Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Smart Grid - sieć przyszłości
PL
Rozwój sieci elektroenergetycznej w głównej mierze zależy od nowych rozwiązań technicznych. Smart Grid - inteligentna, wielofunkcyjna sieć przesyłowa przyszłości - to narzędzie efektywniejszego wykorzystania coraz droższych surowców energetycznych. Na powszechnym wdrożeniu inteligentnych sieci zyskają indywidualni odbiorcy, krajowe gospodarki i środowisko naturalne. Europa dąży dziś do wzrostu efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Smart Grid to wyzwanie, które dąży do tego ambitnego celu. W artykule przedstawiono ideę inteligentnych sieci, które pomogą przedsiębiorstwom energetycznym w zwiększeniu niezawodności dostaw energii i wydajności operacyjnej, rozszerzeniu zakresu pomiarów i kontroli sieci energetycznych oraz w zarządzaniu nowymi technologiami nawet w najdalszych punktach sieci energetycznej.
EN
The development of electricity networks depends mainly on new technologies. Smart Grid - an intelligent, multi-grid is a tool for the future efficient use of increasingly expensive energy resources. In general implementation of intelligent networks will benefit individual customers, the national economy and the environment. Europe is now seeking to increase energy efficiency and reduce greenhouse gas emissions. Smart Grid is a challenge which seeks to this ambitious goal. The article presents the ideas of intelligent networks that will help energy companies to increase the reliability of energy supply and operational efficiency, expanding the scope of measurement and control of power systems and management of new technologies, even in the farthest points of the grid.
2
Content available remote Uwarunkowania finansowe działania spółek dystrybucyjnych
PL
Spółka dystrybucyjna musi podejmować ryzyko związane przede wszystkim z wynikami ekonomicznymi swojej działalności i odpowiednio tym ryzykiem zarządzać. Ryzyko jest związane z różnymi rodzajami działalności spółki dystrybucyjnej, zarówno operacyjnymi, jak i inwestycyjnymi. Ryzyko jest więc związane głównie z prognozowaniem oraz działaniami na rynku energii, czyli kształtowaniem odpowiedniego portfela zakupów energii elektrycznej oraz sprzedażą energii odbiorcom detalicznym. Zapewnienie odpowiedniej niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej oraz właściwej jakości dostarczanej energii powoduje konieczność podejmowania decyzji, mających wpływ na koszty funkcjonowania spółki (koszty operacyjne).
EN
The paper presents some problems of the decision making and the risk managing in the distribution enterprises on the energy market. The risk is concerned u.a. with the reliability of the energy supplying. The prognosis of the reliability coefficients and the costs of their keeping are the topics of this paper.
PL
Utrzymanie sprawności urządzeń elektroenergetycznych, a tym samym utrzymanie niezawodności dostaw energii elektrycznej o wysokiej jakości, jest podstawą poprawnego funkcjonowania każdej spółki dystrybucyjnej. W artykule przedstawione zostaną wyniki analiz awaryjności urządzeń elektroenergetycznych rzeczywistej spółki dystrybucyjnej.
EN
Keeping efficiency of electric devices and, the same, keeping power supply reliability is a basis for correct functioning of every power enterprise. The paper presents the results of the power device failure analysis in a real power enterprise.
EN
The paper describes economic methods which may be used for economic and financial analysis of technical solution of various schemes of distribution power networks.
PL
Przedstawiono koszty nieciągłości zasilania odbiorców w wybranej spółce dystrybucyjnej oraz metodę prognozy wskaźników niezawodności urządzeń elektroenergetycznych wyznaczonych przy użyciu systemu neuronowo-rozmytego ANFIS.
EN
The paper presents cost of consumer energy discontinuity at selected distribution company as well as method of forecasting reliability indexes for eleetrie power eąuipment using neural-fuzzy system ANFIS.
PL
Problematyka artykułu dotyczy funkcjonowania elektroenergetycznego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego w warunkach otwartego rynku energii elektrycznej. Zapewnienie ciągłości dostawy energii elektrycznej wymaga stałej sprawności wszystkich urządzeń stosowanych do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej. W związku z powyższym, podjęte zostały prace dotyczące oceny niezawodności pracy sieci średniego napięcia na przykładzie wybranej spółki dystrybucyjnej oraz oceny kosztów ponoszonych przez spółkę, związanych z utrzymaniem niezawodności oraz wynikających z niedotrzymania warunków niezawodności zasilania odbiorców. W artykule przedstawiono wyniki prognozy niektórych wskaźników niezawodności przy użyciu inteligentnego systemu decyzyjnego.
7
Content available remote Wykorzystanie systemów neuronowo-rozmytych do prognozowania w elektroenergetyce
PL
Sprawna energetyka jest podstawą funkcjonowania gospodarki całego kraju, dlatego też zagadnienia związane z utrzymywaniem niezawodności urządzeń elektroenergetycznych na wysokim poziomie będzie zawsze aktualne. W artykule przedstawione zostaną wyniki badań prognozowania wskaźników niezawodności urządzeń elektroenergetycznych z wykorzystaniem systemu ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System).
EN
Efficient power engineering is a base for whole country economy, that's because questions related with high level power devices reliability is always current. In this article are presented results if of power devices reliability coefficients prognosis research with use of ANFIS system -Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System.
PL
Utrzymanie sprawności urządzeń elektroenergetycznych, a tym samym utrzymanie niezawodności dostaw energii elektrycznej o wysokiej jakości, jest podstawą poprawnego funkcjonowania każdej spółki dystrybucyjnej. W artykule przedstawione zostaną koszty jakie spółka ponosi na utrzymanie niezawodności na wymaganym poziomie, jak również metodę prognozy wskaźników niezawodności, a tym samym kosztów przy użyciu logiki rozmytej.
EN
Keeping efficiency of electrical devices and the same keeping high quality of power supply reliability is the bases of correct work every power enterprise. This article describes costs which power enterprise bears of keeping reliability on required level, as well as the coefficients reliability prognosis method and the same costs by use fuzzy logic.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.