Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 745

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpady komunalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
PL
Na rekultywowany teren pogórniczy naniesiono substrat glebowy zawierający osady ściekowe. Oznaczono zawartość metali ciężkich w próbkach nowo powstałej gleby pobranej z tego terenu i gleby kontrolnej. Obliczono wskaźnik zanieczyszczenia dla substratu glebowego i Taraxacum officinale metalami ciężkimi na obszarze poeksploatacyjnym. Stwierdzono korzystny wpływ materiału doglebowego na zdegradowane tereny pogórnicze. Odpady przemysłowe i komunalne mogą być wykorzystane w gospodarce o obiegu zamkniętym i rekultywacji terenu.
EN
Sewage sludge mixt. was deposited on the post-mining area. The content of heavy metals in soil samples was taken from both study and control site. The heavy metal contamination index for the soil substrate and Taraxacum officinale in the post-mining area was calculated. The beneficial effect of soil substrate on reclaimed post-mining areas was found. Industrial and municipal waste can be used for a circular economy and land reclamation.
PL
Prawie 10 lat temu - 1 lipca 2011 r. - parlament zakończył prace nad ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która zapoczątkowała tzw. rewolucję śmieciową. Rewolucja ta trwa po dzień obecny. Wśród ambitnych założeń zapoczątkowanej wówczas reformy gminnych systemów odpadowych wskazywano wówczas „zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów”.
3
Content available remote The selective treatment of municipal waste – a challenge for the architect
EN
Contemporary civilisation has an obsession for consuming more and more goods. This, combined with the packaging habbits of suppliers, results in the emergence of increasingly large amounts of waste in Poland. The collection, selection and utilisation of this waste are becoming more and more significant, expensive and logistically complicated problems. In Poland, municipal utilities enterprises are responsible for solving these problems. However, as the space occupied by the collection, storage and disposal of waste is becoming larger, architects and urban planners should also consider being involved in providing solutions. This article presents figures and legal regulations related to the subject of municipal waste management in Poland. They are correlated with the methods of selective waste collection in Polish housing estates. Scientific research that was performed in housing estates is also presented; this research was aimed at checking the quality of existing urban and architectural solutions for municipal waste collection points. The article moves on to present good practices – examples of beneficial solutions for selective waste collection in selected European countries, such as Sweden and Italy. In order to carry out preliminary analyses of how to solve the functional and aesthetic issues related to housing waste collection points as part of the didactic classes at the Faculty of Architecture, of SUT, research exercises were conducted on the subject of developing a concept for new containers in a housing estate. Based on the received work (65 drawings) elements can be noticed that students most often paid attention to. Based on the conducted research and analysis, conclusions were reached regarding the methods of aestheticisation of district selective waste collection points and fundamental problems related to their design.
PL
Odpady stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ich składowiska przyczyniają się do skażenia gleby i wód oraz są źródłem niekontrolowanej emisji gazu składowiskowego. Ponadto unieszkodliwianie odpadów poprzez ich składowanie prowadzi do utraty wielu cennych surowców. Przyjęty przez UE pakiet dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego wyznacza ambitne cele w zakresie recyklingu i składowania odpadów, jednak nadal ponad 25% europejskich odpadów jest składowana. W przypadku Polski to wciąż ponad 40%, a regulacje unijne zakładają ograniczenie składowania do 2035 r. do poziomu 10%. Problemem są frakcje odpadów komunalnych po procesach biologiczno-mechanicznej obróbki, które zazwyczaj są unieszkodliwiane poprzez składowanie, mimo że ich właściwości fizyczno-chemiczne wskazują na możliwość ich zagospodarowania (np. odzysk energetyczny). Przedstawiono właściwości termiczne oraz sposoby przetwarzania nierecyklowalnych frakcji odpadów w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ich ilość kierowaną na składowiska odpadów komunalnych.
EN
Phys. chem. properties of refuse – derived fuel and 2 waste fractions from its prodn. (under sieve fraction with a size of 0–80 mm and ballast) were studied. Heat of combustion, calorific value, humidity and ash content as well as the content of C, H, S and Cl were detd. The tested fractions showed high humidity, but the heat of combustion above 6 MJ/kg classified them as potential materials for further use.
PL
Badano frakcję odpadów komunalnych o cząstkach poniżej 10 mm. Wykazuje ona zmienność w czasie i stanowi znaczny problem dla gospodarki w obiegu zamkniętym. Przeprowadzono analizy XRF WDX i XRD i na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że frakcja ta zawiera kwarc i glinokrzemiany, a jej jakość wskazuje na możliwości wykorzystania w ceramicznych materiałach budowlanych, co ograniczyłoby jej deponowanie na składowiskach odpadów.
EN
Municipal waste fraction below 10 mm was studied by X-ray diffraction and fluorescence methods to det. its oxide compn. and to discuss its applicability in prodn. of building ceramics.
PL
Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, musi dostosowywać się do wielu wymogów. W nadchodzących latach jednym z takich wyzwań jest osiągnięcie przez wszystkie kraje członkowskie odpowiednich poziomów recyklingu.
7
Content available W pułapce GOZ-u
PL
Dla nikogo chyba nie jest odkryciem, że zasoby surowcowe Ziemi, w tym zasoby surowców energetycznych, nie są niewyczerpywalne. Stąd koniecznością staje się oszczędzanie surowców, powtórne wykorzystanie produktów i recykling używanych materiałów. Dotychczasowy model gospodarki linearnej dający się opisać prostym schematem: pozyskaj surowce - wyprodukuj wyrób - używaj go - pozbądź się odpadu - musi być zastąpiony innym modelem, w którym pozyskane surowce będą wykorzystywane najdłużej jak to jest możliwe - poprzez wielokrotne użycie wyprodukowanych wyrobów, a strumień powstającego odpadu będzie jak najmniejszy.
PL
Nowelizacja ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwalona przez Sejm 19 lipca 2019 r. wprowadziła istotne zmiany związane z tworzeniem i funkcjonowaniem instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
9
Content available Przyszłość lokalnych ITPOK
PL
W 2013 r. Rząd RP przeprowadził wielką reformę w gospodarce odpadami. Jej celem miało być uporządkowanie sytuacji w zagospodarowaniu zbieranych selektywnie odpadów i w tym względzie należy przyznać, że sytuacja istotnie się poprawiła. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z zamiarami twórców. Nie zidentyfikowano strumienia „zagubionych odpadów”, szacowanego ówcześnie przez ekspertów na poziomie nawet 30% odpadów komunalnych ogółem.
10
Content available PPP w sektorze gospodarki odpadami
PL
Dotychczas w sektorze gospodarki odpadami podpisano 9 umów o partnerstwie publiczno-prywatnym na kwotę stanowiącą 31% wartości wszystkich umów o PPP zawartych w Polsce. Poza wartością realizowanych projektów, sektor ten wyróżnia również wysoki poziom innowacyjności i wielopłaszczyznowy charakter przedsięwzięć.
PL
Nowoczesna spalarnia odpadów to ostatni element niedokończonej układanki „odpadowej” w Gdańsku, jak i pozostałych gmin w regionie. Po jej uruchomieniu staniemy się doskonale zorganizowaną metropolią w tym zakresie. Doskonale zorganizowaną, czyli bezpieczną i przewidywalną, a to w gospodarce, bez względu na jej profil jest najważniejsze.
12
Content available Najnowsze oraz planowane zmiany w prawie odpadowym
PL
Z Ministerstwa Klimatu coraz częściej płyną oficjalne i nieoficjalne sygnały o planowanych zmianach w prawie odpadowym, które mogą mieć istotny wpływ na termiczne przekształcanie odpadów.
PL
W listopadzie 2019 r. ukazała się decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2019/2010/UE ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do spalania odpadów. Dotyczy ona instalacji termicznego przekształcania odpadów wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, tj. instalacji wymienianych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości. Są to instalacje do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności przekraczającej 3 tony na godzinę lub instalacje do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie. Tak więc wszystkie istniejące obecnie w naszym kraju spalarnie odpadów komunalnych podlegają tym regulacjom.
PL
Projektując i budując zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych każdy właściciel stoi przed ogromnym wyzwaniem: jak efektywnie zarządzać nim nie tylko w obszarze podstawowego procesu jakim najczęściej jest spalanie, ale również jak skoordynować wszystkie informacje pojawiające się nie tylko na linii technologicznej, ale również pochodzące z wielu powiązanych z tym procesem źródeł? Tylko doświadczony zespół wie jakie to wyzwanie i potrafi odpowiednio mu sprostać. Zaprezentowane w artykule podejście do kompleksowego zarządzania informacją w takim zakładzie, pozwoli na podjęcie efektywnych działań usprawniających pracę własnych linii technologicznych.
EN
The dynamic development of fees for using the environment in Poland took place after 1989, that is from the moment of implementation of systemic transformation. Then, among others, waste disposal fees equivalent to the current charges for placing waste in a landfi ll were introduced. Rates of these fees related to some types of waste, including municipal waste, increased in selected years not proportionally to the inflation rate – in contrast to other fees for the use of the environment. This was the case, for example, between 2008 and 2009, when the rate for unsorted municipal waste increased from PLN 15.71 to PLN 75 per Mg. In 2018 this rate was raised by about PLN 20 in relation to the previous year. The aim of the article is to answer the question whether and how much a radical increase in rates for placing waste in a landfi ll had an impact on the management of municipal waste in the context of limiting their mass deposited in landfi lls. The article will conduct a comparative analysis between the development of fees and the volume of municipal waste sent to landfi lls within a representative period. The conducted analysis denied, in principle, the thesis that very high fees for waste in the years immediately after their introduction will cause a signifi cant reduction of their flow to the landfi ll.
PL
Dynamiczny rozwój opłat za korzystanie ze środowiska w Polsce nastąpił po 1989 roku, czyli od momentu rozpoczęcia transformacji systemowej. Wtedy wprowadzono m.in. opłaty za składowanie odpadów będące odpowiednikiem obecnie obowiązujących opłat za umieszczanie odpadów na składowisku. Stawki tych opłat odniesione do niektórych rodzajów odpadów, m.in. odpadów komunalnych, wzrastały w wybranych latach nie proporcjonalnie do wskaźnika inflacji – w przeciwieństwie do pozostałych opłat za korzystanie ze środowiska. Miało to na przykład miejsce pomiędzy rokiem 2008 a 2009, kiedy to stawka opłaty za niesegregowane odpady komunalne wzrosła z 15,71 do 75 zł za Mg. W roku 2018 stawka ta została podniesiona o ok. 20 zł w stosunku do roku poprzedniego. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy i na ile radykalny wzrost stawek za umieszczanie odpadów na składowisku miał wpływ na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kontekście ograniczenia ich masy deponowanej na składowiskach. W artykule zostanie przeprowadzona analiza porównawcza pomiędzy rozwojem opłat a wielkościami odpadów komunalnych kierowanych na składowiska w reprezentatywnym okresie. Przeprowadzona analiza zaprzeczyła zasadniczo tezie, że bardzo wysokie opłaty za odpady w latach bezpośrednio po ich wprowadzeniu spowodują znaczne zmniejszenie ich umieszczania na składowisku.
16
Content available Condition of circular economy in Poland
PL
W niniejszym artykule przeglądowym przedstawiono stan gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) w Polsce. Pokazano GOZ w zróżnicowanym ujęciu: przedmiotowym (strumienie odpadów, energia), sektorowym (budownictwo, oczyszczalnie ścieków, energetyka węglowa) i zasobowym (minerały antropogeniczne, fosfor), a także pod kątem właściwego gospodarowania energią w budownictwie (budynki niemal-zero-energetyczne).
EN
The manuscript presents the condition of circular economy in Poland in diversified approach: subjective (waste streams, energy), sectoral (construction, wastewater treatment, coal energy), related to the resources (phosphorous and anthropogenic minerals) and considering proper energy management (almost zero energy buildings). The achievements reached in different sectors as well as the requirements towards implementation of CE are presented. The advancement of recycling technologies does not deviate from the global level, in terms of areas specific to Poland. Limiting the exploitation of natural resources and usage of new materials as well as producing more durable products are of CE concern. Also energy and heat recovery in buildings and technological processes (e.g. during wastewater treatment), ways of utilization of combustion by-products and water decarbonization waste are described. The implementation of CE in Poland needs not only research and technical activities, but also the modification of technological processes, the right policy, overcoming crosssectoral barriers, developing legal regulations and support schemes for CE.
EN
The circular economy model assumes active participation of producers and consumers in two big loops (cycles): biological and technical. Without involvement from both these groups of economic entities, it is not possible to close the circulation of materials for the purpose of their economic use for as long as possible. The paper discusses theoretical and practical aspects of the application of economic incentives, stimulating departure from the linear model of the economy for the circular one in municipal waste management. As a result, maximizing the efficiency of raw materials use and maintaining materials in the economic cycle should be simpler and cheaper than consumption of primary resources.
PL
Gospodarka odpadami komunalnymi jest od wielu lat obszarem szczególnego zainteresowania Komisji Europejskiej (KE). W 2018 r. KE wskazała zagadnienia związane z gospodarką odpadami komunalnymi jako ważny element ram monitorowania procesu transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), stanowiącej obecnie priorytet polityki gospodarczej Unii Europejskiej (UE). W przedstawionych ramach monitorowania określono 10 wskaźników GOZ wśród których kwestie związane odpadami komunalnymi pojawiają się bezpośrednio w dwóch obszarach GOZ – w obszarze produkcji oraz w obszarze gospodarki odpadami, oraz pośrednio – w obszarach surowców wtórnych oraz konkurencyjnościi innowacji. W pracy przedstawiono zmiany w zakresie zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce w kontekście wdrażania założeń GOZ, omówiono wyniki osiągniętych wskaźników GOZ w dwóch wybranych obszarach ram monitorowania GOZ w Polsce (produkcja i gospodarka odpadami), oraz porównano osiągnięte wyniki na tle innych krajów europejskich. W Polsce zadania w zakresie realizacji gospodarki odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. należą do obowiązków gminy, która jest odpowiedzialna za zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców oraz za budowę, utrzymanie i eksploatację regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Gmina jest przy tym zobowiązana do prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w myśl europejskiej hierarchii postępowania z odpadami, której nadrzędnym celem jest zapobieganie ich powstawaniu oraz ograniczanie ilości, następnie recykling i inne formy unieszkodliwiania, spalanie i bezpieczne składowanie. W pracy analizowano zmiany wartości dwóch wybranych wskaźników GOZ, tj. (1) wskaźnika wytwarzania odpadów komunalnych, w obszarze produkcja oraz (2) wskaźnika recyklingu odpadów komunalnych w obszarze gospodarki odpadami. W tym celu wykorzystano dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Eurostat. Przedstawiono dane od roku 2014, tj. od momentu zainicjowania konieczności przechodzenia na GOZ w UE. W ostatnich latach obserwuje się wzrost ilości wywarzonych odpadów komunalnych w Polsce, jak i w UE. Zgodnie z danymi Eurostat ilość wytworzonych odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski wzrosła z 272 kg w 2014 r. do 315 kg w 2017 r. Warto przy tym podkreślić iż średnia ilość wytworzonych odpadów komunalnych w Polsce w 2017 r. była jedną z najniższych w UE, przy średniej europejskiej 486 kg/osobę. Przy czym Polska osiągnęła niższe poziomy recyklingu odpadów komunalnych (33,9%) niż średnia europejska (46%). Przyczyną gorszych wyników Polski w zakresie recyklingu może być m.in. brak wystarczająco rozwiniętej infrastruktury służącej przetwarzaniu odpadów komunalnych, funkcjonującej w innych państwach takich jak Niemcy czy Dania, oraz zdecydowanie wyższej świadomości społeczeństwa dotyczącej problematyki odpadów komunalnych w krajach rozwiniętych. Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce stoi przed szeregiem wyzwań w aspekcie wdrażania GOZ, przede wszystkim w zakresie osiągnięcia narzuconych przez KE wartości recyklingu, do minimum 55% do 2025 r.
EN
Municipal waste management has been an area of special interest of the European Commission (EC) for many years. In 2018, the EC pointed out issues related to municipal waste management as an important element of the monitoring framework for the transition towards a circular economy (CE), which is currently a priority in the economic policy of the European Union (EU). In the presented monitoring framework, 10 CE indicators were identified, among which issues related to municipal waste appear directly in two areas of the CE – in the field of production and in the field of waste management, and indirectly – un two other areas – secondary raw materials, and competitiveness and innovation. The paper presents changes in the management of municipal waste in Poland in the context of the implementation of the CE assumptions, a discussion of the results of CE indicators in two areas of the CE monitoring framework in Poland (production and waste management), and a comparison of the results against other European countries. In Poland, tasks related to the implementation of municipal waste management from July 1, 2013 are the responsibility of the municipality, which is obliged to ensure the conditions for the system of selective collection and collection of municipal waste from residents, as well as the construction, maintenance and operation of regional municipal waste treatment installations (RIPOK). The municipality is also committed to the proper management of municipal waste, in accordance with the European waste management hierarchy, whose overriding objective is to prevent waste formation and limiting its amount, then recycling and other forms of disposal, incineration and safe storage. The study analyzed changes in the value of two selected CE indicators, i.e. (1) the municipal waste generation indicator, in the area of production and (2) the municipal waste recycling indicator, in the area of waste management. For this purpose, statistical data of the Central Statistical Office (GUS) and Eurostat were used. Data has been presented since 2014, i.e. from the moment of initiating the need to move to the CE in the EU. In recent years, there has been an increase in the amount of municipal waste generated in Poland as well as in the EU. According to Eurostat, the amount of municipal waste generated per one inhabitant of Poland increased from 272 kg in 2014 to 315 kg in 2017. It should be noted that the average amount of municipal waste generated in Poland in 2017 was one of the lowest in EU, with a European average of 486 kg/person. Poland has achieved lower levels of municipal waste recycling (33.9%) than the European average (46%). The reason for Poland’s worse results in the recycling of municipal waste may be, among others, the lack of sufficiently developed waste processing infrastructure, operating in other countries such as Germany and Denmark, and definitely higher public awareness of the issue of municipal waste in developed countries. Municipal waste management in Poland faces a number of challenges in the implementation of GOZ, primarily in terms of achieving the recycling values imposed by the EC, up to a minimum of 55% by 2025.
PL
Zarówno mieszkańcom jak i przedsiębiorcom, w tym działającym na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych, znacząco wzrosły koszty utrzymania i działalności w związku ze wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Polski organ antymonopolowy spróbował zidentyfikować największe problemy tego rynku. Z badania powstał raport „Badanie rynku usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminach miejskich w latach 2014-2019”. Mając dodatkowo na uwadze, że znacząca większość przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest bądź zakładami budżetowymi gmin, bądź w 100% spółkami gmin, część informacji może okazać się przydatna również w związku z krótką analizą zamówień in-house w świetle najnowszego orzeczenia TSUE z 3 października 2019 r.
PL
komunalnych w Ciężkowicach koło Polskiej Cerekwi prowadzonego w latach 2003-2017. Monitoring wód podziemnych obejmował badania: pH, przewodnictwa elektrolitycznego właściwego (PEW), ilości ogólnego węgla organicznego (OWO) oraz zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i zanieczyszczeń metalami –chromem, kadmem, miedzią, ołowiem, cynkiem i rtęcią. W czternastoletnim okresie prowadzonego monitoringu nie stwierdzono wyraźnego wpływu zdeponowanych odpadów na wody podziemne w rejonie składowiska. W każdej kwartalnej sesji monitoringowej notowano zawartości cynku w wodach podziemnych pobranych ze wszystkich piezometrów, ale jego stężenia nie przekraczały wartości dopuszczalnych dla II klasy jakości wód podziemnych. Obecność pozostałych badanych zanieczyszczeń metalami, ilości ogólnego węgla organicznego oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych stwierdzano incydentalnie, a ich zawartości mieściły się w dopuszczalnych zakresach dla I i II klasy jakości wód podziemnych.
EN
One presented results of the monitoring of groundwater in the area of the municipal landfill in Ciężkowice near Polska Cerekiew which was carried out between 2003 and 2017. The monitoring of groundwater included research on: pH value, specific electrolytic conductivity, volume of total organic carbon, contents of polycyclic aromatic hydrocarbons and contamination with heavy metals, like chromium (Cr), cadmium (Cd), copper (Cu), lead (Pb), zinc (Zn) and mercury (Hg). During the fourteen-year monitoring period, no significant impact of deposited wastes on groundwater in the area of the landfill was found. In each quarter monitoring session, zinc content in groundwater collected from all piezometers was recorded, but its concentration did not exceed the limit values for the second class of groundwater quality. The presence of other examined metal pollutions, volumes of total organic carbon and polycyclic aromatic hydrocarbons was found incidentally and their contents were within the permissible ranges for the first and second class of groundwater quality.
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.