyjnej. Wybrano predyktory mające największy wpływ na badane zjawisko. Należy zauważyć, że wykres zysków wskazuje, że w przypadku kontaktu z 20% klientów wybranych przez modele docelowe pokrycie kształtowałoby się odpowiednio na następujących poziomach: 70% dla modelu drzewa wzmocnionego i modelu opartego na drzewie decyzyjnym na algorytmie CART i 75% na losowym modelu lasu. Niszą badawczą poruszoną w artykule jest rozwój metod oceny ryzyka migracji z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego. Opracowane w artykule narzędzie może wspomagać podejmowanie decyzji przy tworzeniu kampanii marketingowych mających na celu utrzymanie jak największej liczby klientów.
EN
The key variables in the development and operation of wind and solar power systems are wind speed and solar radiation. The prediction of solar and wind energy parameters is important to alleviate the effects of power generation fluctuations. Consequently, it is essential to predict renewable energy sources like solar radiation and wind speed precisely. An artificial intelligence-based random forest method is recommended in this paper to estimate wind speed and solar radiation. The number of decision trees in the random forest model is suggested to be optimised using a novel coot algorithm (CA), and the effectiveness of the CA is evaluated to that of the currently used particle swarm optimisation (PSO) method. The best forecasting data are used in this work to develop a dynamic Microgrid (MG) in MATLAB/SIMULINK. A novel binary CA is proposed to control the MG to minimize the cost. The effect of the energy storage system is also investigated during the simulation of the MG.
PL
Kluczowymi zmiennymi w rozwoju i działaniu systemów energii wiatrowej i słonecznej są prędkość wiatru i promieniowanie słoneczne. Prognozowanie parametrów energii słonecznej i wiatrowej jest ważne dla złagodzenia skutków wahań produkcji energii. W związku z tym niezbędne jest precyzyjne przewidywanie źródeł energii odnawialnej, takich jak promieniowanie słoneczne i prędkość wiatru. W tym artykule zaleca się metodę lasów losowych opartą na sztucznej inteligencji w celu oszacowania prędkości wiatru i promieniowania słonecznego. Sugeruje się optymalizację liczby drzew decyzyjnych w modelu losowego lasu przy użyciu nowego algorytmu łyski (CA), a skuteczność CA jest oceniana na podstawie obecnie stosowanej metody optymalizacji roju cząstek (PSO). W tej pracy wykorzystano najlepsze dane prognostyczne do opracowania dynamicznej mikrosieci (MG) w MATLAB/SIMULINK. Proponuje się nowy binarny CA do sterowania MG w celu zminimalizowania kosztów. Wpływ systemu magazynowania energii jest również badany podczas symulacji MG.
EN
Shallot is one of several horticultural products exported from Thailand to various countries. Despite an increase in shallot prices over the years, farmers face challenges in price forecasting due to fluctuations and other relevant factors. While different forecasting techniques exist in the literature, there is no universal approach due to varying problems and datasets. This study focuses on predicting shallot prices in Northern Thailand from January 2014 to December 2020. Traditional and machine learning models, including ARIMA, Holt-Winters, LSTM, and ARIMA-LSTM hybrids, are proposed. The LSTM model considers temperature and rainfall as influencing factors. Evaluation metrics include RMSE, MAE, and MAPE. Results indicate that the ARIMA-LSTM hybrid model performs best, with RMSE, MAE, and MAPE values of 10.275 Baht, 8.512 Baht, and 13.618%, respectively. Implementing this hybrid model can provide shallot farmers with advanced price information for informed decision-making regarding cultivation expansion and production management.
PL
W części pierwszej publikacji skupiono się na przeglądzie istniejących instalacji LNG na świecie, możliwości gazyfikacji wyspowych z wykorzystaniem LNG oraz omówiono budowę stacji gazyfikacji LNG. Proces prognozowania zostanie przedstawiony w drugiej części artykułu. W ciągu ostatnich lat proces gazyfikacji przebiegał bardzo intensywnie w zakresie zwiększenia liczby odbiorców gazu oraz rozwoju infrastruktury sieciowej. W Polce są obszary, które nie posiadają sieci gazowej a jej budowa jako inwestycja liniowa jest nieopłacalna lub nie ma odpowiedniej przepustowości w istniejącej i relatywnie blisko danego obszaru położonej sieci gazowej. W takiej sytuacji pojawia się możliwość wykorzystania stacji regazyfikacji LNG, które zasilają wyspowe obszary w paliwo gazowe.
EN
The first part of the publication focused on a review of existing LNG installations in the world, the possibilities of island gasification using LNG, and the construction of LNG gasification stations was discussed. The forecasting process will be presented in part 2 of the article. Over the past few years, the gasification process has been intensively developing in terms of increasing the number of gas consumers and expanding the infrastructure of the gas network. In Poland, there are areas that do not have a gas network, and constructing a linear investment for this purpose is not profitable or the existing gas network nearby does not have sufficient capacity to serve the given area. In such a situation, the possibility arises to utilize LNG regasification stations to supply gas fuel to isolated areas.
PL
Procesy wydzieleniowe w żarowytrzymałych stalach austenitycznych są głównym mechanizmem degradacji ich mikrostruktury i właściwości użytkowych. Przewidywanie składu fazowego wydzieleń za pomocą wykresów czas – temperatura – wydzielanie, może być pomocne przy oszacowaniu czasu bezpiecznej eksploatacji elementów wykonanych z tych materiałów.
EN
Precipitation processes in creep-resisting austenitic steels constitute the main mechanism of degradation of their microstructure and functional properties. Predicting the phase composition of precipitates using the time-temperature-precipitation curve can be helpful for the estimation of safe service time for elements made of these materials.
EN
One of the key elements in the development of countries is energy stability particularly related to ensuring, among other things, continuity of power supply. The European Commission is trying to protect the security of energy supply by introducing internal conditions regarding the share of RES in everyday life. The aim of this article is to forecast the share of RES in electricity production for all the EU member states. The study covers the years 1985-2021, the research is based on two models: the autoregressive (AR) model and the Holt-Winters model, whereas the prediction values were deter-mined for the period 2022-2030. The prediction values showed that Denmark, as the only one of the community countries, may turn out to be self-sufficient in terms of electricity production from RES already at the turn of 2026-2027. In the case of Poland, there is a high probability that the projected RES share for 2030 will not be met. Potentially, for most EU countries, the energy produced from RES will satisfy at least 50% of electricity demand by 2030. A projection of the chances of meeting the commitments presented in the National Energy and Climate Plans regarding the share of renewable energy sources in electricity production in the EU member states in 2030 indicates that they will not be met in most EU economies.
PL
Jednym z kluczowych elementów rozwoju krajów jest stabilność energetyczna szczególnie związana z zapewnieniem ciągłości zasilania, m.in. w energię elektryczną. Komisja Europejska próbuje uchronić bezpieczeństwo dostaw energii wprowadzając wewnętrzne uwarunkowania dotyczące udziału OZE w życiu codziennym. Celem artykułu była prognoza udziału OZE w produkcji energii elektrycznej dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Badanie przeprowadzono analizując lata 1985-2021, gdzie badania oparto o dwa modele: autoregresyjny (AR) oraz model Holta-Wintersa, a wartości predykcji zostały wyznaczone dla okresu 2022-2030. Wartości prognoz wykazały, że Dania jako jedyny z krajów wspólnoty już na przełomie 2026-2027 może okazać się państwem samowystarczalnym pod względem produkcji energii elektrycznej z OZE. W przypadku Polski istnieje duże prawdopodobieństwo niespełnienia oczekiwań udziału OZE w planowanym udziale na rok 2030. Potencjalnie, dla większości krajów UE energia produkowana z OZE dla 2030 r. będzie zaspokajać przynajmniej 50% zapotrzebowania na energię elektryczną. Prognoza dotycząca szans realizacji przedstawionych w krajowych planach na rzecz energii i klimatu zobowiązań dotyczących udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2030 roku wskazuje, że nie zostaną one spełnione w większości gospodarek unijnych.
EN
The structure of Austempered Ductile Iron (ADI) is depend of many factors at individual stages of casting production. There is a rich literature documenting research on the relationship between heat treatment and the resulting microstructure of cast alloy. A significant amount of research is conducted towards the use of IT tools for indications production parameters for thin-walled castings, allowing for the selection of selected process parameters in order to obtain the expected properties. At the same time, the selection of these parameters should make it possible to obtain as few defects as possible. The input parameters of the solver is chemical composition Determined by the previous system module. Target wall thickness and HB of the product determined by the user. The method used to implement the solver is the method of Particle Swarm Optimization (PSO). The developed IT tool was used to determine the parameters of heat treatment, which will ensure obtaining the expected value for hardness. In the first stage, the ADI cast iron heat treatment parameters proposed by the expert were used, in the next part of the experiment, the settings proposed by the system were used. Used of the proposed IT tool, it was possible to reduce the number of deficiencies by 3%. The use of the solver in the case of castings with a wall thickness of 25 mm and 41 mm allowed to indication of process parameters allowing to obtain minimum mechanical properties in accordance with the PN-EN 1564:2012 standard. The results obtained by the solver for the selected parameters were verified. The indicated parameters were used to conduct experimental research. The tests obtained as a result of the physical experiment are convergent with the data from the solver.
EN
The size and distribution of water demand within a given structural unit is the basis for the proper operation and planning of the expansion and modernization of the water supply system’s elements. In rural areas, particularly in municipalities adjacent to urban-industrial agglomerations, a change in the use of tap water has been increasingly observed. The water consumption for animal breeding or agricultural use, typical of these areas, has been decreasing and even disappearing. Water has been increasingly used for domestic purposes in single- and multi-family housing as well as for other purposes such as watering lawns and filling residential swimming pools. Taking this into account, this paper presents observations regarding daily water consumption in a municipality adjacent to Wrocław together with an analysis of the possibility of using the exponential smoothing method for the short-term forecasting of daily water consumption. The analyses presented in this paper were carried out using STATISTICA 13 software.
PL
Wzrost zapotrzebowania na wodę w gminach przyległych do dużych aglomeracji, a co za tym idzie wzrost produkcji wody, zmuszają przedsiębiorstwa wodociągowe do szukania nowych rozwiązań dotyczących między innymi optymalnego sterowania takimi procesami jak: ujmowanie i rozdział dyspozycyjnych zasobów wodnych, dystrybucja oraz oczyszczanie wody i ścieków. Aby zapewnić skuteczne sterowanie tymi procesami wymagany jest między innymi skalibrowany model hydrauliczny sieci dystrybucji i model prognostyczny poboru wody. Do bieżącego i krótkoterminowego prognozowania poboru wody wykorzystywane są modele stochastyczne, wprowadzane w postaci zalgorytmizowanej do struktury zarządzania procesem sterowania. Najczęściej stosowane są scałkowane modele autoregresji i średniej ruchomej ARIMA oraz metody wygładzania wykładniczego szeregów czasowych. Modele klasy ARIMA odwzorowują właściwości statyczne i dynamiczne szeregów stacjonarnych i pewnych klas szeregów niestacjonarnych, interpretowanych jako wynik przejścia białego szumu przez dyskretny filtr liniowy skończenie wymiarowy. Charakteryzują się one różnymi właściwościami przy jednolitym zapisie formalnym oraz identycznych metodach estymacji parametrów dla różnych typów i podklas modeli. Metody prognozowania oparte na algorytmach wygładzania wykładniczego są łatwe do praktycznego zastosowania i nie wymagają założenia o stacjonarności analizowanego szeregu czasowego. W niniejszej pracy przedstawiono obserwacje dotyczące dobowego zużycia wody w jednej z gmin przyległej do Wrocławia wraz z analizą możliwości zastosowania metody wygładzania wykładniczego do krótkoterminowego prognozowania dobowego poboru wody.
EN
The paper presents a forecast of the economic security of the inter-industry complex through the construction of a simulation model. The authors considered the possibility of using an econometric model in predicting the level of economic security of the inter-industry complex. The goal was to form a definition of the "inter-industry complex", as well as to study the issues of conceptual and fundamental methods of econometric modeling and forecasting the development of regional industry markets in dynamics. A range of issues related to the main components of economic security in the inter-industry complex has been allocated for scientific work in order to analyze the impact of the components of economic security on the integral indicator. The paper uses a methodology for predicting the structural and spatial-temporal dynamics of interbranch complexes, which includes new and refined methods of modeling and forecasting. As a result, the authors proposed the definition of "inter-industry complex", "economic security in the inter-industry complex", as well as the general provisions of the methodology for econometric modeling and forecasting the level of economic security of the inter-industry complex. The paper presents a full-scale simulation model that allows you to set, evaluate and make a decision using large nonlinear data. This kind of system contains dynamic and retarded data, which makes it possible to apply econometric modeling in automatic calculation.
EN
Assessment of spatiotemporal dynamics of meteorological variables and their forecast is essential in the context of climate change. Such analysis can help suggest possible solutions for flora and fauna in protected areas and adaptation strategies to make forests and communities more resilient. The present study attempts to analyze climate variability, trend and forecast of temperature and rainfall in the Valmiki Tiger Reserve, India. We utilized rainfall and temperature gridded data obtained from the Indian Meteorological Department during 1981–2020. The Mann–Kendall test and Sen’s slope estimator were employed to examine the time series trend and magnitude of change at the annual, monthly and seasonal levels. Random forest machine learning algorithm was used to estimate seasonal prediction and forecasting of rainfall and temperature trend for the next ten years (2021–2030). The predictive capacity of the model was evaluated by statistical performance assessors of coefficient of correlation, mean absolute error, mean absolute percentage error and root mean squared error. The findings revealed a significant decreasing trend in rainfall and an increasing trend in temperature. However, a declining trend for maximum temperature has been observed for winter and post-monsoon seasons. The results of seasonal forecasting exhibited a considerable decrease in rainfall and temperature across the Reserve during all the seasons. However, the temperature will increase during the summer season. The random forest machine learning algorithm has shown its effectiveness in forecasting the temperature and rainfall variables. The findings suggest that these approaches may be used at various spatial scales in different geographical locations.
PL
Artykuł jest poświęcony opracowaniu prognoz wartości energetycznej zużytego oleju napędowego wykonanego na potrzeby realizacji ustawowych zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Prognozy zostały wykonane za pomocą opracowanego modelu wskaźnikowego, który uwzględniał zmienne, takie jak stan elektryfikacji poszczególnych odcinków sieci kolejowej, stopień wykorzystania taboru spalinowego na liniach zelektryfikowanych oraz wskaźnik zastępowalności taboru spalinowego taborem bezemisyjnym czy poprawa sprawności pojazdów spalinowych. Model bazował na ogólnodostępnych danych GUS oraz UTK, jak również specjalnie pozyskanych danych narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. oraz przewoźników kolejowych. Opracowany model dla roku bazowego cechuje się błędem wynoszącym 2% obliczanego zużycia paliwa. Prognozy wykonano dla trzech scenariuszy: „zerowego”, scenariusza A „bez dodatkowych działań” (względem planowanych w momencie opracowywania prognozy) oraz scenariusza B „z dodatkowymi działaniami”, gdzie jako działania rozumie się inwestycje podejmowane w zakresie modernizacji infrastruktury i taboru kolejowego, jak również wprowadzanie zmian w organizacji przewozów kolejowych. Wyniki prognoz wskazują, że w najbardziej optymistycznym z punktu widzenia redukcji zużycia paliw płynnych w transporcie kolejowym scenariuszu B, do roku 2040 może nastąpić spadek zapotrzebowania na takie paliwa o około 31%. Według bardziej prawdopodobnego scenariusza A zużycie paliwa do 2040 nieznacznie wzrośnie. Elektryfikacja sieci kolejowej jest tylko jednym ze środków eliminowania pracy przewozowej realizowanej trakcją spalinową. Redukcja zużycia oleju napędowego wymaga znaczących zmian na rynku taboru kolejowego zmierzających w kierunku wdrażania pojazdów bezemisyjnych.
EN
The subject of the article is the preparation of forecasts of the energy value of used diesel oil in railway transport in Poland. The forecast was made using an index model, which took into account variables such as the electrification of the railway network, use of diesel rolling stock on electrified lines, the replacement ratio of diesel rolling stock with zero-emission vehicles or improvement of the efficiency of railway transport. The model was based on public statistical data, as well as specially captured data from the national railway infrastructure manager and railway operators. The forecast was made for three scenarios: “zero” scenario, scenario A “without additional actions” and scenario B “with additional actions”. The results of the forecasts indicate that in the most optimistic B scenario from the point of view of reducing the consumption of fuels, the demand for such fuels may decrease by 31% until 2040. According to the more likely scenario A, fuel consumption will increase slightly by 2040. The electrification of the railway network is only one of the means of eliminating diesel traction. The reduction of fuel consumption requires significant changes in the rolling stock market, and an implementation of zero-emission vehicles.
PL
Od 2015 roku notowany jest dynamiczny przyrost ilościowy różnych instalacji odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza prosumenckich systemów fotowoltaicznych. Dalszy wykładniczy rozwój rynku nowych instalacji został zatrzymany wraz ze zmianą ustawy o OZE, jednakże wysokie ceny energii elektrycznej, wpływają korzystnie na ponowny wzrost opłacalności tego typu inwestycji. Energia elektryczna produkowana przez prosumentów jest zwykle zużywana na bieżąco, lub w przypadku jej nadmiaru kierowana jest do odbiorców przyłączonych do tej samej sieci niskiego napięcia. Dopiero w dalszej kolejności jest transformowana z niskiego na średnie napięcie. Takie uporządkowanie dystrybucji umożliwia lokalne obniżanie cen, co z kolei poprawia atrakcyjność inwestycji. W harmonogramie kontraktacji energii elektrycznej od przygotowania prognozy do jej realizacji mija zwykle od 16 do 40 godzin. Tak krótki czas stawia wysokie wymagania, co do jakości predykcji zapotrzebowania na energię elektryczną co przy wzrastającym udziale produkcji z OZE uzależnia ten rynek również od jakości prognoz pogody. Zwłaszcza niepewność związana z powstawaniem zachmurzenia, zwiększa ryzyko niezbilansowania dostawcy energii elektrycznej (sprzedawcy). W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia wynikające z wzrostu udziału produkcji energii elektrycznej z źródeł o dużej niepewności, zwłaszcza instalacji fotowoltaicznych.
EN
Since 2015, there has been a dynamic quantitative increase in various installations of renewable energy sources, especially pro-consumer photovoltaic systems. The further exponential development of the market for new installations was stopped with the amendment to the RES Act, however, high electricity prices have a positive effect on the renewed increase in the profitability of this type of investment. Electricity produced by prosumers is usually consumed on an ongoing basis or, in the event of its excess, it is directed to consumers connected to the same low voltage grid. Only then is it transformed from low to medium voltage. Such an ordering of distribution allows for local price reductions, which in turn increases the attractiveness of the investment. In the electricity contracting schedule, 16 to 40 hours usually pass from the preparation of the forecast to its implementation. Such a short period of time places high demands on the quality of electricity demand prediction, which, with the increasing share of RES production, also makes this market dependent on the quality of weather forecasts. Especially the uncertainty related to the formation of cloudiness increases the risk of imbalance of the electricity supplier (seller). The article presents selected issues resulting from the increase in the share of electricity production from sources of high uncertainty, especially photovoltaic installations.
EN
This study presents the advanced prediction of learning achievement of students in Bachelor of Science in Technical Education, Electrical Program at Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla by using the technique of back-propagation neural networks based on the historical data of the pre-semester grade point average (GPA) that is expected to be a relevant factor affecting the cumulative GPA throughout the anticipated undergraduate program used in teaching and testing the neural network model to predict the average grade level. The results of the experiment showed that the use of neural network techniques for forecasting the grade point average obtained can be used to help in the preparation of effective study plan for first-time students.
PL
Niniejsze opracowanie przedstawia zaawansowaną prognozę wyników w nauce uczniów w Bachelor of Science in Technical Education, Electrical Program at Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla przy użyciu techniki sieci neuronowych z propagacją wsteczną w oparciu o dane historyczne z oceny przedsemestralnej średnia punktowa (GPA), która ma być istotnym czynnikiem wpływającym na skumulowany GPA podczas przewidywanego programu studiów licencjackich stosowanego w nauczaniu i testowaniu modelu sieci neuronowej w celu przewidzenia średniego poziomu ocen. Wyniki eksperymentu wykazały, że wykorzystanie technik sieci neuronowych do prognozowania uzyskanej średniej ocen może pomóc w przygotowaniu efektywnego planu studiów dla studentów pierwszego rok.
EN
This paper presents the results of a survey on the application of simple and multiple linear regression in wind power generation research. Relevant publications were searched for, found, reviewed, and summarised. An increasing trend of number of publications on this topic was found. The main categories of publications forecasting of wind output power, forecasting of wind speed, and wind turbine generator temperature monitoring. The paper presents coincise summaries of publications and details the references identified, all of this in one repository.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących zastosowania prostej i wielokrotnej regresji liniowej w badaniach energetyki wiatrowej. Odpowiednie publikacje zostały wyszukane, znalezione, zrecenzowane i podsumowane. Stwierdzono rosnący trend liczby publikacji na ten temat. Główne kategorie publikacji: prognozowanie mocy wiatru, prognozowanie prędkości wiatru oraz monitorowanie temperatury generatorów turbin wiatrowych. W pracy przedstawiono zwięzłe streszczenia publikacji i wyszczególnienie zidentyfikowanych pozycji literaturowych, a wszystko to w jednym repozytorium.
EN
Accurate forecasting of municipal solid waste (MSW) generation is important for the planning, operation and optimization of municipal waste management system. However, it’s not easy task due to dynamic changes in waste volume, its composition or unpredictable factors. Initially, mainly conventional and descriptive statistical models of waste generation forecasting with demographic and socioeconomic factors were used. Methods based on machine learning or artificial intelligence have been widely used in municipal waste projection for several years. This study investigates the trend of municipal waste accumulation rate and its relation to personal consumption expenditures based on the yearly data achieved from Local Data Bank (LDB) driven by Polish Statistical Office. The effect of personal consumption expenditures on the municipal waste accumulation rate was analysed by using the vector autoregressive model (VAR). The results showed that such method can be successfully used for this purpose with an approximate level of 2.3% Root Mean Square Error (RMSE).
EN
One of the biggest challenges of the 21st century is ecological responsibility. It also concerns the sustainable development of transport and the reduction of threats related to the negative impact of this phenomenon on the environment. A constant increase in transport congestion, atmospheric air pollution, and noise promotes the search for new solutions, especially in urban areas. One of the systematically implemented and improved ideas in this area is the development of urban transport systems. Their effectiveness and efficiency are evidenced by the level of meeting the transport needs of residents, with the optimal utilization of vehicles. The article analyses urban transport in Warsaw, focusing only on trams as the second most popular means of transport after wheeled vehicles. Two objectives of the study were adopted. The first was evaluating the current state and characteristics of the available options and indicating potential development directions, considering factors that determine it. The second goal was to select the appropriate model describing the number of vehicle kilometers accumulated by Warsaw trams in the years 2017-2019 and parametric identification of this model. The study allowed us to estimate and make a short-term forecast of transport services carried out by trams. The research has shown that the current situation regarding the performance of transport work by trams in Warsaw does not fit into the paradigm of sustainable transport development. This is due to the loss of vehicles from the records in the absence of new vehicle purchases. Additionally, the developed tool indicates a decrease in the number of vehicles-km performed in the following months and, thus, a reduction in the share of trams in transport in the Warsaw communication system. The identified problem (i.e., a downward trend in transport performance) is essential from the point of view of the quality of the system's operation and the ability to meet passengers' expectations. It also informs decision-makers about the need to implement changes leading to an increase in the share of tram transport, mainly in capacity and operating costs.
EN
Protective coating of reinforcement extends the period of safe use of reinforced concrete structures. However, the available literature does not present any methods for reliable evaluation of extended durability of concrete members with galvanized reinforcement compared with conventional rebars without any protection. This paper proposes a simple method of comparative evaluation of durability on the basis of corrosion current density in the function of time measured with polarization (LPR and EIS) methods. After converting distribution of corrosion current density into distribution of corrosion rate CR indicator, accumulated corrosion loss of zinc coating on a rebar was determined by numerical integration of the surface under the distribution of the CR indicator in the function of time. Then, as further corrosion rate of zinc coating was predicted until dissolution of its thinnest fragment, the extended durability of reinforced concrete member was estimated. This extended time was a result of applying the protective coating of reinforcement in the form of hot-dip galvanisation.
PL
W wyniku zastosowania ochrony powłokowej zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych istotnie wydłuża się okres ich bezpiecznego użytkowania. W literaturze przedmiotu nie wskazuje się jednak sposobów miarodajnej oceny wzrostu trwałości elementów betonowych z ocynkowanym zbrojeniem w porównaniu z tradycyjnie wykonywanymi elementami z prętami, w wypadku których nie zastosowano żadnej ochrony. W artykule zaproponowano prosty sposób porównawczej oceny trwałości na podstawie realizowanych w funkcji czasu pomiarów gęstości prądu korozyjnego metodami polaryzacyjnymi (LPR i EIS). Po przeliczeniu rozkładów gęstości prądu korozyjnego na rozkłady wartości wskaźnika szybkości korozji CR sumaryczny ubytek korozyjny powłoki cynkowej na pręcie zbrojeniowym wyznaczono przez numeryczne całkowanie powierzchni pod rozkładem wskaźnika CR w funkcji czasu. Następnie, prognozując dalszą szybkość korozji powłoki cynkowej do momentu roztworzenia jej najcieńszego fragmentu, oszacowano czas wydłużenia trwałości elementu żelbetowego dzięki zastosowaniu ochrony powłokowej zbrojenia w formie ogniowej powłoki cynkowej.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.