Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyspersyjna faza ceramiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań struktury oraz właściwości warstw niklowych modyfikowanych dyspersyjną fazą ceramiczną Si3N4 i Al2O3. Warstwy metaloceramiczne o strukturze kompozytowej wytwarzano metodami chemicznymi i elektrochemicznymi. Przeprowadzono analizę strukturalną wytworzonych warstw. Przedstawiono wyniki badań twardości, zużycia ściernego oraz odporności korozyjnej wytworzonych warstw niklowych Ni, Ni-P i kompozytowych Ni+Si3N4, Ni+Al2O3, Ni-P+Si3N4, Ni-P+Al2O3. Przeprowadzono również analizę porónawczą struktury i właściwości warstw niklowych i kompozytowych.
EN
The paper in focused on the presentation of results obtained from investigations of the structures and properties of the nickel layers modified by the disperse ceramic phases of Si3N4 and Al2O3. The metal-ceramic layers exhibiting the composite material structures have been produced by electroless and electrochemical methods, respective. Results of structural examinations of the produced coatings are presented. The Ni, Ni-P coatings as well as composite coatings Ni+Si3N4, Ni+Al2O3, Ni-P+Si3N4, Ni-P+Al2O3 have been also investigated not only on hardness and abrasion wear properties but also on anode polarization resistance. The comparative analysis of the structures and properties of the produced coatings has been also performed and demonstrated.
2
Content available remote Warunki wytwarzania i właściwości warstw kompozytowych Ni-P-Si3N4.
PL
W pracy przedstawione są wyniki badań odnoszące się do określenia optymalnych warunków wytwarzania, metodą redukcji chemicznej, warstw kompozytowych na bazie niklu z dyspersyjną fazą ceramiczną azotku krzemu. Badania obejmowały ustalenie optymalnych parametrów (skład kąpieli, stężenie składników, pH, temperatura, mieszanie) procesu wytwarzania odpowiednich warstw. Ponadto przeprowadzono analizę fazową oraz wymiarową ziarn proszku azotku krzemu, analizę strukturalną wytworzonych warstw oraz zbadano wpływ zawartości fazy dyspersyjnej w kąpieli na jej udział w warstwie kompozytowej i mikrotwardość materiału warstw. Badano również odporność na korozję wytworzonych warstw kompozytowych i stwierdzono ich dobre własności antykorozyjne.
EN
The paper is focussed on investigations results concerning optimum manufacturing conditions - by the method of chemical reduction - of composite coatings on the nickel base with dispersive ceramic phase of silicon nitride. The investigations have been aimed in determination of such optimum parameters of formation processes for appropriate coatings as compositions of the plating bath, concentration of components, pH, temperature, and mixing intensities. Moreover, the phase analysis and investigations of the influence of the dispersive phase in the plating bath on its contents in the coating layer are presented. The microhardness of the manufactured coatings has been also measured. Moreover, the corrosion resistance of the coatings has been examined and good anticorrosion properties have been detected.
3
Content available remote Warstwy kompozytowe wytwarzane metodą redukcji elektrochemicznej.
PL
Przedmiotem badań są warunki wytwarzania oraz wybrane właściwości warstw kompozytowych z osnową niklową i dyspersyjną fazą Si3N4. Badania obejmują analizę fazową oraz wymiarową ziarn proszku Si3N4. Dobór parametrów procesu współosadzania niklu i dyspersyjnej fazy ceramicznej metodą redukcji elektrochemicznej. Badania struktury wytworzonych warstw kompozytowych dokonano za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego i optycznego oraz badania odporności korozyjnej zrealizowano metodą potencjometryczną. Przeprowadzono również badania porównawcze budowy i odporności korozyjnej warstw niklowych i warstw kompozytowych Ni-Si3N4 wytworzonych metodą redukcji elektrochemicznej.
EN
The aim of investigations presented in this paper is focused on optimal conditions for manufacturing and on selected properties of composite coatings with Ni base and dispersive phase Si3N4. The realised experimental examinations concern the phase and dimensional analysis of the powder grains of Si3N4 and the choice of process parameters for simultaneous deposition of the Ni phase and the ceramic dispersive phase by the method of electrochemical reduction. Moreover, examinations of the structure and hardness of the manufactured composite coatings and their resistances on corrosion processes have been realised. Comparison analysis of the structure and corrosion resistances of the composite coating Ni-Si3N4 and the Ni coating are performed and presented.
4
Content available remote Kompozytowe materiały proszkowe otrzymywane metodą mechanicznego stopowania.
PL
Artykuł charakteryzuje metodę mechanicznego stopowania i jej zastosowanie do otrzymywania kompozytowych proszków zawierających w osnowie dyspersyjne wydzielenia faz ceramicznych i metalicznych. Omówiono kolejne etapy procesu mechanicznego stopowania oraz zjawiska fizykochemiczne odpowiedzialne za formowanie kompozytowej struktury proszków. Przedstawiono rozwój procesu mechanicznego stopowania i jego zastosowanie do wytwarzania stopów żarowytrzymałych utwardzanych dyspersyjnie tlenkami (ODS) i innych materiałów. Kompozytowe proszki aluminium z dyspersyjnymi fazami ceramicznymi i metalicznymi wytworzono w młynie rotacyjno-wibracyjnym. Określono mikrostrukturę i morfologię otrzymanych proszków. Wykazano znaczącą rolę procesu mechanicznego stopowania w otrzymywaniu zaawansowanych materiałów o unikatowych właściwościach.
EN
The article characterises a mechanical alloying technology as applied for obtaining composite powders containing dispersion particles of ceramic and metallic phases. Subsequent stages of mechanical alloying (MA) process and physical-chemical phenomena responsible for formation of composite structure of powders were discussed. The development of MA process in chronological order was presented. An application of process for manufacturing of oxide dispersion strengthened alloys (ODS) and other materials was discussed. Aluminium matrix composite powders with ceramic and metallic dispersion phases were manufactured in the rotary-vibration mill. Microstructure and morphology of produced powders were determined. The significant of mechanical alloying advanced materials with unique properties has been confirmed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.