Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 286

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikroorganizmy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Półmaski filtrujące (PF) są stosowane w przemyśle do ochrony przed szkodliwym pyłem. Wwielu miejscach pracy obecne są również mikroorganizmy, co wymaga oceny bezpieczeństwa tego sprzętu. Przeprowadzono analizę zanieczyszczenia mikrobiologicznego pyłu osiadłego w dwóch środowiskach: kompostowni z organicznym pyłem imikroorganizmami oraz cementowni, gdzie głównym zagrożeniem był pył nieorganiczny. Analizę wzrostu mikroorganizmów na materiałach półmasek filtrujących powszechnie stosowanych na tych stanowiskach do ochrony przed pyłem przeprowadzono za pomocą mikroskopii skaningowej. Analizę mikrobiologiczną PF oraz pyłu osiadłego zebranego na stanowiskach pracy przeprowadzono metodą hodowlaną. Do interpretacji wyników wykorzystano równanie Gompertza, umożliwiające prognozowanie dynamiki przeżywalności mikroorganizmów na PF. Pył z kompostowni wspomagał wzrost badanych mikroorganizmów w PF, wydłużając fazę stacjonarną. Pył z cementowni wywoływał przeciwny efekt. W materiałach filtracyjnych obserwowano wzrost liczby mikroorganizmów o 2-6 rzędów wielkości w skali logarytmicznej w ciągu zaledwie 30 min. Potwierdza to potrzebę skrócenia standardowego czasu stosowania PF w narażeniu na czynniki pyłowe, gdy w środowisku pracy obecne są także czynniki biologiczne. Ustalenia te mają kluczowe znaczenie wkontekście bezpieczeństwa stosowania PF w środowisku pracy, w którym współistnieją czynniki pyłowe organiczne/nieorganiczne i biologiczne.
EN
Samples of settled dust collected from workplaces in the composting plant and cement plant, as well as samples of the materials of filtering facepiece respirators (FFR) used by employees working there, were analyzed by microbiol. culture method. The degree of microbial contamination was also analysed using SEM imaging. Dust deposition on FFR collected from the tested surfaces was also simulated and the growth of microorganisms was analyzed using SEM imaging. Prediction of the survival dynamics of microorganisms on FFR was performed using the Gompertz eqn. Org. dust provided better conditions for the growth of microorganisms than inorg. dust. Dust from the composting plant supported the growth of the tested microorganisms, compared to the control variant (without dust), and dust from the cement plant, esp. in high concns., led to the opposite effect.
EN
This paper refers to several aspects of research studies supporting the oil and gas industry – in particular underground gas storage (UGS) in depleted deposits and salt caverns – and focuses on questions related to the formation of hydrogen sulphide contamination in reservoir conditions as well as on methods for limiting unfavourable biogenic phenomena. The main problem found at gas storage facilities is the activity of sulphate reducing bacteria (SRB). The elimination or limitation of H2S generation in microbiologically contaminated environments have been the subject of many extensive studies. Biocides, biocorrosion inhibitors and H2S scavengers are widely applied to protect reservoir structure, gas storage infrastructure as well as water-based drilling fluids from the negative effects of bacterial activity. One of the most popular biocidal products, recommended for oil and gas industry are triazine derivatives, laboratory tested in the presented biomonitoring studies. Triazine products prove very effective in biomass reduction and elimination of anaerobic bacteria, especially SRB. Before any industrial operation (based on technology of using biocides), it was necessary to analyse the sulphur compounds in the stored natural gas in different exploitation gas wells of UGS. It was also necessary to investigate the selection of a specific biocidal product and its proper concentration. A concentration that is too low may even stimulate the microbial growth; since the substance is not toxic for microorganisms, they may start to metabolise it. Moreover, the wrong choice of biocides may even generate an economic loss or environmental hazard. Generally, the application of biocides, H2S scavengers and nitrate-based treatment are one of the most effective world strategies to decrease microbiological contamination, which affects various areas of the oil and gas industry. These products have also been successfully applied to control bacterial growth in Polish natural gas wells. The issue of the influence of microorganisms and biomass on the permeability of reservoir rocks was also presented. In addition, the paper refers to biodegradation processes, that take place in the environment of drilling fluids. Also, the issue of choice of biocide/ H2S scavenger preparations for industrial applications is presented. The choice of chemicals includes efficiency tests of nanoparticles in contaminated media.
PL
Artykuł dotyczy kilku aspektów prac badawczych stanowiących wsparcie dla przemysłu nafty i gazu, głównie podziemnego magazynowania gazu w złożach sczerpanych i kawernach solnych. Skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z powstawaniem skażeń siarkowodorowych w warunkach złożowych oraz na metodach ograniczania niekorzystnych zjawisk o charakterze biogennym. W obiektach magazynowania gazu duży problem stanowią aktywne bakterie redukujące siarczany z grupy SRB. Eliminacja lub ograniczenie zawartości siarkowodoru w skażonych mikrobiologicznie środowiskach jest przedmiotem wielu prac badawczych. Preparaty takie jak biocydy, inhibitory biokorozji lub neutralizatory H2S są często stosowane do ochrony struktury złożowej, obiektów magazynowych, jak również wodnodyspersyjnych płuczek wiertniczych przed niekorzystnym oddziaływaniem bakterii. Jednym z najbardziej popularnych środków biobójczych stosowanych w przemyśle nafty i gazu są pochodne triazyny, testowane również w ramach omawianych badań biomonitoringowych. Produkty triazynowe są bardzo efektywne w procesach redukcji biomasy oraz eliminacji bakterii beztlenowych, głównie z grupy SRB. Przed każdorazowym zabiegiem przemysłowym (opartym na technologii stosowania biocydów) niezbędne jest przebadanie zawartości związków siarki w magazynowanym gazie, pobranym z różnych odwiertów eksploatacyjnych podziemnego magazynu. Konieczny jest również dobór odpowiednich preparatów oraz wytypowanie optymalnych stężeń preparatów biobójczych. Zbyt niskie stężenie może bowiem stymulować wzrost mikroorganizmów, które są zdolne do wykorzystania danej substancji w procesach metabolicznych. Ponadto niewłaściwy dobór biocydu może powodować straty i wpływać negatywnie na środowisko przyrodnicze. Generalnie stosowanie biocydów, neutralizatorów siarkowodoru i związków azotanowych stanowi jedną z najbardziej skutecznych światowych strategii ograniczenia skażeń mikrobiologicznych w wielu obiektach złożowych. Wymienione wyżej środki chemiczne były również z sukcesem stosowane w polskich odwiertach gazowych. W artykule przedstawiono także problem wpływu mikroorganizmów i biomasy na przepuszczalność skał zbiornikowych. Ponadto nawiązano do zjawisk o charakterze biodegradacyjnym, które mają miejsce w środowisku płuczek wiertniczych. Zaprezentowano problematykę dotyczącą wspomnianego doboru preparatów typu biocyd/H2S scavenger do zastosowań przemysłowych z uwzględnieniem badań efektywności działania nanocząsteczek w skażonych mediach.
EN
The indoor air quality is of great importance for the health of people. Appropriate selection of methods, parameters and conditions for the analysis makes it possible to obtain the results that reliably reflect the actual state of affairs. The aim of this study was to compare the results of microbiological air analysis in selected rooms of the Biotechnology Center obtained using the sedimentation method and the impaction method. During the research, the SMA (for total bacteria number) and Sabouraud media (for total fungi number) were exposed to different times in sedimentation analysis and to different air volumes in the impaction method. In the case of the sedimentation method, significant differences were found in the total number of bacteria and fungi in 3 out of 7 rooms depending on the time of exposure. In the case of the impaction method, it was 4 out of 7 rooms for bacteria and 2 out of 7 for fungi, depending on the analysed volume of air. The comparison of the methods showed that 4 out of 6 rooms had higher number of microorganisms when impactor was used.
EN
The composting process is a natural method of waste disposal. Decomposition of organic matter occur with the participation of various groups of microorganisms. Using glyphosate-based herbicides aims to reduce agricultural losses. Biodegradation of glyphosate in soil is obtain with bacteria and fungi and may affect their functioning. The purpose of this study was evaluating the effects of glyphosate on bacterial diversity during composting and to monitor potential changes in community structure and species abundance. The addition of glyphosate did not affect the morphology of the tested groups of bacteria and did not cause changes in the morphological structure of fungi. Sampling after 10 minutes, 24 hours, 48 hours and 72 hours showed that the abundance of bacterial colonies changed over time compared to the control groups. However, the results suggest that the addition of glyphosate is insufficient to influence the composting process, thus disturbing the specific biocenosis.
PL
Jakość wody pitnej podlega bardzo restrykcyjnym regulacjom, a systemy wodne monitorowane są m.in. pod kątem mikroorganizmów istotnych dla zdrowia publicznego. W.systemach wodnych dominują heterotroficzne bakterie saprofityczne, oznaczane jako HPC (ang. Heterotropic Plate Count), jednak nie należy ich lekceważyć, ponieważ odgrywają one istotną rolę w tworzeniu biofilmów. Oprócz populacji bakteryjnych, często w systemach wodnych występują także grzyby z rodzajów: Penicillium, Phialophora, Cladosporium i Acremonium, drożdże, pierwotniaki (np. Bodo), wolne ameby (np. Hartmannela vermiformis, Vannella mira, Cochliopodium minutum), orzęski oraz glony. Wszystkie drobnoustroje mogą uczestniczyć w tworzeniu biofilmów na powierzchniach kontaktujących się z wodą. Biofilmy wpływają istotnie na mikrobiologiczną i organoleptyczną jakość wody pitnej a także na procesy korozyjne. Omówiono związki przyczynowe między tworzeniem biofilmów a pochodzeniem wody surowej, jej składem biologicznym i charakterystyką chemiczną.
EN
The quality of drinking water is subject to very strict regulations, and the water systems are regularly monitored, e.g. for microorganisms important to public health. Water systems are dominated by heterotrophic saprophytic bacteria, called HPC (Heterotropic Plate Count), but they should not be underestimated as they play an important role in the formation of biofilms. Apart from bacterial populations, fungi of the genera Penicillium, Phialophora, Cladosporium and Acremonium, yeasts, protozoa (e.g. Bodo), amoebas (e.g. Hartmannela vermiformis, Vannella mira, Cochliopodium minutum), ciliates and algae are also frequently present in water systems. All these microorganisms may participate in the formation of biofilms on surfaces in contact with water. Biofilms significantly affect the microbiological and organoleptic quality of drinking water as well as corrosive processes. The article discusses the causal relationships between biofilm formation and the origin of raw water, its biological composition and chemical characteristics.
PL
W artykule dokonano przeglądu wybranych zniszczeń biologicznych pozytywów i negatywów fotograficznych srebrowo-żelatynowych wykonanych na podłożach papierowych oraz błonach wytworzonych z pochodnych celulozy (nitroceluloza, octany celulozy). Obiekty fotograficzne są konglomeratem różnych materiałów i substancji chemicznych, będących źródłami różnych pierwiastków, w tym kluczowych dla rozwoju form biologicznych – węgla i azotu. Obecność w dawnych fotografiach oraz ich oprawach takich substancji jak żelatyna, skrobia, czy celuloza oraz niekorzystne, wilgotne warunki przechowywania zbiorów fotograficznych powodują, że mikroorganizmy i owady odgrywają istotną rolę w ich niszczeniu. Celem pracy było przedstawienie przykładów zniszczeń obiektów fotograficznych pochodzących z różnych zbiorów. Zniszczenia te przybierają różną formę oraz charakteryzują się różnorodną intensywnością – od skali mikroskopowej aż pod destrukcję całych fotografii.
EN
The biological damage of silver and gelatin photographic positives and negatives made on paper substrates and films made from cellulose derivatives (nitrocellulose, cellulose acetates) were examined. Photographic objects are a conglomerate of various materials and chemicals that are sources of various elements, including key ones for the development of biological forms – carbon and nitrogen. Presence in old photos and their binding of substances such as gelatin, starch or cellulose and unfavorable, humid conditions storing photographic stocks cause microorganisms and insects to play important role in their destruction. The study presents examples of damage to photographic objects from various collections. This destruction takes many forms as well .They are characterized by various intensity – from the microscopic scale to the destruction of the whole photograph.
EN
This paper discusses the effect of constant electric field on the geometrical parameters of selected microorganisms. In the experiment different time of exposure of suspension of microorganisms to constant electric field was applied and then the cell area and its diameter were determined. It was found that with increasing stimulation time the diameter and area of the cells relatively decreased in the case of Enterococcus faecalis strain ATCC 29212 as well as Candida krusei strain ATCC 14243. It should be noted, however, that in the case of Enterococcus faecalis ATCC 29212 cells the area and diameter of the cells after stimulation are higher than in the case of untreated cells, while in the case of Candida krusei ATCC 14243 both the area and diameter of the cells after stimulation are lower than in the cells from the control sample.
PL
W artykule omówiono wpływ oddziaływania stałego pola elektrycznego na parametry geometryczne wybranych mikroorganizmów. W doświadczeniu zastosowano zróżnicowany czas ekspozycji zawiesiny mikroorganizmów na oddziaływanie stałego pola elektrycznego a następnie określono powierzchnię komórki oraz jej średnicę. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem czasu stymulacji średnica i pole powierzchni komórek względnie zmniejsza się zarówno w przypadku komórek szczepu Enterococcus faecalis ATCC 29212 jak również szczepu drożdżaka Candida krusei ATCC 14243. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku komórek Enterococcus faecalis ATCC 29212 pole powierzchni i średnica komórek po stymulacji jest wyższa niż u komórek nie poddanych takiemu oddziaływaniu, natomiast w przypadku szczepu Candida krusei ATCC 14243 zarówno pole powierzchni jak i średnica komórek po stymulacji jest niższa niż u komórek z próby kontrolnej.
8
Content available Mikrobiologiczna degradacja tworzyw sztucznych
PL
W pracy poruszono zagadnienia związane z biodegradacją tworzyw sztucznych, których usuwanie ze środowiska naturalnego stało się ogromnym wyzwaniem. Opisano proces degradacji polimerów przez mikroorganizmy oraz przedstawiono podstawowe techniki badań pozwalające na zbadanie stopnia rozkładu tworzyw sztucznych.
EN
Plastics are long chain synthetic polymers produced based on fossil fuels such as oil and natural gas. Due to their properties, like lightness, durability, strength, flexibility, and low production costs, they have become indispensable in everyday life. Every year, the amount of polymers produced increases, in 2020 only in Europe 49.1 million tonnes of polymers were produced. With the increasing production of plastics and their widespread use, a global problem with the accumulation of waste in the natural environment has arisen. In Europe, synthetic waste is mostly incinerated (42.6%) and recycled (34.6%). In the natural environment, plastics can be degraded both by abiotic processes and by biodegradation (Fig.5.). The susceptibility to degradation of polymers depends on their physicochemical properties, the length of the polymer chain, and their composition. Long-chain polymers containing only carbon, such as polyethylene and polypropylene, are more resistant to degradation, while in the case of polyurethane and polyethylene terephthalate, the presence of heteroatoms in the chain, e.g. oxygen, causes greater susceptibility to biodegradation. The appearance of polymer waste in the natural environment caused many microorganisms to develop the ability to use plastics as a source of carbon and energy. The evolution of the metabolic systems of cells, which allows obtaining nutrients from polymers, somehow adapts microbes to live in the era of synthetic materials. Microorganisms equipped with the ability to degrade plastic have been characterized in many scientific studies (Tab. 2). The biodegradation of plastics is a complex process that depends on several factors: substrate availability, surface characteristics, morphology, and molecular weight. The first stage of biodegradation is the deposition of microorganisms on the surface of the polymer, which is largely influenced by the hydrophobicity / hydrophilicity of the material. Microorganisms then produce specific extracellular enzymes that break down the main polymer chain into smaller fragments – dimers and monomers. Then the polymer molecules are transported inside the cell and the final products of polymer decomposition are water, CO2, and biomass. Plastics are characterized by high durability and resistance to biodegradation, therefore pre-aging or pre-treatment of synthetic materials is often necessary. The purpose of these treatments is to modify the surface, which increases susceptibility to the action of enzymes secreted by microorganisms. The most commonly used pre-treatment techniques are UV, gamma, high temperature, and nitric acid treatment. These techniques either reduce hydrophobicity or introduce more biodegradable groups on the surface of the polymer. Describing the process of biodegradation of plastics is a technical challenge because it is a long-term process and difficult to study. The most commonly used methods of assessing the biodegradation of a polymer are the examination of the amount of mass lost by polymers, the examination of hydrophobicity and surface changes by imaging techniques such as SEM, and the chemical composition of polymers using Fourier transform infrared spectroscopy.
PL
W artykule omówiono metody wykorzystywane w biodegradacji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych występujących w osadach czynnych i dennych. Przeanalizowano ich skuteczność i wpływ na oczyszczanie środowiska z zanieczyszczeń WWA.
EN
The article discusses the methods used in the biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons found in active and bottom sediments. Their effectiveness and influence on the purification of the environment from PAH pollution were analyzed.
PL
Biowodór powstaje w wyniku aktywności metabolicznej mikroorganizmów w warunkach beztlenowych. W artykule omówiono szlaki metaboliczne produkcji biowodoru: biofotolizę, fotofermentację i ciemne fermentacje. Szczególny nacisk położono na procesy produkcji biowodoru na etapie kwasogenezy beztlenowego rozkładu biomasy (ciemna fermentacja i konwersja mleczanu i octanu do maślanu) jako obiecującą metodę produkcji biowodoru. Produkcja biowodoru taką metodą charakteryzuje się niską wydajnością i wymaga ograniczenia procesów konkurencyjnych, głównie innych typów fermentacji kwaśnych. Produkcja biowodoru na etapie kwasogenezy jest możliwa w instalacjach dwu - lub wieloetapowych, w których etap kwasogenezy jest oddzielony czasowo i przestrzennie od etapów acetogenezy i metanogenezy. Przedstawiono prace nad tego typu technologią na przykładzie dwuetapowej instalacji produkcji biowodoru i biometanu na drodze beztlenowego rozkładu produktów ubocznych przemysłu cukrowniczego opracowanej w jednostce naukowej i rozwijanej przez partnera przemysłowego. Omówiono wyzwania i ograniczenia produkcji biowodoru, zwłaszcza na etapie kwasogenezy. Zdefiniowano powody niedojrzałości technologii produkcji biowodoru i pozostawanie ich ciągle na etapie badawczo-rozwojowym w porównaniu do zaawansowanych, wdrażanych rozwiązań produkcji biogazu.
EN
Biohydrogen is produced by the metabolic activity of microorganisms under anaerobic conditions. The article discusses the metabolic pathways of biohydrogen production: biophotolysis, photo-fermentation, and dark fermentations. Special emphasis was put on biohydrogen production processes at the acidogenesis stage of anaerobic digestion (dark fermentation and conversion of lactate and acetate to butyrate) as a promising method of biohydrogen production. The production of biohydrogen by such a method has low yields and requires the reduction of competing processes, mainly other types of acid fermentation. Production of biohydrogen at the acidogenesis stage is possible in two-stage or multi-stage systems, in which the acidogenesis stage is separated in time and space from the acetogenesis and methanogenesis stages. The work on such a technology is presented using the example of a two-stage installation for the production of biohydrogen and biomethane by anaerobic digestion of sugar industry by-products developed at a research unit and being developed by an industrial partner. Challenges and limitations of biohydrogen production were discussed, especially at the acidogenesis stage. Reasons for the immaturity of biohydrogen production technologies and their still remaining in the research and development stage compared to advanced, implemented biogas production solutions were discussed.
EN
The aim of the study was to evaluate the effect of mineral-organic mixture on changes in the abundance of selected soil microorganisms. The experiment contained: soil with NPK (nitrogen, potassium, phosphorus) + 3 % or 6 % lignite (MF+CW3 %, MF+CW6 %) and 3 % zeolite-carbon composite (NaX-C); soil with NPK + 3 % or 6 % leonardite (MF+CL3 %, MF+CL6 %) and 3 % NaX-C; soil without fertilisation (C); soil fertilised with mineral NPK fertilisers (MF). Plants participating in the experiment were spring wheat and spring oilseed rape. The presence of the selected microorganisms was determined: Azotobacter spp., actinomycetes, ammonifiers, bacteria and mold fungi. Using Koch’s serial dilution method, the abundance of selected soil microorganisms was performed. The conducted research allows to conclude that the abundance of detected microorganisms depended on both the applied fertilisation and the plant grown. For the spring oilseed rape, the highest abundance of microorganisms was determined in treatments where fertilisation with lignite mixtures was applied, while for spring wheat, with leonardite mixtures. Increasing (from 3 % to 6 %) the share of lignite and leonardite in fertiliser mixtures did not translate into a proportional growth in the abundance of microorganisms, so such a treatment has no economic justification. Given their alkaline pH, the mixtures used can be a substitute for calcium fertilisers to improve soil properties and, consequently, protect soil organic matter from degradation.
EN
A microbiological analysis of indoor air quality in offices, lecture rooms, and hallways in a public utility building has been carried out in the Lubuskie Voivodship (Poland). In one of the storage rooms, the presence of fungi on the building partition was found in the place of water infiltration as a result of a technological failure in the building. A total of 17 nonresidential interiors were examined. The total number of psychrophilic and mesophilic bacteria and the total number of fungi were sampled by the collision method with the air sampler. A qualitative analysis has been performed of fungi present in the indoor air and from building partition of the studied interiors. A total of 11 species of fungi have been specified. Relative humidity and air temperature were measured with a hygrometer. The studies showed that the number of psychrophilic bacteria in indoor air was in the range 0-730 CFU/m3 , while the number of mesophilic bacteria was slightly higher (0-896 CFU/m3 ). A high level of contamination and a large number of fungi (734 CFU/m3 ) were found in the indoor air of storage room, where the problem of biodeterioration of building partitions occurred. In the remaining rooms, the level of microorganisms was low or moderate. Microbiological tests of the outdoor air (background) did not reveal an excessive number of microorganisms in the air.
PL
W dzisiejszym świecie, szczególnie w dobie pandemii ludzie coraz częściej zarówno poszukują, jak i stosują/wykorzystują aktywne formy/tryby życia, aby zagospodarować swój tzw. „czas wolny”. Ostatnio nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również wśród osób dorosłych zauważyć można, że aktywność sportowa staje się priorytetem. Jedną z częściej wybieranych aktywności sportowych jest pływanie (i to zarówno rekreacyjne, jak i sportowe), które obecnie można realizować w wielu większych lub mniejszych krytych pływalniach. W efekcie coraz więcej osób przebywa w pomieszczeniach/budynkach, w których panuje specyficzny mikroklimat, sprzyjający pojawianiu/rozwijaniu się różnego typu zakażeń mikrobiologicznych (w szczególności różnego typu grzybic). Aby temu zapobiec, w takich obiektach jak kryte baseny bardzo ważny jest prawidłowy dobór wentylacji mechanicznej, która uwzględniałaby liczne parametry zewnętrzne i wewnętrzne pomieszczenia. W konsekwencji zadaniem wentylacji basenowej jest utrzymywanie prawidłowego mikroklimatu we wnętrzu hali basenowej; przy czym należy pamiętać, że niekorzystne warunki temperaturowo-wilgotnościowe mogą przyczyniać się do odczuwania dyskomfortu przez użytkowników basenu, ale także mogą przyczynić się do rozwoju różnego typu drobnoustrojów. Co więcej, wilgoć i zagrzybienie mogą negatywnie oddziaływać na konstrukcję budynku i przyczyniać się do niszczenia przegród budowlanych, a korozja fizyczno- biologiczna elementów budowlanych może zagrozić bezpieczeństwu użytkowania obiektu. Dlatego, aby sprawdzić skalę tych zjawisk postanowiono przeanalizować warunki mikroklimatyczne i mikrobiologiczne panujące w dużym budynku hali basenowej (w budynku Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego „Zatoka Sportu” w Łodzi). Dzięki temu uzyskano informację o zakresie temperatury, wilgotności względnej, prędkości przepływu powietrza i liczbie drobnoustrojów obecnych w powietrzu w hali basenowej zarówno w czasie (przy małym obciążeniu obiektu sportowego oraz w trakcie największego obciążenia obiektu, czyli podczas największej aktywności sportowej), jak i w zależności od lokalizacji oraz odległości/wysokości od niecki basenowej. Wydaje się, że wykonywanie tego typu pomiarów może być pomocne, a może nawet być konieczne, aby zwrócić uwagę na to jak ważny jest prawidłowy dobór, zaprojektowanie i użytkowanie wentylacji mechanicznej w tego typu obiektach.
EN
In todays world, especially recently in the era of a pandemic, people are increasingly both looking for and using active forms/ modes of life to spend their so-called „free time”. Recently, not only among children and adolescents, but also among adults, it can be noticed that sports activity has become a priority. One of the most frequently chosen sports activities is swimming (both recreational and sports), which can now be carried out in many larger or smaller indoor swimming pools. As a result, more and more people stay in rooms/buildings with a specific microclimate, favoring the emergence/development of various types of microbial infections (in particular, various types of mycoses). To prevent this, in such facilities as indoor swimming pools, it is very important to correctly select mechanical ventilation, which would take into account numerous external and internal parameters of the room. As a consequence, the task of pool ventilation is to maintain a proper microclimate inside the pool hall. At the same time, it should be remembered that unfavorable temperature and humidity conditions may contribute to the discomfort of pool users, but also to the development of various types of microorganisms. What is more, moisture and fungus may have a negative effect on the building structure and contribute to the destruction of building partitions, and the physical and biological corrosion of building elements may threaten the safe use of the facility. Therefore, in order to check the scale of these phenomena, it was decided to analyze the microclimatic and microbiological conditions in the large building of the swimming pool hall (in the building of the Academic Sports and Didactic Center „Zatoka Sportu” in Łódź). Thanks to this, information was obtained about the temperature range, relative humidity, air flow velocity and the number of microorganisms present in the air in the swimming pool hall both in time (with low load on the sports facility and during the greatest load on the facility, i.e. when the greatest sports activity was carried out in it), as well as depending on the location and distance/height from the pool basin. It seems that performing this type of measurements may be helpful, and maybe even necessary, to pay attention to the importance of the correct selection, design and use of mechanical ventilation in this type of facility.
EN
The main aim of the below presented work was to investigate the possibility of using impedance spectroscopy in the unpasteurized beer microbial contamination degree assessment. Advantages of the impedance spectroscopy method, a negligible number of similar published results as well as their practical aspect make the research important. Four different types of beers were investigated which were unfit for consumption due to improper storage and were heavily microbiologically contaminated. Their impedance was measured in the frequency range from 0.1 Hz to 1 kHz before and after centrifugation. Based on the measured values, an innovative electrical equivalent circuit was proposed and the parameters of the circuit elements were fitted. The obtained results show significant differences (23 up to 35%) in the values of resistance modelling the diffusion phenomenon. Such large changes, resulting from the removal of biomass from the samples, prove the validity of impedance spectroscopy in the study of the properties of unpasteurized beer. According to the authors, it would be possible to use the proposed methodology during the production of beer. With some limitations, it should aid in the early detection of microbial contamination.
PL
Olejki eteryczne ze względu na swoje właściwości przeciwdrobnoustrojowe znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym. Z uwagi na powszechną dostępność olejków eterycznych, ich wysoką skuteczność przeciwdrobnoustrojową oraz bezpieczeństwo, związki te są rozpatrywane również jako zielona alternatywa dla środków ochrony garbowanej skóry. Celem pracy było wyznaczenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej garbowanych skór bydlęcych zmodyfikowanych olejkiem tymiankowym w stężeniu 5%. Skóry modyfikowane olejkiem eterycznym wywoływały silny efekt przeciwgrzybiczy w odniesieniu do grzybów Ch. globosum oraz zadowalający lub dobry efekt przeciwbakteryjny w odniesieniu do bakterii E. coli. Zastosowanie do modyfikacji skór olejku tymiankowego w postaci 5% może być alternatywą dla biocydów stosowanych w garbarstwie. Potrzeba jednak dalszych badań m.in. w zakresie wpływu badanego olejku na jakość skór w dłuższym okresie czasu.
EN
Due to their antimicrobial properties, essential oils are widely used in the cosmetics, pharmaceutical and food industries. Due to the widespread availability of essential oils, their high antimicrobial efficacy and safety, these compounds are also considered a green alternative to tanned leather protection products. The aim of the study was to determine the antimicrobial activity of tanned cattle hides modified with thyme oil at a concentration of 5%. Skins modified with essential oil caused a strong antifungal effect against Ch. globosum and a satisfactory or good antimicrobial effect against E. coli. The use of thyme oil in the form of 5% for modification of skins may be an alternative to biocides used in tanning. However, further research is needed, e.g. in terms of the influence of the tested oil on the quality of leathers over a longer period of time.
PL
Swobodne migracje węglowodorów związane są z ciągłym rozpraszaniem tych związków ze stref ich nagromadzeń i zachodzą w warunkach silnej erozji skał uszczelniających oraz wysokiej porowatości skał zbiornikowych. Opisywane zjawiska występują zarówno w środowisku morskim, jak i lądowym, przyjmując różne formy. Morskie wypływy, zwane zimnymi wysiękami (ang. cold seeps), występują m.in. w postaci powierzchniowych wycieków gazu i/lub ropy, jezior solankowych, wulkanów asfaltowych oraz błotnych. Z kolei na lądzie migracje ujawniają się jako jeziora ropy, smoliste, naskalne naloty bitumiczne, przesiąknięta ropą gleba, wycieki gazowe oraz wulkany błotne. Uważa się, że prawie każdy basen naftowy zawiera obecnie tysiące aktywnych wycieków ropy. Blisko 50% ropy przedostającej się do mórz i oceanów ma pochodzenie nieantropogeniczne. Pomimo toksyczności niektórych węglowodorów chronicznie skażone miejsca zasiedlane są przez różnorodne grupy organizmów, począwszy od prostych jednokomórkowych bakterii po złożone organizmy wyższe. Bakterie stanowią kluczowy element umożliwiający funkcjonowanie takich ekosystemów. W tym aspekcie olbrzymie znaczenie mają zdolności metaboliczne niektórych bakterii ukierunkowane na węglowodory, gdyż umożliwiają one całkowitą mineralizację tych substancji lub przekształcenie ich w produkty charakteryzujące się mniejszą toksycznością. W środowisku morskim procesy te w większości zachodzą w warunkach beztlenowych, zaś w środowisku lądowym większą wagę należy przypisać procesom tlenowym. Wydaje się, że zależności symbiotyczne z takimi mikroorganizmami dla organizmów wyższych są niezwykle cenne, ponieważ umożliwiają im zajmowanie tych ekstremalnych środowisk. W przypadku morskich wycieków należy również zwrócić uwagę na bakterie chemosyntetyzujące, które wykorzystując metan oraz siarkowodór, wytwarzają substancje odżywcze (węglowodany) na potrzeby organizmu gospodarza, np. małży z rodzin Lucinidae, Mytilidae, Solemyidae, Thyasiridae, Vesicomyidae. W niniejszym artykule starano się przedstawić złożoność i niezwykłość różnorodnych form życia, które występują w środowisku długotrwale skażonym substancjami ropopochodnymi
EN
Natural hydrocarbon migration means permanent hydrocarbon dispersion from their accumulation zones. These compounds escape along permeable migration pathways, or across them through fractures and faults in the cap rock, or directly from an outcrop of oilbearing rock. Hydrocarbon seepages occur both in marine and terrestrial environments, but in various forms. Marine seepages, termed as cold seeps, may appear as gas bubbles, oil plums, brine pools and basins, as well as asphalt or mud volcanoes. In turn, terrestrial seeps may manifest as lakes of crude oil, tarry, rocky bituminous deposits, oil soaked soil, gas seeps and mud volcanoes. It is believed that almost every oil basin has thousand active oil seeps. Almost 50% of crude oil entering seas and oceans has non-anthropogenic origins. In spite of some hydrocarbon toxicity, permanently oil-exposed sites are habitats of diverse groups of organisms; from unicellular bacteria to more complex, higher organisms. Bacteria are the key players for the proper functioning of ecosystems connected with hydrocarbon seeps. In this context, bacterial metabolic capabilities towards some hydrocarbons are of great importance since microorganisms may totally mineralize or transform these substances to less toxic products. In the marine seeps these processes occur under anaerobic conditions, while aerobic hydrocarbon conversion is more important in terrestrial environments. The symbiosis with such microbes seems to be valuable for higher organisms, as it allows them to occupy such extreme environments. In case of marine seeps, attention should be also paid to chemosynthetic bacteria that use methane or hydrogen sulfide to produce nutrients (carbohydrates) for host organism i.e. bivalve families such as Lucinidae, Mytilidae, Solemyidae, Thyasiridae, Vesicomyidae. In this article, we tried to present the complexity, biodiversity and uniqueness of various life forms which exist in the chronically hydrocarbon-contaminated environment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów substancji o działaniu biobójczym pod kątem możliwego zastosowania jako dodatków do płuczek wiertniczych i płynów szczelinujących. Celem pracy było wytypowanie najbardziej skutecznych substancji biobójczych poprzez zbadanie efektów ich działania na bakterie tlenowe (aerobowe), beztlenowe (anaerobowe), grzyby, bakterie redukujące siarczany (SRB) oraz konsorcjum mikroorganizmów. Uwzględniono rozmaite związki, ponieważ zawsze nadrzędnym celem jest wybór substancji o najwyższej aktywności, przede wszystkim zaś z grupy tych, które nie podlegały jeszcze testom. Szczególną uwagę poświęcono substancjom, które oprócz znanych właściwości biobójczych mają także zdolność neutralizacji siarkowodoru i zredukowanych związków siarki (ang. H2S scavengers), oraz tzw. zielonym biocydom, czyli takim, które uważane są za bezpieczne dla środowiska. Większość testowanych środków biobójczych okazała się skuteczna w stosunku do bakterii tlenowych i beztlenowych, podczas gdy 10 z 12 badanych cechowało się dobrą bądź bardzo dobrą aktywnością (niskie wartości MIC i MBC) wobec bakterii SRB, w tym także 3 z 4 neutralizatorów H2S. Z drugiej strony tylko niektóre środki biobójcze wykazały dobrą bądź bardzo dobrą aktywność w stosunku do grzybów i konsorcjum mikroorganizmów; były to środki oparte na aminach czwartorzędowych (Bardac LF i Barquat CB-80), na pochodnych triazyny (Biostat i Petrosweet HSW 82165) oraz na DBNPA (Biopol C-103L). Po wprowadzeniu do płuczki wiertniczej i płynu szczelinującego związki aminowe (Bardac LF i Barquat CB-80), jak również mieszanina środków biobójczych (Grotan OX i Preventol GDA 50) okazały się skuteczniejsze od tych zawierających pochodne triazyny (Biostat, Petrosweet HSW 82165) lub DBNPA (Biopol C-103L), ponieważ wykazywały pełną aktywność już przy stężeniu 800 ppm. Przyjazny dla środowiska środek biobójczy Aquacar THPS 75 był najmniej skuteczny.
EN
The article presents the results of studies on substances with a biocidal effect in terms of their possible use as additives to drilling muds and fracturing fluids. The aim of the work was to identify the most effective biocides by examining their action on aerobic and anaerobic bacteria, fungi, sulfate-reducing bacteria (SRB), and a consortium of microorganisms. Various chemicals have been considered, due to a constant and overriding goal to find the one with the highest activity, and above all, the ones that have not yet been tested. Particular attention was paid to substances that, apart from known biocidal properties, have also the ability to neutralize hydrogen sulfide, and to reduced sulfur compounds (H2S scavengers), and the so-called “green biocides”, i.e. those that are considered safe for the environment. Most of the tested biocidal agents were effective against aerobic and anaerobic bacteria, while 10 out of 12 showed good or very good activity against SRB (low MIC and MBC values), including 3 out of 4 H2S scavengers. On the other hand, only some biocidal agents proved to be effective against fungi and microbial consortium; among them were agents containing quaternary ammonium compounds (Bardac LF and Barquat CB-80), triazine derivatives (Biostat and Petrosweet HSW 82165) and DBNPA (Biopol C-103L). Bardac LF and Barquat CB-80, together with the mixture of Grotan OX and Preventol GDA 50, upon introduction to the drilling mud and fracturing fluid, were superior over other biocidal agents (Biostat, Petrosweet HSW 82165 and Biopol C-103L), showing the full activity at 800 ppm. Environmentally friendly biocide Aquacar THPS 75 appeared to be the least effective.
PL
Państwa członkowskie powinny zastosować niezbędne środki w celu zapewnienia tego, aby woda przeznaczona do spożycia przez ludzi była wolna od wszelkich mikroorganizmów i pasożytów oraz substancji w ilościach lub stężeniach, które w pewnych przypadkach stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego, oraz aby spełniała określone minimalne wymogi. Temu celowi ma służyć nowa dyrektywa UE.
PL
Bioremediacja to zaawansowane technologie wykorzystujące warunki środowiskowe (fizyczne, chemiczne, biochemiczne lub mikrobiologiczne), w celu stymulacji mikroorganizmów zdolnych do detoksykacji wód z zanieczyszczeń organicznych lub nieorganicznych. Bioremediacja wód stała się jedną z najpopularniejszych, szeroko stosowanych technologii oczyszczania wód gruntowych, ze względu na stosunkowo niski koszt oraz możliwość adaptacji do lokalnych warunków. Artykuł stanowi przegląd najnowszej wiedzy na temat metod biologicznego usuwania żelaza i manganu z wód gruntowych.
EN
Bioremediation uses advanced technologies and environmental conditions (physical, chemical, microbiological or biochemical), to stimulate microorganisms to detoxify water with organic or inorganic contaminants. Water bioremediation has become one of the most common, widely used groundwater treatment technologies due to its relatively low cost and the ability to adapt to local conditions. This article reviews the latest knowledge on biological methods for removing iron and manganese from groundwater.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.