Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  redukcja chemiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki tribologicznych badań warstw nanokompozytowych Ni-P/Si₃N₄ i niklowych Ni-P osadzonych na stopie aluminium AW-7075 metodą redukcji chemicznej, a także stopu AW-7075 bez powłoki. Warstwy nanokompozytowe wytworzono, stosując azotek krzemu Si₃N₄ w postaci polidyspersyjnego proszku o wielkości cząstek 20-25 nm. Analizowano wpływ zawartości w materiale warstwy fazy dyspersyjnej na twardość i zużycie ścierne, którą określono metodą ball-on-disc. Topografię powierzchni zbadano metodą stykową za pomocą profilometru. Wprowadzenie cząstek Si₃N₄ do warstwy Ni-P spowodowało zwiększenie twardości oraz odporności na zużycie ścierne części ze stopu aluminium AW-7075 z osadzoną powłoką nanokompozytową. Warstwy Ni-P/ Si₃N₄ charakteryzowały się lepszymi właściwościami tribologicznymi niż warstwy Ni-P oraz stop AW-7075 i stanowiły dobre zabezpieczenie przed zużyciem ściernym.
EN
Nanocomposite Ni-P/ Si₃N₄ and Ni-P layers were deposited on Al alloys by chem. redn. by using a polydisperse Si₃N₄ powder (grain size 20-25 nm) and studied for hardness, abrasion resistance (ball-on-disc method) and surface topogr. The addn. of Si₃N₄ nanoparticles resulted in improving tribol. properties of the surface layers.
2
Content available remote Właściwości szkieł zawierających nanocząstki srebra
PL
Autorzy zastosowali metody chemiczną i fizykochemiczną do otrzymywania nanocząstek srebra o określonej morfologii, a następnie przeprowadzili wytopy szkieł i przeprowadzili ich krystalizację. Po krystalizacji szkła poddano badaniom spektrofotometrycznym UV-VIS w celu określenia wpływu kształtu i wielkości nanocząstek na barwę szkieł oraz analizie ilościowej EDS w celu określenia składu pierwiastkowego otrzymanego szkła. Syntezę nanocząstek srebra przeprowadzono dwoma sposobami: metodą elektroiskrową oraz poprzez redukcję chemiczną w obecności bromku cetylotrimetyloamoniowego CTab. Metoda elektroiskrowa pozwoliła na otrzymane nanocząstek okrągłych o zróżnicowanych wielkościach. Metoda chemiczna umożliwiła otrzymanie cząstek wydłużonych o zmiennym stosunku średnicy do długości nanocząstki. Im mniej dodanych nanocząstek srebra, tym szkło intensywniej absorbuje falę świetlną, w efekcie otrzymano intensywną barwę czerwoną. Natomiast wraz ze wzrostem w szkle zawartości nanocząstek srebra szkło w mniejszym stopniu absorbuje falę świetlną – w efekcie otrzymano barwę mniej intensywną (różową). Jednakże to nie zawartość procentowa srebra w szkle decyduje o jego barwie, a kształt, rozmieszczenie i wielkość nanocząstek srebra są kluczowe w uzyskiwaniu pożądanej barwy szkła. Intensywność i odcień barwy w badanych szkłach zależne były od warunków prowadzenia procesu krystalizacji. Syntetyzowane nanocząstki scharakteryzowano technikami spektrofotometrii UV-VIS i skaningowej mikroskopii elektronowej SEM.
EN
The authors used chemical and physicochemical methods to obtain silver nanoparticles of defined morphology, and then carried out glass melting and crystallization. After crystallization, the glasses were subjected to UV-VIS spectrophotometric tests to determine the effect of the shape and size of the nanoparticles on the colour of the glasses and the quantitative EDS analysis to determine the elemental composition of the obtained glass. The synthesis of silver nanoparticles was carried out using two ways: by electrochemical method and by chemical reduction in the presence of cetyltrimethylammonium bromide CTab. The electrochemical method made it possible to obtain round nanoparticles of various sizes. The chemical method made allowed for obtaining elongated particles with a variable ratio of diameter to length of nanoparticles. The less silver nanoparticles added, the more intensely the glass absorbs the light wave, resulting in an intense red colour. On the other hand, as the content of silver nanoparticles in glass increases, the glass absorbs the light wave to a lesser extent; as a result, the colour is less intense (pink). However, it is not the percentage of silver in the glass that determines its colour, but the shape, distribution and size of silver nanoparticles that are crucial for obtaining the desired colour of the glass. The intensity and colour tint of the tested glasses depended on the conditions of the crystallization process. The synthesized nanoparticles were characterized by UV-VIS spectrophotometry and SEM scanning electron microscopy.
3
Content available remote Physicochemical methods of nitrates removal from wastewater
EN
Nitrate(V) ions in surface water and sewage are pollutants, which excessive concentration have a negative impact on aquatic ecosystems. Due to the chemical properties, removal of nitrates from wastewater is a difficult process. In the municipal sector, biological denitrification (activated sludge) is the most commonly used process. However, in the case of industrial wastewater, where inhibiting substances or substances toxic to microorganisms are present in wastewater, it is necessary to use other types of methods. It is possible to distinguish here methods based on physicochemical processes, in particular: physicochemical separation, chemical or electrochemical reduction and oxidation under supercritical conditions. At present, membrane methods and ion exchange processes are used mainly in the industrial sector because of the high knowledge of the technology and the amount of applications used. Intensive studies are also being carried out on methods using chemical reduction processes, where greatest advantage is the ability to transform nitrates to neutral molecular nitrogen.
PL
Przedstawiono wyniki badań mechanicznych właściwości warstw nanokompozytowych Ni-P/Si3N4 osadzonych metodą redukcji chemicznej na stopie aluminium AW-7075. Do wytwarzania warstw kompozytowych stosowano materiał ceramiczny Si3N4 w postaci polidyspersyjnego proszku o wielkości cząstek 20-25 nm. Fazę Si3N4 scharakteryzowano za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Morfologię wytworzonych warstw badano przy użyciu mikroskopu świetlnego. Metodą stykową za pomocą profilometru scharakteryzowano topografię badanych powierzchni. Badano wpływ zawartości fazy dyspersyjnej Si3N4 na właściwości mechaniczne warstw. Metodą DSI (depht sensing indentation) wyznaczono mikrotwardość Vickersa, moduł Younga i twardość Martensa badanych warstw. W celach porównawczych badano również warstwy Ni-P bez wbudowanej fazy dyspersyjnej oraz stop AW-7075 stanowiący podłoże wytwarzanych warstw. Wbudowanie cząstek Si3N4 w materiał warstwy Ni-P miało na celu zwiększenie twardości materiału powłokowego oraz określenie możliwości zastosowania tego rodzaju warstw kompozytowych do pokrywania wyrobów ze stopu aluminium AW-7075. Wyniki badań wykazały, że warstwy Ni-P/Si3N4 odznaczają się większymi wartościami twardości oraz modułu Younga niż warstwy Ni-P oraz wykazują dobrą adhezję do stopu AW-7075.
EN
The Ni-P/Si3N4 nanocomposite surface layers were produced by chem. redn. on Al alloy surfaces from aq. soln. of NiSO4, NaH2PO2 and dispersed ceramic phase Si3N4 (particle size of 20-25 nm) in presence of HO(CH2)2COOH puffer and studied for morphol., surface topog. and mech. properties (microhardness and Young modulus). The Ni-P/Si3N4 layers showed higher hardness and Young modulus and better adhesion to the AW-7075 alloy than the Ni-P layers.
5
Content available remote Synteza nanocząstek srebra – wpływ morfologii na barwę szkieł
PL
Celem pracy było sprawdzenie możliwości zastosowania nanocząstek srebra do barwienia szkieł, określenie mechanizmów powstawania barwy oraz określenie wpływu kształtu i wielkości nanocząstek na przebieg ich krystalizacji w szkle. Zastosowano metody chemiczne i fizykochemiczne do otrzymywania nanocząstek srebra o określonej morfologii, a następnie przeprowadzono wytopy szkieł i przeprowadzono ich krystalizację. Po krystalizacji szkła poddano badaniom spektrofotometrycznym UV-VIS w celu określenia wpływu kształtu i wielkości nanocząstek na barwę szkieł.
EN
The purpose of this work was to investigate the possibility of using silver nanoparticles for staining glasses, define the mechanisms of colour formation, and determine the effect of shape and size of nanoparticles on the course of their crystallization in glass. Chemical and physicochemical methods were used to obtain silver nanoparticles of defined morphology, and then to carry out glass melting and crystallization. After crystallization, the glass was studied by UV-VIS spectrophotometry to determine the effect of the shape and size of the nanoparticles on the colour of the glasses.
PL
W poszukiwaniu bardziej wydajnych i ekologicznych metod otrzymywania nanocząstek metali, coraz częściej zwraca się uwagę na możliwość zastosowania różnych czynników fizycznych, wspomagających procesy syntezy. Celem niniejszej pracy badawczej była próba otrzymania monodyspersyjnych i stabilnych w czasie nanocząstek metalicznych na przykładzie nanosrebra i nanozłota. Zastosowano metodę redukcji chemicznej wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym. Czynnikami różnicującymi były warunki prowadzenia reakcji oraz wpływ wybranych parametrów na uzyskane nanomateriały. Kluczowym punktem badań była analiza spektrofotometryczna i analiza rozkładu wielkości nanocząstek oraz określenie ich stabilności w czasie. W większości przypadków otrzymano pożądany produkt, który jednak w zależności od warunków prowadzenia procesu, charakteryzował się różną wielkością i stabilnością nanocząstek.
EN
Searching more efficient and eco-friendly methods of metal nanoparticles synthesis, great attention is increasingly drawn by a possibility of usage some physical factors, which would be able to support the nanometals synthesis processes. The aim of the paper was to try to obtain monodisperse and stable during storage metallic nanoparticles (gold and silver). The method of chemical reduction with the use microwave radiation was conducted. Differentiating factors including the reaction conditions and the impact of selected parameters on the obtained nanomaterials were tested. The key point of the research were the spectrophotometric analysis and determination of size distribution of nanoparticles and their stability over time. In most cases, the desired product was obtained, but depending on the process conditions the nanoproducts were varied in size and stability.
7
Content available remote Chemical reduction of nitrates in the wastewater from 2-EHN production
EN
The objective of the research was to determine the efficiency of nitrate removal from wastewater from 2-ethylhexyl nitrate production using chemical reduction process. The average concentration of nitrate nitrogen in raw wastewater was about 5.2 g/dm3. The processes of chemical reduction were conducted both in batch and continuous flow reactor under strongly acid conditions using two reducers: steel swarf, as a source of iron, and technical grade urea. In the batch process the maximum degree of nitrate removal equal to 24.4% was obtained in the process modification with pre-digesting of the steel swarf in a concentrated acid. The continuous process was carried out in a single, two- and three-stage system. In order to increase the efficiency of reaction the wastewater was heated to a temperature 70–75°C. The impact of degree of wastewater recirculation, temperature and quantity of steel swarf on the reaction efficiency was evaluated. In optimal conditions (pH<1; temperature in the range of 70–75°C) the maximum degree of nitrate removal equal to 92.2% was obtained in a two-stage system at six times of recirculation of wastewater. However, for economic reasons as the best modification it was a triple-stage system at tenfold recirculation (effectiveness 89.3%), in which the wastewater was heated only to 34°C, i.e. the actual temperature of wastewater from the production of 2-EHN.
PL
Celem badań było określenie efektywności usuwania azotanów(V) ze ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego w procesie chemicznej redukcji. Średnie stężenie azotanów(V) w ściekach surowych wynosiło około 5.2 g/dm3. Procesy chemicznej redukcji realizowane były w układzie porcjowym oraz przepływowym w warunkach silnego zakwaszenia ścieków przy wykorzystaniu dwóch rodzajów reduktorów: wiórków stalowych jako źródła jonów żelaza i mocznika. W układzie porcjowym maksymalny stopień usunięcia azotanów(V) równy 24.4% uzyskano dla modyfikacji z wykorzystaniem wstępnego roztwarzania stalowych wiórków w stężonym kwasie. Proces redukcji w układzie przepływowym prowadzono w systemie jedno-, dwu- i trójstopniowym. W celu zwiększenia efektywności procesu redukcji ścieki były podgrzewane do temperatury 70–75°C. Oceniano wpływ stopnia recyrkulacji ścieków, temperatury i ilości wiórków stalowych na efektywność reakcji redukcji. W najkorzystniejszych warunkach (pH<1; temp. w zakresie 70–75°C) maksymalny stopień redukcji azotanów(V) równy 92.2% uzyskano w systemie dwustopniowym przy sześciokrotnej recyrkulacji ścieków. Jednak z powodów ekonomicznych za najlepszą modyfikację uznano trzystopniowy system z dziesięciokrotną recyrkulacją (efektywność 89.3%), w którym ścieki podgrzewano jedynie do 34°C tzn. do rzeczywistej temperatury ścieków z produkcji 2-EHN.
PL
Badano proces otrzymywania wodnych suspensji nanosrebra z zastosowaniem metody redukcji chemicznej, przy użyciu wodnego ekstraktu z białych winogron, który jest naturalnym źródłem substancji redukujących jony srebra i stabilizujących powstające nanocząstki. Ekstrakty, różniące się parametrami procesów ich otrzymywania, zostały poddane analizom w celu wyboru potencjalnie najkorzystniejszego do procesów otrzymania nanosrebra. Uzyskane produkty zanalizowano za pomocą technik spektrofotometrycznych, techniki rozpraszania światła (DLS) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej.
EN
A process for preparing aqueous suspensions of nanosilver based on chemical reduction method using an aqueous extract from white grapes has been studied. Grape extract is a natural source of both redactors of silver ions, and stabilizers of the resulting nanoparticles. Extracts differing by parameters of the processes for their preparation were subjected to analytical analysis in order to select potentially most preferred one in the process of receiving nanosilver particles. The resulting product was analyzed by spectrophotometric techniques, light scattering techniques (DLS) and scanning electron microscopy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zarówno struktury, jak i właściwości warstw niklowych wytworzonych metodami redukcji chemicznej i elektrochemicznej. Za pomocą elektronowej mikroskopii transmisyjnej i skaningowej oraz dyfrakcji rentgenowskiej zbadano strukturę warstw Ni-P oraz Ni. Analizę składu chemicznego warstw Ni-P wykonano za pomocą detektora EDS. Badania adhezji wytworzonych warstw do podłoża zrealizowano techniką kontrolowanego zarysowania powierzchni za pomocą scratch testera. Metodą Vickersa określono mikrotwardość badanych warstw Ni-P oraz Ni. Zrealizowane badania wykazały, że składem kąpieli można kształtować strukturę krystaliczną warstw niklowych wytwarzanych metodą elektrokrystalizacji, która decyduje o ich właściwościach. Warstwy Ni oraz Ni-P charakteryzują się dobrym połączeniem z materiałem podłoża oraz dużą twardością.
EN
The paper presentsresults of studiesof the structure andproperties ofnickel layersproducedbychemical and electrochemicalreduction methods. Ni-P andNi layer structureswere examined by usingtransmission andscanning electron microscopiesandX-ray diffraction technique. The analysis ofthe chemical composition ofthe Ni-P layerwas performed usingEDSdetector. Studiesof adhesionof the layersto the substratewere tested by the controlled surface scratching techniquewith using a scratchtester.Vickersmicro-hardnesstestswere performed forofNi-Pand Ni layers. Completedstudies have shown that by the composition of the electrolyte bath the crystal structure ofnickel layersproducedbyelectrocrystallization process can be shaped that determinestheirproperties.NiandNi-P layers are characterized by goodconnectionwith the substrate materialand exhi-bithigh hardnesses.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad usuwaniem azotanów(V) ze ścieków z produkcji azotanów organicznych i nitrozwiązków metodą redukcji do wolnego azotu. Redukcję prowadzono w środowisku silnie kwasowym, najpierw do NO2- przy użyciu żelaza (Feo), a następnie do N2 stosując mocznik techniczny. Wykonano serię badań ze ściekami przemysłowymi, które pozwoliły określić rodzaj przebiegających w tym procesie reakcji chemicznych oraz ich wydajność. W procesie o charakterze okresowym uzyskano skuteczność usuwania azotanów(V) w zakresie 95,1÷99,4% ze ścieków z produkcji nitroestrów, natomiast w przypadku ścieków z produkcji azotanu izooktylu wartości te wahały się w zakresie 80,2÷93,4%. Z przeprowadzonych badań wynika, że stopień redukcji azotanów zależał przede wszystkim od ilości żelaza w układzie reagującym. W procesie ciągłym przebiegającym w reaktorze przepływowym zawartość azotanów(V) w odpływie była o 98,5% mniejsza niż w ściekach surowych powstających w produkcji nitroestrów. Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano układ do realizacji procesu w skali technicznej. Pozwala on na usuwanie azotanów z dowolnych ścieków. Jako reagenty redukujące można stosować łatwo dostępne surowce odpadowe z obróbki mechanicznej elementów stalowych lub żeliwnych i mocznika technicznego.
EN
The focus of the study was the removal of nitrates(V) from the wastewater generated during production of organic nitrates and nitro-compounds. For this purpose, use was made of the method of reduction to free nitrogen. Reduction was conducted in two steps in a strongly acidic medium: to NO2- with the aid of iron (Feo), and to N2 by using technical grade urea. A series of experiments made it possible to determine the type and yield of the reactions involved in the processes. In the batch process the removal of nitrates(V) ranged from 95.1 to 99.4% when the wastewater being treated came from the production of nitroesters. When the wastewater originated during production of nitrate isooctyl, the efficiency of removal varied between 80.2 and 93.4%. The results obtained make it clear that the extent of reduction in nitrates depended primarily on the quantity of iron in the reactor. In the continuous process conducted in the flow reactor the concentration of nitrates(V) in the effluent was by 98.5% lower than in the raw wastewater coming from the production of nitroesters. Upon analysis of the observations made in the course of the study, a full-scale system was proposed, which enables the removal of nitrates from any type of industrial wastewater, using easily available waste raw materials from the mechanical working of steel or cast-iron elements, as well as technical grade urea, as reducing agents.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zużycia twardych powłok kompozytowych wytworzonych na podłożu ze stopu Al + 1% Mg + 0,4% Si. Wytworzone metodą redukcji chemicznej powłoki o osnowie Ni - 6,5% P zawierały fazę dyspersyjną Al2O3 o średnim wymiarze cząstek ok. 3[mikrometra] i udziale objętościowym rzędu 30%. Próby tribologiczne przeprowadzono na maszynie z węzłem tarcia w układzie trzpień-tarcza. Powłoki kompozytowe nanoszone były na tarcze ze stopu aluminium o średnicy 60 mm. Stosowano trzpienie ze stali o różnej twardości, tj. 32 i 54 HRC. Próby przeprowadzono na sucho przy następujących wymuszeniach: obciążenie 10-50 N, prędkość tarcia 0,1 m/s, droga tarcia 1000 m. W pracy przedstawiono wyniki badań wytworzonych powłok, ich mikrostruktury, jednorodności i twardości. Zbadano przebieg zużywania warstw kompozytowych, określono także zużycie stalowych przeciwpróbek. Badania prowadzono dla dwóch postaci cząstek zbrojących - nieregularnych i kulistych. Zużycie powłok kompozytowych porównano ze zużyciem nieumocnionych powłok Ni - P. Określono wpływ twardości przeciwpróbek na zużycie trących się materiałów.
EN
Results of the wear investigations of hard composite coatings deposited on Al + l%Mg + 0,4% Si substrate are presented in this paper. Coatings obtained by electroless method contained Ni - 6,5% P matrix and 3[micrometr] A1203 particles with volume fraction apr. 30%. Tribological tests were carried out on pin - on - disk apparatus. Composite coatings were deposited on 60 mm disk made from an aluminium alloy. The pins were prepared from alloy steel hardened at 32 and 54 HRC, respectively. Conditions of tribological tests: contact force of 10-50 N, sliding velocity of 0,1 m/s, sliding distance of 1000 m, dry friction. Microstructure, homogeneity and hardness of the composite coatings were investigated before tribological tests. Wear rate of composite coatings and steel countersamples were identified. Tribological tests were carried out for two different shapes of reinforcing particles - irregular and spherical. Wear rate of composite layer was compared with the wear rate of Ni-P matrix. Influences of counterspecimen hardness on wear rate of coatings and countersamples are also presented.
PL
Niniejsze opracowanie zawiera wyniki pierwszego etapu badań nad wytwarzaniem i projektowaniem właściwości powierzchniowych warstw kompozytowych z osnową niklową i dyspersyjnymi fazami AI2O3 oraz Si3N4 wytwarzanych metodami redukcji chemicznej i elektrochemicznej. Przedstawiono wyniki analizy fazowej i granulometrycznej dyspersyjnych faz ceramicznych oraz składy kąpieli i parametry procesów wytwarzania warstw kompozytowych na podłożu ze stali węglowej.
EN
Experimental investigations for optimal conditions of manufacturing composites coatings formed by metal-ceramic phases have been realised and are described in the paper. Performed examinations concern the dimensional analysis of the AI2O3 and Si3N4 powders and the choice of appropriate conditions for the chemical and electrochemical coatings depositions. Moreover, the composition of the plating bath has been studied in details.
13
Content available remote Warunki wytwarzania i właściwości warstw kompozytowych Ni-P-Si3N4.
PL
W pracy przedstawione są wyniki badań odnoszące się do określenia optymalnych warunków wytwarzania, metodą redukcji chemicznej, warstw kompozytowych na bazie niklu z dyspersyjną fazą ceramiczną azotku krzemu. Badania obejmowały ustalenie optymalnych parametrów (skład kąpieli, stężenie składników, pH, temperatura, mieszanie) procesu wytwarzania odpowiednich warstw. Ponadto przeprowadzono analizę fazową oraz wymiarową ziarn proszku azotku krzemu, analizę strukturalną wytworzonych warstw oraz zbadano wpływ zawartości fazy dyspersyjnej w kąpieli na jej udział w warstwie kompozytowej i mikrotwardość materiału warstw. Badano również odporność na korozję wytworzonych warstw kompozytowych i stwierdzono ich dobre własności antykorozyjne.
EN
The paper is focussed on investigations results concerning optimum manufacturing conditions - by the method of chemical reduction - of composite coatings on the nickel base with dispersive ceramic phase of silicon nitride. The investigations have been aimed in determination of such optimum parameters of formation processes for appropriate coatings as compositions of the plating bath, concentration of components, pH, temperature, and mixing intensities. Moreover, the phase analysis and investigations of the influence of the dispersive phase in the plating bath on its contents in the coating layer are presented. The microhardness of the manufactured coatings has been also measured. Moreover, the corrosion resistance of the coatings has been examined and good anticorrosion properties have been detected.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.