Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 875

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono różne aspekty budowy konstrukcji żelbetowej parkingu wielopoziomowego jako rozwiązanie zadania dyplomowego na studiach magisterskich na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Autorka artykułu w pracy dyplomowej inżynierskiej zaprojektowała konstrukcję parkingu w technologii monolitycznej żelbetowej z elementami prefabrykowanymi (w płytowo-belkowo-słupowym układzie konstrukcyjnym), a w pracy magisterskiej przedstawiła różne zagadnienia związane z realizacją takiego obiektu. Prace dyplomowe autorki łączą zagadnienia konstrukcyjno-materiałowe z technologicznymi i z organizacyjnymi. Przedstawiono w nich konstrukcję żelbetową obiektu, projekty deskowań, technologiczne warunki wykonywania robót, problemy mechanizacji robót betonowych i montażowych, rzeczowo-czasowe analizy wykonania procesów budowlanych z harmonogramem budowy. Wykorzystano przy tym współczesne możliwości wspomagania analiz projektowych – programy komputerowe oraz nowoczesne techniki i standardy prowadzenia robót budowlanych.
EN
The article presents diffrent aspects of the reinforced construction of a multi-storey car park as a solution to the diploma thesis at The Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry at the Warsaw University of Technology. The author of the article in the engineering diploma thesis designed the construction of a car park in monolithic reinforced concrete technology with prefabricated elements (in a slab-beam-column structure), and in the master’s thesis presented diffrent issues related to the implementation of this object. The author’s diploma theses merge construction and materials with technological and organizational issues. They present the reinforced construction of the building, formwork designs, technological conditions for the performance of works, problems of mechanization of concrete and assembly works, material and time analyzes of the construction processes with the detailed schedule. Modern possibilities of supporting design analyzes were used with computer programs and modern techniques and standards for carrying out construction works.
PL
Jedną z grup interesariuszy jednostek naukowych są firmy będące producentami środków smarowych w Polsce. Warunkiem efektywnej współpracy jednostek naukowych z tą grupą interesariuszy jest podtrzymywanie procesu komunikacji marketingowej z wykorzystaniem właściwie dobranego spektrum narzędzi komunikacyjnych. Celem artykułu jest rozpoznanie opinii i preferencji firm będących producentami środków smarowych w Polsce wobec komunikacji marketingowej z polskimi jednostkami naukowymi. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w II kwartale 2020 roku metodą ankietową wśród firm będących producentami środków smarowych w Polsce. W wyniku badań przeprowadzonych wśród 21 z 32 zidentyfikowanych producentów środków smarowych w Polsce stwierdzono m.in., że ponad połowa ankietowanych firm utrzymuje sporadyczne kontakty z jednostkami naukowymi lub nie utrzymuje ich wcale. Producenci środków smarowych w Polsce postrzegają jednostki naukowe przede wszystkim jako zewnętrzne laboratoria analityczne, a dopiero w dalszej kolejności jako dostawców technologii. Żadna z ankietowanych firm nie oceniła stopnia wykorzystania przez jednostki naukowe narzędzi komunikacji marketingowej jako wysokiego albo bardzo wysokiego. Jako preferowane narzędzia komunikacji z jednostkami naukowymi respondenci wskazali korespondencję elektroniczną i spotkania bezpośrednie. Uzyskane wyniki posłużyły do sformułowania rekomendacji dla działań jednostek naukowych w obszarze komunikacji marketingowej z tą grupą interesariuszy.
EN
One of the groups of stakeholders of scientific institutions are lubricants manufacturers in Poland. The effective cooperation of scientific institutions with this group of stakeholders is possible only if the marketing communication process is constantly improved with the use of a properly selected range of marketing communication tools. The aim of this article is to identify the views and preferences of companies which are lubricants manufacturers in Poland towards marketing communication with Polish scientific institutions. This article presents the results of surveys carried out in the second quarter of 2020 in companies which are lubricants manufacturers in Poland. The results of the studies conducted among 21 out of 32 identified lubricant manufacturers in Poland state, among others, that over half of the surveyed companies have sporadic contacts with scientific institutions or do not have any contacts at all. Lubricants manufacturers in Poland perceive scientific institutions primarily as external analytical laboratories and only later as technology suppliers. None of the surveyed companies assessed the degree of use of marketing communication tools by scientific institutions as being high or very high. Respondents named electronic correspondence and face-to-face meetings as the preferred tools for communication with scientific institutions. The obtained results were used to formulate recommendations for actions of scientific institutions in the area of marketing communication with this group of stakeholders.
EN
The goal of this article is to determine rational constructional and technological options for the development of underground space, in particular, the arrangement of underground parking lots under the specific hydrogeological conditions of Dnipro city. In this article, the best practices in the construction of similar facilities in the world are discussed. Arrangements for individual structural elements and structures as a whole were considered. The main resources for their implementation are determined, the most important performance indicators are calculated, their comparison is carried out and proposals for the use of individual technological concepts are developed. The experience of underground space development in Dnipro city is studied and the problems of construction of underground structures under specific difficult hydrogeological conditions are identified. The proposed technological concepts make it possible to implement such design solutions under difficult hydrogeological conditions with dense development and preservation of historical buildings in the city.
5
PL
Obecnie technologia druku 3D znajduje zastosowanie w wielu obszarach życia codziennego i jest wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu. W publikacji skupiono się na omówieniu wykorzystania technologii druku 3D w przemyśle, zarówno przy projektowaniu samego wyrobu czy elementu, jak i do produkcji konkretnych części m.in. w motoryzacji, w budownictwie czy w przemyśle lotniczym. Technika druku 3D rozszerza swoje wykorzystanie na coraz to nowe obszary, z założenia nieoczywiste, takie jak przemysł spożywczy czy tekstylny. Technologia druku 3D zyskuje na popularności, ze względu na łatwy dostęp do drukarek oraz samych materiałów, a na przestrzeni lat kolejne gałęzie przemysłu zaczynają korzystać z ogromnych możliwości tej technologii.
EN
Currently, 3D printing technology is used in many ways and is practiced in many industries. The publication focuses on the summary of the use of 3D printing technology in many different industries, during the design of the product or element itself, as well in production of parts results in automotive, construction and aviation. The 3D printing technique is expanding its use to newer and non-obvious areas, such as the food or textile industry. The technology of 3D is going more popular due to the easy access to printers and the materials themselves, and over the years, subsequent branches of industry benefit from the huge possibilities of this technology.
6
PL
Technologia druku 3D w ostatnich latach przeżywa rozwój i cieszy się sporym zainteresowaniem, zarówno u użytkowników „domowych” jak i u producentów wieloseryjnych i projektantów. W poniższym artykule omówiono technologie druku 3D oraz materiały z których możliwe jest drukowanie za pomocą tej technologii. W pierwszej części przedstawiono w sumie siedem różnych metod otrzymywania wydruków 3D, od najprostszych i najbardziej popularnych do tych bardziej wyszukanych, charakteryzujących się większą dokładnością i szeroką gamą materiałów, z których można korzystać. W drugiej części artykułu po krótce opisano szereg materiałów, które można wykorzystywać do technologii druku 3D – m.in.: kompozyty, metale czy ceramikę.
EN
The 3D printing technology has been rapid developing in recent years and enjoys considerable interest, both among "home" users, as well as multi-series producers and designers. The following article discusses 3D printing technologies and materials from which it is possible to print using this technology. The first part presents a total of seven different methods of obtaining 3D prints, from the simplest and most popular to the more sophisticated, with greater accuracy and a wide range of materials that can be used. The second part of the article briefly describes a number of materials that can be used for 3D printing technology - including composites, metals and ceramics.
PL
Coraz wyższe wymagania stawiane złączom spawanym wiążą się z koniecznością odpowiedniego doboru parametrów spawania w celu uzyskania spoiny jak najwyższej jakości. Wymagania te mogą zostać spełnione przy wykorzystaniu zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych, które zapewniają stabilność i powtarzalność parametrów łuku na całej długości wykonywanej spoiny. Nowoczesne urządzenia wyposażone w układy pomiarowe parametrów łuku posiadają możliwość korekty tych parametrów w czasie rzeczywistym podczas procesu, co znacznie polepsza jakość wykonanej spoiny, jak również w zależności od geometrii spawanego wyrobu szybkiej zmiany parametrów na inne.
PL
Spawanie laserowe z czasem staje się coraz bardziej konkurencyjną metodą trwałego łącznia elementów metalowych, liczba laserowych stanowisk do automatycznego spawania na świecie prężnie rośnie. Wiele czynników sprawia, że laserowe technologie spawalnicze są dynamicznie rozwijane.
PL
Kapsułkowanie to technika, w której jeden materiał lub mieszanina materiałów zamykane są wewnątrz innego materiału. Zawartość kapsułek jest uwalniana stopniowo, w sposób kontrolowany, w momencie, w którym kapsułka ulega destrukcji. W produktach spożywczych metoda ta jest używana w celu przedłużenia trwałości oraz ochrony nietrwałych składników żywności przed wpływem działania środowiska zewnętrznego. Ścianki mikrokapsułek są zazwyczaj zbudowane z żelatyny, pochodnych celulozy, tłuszczów oraz wosków. Do najważniejszych zalet mikrokapsułkowania, z technologicznego punktu widzenia, zalicza się przede wszystkim wydłużenie trwałości produktu, stabilizację produktów nietrwałych oraz poprawę cech organoleptycznych. Mikrokapsułkowanie jest techniką stosowaną do ochrony bioaktywnych składników żywności – polifenoli, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin i składników mineralnych, bakterii probiotycznych czy enzymów.
EN
Encapsulation is a technique in which one material or set of materials is lock inside another material. The contents of the capsules are released gradually, in a controlled manner, at the time the capsule undergoes destruction. In food products, the use of this method extends shelf life and protects unstable food ingredients from environmental influence. The walls of the microcapsules are composed of gelatin, cellulose derivatives, fats and waxes. From the technological point of view, the most important advantages of microencapsulation include extending product durability, stabilizing unstable products and improving organoleptic characteristics. Microencapsulation is a technique used for protection of bioactive food ingredients – polyphenols, polyunsaturated fats, vitamins and minerals, probiotic bacteria or enzymes.
11
Content available Betony inne niż wszystkie
PL
W artykule przedstawiono wybrane, najciekawsze rodzaje betonu architektonicznego, które oprócz walorów dekoracyjnych mają funkcje dodatkowe. W tekście opisano warunki wdrażania nowych technologii, takich jak fotobeton, beton fotokatalityczny, beton transparentny i beton z eksponowanym kruszywem. Te rodzaje betonu wykonuje się dzięki odpowiedniemu pod względem jakościowym i ilościowym doborowi podstawowych komponentów betonu, lecz także dzięki komponentom dodatkowym, które, w połączeniu ze specjalną technologią produkcji i osadzania, pozwalają na uzyskanie unikalnych właściwości, takich jak: odwzorowania obrazu na powierzchni – fotobeton, możliwość redukcji tlenków azotu – beton fotokatalityczny, przezroczystość – beton transparentny lub „powierzchnie podświetlone” – beton z eksponowanym kruszywem. Przedstawione w artykule rodzaje niewątpliwie różnią się od zwykłego betonu, choćby ze względu na jakość, i przyciągają uwagę dzięki unikalnej powierzchni i oddziaływaniu na środowisko.
EN
The paper presents selected, the most interesting types of architectural concrete, which have additional functions in addition to their decorative value. The conditions for implementing new technologies such as photoconcrete, photocatalytic concrete, transparent and luminescent aggregate concrete were described. These concretes are made due to the appropriate qualitative and quantitative selection of basic concrete components but also additional components, which, combined with a special production and embedding technology, allow to obtain special properties such as: image mapping on the surface – photoconcrete, the possibility of reducing nitrogen oxides – photocatalytic concrete, transparency – transparent concrete, or “luminous surfaces” – concrete with luminescent aggregate. These are certainly different than any concrete, if only because of quality and attract attention form the visible surface and the preset function in the environment.
PL
Odpowiednio dobrana technologia uzdatniania jest kluczem do produkcji wody dobrej jakości, spełniającej standardy krajowe i unijne, bezpiecznej i zdatnej do spożycia przez ludzi. Jak jednak uchronić się przed podjęciem błędnych decyzji i realizacją nietrafionych inwestycji? Na przykład przez badania pilotażowe poprzedzające podjęcie kolejnych długofalowych i bardzo kosztownych decyzji. Na takie zdecydowały się „Wodociągi Płockie".
PL
Przedstawiono projekt rozwiązania technologicznego opartego na pomiarach NDT, w szczególności metodzie emisji akustycznej i badań georadarowych, mający na celu lokalizację i identyfikację potencjalnych uszkodzeń na infrastrukturze gazowej. W propozycji przewidziano wykorzystanie sieci neuronowych oraz hierarchicznych i niehierarchicznych metod statystycznych analizy BIG DATA do stworzenia samorozpoznawalnej bazy sygnałów wzorcowych, identyfikującej generowane sygnały procesów destrukcyjnych. Rezultatem projektu ma być nowa technologia umożliwiająca zarządcy sieci gazowej bezpieczną i ekonomicznie uzasadnioną eksploatację sieci gazowej.
EN
The project aims to create a technological solution based on NDT measurements, in particular the method of acoustic emission and GPR surveys. These methods will enable the location and identification of potential damage to gas infrastructure. For this purpose, neural networks, hierarchical and non-hierarchical statistical methods of BIG DATA analysis will be used to create a self-identifying database of reference signals of destructive processes. The result of the project will be a new technology and service to enable the gas network manager to operate the gas network safety and economically in an optimal way.
PL
Przedmiotem zrealizowanych prac było zbadanie wpływu zastosowania innowacyjnego trójskładnikowego spoiwa do technologii recyklingu „na zimno” z asfaltem spienionym na właściwości fizyczne i mechaniczne wytworzonej mieszanki mineralno-spoiwowej z asfaltem spienionym. Mieszanki różniące się uziarnieniem oraz składem spoiwa trójskładnikowego poddano oznaczeniom wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie, wytrzymałości w pośrednim rozciąganiu, odporności na działanie wody oraz wody i mrozu, jak również określono wartości modułów sztywności sprężystej w pośrednim rozciąganiu. Rezultaty zrealizowanych badań pozwalają stwierdzić, że odpowiedni skład spoiwa stosowanego w technologii recyklingu „na zimno” z asfaltem spienionym umożliwia ograniczenie niebezpieczeństwa powstania spękań wykonanej podbudowy z jednoczesnym zachowaniem dużej jej odporności na działanie wody i mrozu.
EN
The paper investigates the use of a novel tri-component binder in cold recycling with foamed bitumen and its effects on physical and mechanical properties of the resulting mixtures. The investigated mixtures, differing in aggregate coarseness and the composition of the novel binder, were subjected to a number of tests including assessment of uniaxial compressive strength, indirect tensile strength, moisture resistance, moisture and frost resistance and indirect tensile resilient modulus. The results have shown that the appropriate composition of the novel multicomponent binder in the cold recycled mixtures with foamed bitumen can decrease the cracking potential of the produced road base, while preserving its high resistance to moisture and frost damage.
PL
W latach 60. XX w. rozpoczęto proces prób i badań, opracowania technologii i wyprodukowania krajowego sprzętu do wykonywania pali wielkośrednicowych. Stworzono przepisy, normy i pomoce do projektowania tych pali. Opisano przykłady obiektów, głównie mostowych, wykonanych z zastosowaniem pali wielkośrednicowych.
EN
In 1960s the process of experiments and tests, working out of construction techniques and production of large diameter piling equipment has been started. Prescriptions, standards and design documents were elaborated. Examples of structures, mainly bridges, constructed with use of the large diameter bored piles are described.
PL
Deskowania tunelowe są to systemowe, wielkowymiarowe deskowania członowe, umożliwiające jednoczesne betonowanie ścian i stropów. Omówiono technologię stosowania deskowań tunelowych we współczesnym budownictwie mieszkaniowym. Podano zalety tej technologii oraz przykłady z realizacji budynków.
EN
Tunnel formwork is a systemic, large-dimension articulated formwork that allows concreting walls and floors at the same time. The technology of using tunnel formwork in today's residential construction, its advantages as well as examples of construction works being carried out has been presented in the paper.
PL
Omówiono awarie dwóch zbiorników. Przyczyną awarii było podciśnienie wytworzone wewnątrz zbiornika. Spowodowało ono zaklęśnięcie kopuły dachowej dzwonu (części przemieszczającej się w pionie przy zmianie wypełnienia zbiornika gazem). Omówiono koncepcję i technologię naprawy zbiorników.
EN
The reason of the two mentioned failures was negative pressure which appeared inside the tanks. It caused a deadlocking of a roof dome of the bell (the tank part which moves vertically while filling the tank with gas). The conception and technology of repair of the tanks.
19
Content available Ways to produce renewable energy from carbon dioxide
EN
The interrelated problems of using renewable energy from carbon dioxide are considered. Particular attention was paid to the fact that on the one hand there is the possibility of obtaining renewable energy from carbon dioxide using new devices. At the same time, on the other hand, the Earth’s atmosphere is cleared of such a gas and the greenhouse effect is also eliminated. To implement this approach, the current factors and their interaction, as well as examples ofsuch installations with devices, are described. Their positive and negative aspects were emphasized.
PL
Opisano technologię i szereg problemów wykorzystania odnawialnej energii elektrycznej otrzymywanej z dwutlenku węgla. Zauważono, że z jednej strony możliwe jest pozyskiwanie odnawialnej energii elektrycznej z dwutlenku węgla za pomocą nowych urządzeń. Z drugiej strony–jednocześnie oczyszcza się atmosferę Ziemi z tego gazu i eliminuje efekt cieplarniany. Aby umożliwić wdrożenie prezentowanej technologii, opisano czynniki operacyjne i ich interakcje oraz podano przykłady takich instalacji z urządzeniami. Odnotowano pozytywne i negatywne strony prezentowanej technologii.
PL
Przedstawiono przyczyny podjęcia prac badawczych mających na celu opracowanie technologii wytwarzania szybko zużywających się elementów wykładzinowych. Opisano dotychczasową technologię wykonania powyższych elementów. Zaprezentowano wprowadzone zmiany. Najistotniejsza zmiana dotyczyła opracowania zintegrowanego stanowiska do napawania i cięcia umożliwiającego zwiększenie wymiarów produkowanych elementów wykładzinowych, wzrostu ich trwałości i jakości wykonania przy równoczesnej obniżce kosztów produkcji. Przeprowadzone badania eksploatacyjne elementów prototypowych potwierdziły trafność opracowanej technologii. Na podstawie powyższej technologii uruchomiono produkcję elementów wykładzinowych w jednej z krajowych kopalń odkrywkowych węgla brunatnego.
EN
Reasons for undertaking research works aimed at developing of production technology of fast wearing lining elements have been presented. The current production technology of the above elements has been described. Applied changes have been presented. The most important change has concerned the development of an integrated station for padding and cutting, enabling the increase of the produced lining elements dimensions, increase of their durability and work quality with simultaneous reduction of production costs. The conducted operational tests of prototype elements confirmed the accuracy of the developed technology. Based on the above technology, production of lining elements has been started in one of the opencast lignite mines.
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.