Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 127

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drgania mechaniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Drgania są opisywane przez: przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie. W maszynach elektrycznych drgania mierzone są w paśmie częstotliwości do kilku, kilkudziesięciu kiloherców. W tym zakresie częstotliwości najczęściej mierzy się wartość skuteczną prędkości drgań. W artykule przedstawiono dwa przykłady niesymetrii osiowej obwodu magnetycznego silników elektrycznych i jej wpływ na prędkość drgań. Pierwszym z nich jest silnik indukcyjny pierścieniowy o mocy znamionowej 2500 kW i liczbie par biegunów p=8, a drugi silnik synchroniczny o mocy znamionowej 13 750 kW i p=2. Niesymetria osiowa pakietów blach stojana i rdzenia wirnika wpływa na prędkość drgań, szczególnie drgań osiowych węzła od strony przeciwnej do napędu AN-DE.
EN
The vibrations are described by: displacement, velocity and acceleration. In electric machines, vibrations are measured in the frequency ran- ge up to several tens kHz. In this frequency range, the most frequently measured value is the RMS value of the vibration velocity. The article presents two examples of the axial asymmetry of the magnetic circuit of electric motors and its influence on the vibration velocity. The first case it is a ring induction motor with a rated power of 2500 kW and the number of pole pairs p = 8, and the second is a synchronous motor with a rated power of 13 750 kW and p = 2. The axial asymmetry of the stator and rotor core sheet packages affects the vibration velocity, in particular the axial vibrations of the node on the side opposite to the AN-DE drive.
PL
W artykule przedstawiono wyniki walidacji przykładowego modelu struktury 3D z wykorzystaniem danych eksperymentalnych zebranych podczas badań drgań mechanicznych na stanowisku laboratoryjnym. Przeprowadzone testy miały na celu zbadanie możliwości stworzenia modelu numerycznego struktury 3D za pomocą oprogramowania Femap, który będzie odzwierciedlał jej zachowanie się pod wpływem drgań mechanicznych, a następnie wykorzystanie go do prognozowania wyników kolejnych badań przeprowadzonych na zmodyfikowanych strukturach. Drgania struktury 3D podczas pobudzenia sygnałem testowym rejestrowano za pomocą szybkiej kamery, a następnie analizowano w oprogramowaniu do analizy obrazu MOVIAS Neo. Uzyskane wartości przemieszczeń w punktach pomiarowych badanej struktury posłużyły do walidacji symulacyjnego modelu numerycznego. Dzięki zdefiniowaniu parametrów materiałowych i fizycznych możliwe było stworzenie modelu numerycznego, który następnie przetestowano, a uzyskane wyniki porównano z danymi eksperymentalnymi. W ten sposób potwierdzono, że model numeryczny stworzony w programie Femap nadaje się do prognozowania drgań struktur 3D metodą elementów skończonych.
EN
The article presents the results of validation of an exemplary 3D structure model created in the Femap software with the use of experimental data collected during mechanical vibration tests on a laboratory stand. The conducted tests were aimed at examining the possibility of creating a numerical model of a 3D structure in the Femap software, reflecting the behaviour of a 3D model subjected to mechanical vibrations, and then using it to predict the results of subsequent tests carried out on modified structures. The vibrations of the 3D structure during excitation with the test signal were recorded with a high-speed camera and then analyzed with the image analysis software MOVIAS Neo. The values of displacements at the measurement points of the examined structure were used to validate the numerical simulation model. Using the definition of material and physical parameters, it was possible to create a numerical model, which was then tested, and the obtained results were compared with the experimental data. This confirmed that the numerical model created in the Femap software could be used to predict vibrations of 3D structures using the finite element method.
3
Content available Badanie drgań maszyn elektrycznych
PL
Drgania są opisywane przez: przemieszczenie, prędkość i przyspieszenie. W maszynach elektrycznych drganie mierzone są w paśmie częstotliwości do kilku, kilkudziesięciu kHz. W tym zakresie częstotliwości najczęściej mierzy się wartość skuteczną prędkości drgań. W artykule przedstawiono dwa przykłady niesymetrii osiowej obwodu magnetycznego silników elektrycznych i jej wpływ na prędkość drgań. Pierwszym z nich jest silnik indukcyjny pierścieniowy o mocy znamionowej 2500 kW i liczbie par biegunów p = 8, a drugi silnik synchroniczny o mocy znamionowe 13750 kW i p = 2. Niesymetria osiowa pakietów blach stojana i rdzenia wirnika wpływa na prędkość drgań, w szczególności drgań osiowych węzła od strony przeciwnej do napędu AN-DE.
EN
The vibrations are described by: displacement, velocity and acceleration. In electric machines, vibrations are measured in the frequency range up to several tens kHz. In this frequency range, the most frequently measured value is the RMS value of the vibration velocity. The article presents two examples of the axial asymmetry of the magnetic circuit of electric motors and its influence on the vibration velocity. The first case it is a ring induction motor with a rated power of 2500 kW and the number of pole pairs p = 8, and the second is a synchronous motor with a rated power of 13 750 kW and p = 2. The axial asymmetry of the stator and rotor core sheet packages affects the vibration velocity, in particular the axial vibrations of the node on the side opposite to the AN-DE drive.
EN
The paper presents the results of the bench tests to measure mechanical vibrations of a new aircraft opposed piston engine with reciprocating pistons. The PLZ-100 engine is a three-cylinder, six-piston, two-shaft drive unit with a two-stroke diesel cycle. This type of engine is dedicated for powering light aircraft, e.g. autogyros. The tests were carried out on a test bench at the Lublin University of Technology. The engine was loaded with constant torque, for several fixed values of rotational speed of a crankshaft. The angle of the start of diesel injection was changed for each of the rotational speeds. The mechanical vibrations that accompanied the operation of this drive unit were recorded with three measurement transducers and a National Instruments conditioning system. Each of the transducers was mounted on a different axis of the engine. The signals were analyzed from their diagrams with the DIAdem software. The results were the diagrams of effective speed and vibration acceleration to conduct a vibration-acoustic evaluation of the PLZ-100, detect and prevent various types of defects or failures.
PL
Materiały antywibracyjne są od lat z powodzeniem stosowane w środkach ochrony indywidualnej, chroniących organizm przed drganiami przenoszonymi przez kończyny górne. Jednak w przypadku ochron indywidualnych przeznaczonych do redukcji drgań działających na człowieka w sposób ogólny (przenikających przez stopy, miednicę, plecy lub boki) rynek nie oferuje praktycznie żadnych rozwiązań. Jednym ze sposobów ochrony przed drganiami ogólnymi przenoszonymi przez stopy może być obuwie o właściwościach redukujących drgania. Zastosowanie materiałów antywibracyjnych w podpodeszwach bądź wyściółkach takiego obuwia może zmniejszyć transmisję drgań ze źródła do organizmu pracownika. W artykule przedstawiono opracowaną w CIOP-PIB metodę oceny przenoszenia drgań mechanicznych przez elementy konstrukcyjne podeszwy (podpodeszwy, wyściółki) do zastosowania w obuwiu jako ochrony indywidualnej przed drganiami ogólnymi przenoszonymi przez stopy. Omówiono również wyniki przeprowadzonych badań modeli wyściółek/podpodeszew.
EN
Anti-vibration materials have been successfully used for years in personal protective equipment to protect the human body against hand-arm vibrations. However, in the case of individual protections dedicated to reduce whole-body vibrations (transmitted through feet, pelvis, back or sides) the market offers practically no solutions. One of the ways to protect against whole-body vibration through feet can be footwear with anti-vibration properties. The use of anti-vibration materials in an insole or insock of such footwear can reduce the transmission of vibrations from a source to employee’s body. The article presents a method (developed in CIOP-PIB) assessing the transmission of mechanical vibrations through the construction elements of a sole (insole, insock) for use in footwear as individual protection against whole-body vibrations transmitted by feet. The results of tests of insole/insock models were also discussed.
PL
Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania szybkiej kamery do pomiarów drgań mechanicznych w środowisku pracy. Zostały w nim przedstawione wyniki testów przeprowadzonych na 11 narzędziach ręcznych odniesione do wartości przyspieszeń drgań, zmierzonych standardowym układem pomiarowym bazującym na piezoelektrycznych przetwornikach drgań. Otrzymane różnice nie przekraczały 5,7%, co potwierdza możliwość zastosowania szybkiej kamery do badań drgań działających przez kończyny górne. W artykule zwrócono uwagę także na ograniczenia w zastosowaniu analizy obrazu do pomiarów drgań, wynikające m.in. z konieczności dużego powiększania optycznego i zapewnienia stabilizacji położenia kamery.
EN
The article focuses on the possibility of the use of a high-speed frame camera to measure mechanical vibration in work environment. It presents the results of tests carried out on 11 hand tools related to the values of vibration accelerations measured with a standard measuring system based on piezoelectric vibration transducers. The differences obtained did not exceed 5.7%, which confirms the possibility of the use of a high-speed frame camera for testing hand-arm vibration. The article also draws attention to the limitations in the use of image analysis for vibration measurements resulting, among others, from the need for high optical zoom and ensuring stabilization of the camera position.
PL
W 2018 r. na drgania mechaniczne narażonych było w Polsce 13140 pracowników. Długotrwała ekspozycja na drgania mechaniczne przenoszone przez kończyny górne (hand-transmitted vibration – HTV) wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju dolegliwości o etiologii naczyniowej, nerwowej oraz ze strony układu kostno-szkieletowego. Zespół tych objawów nazywany jest zespołem wibracyjnym (hand-arm vibration syndrome HAVS) lub chorobą wibracyjną. W 2018 r. zespół wibracyjny stwierdzono w 17 przypadkach, co stanowiło 0,8% wszystkich rejestrowanych chorób zawodowych w naszym kraju. Obraz kliniczny zespołu wibracyjnego jest niespecyficzny i może obejmować zarówno zaburzenia czynnościowe, jak i organiczne. W obrazie klinicznym rozróżnia się postać: naczyniowo-nerwową, kostno-stawową i mieszaną zespołu wibracyjnego. Pierwsze symptomy pojawiają się dość wcześnie, najczęściej nie są jednak początkowo zbyt uciążliwe i mogą zostać przeoczone. Dlatego też ważne jest skrupulatne monitorowanie parametrów środowiska pracy oraz stosowanie profilaktyki, zarówno na poziomie technicznym, jak i w postaci przewidzianych przepisami prawa pracy badań wstępnych i okresowych pracowników zatrudnionych w narażeniu na wibrację miejscową.
EN
According to the data provided by the National Statistical Bureau (GUS) there were 13140 workers in Poland who were exposed to mechanical vibrations. A long lasting exposure to mechanical vibrations transferred through upper limbs (hand-transmitted vibration - HTV) may lead to a higher risk of the development of vascular, nervous or musculoskeletal etiology ailments. Such a symptom complex is called a hand-arm vibration syndrome HAVS or, alternatively, a vibration sickness. In 2018 the vibration syndrome was recognized in 17 cases which means 0,8 per cent of all registered occupational illnesses in Poland. Clinical picture of the syndrome in question is non-specific and may cover either function and organic disorders. Depending on the nature of changes prevalent in the clinical picture several forms of the syndrome may be distinguished: vascular-nervous, musculoskeletal and mixed. The sickness' development is not obvious - the first symptoms appear quite early, yet they cause little nuisance and, therefore, may be overlooked. Thus, it's imperative to carefully monitor work environment parameters and to employ prevention methods, both on technical and legally agreeable research level within the scope of occupational medicine towards workers exposed to mechanical vibration.
PL
Artykuł omawia metodykę obliczeń pola elektromagnetycznego w transformatorze rozdzielczym, na podstawie którego są obliczane siły działające zarówno na część aktywną jak i na kadź transformatora. W obliczeniach magnetycznych i mechanicznych jest stosowana metoda elementów skończonych 3D z uwzględnieniem uwarstwionej struktury uzwojeń i rdzenia oraz ściśliwego oleju. Końcowym efektem obliczeń jest pole przemieszczeń i naprężeń mechanicznych.
EN
The article discusses the method of calculating the electromagnetic field in the distribution transformer, on the basis of which the forces acting on both the active part and on the transformer tank are calculated. In the magnetic and mechanical calculations, the 3D finite element method is applied, taking into account the laminar structure of the windings and the core as well as the compressible oil. The final effect of the calculations is the field of mechanical displacements and stresses.
PL
Wśród wielu uciążliwych czynników środowiskowych charakteryzujących pracę maszyn i urządzeń tak na wiertni podczas wiercenia otworu, jak i w czasie pracy podobnych urządzeń górniczych występuje szkodliwe działanie przyspieszenia drgań mechanicznych (wibracji), wpływające niekorzystnie na pracowników przebywających na swoich stanowiskach. Wyciągi wiertnicze, silniki spalinowe, pompy płuczkowe, agregaty prądotwórcze, sita wibracyjne, szlifierki pneumatyczne to mechanizmy, które w czasie pracy wytwarzają drgania mechaniczne. Zdarza się, że drgania te przekraczają poziom dopuszczalnych wartości norm i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie, co niejednokrotnie naraża pracownika obsługującego te urządzenia techniczne na utratę zdrowia. Dla ustalenia wielkości wibracji przeprowadza się okresowo badania i pomiary, głównie na stanowiskach pracy. Dokonano wielu pomiarów i interpretacji drgań o charakterze ogólnym (przekazywanych do organizmu człowieka przez jego nogi, miednicę, plecy lub boki) oraz drgań o charakterze miejscowym (oddziałujących na organizm człowieka przez kończyny górne). Wyliczono główne parametry oceny oddziaływania czynnika szkodliwego na pracowników, dopuszczalne wartości przyspieszenia drgań, dopuszczalny czas narażenia i porównano je z wielkościami zmierzonymi. Oszacowano wskaźniki krotności przekroczenia wartości dopuszczalnych NDN. Dokonano porównania zmian wskaźnika NDN, jakie nastąpiły w latach 2005–2016 na stanowiskach pracy dla wybranych urządzeń wiertniczych. W pracy omówiono zagadnienie drgań mechanicznych występujących na stanowiskach pracy. Pilotowe badania wibracji wykonano zgodnie z wymaganiami określonymi w prawodawstwie polskim oraz z odpowiednimi dokumentami Unii Europejskiej. Porównując wartości uzyskane w czasie pomiaru z wielkościami dopuszczalnymi wibracji określonymi w rozporządzeniach, ustalono stopień szkodliwości drgań. W celu ułatwienia i przyśpieszenia wykonywanych obliczeń oraz ich interpretacji przygotowano oprogramowany arkusz kalkulacyjny. Opracowane metody pomiarów i interpretacji wyników zaimplementowane w formie arkusza kalkulacyjnego wykorzystywane są na bieżąco do oceny drgań mechanicznych w przemyśle naftowym oraz branżach pokrewnych.
EN
Acceleration associated with mechanical vibrations on drilling rigs during drilling and in similar mining equipment have harmful effects on workers present at their work stations. This adverse condition coexists together with other numerous environmental factors characteristic for the activity of drilling equipment. Drawworks, combustion engines, mud pumps, electrical generators, shale shakers, pneumatic grinders are mechanisms creating different kinds of vibrations during their work. It happens, that vibration amplitude exceeds allowable values of obligatory standards or legal regulations, and puts workers at risk of health loss. In order to determine the magnitude of vibration, measurements and tests are performed periodically mainly at work stations. Whole body vibrations (WBV) (transmitted to the human body through his legs, pelvis, back or shoulders) and hand-arm vibrations (HAV) (acting through hands) have been measured and interpreted. The main parameters characterizing the harmful factors acting on workers, such as: permissible values of vibration acceleration, permissible exposure time have been calculated and compared with measured values. Ratios of measured vibration values to Occupational Exposure Limits (NDN) were evaluated. A comparison of the changes in the NDN index that took place in 2005–2016 at work stations for selected drilling equipment was made. The publication discusses the issue of mechanical vibrations occurring at work stations. Pilot vibration surveys were performed according to the requirements described in Polish regulations and appropriate EU documents. By comparing measured vibration values with OEL, the degree of their harmful effect was determined. In order to facilitate and accelerate calculations, a spreadsheet was prepared. Elaborated measuring and interpretation methods were implemented in the form of a spreadsheet and are currently used to evaluate mechanical vibrations in oil industry plants and in other similar industries.
PL
Analizując eksploatacyjne przyczyny utraty współosiowości linii okrętowych wałów napędowych należy zauważyć, że jedynie systematyczna kontrola wzajemnego posadowienia elementów linii napędowej (silnika, linii wałów pośrednich i wału śrubowego) prowadzi do zwiększenia niezawodności okrętowego układu napędowego. Wstępnej oceny stanu współosiowości linii wałów okrętowych, w zakresie ich przesunięcia i załamania dokonuje się podczas postoju statku w stoczni. Natomiast ostatecznej oceny poprawnego ustawienia wszystkich współpracujących ze sobą elementów obrotowego układu mechanicznego będącego napędem statku dokonuje się wyłącznie podczas prób ruchowych, prowadząc pomiary drgań mechanicznych na reprezentatywnych zakresach ustalonego obciążenia. W artykule dokonano przeglądu podstawowych technik i narzędzi wykorzystywanych w trakcie prowadzenia tego procesu.
PL
W artykule podjęto próbę oceny ergonomicznej środowiska drganiowego wybranych środków technicznych wykorzystywanych w różnych procesach technologicznych. Zakres badań obejmował pomiar drgań ogólnych na płaszczyźnie nośnej siedziska oraz drgań miejscowych występujących na kole kierowniczym wybranych środków technicznych. Badania zostały przeprowadzone w walcu drogowym wibracyjnym. Pomiary zostały wykonane w 10 powtórzeniach dla każdego środka technicznego. Na podstawie uzyskanych pomiarów określono wartość: średnią, skuteczną, szczytową oraz wartość ważoną przyspieszenia drgań. Otrzymane wyniki zostały skonfrontowane z obowiązującymi normatywami. Odnotowano, że dzienna ekspozycja na drgania o działaniu ogólnym w przypadku pracy walca drogowego w kierunku poziomym wyniosła 1,11m⋅s-2 i przekroczyła wartości dopuszczalne dla mężczyzn i kobiet w wieku produkcyjnym. W przypadku pozostałych badanych pojazdów nie odnotowano przekroczenia wartości dopuszczalnej drgań mechanicznych w żadnym z analizowanych kierunków, zatem nie stanowiły one zagrożenia dla pracownika.
EN
The article discusses an attempt to evaluate the ergonomic vibration environment of selected technical sources used in various technological processes. The scope of the tests included measurement of general vibrations in the plane of the seat carrier and local vibrations occurring on the steering wheel of selected technical sources. The tests were carried out in two trucks and in a vibratory road roller. The measurements were carried out in 10 repetitions for each technical measure. On the basis of the obtained measurements, the mean value of vibration acceleration, effective vibration acceleration and peak vibration acceleration as well as the weighted vibration acceleration value were determined. The obtained results were confronted with the applicable standards. It was noted that the daily vibration exposure of general action in the case of road roll works in the horizontal direction was 1,11 m⋅s-2 and exceeded the limit values for men and women in the working age. In the case of other vehicles tested, there was no exceedance of the permissible mechanical vibration value in any of the analyzed directions and do not pose a threat to the employee.
PL
Drgania to nic innego niż procesy, w których charakterystyczne dla nich wielkości fizyczne są zmienne w czasie. Mechaniczne wibracje są często generowane celowo, jako czynnik niezbędny do realizacji określonych procesów technologicznych. Z reguły jednak stanowią tzw. czynnik resztkowy, a więc zjawisko uboczne, które w sposób niezamierzony towarzyszy eksploatacji maszyn i urządzeń.
13
Content available Metody pomiaru prędkości obrotowej w mechatronice
PL
W artykule omówiono metody pomiaru prędkości obrotowej. Przedstawiono metody klasyczne oraz nową metodę wykorzystującą pomiar drgań jako funkcję wejściową w procesie uzyskiwania wyniku prędkości obrotowej wału korbowego. Aby uzyskać prawidłowe INFORMACJE diagnostyczne, wymagana jest klasyczna ścieżka diagnostyczna oraz cyfrowe przetwarzanie sygnału. Praca zawiera również informacje na temat magistrali CAN, a także systemu EOBD.
EN
The article discusses methods of measuring rotational speed. Classical methods as well as a new method using vibration measurement as the input function in the process of obtaining the result of the crankshaft rotational speed were presented. A classic diagnostic path, as well as digital signal processing, is required to obtain the correct diagnostic INFORMATION. The work also includes information on the CAN bus as well as the EOBD system.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie pomiaru sygnału drgań głowicy tnącej do diagnostyki stanu procesu cięcia wysokociśnieniowym strumieniem wodnościernym. Akwizycji danych dokonano podczas cięcia próbek ze stali S355J2H w kształcie klina. Zarejestrowany sygnał poddano odpowiedniej analizie. W części podsumowującej wyciągnięto wnioski z przeprowadzonych badań.
EN
The article presents the application of vibration measurement of the cutting head for the diagnostics of the state of the cutting process with high-pressure water jet. Data acquisition was performed when cutting wedge-shaped samples of S355J2H steel. The recorded signal was analyzed appropriately. In the summary part, conclusions from the research were drawn.
PL
W artykule zaprezentowano analizę stanów dynamicznych układu napędowego połączonego długim elementem sprężystym z wykorzystaniem modeli matematycznych i symulacyjno-komputerowych. Dla porównania wpływu układu napędowego na drgania w układzie elektromechanicznym, zastosowano model symulacyjno-komputerowy silnika indukcyjnego. Symulację przeprowadzono dla układu elektromechanicznego zawierającego układ napędowy, element sprężysty oraz układ obciążenia.
EN
In the paper the analysis of shaft transverse vibrations based on mathematical and simulation models are presented. Mathematical and simulation models of induction motor is used to compare relation between vibrations and drive system. Simulation of drive system consist of long elastic element and load system was performed.
EN
The paper analyses the open-circuit frequency characteristics of a mechanical vibration energy harvester comprising of a single-coil cored armature and two vibrating yokes with permanent magnets connected to a plate spring. The cogging force, developed by action of the magnetic flux on the core brings a nonlinear component into system kinematics and causes complex variation of the frequency characteristics. It is shown that depending on dimensions of the generator parts, the system is capable of developing the frequency characteristics whose resonant frequency decreases or increases with the magnitude of external force. Through analysis supported by computer simulations using the finite element models it is shown that the systems with decreasing resonant frequency are more practical due to wider frequency bandwidth and higher amplitude of the generated voltage.
PL
W artykule analizowane są właściwości układu przetwarzania drgań mechanicznych w energię elektryczną zbudowanego z generatora liniowego z pojedynczą cewką z rdzeniem ferromagnetycznym oraz dwóch ruchomych jarzm z magnesami trwałymi połączonymi z metalową sprężyną paskową. Pokazano, że układ o takiej budowie może wytwarzać dwa rodzaje charakterystyk częstotliwościowych, tj. takie w których częstotliwość rezonansowa maleje lub rośnie wraz z amplitudą zewnętrznej siły wymuszającej drgania. Za pomocą symulacji komputerowych z wykorzystaniem modeli siatkowych, pokazano, że w układach praktycznych powinno dążyć się do osiągnięcia pierwszego typu charakterystyk ze względu na szersze pasmo częstotliwości oraz większą amplitudę generowanego napięcia.
17
Content available remote Oddziaływania wibroakustyczne na przykładzie eksploatowanej linii metra
PL
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia badania oddziaływań wibroakustycznych prowadzonych w strefach oddziaływania metra płytkiego. Przeprowadzono badania eksperymentalne drgań i hałasu na wytypowanym odcinku eksploatowanej II linii metra w Warszawie, do których wykorzystano aparaturę pomiarową klasy 1 i wysokiej klasy przetworniki. Analizie w dziedzinach czasu i częstotliwości poddano sygnały przyspieszeń drgań mechanicznych generowanych przejazdami pociągów oraz towarzyszącego drganiom hałasu występującego w obiektach inżynierskich położonych bezpośrednio nad tunelem. Do przeprowadzenia analiz zbudowano oprogramowanie w środowisku obliczeniowym Matlab. Dokonano oceny obydwu typów oddziaływań w oparciu o kryteria normatywne oraz zbadano korelacje zachodzące pomiędzy tymi wymuszeniami. Dokonano ponadto próby identyfikacji ścieżek propagacji oddziaływań oraz oceny czynników przekładających się bezpośrednio na otrzymywane wyniki badań.
EN
This paper presents selected issues of noise and vibration impact study, carried out in the impact zone of shallow underground. Experimental studies of noise and vibration, were prepared in selected section of exploited second metro line in Warsaw, in which Class 1 measuring devices and high-end converters were used. In order to evaluation influence of mechanical vibrations and associated noise generated by passing metro trains, occurring in the engineering objects located directly above the tunnel, analysis in the time and frequency domains have been performed. To perform discussed analysis, dedicated software in the computing environment Matlab has been prepared. An evaluation of both types of interactions, based on the normative criteria and correlations between occurring extortion were examined. Moreover, an attempts were made to identifying propagation paths of impacts, and their interactions, and evaluation of factors that contribute directly to the obtained results.
PL
Szkodliwe czynniki wibroakustyczne, czyli hałas i drgania mechaniczne występują powszechnie w środowisku pracy, przyczyniając się do powstawania wywołanych nimi chorób zawodowych. Podejmowanie działań profilaktycznych chroniących pracowników przed nadmiernym narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne wymaga wiedzy na temat stanu zagrożenia tymi czynnikami w zakładzie pracy. Umożliwiać to mogą systemy monitorowania zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy. W artykule przedstawiono opracowany w CIOP-PIB model systemu, będący bezprzewodową siecią sensorową do monitorowania zagrożeń wibroakustycznych. Do zasilania układów pomiarowych sieci wykorzystano odnawialne źródła energii. Rozwiązanie takie zwiększa autonomiczność układów pomiarowych oraz zmniejsza koszty użytkowania systemu. W artykule opisano główne założenia i koncepcje systemu, omówiono budowę układu modelowego tego systemu oraz przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów wykonanych przy jego użyciu. Zbiorcza prezentacja wyników w centrali odbierającej sygnały z kilku czy kilkunastu punktów pomiarowych będzie przedmiotem przyszłych publikacji.
EN
Vibroacoustic harmful factors, namely noise and vibration, are common in the working environment, contributing to the formation of occupational diseases. Taking preventive measures to protect workers from exposure to excessive noise or vibration requires knowledge of the state of hazards in the workplace. This can be gamed utilizing systems for monitoring noise and vibration m the working environment. The paper presents the system's model developed in CIOP-PIB, which 15 a wireless sensor network for monitoring noise and vibration hazards. In the abovementioned model renewable energy sources are used for powering noise and vibration meters. This solution increases the autonomy of the meters and reduces the cost of the system maintenance. The article describes the main principles and concepts of the system, discusses the construction of a model of the system and provides examples of the results of measurements taken with its use. Summary presentation of results from the central receiving signals from several or even more sources will be a matter of future publications.
EN
The present work focuses on a first study for a piezoelectric harvesting system, finalized to the obtaining of electrical energy from the kinetic energy of rainy precipitation, a renewable energy source not really considered until now. The system, after the realization, can be collocated on the roof of an house, configuring a “Piezo Roof Harvesting System”. After presenting a state of art of the harvesting systems from environmental energy, linked to vibrations, using piezoelectric structures, and of piezoelectric harvesting systems functioning with rain, the authors propose an analysis of the fundamental features of rainy precipitations for the definition of the harvesting system. Then, four key patterns for the realization of a piezoelectric energy harvesting system are discussed and analysed, arriving to the choice of a cantilever beam scheme, in which the piezoelectric material works in 31 mode. An electro-mechanical model for the simulation of performance of the unit for the energetic conversion, composed of three blocks, is proposed. The model is used for a simulation campaign to perform the final choice of the more suitable piezoelectric unit, available on the market, which will be adopted for the realization of the “Piezo Roof Harvesting System”.
PL
W artykule omówiono zastosowanie metod analizy nieliniowych szeregów czasowych drgań do oceny ich wartości informacyjnej do celów diagnostycznych układów mechanicznych na przykładzie zespołów napędowych w pojazdach. Trzy techniki detekcji oraz ekstrakcji sygnałów obejmowały analizę w zrekonstruowanej, zanurzonej przestrzeni fazowej szeregu czasowego, prowadzącą do segmentacji sygnału w zakresie dynamiki chaotycznej i losowej, analizę multifraktalną oraz analizę rozkładów stabilnych prawdopodobieństwa.
EN
The paper discusses the use of methods of nonlinear time series analysis of vibrations to assess their informational value for the diagnostic purposes of the mechanical systems on the example of vehicle powertrain. Three detection and extraction techniques of signals included an analysis of the reconstructed embedded phase space of time series which leads to the segmentation of the signal in terms of the chaotic and random dynamics, multifractal analysis and the analysis of alpha-stable probability distributions.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.