Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie w budownictwie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia rozwój metod planowania i zarządzania stosowanych w płockim budownictwie wielkoprzemysłowym po II wojnie światowej w czasach PRL i III RP. W latach 70., 80. i 90. XX w. płockie środowisko budowlane związane z NOT, PZITB i TNP było wiodącym w kraju w dziedzinie opracowywania i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania procesami inwestycyjnymi. W praktyce dotyczyło to głównie budowy Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych, Fabryki Maszyn Żniwnych oraz okresowo całości budownictwa samorządowego w Płocku i w województwie płockim. W wyniku tej aktywności Płock stał się miejscem częstych spotkań teoretyków i praktyków z kraju i zagranicy w obszarze nowoczesnych metod planowania i zarządzania w budownictwie i w procesie inwestycyjnym (zarządzania projektem).
EN
The article discusses the history of the methods used in planning and management in Plock`s industrial construction after the Second World War and during the time of the Third Polish Republic. During the 1970s, 1980s and 1990s Płock’s construction society, which was linked to NOT, PZITB and TNP, was prominent in researching and implementing modern methods of investment management. Great examples of such activities were the construction of Masovian Refinery and Petrochemical Plant, Harvesting Machinery factories, and other instances of local government construction in the city Płock and in Płock province. It all resulted in Płock becoming a place of frequent meetings of both Polish and foreign engineers during which new modern technologies and methods of planning and management in construction and investment were discussed.
PL
W artykule rozważano problem doboru metod intensyfikacji pracy z uwzględnieniem ich kosztów i efektów w postaci skrócenia czasu trwania procesów budowlanych. Metody te obejmują: pracę w nadgodzinach, pracę w weekendy, pracę na dwie zmiany oraz zatrudnianie bardziej wydajnych brygad roboczych. Opracowano model matematyczny dla powtarzalnych procesów budowlanych, zapewniający minimalizację przerw w pracy brygad oraz redukcję czasu realizacji całego przedsięwzięcia. W celu weryfikacji poprawności modelu opracowane podejście zastosowano do wyznaczenia wariantów organizacyjnych (działań redukujących czas realizacji procesów) dla przykładowego przedsięwzięcia budowlanego.
EN
The paper considers the problem of selecting methods of work acceleration, taking into account their costs and effects in terms of reducing the duration of construction processes. These methods include: working overtime, working on weekends, working in two shifts and employing more efficient work brigades. A mathematical model was developed for repetitive construction processes, ensuring minimization of interruptions in the crews’ work and reduction of the time of the entire project. In order to verify the correctness of the model, the developed approach was used to determine organizational variants (activities that reduce process completion time) for a sample construction project.
3
PL
W artykule rozważany jest problem harmonizacji pracy brygad, realizujących niejednorodne procesy budowlane w warunkach deterministycznych. Opracowano model matematyczny problemu minimalizacji przestojów w pracy brygad, uwzględniając różne warianty działań, których celem jest redukcja czasu realizacji procesów budowlanych i całego przedsięwzięcia. Dzięki zastosowaniu opracowanego modelu możliwe jest zapewnienie ciągłości pracy brygad, a tym samym redukcja strat czasu oraz znacznie lepsza organizacja pracy na budowie.
EN
This paper analyses scheduling work of crews executing non-uniform construction processes in deterministic conditions. A mathematical model to minimizing work gaps was formulated, taking into account different variants of actions aimed at reducing the duration of project execution. The application of the developed model made it possible to increase the continuity of crews' work and reduction of time loss as well as better organization of work on the construction site.
EN
In the literature, researchers present construction projects as temporary self-organising coalition networks, composed of specialist entities that work towards set goals. The number of parties involved in the various processes during construction causes communications relations to be exceedingly complex and to change. The environment of a construction project is dynamic and complex, and self-organising communication networks are sensitive to institutional and social change. It becomes necessary to identify situations rooted in both insufficient communication during the carrying out of a project and its excess, which generates unnecessary cost. Effective control of information flow within self-organising communication networks through its planning and monitoring by project management can contribute to achieving project goals. This paper presents a proposal of an optimisation approach (in terms of minimising communication costs) to information flow planning that accounts for various constraints, on the example of a real-world case of building a housing complex in Poland.
PL
W literaturze przedmiotu badacze przedstawiają przedsięwzięcie budowalne jako tymczasową samoorganizującą się sieć koalicyjną składającą się ze specjalistycznych podmiotów realizujących założone cele. Środowisko przedsięwzięcia budowlanego jest dynamiczne i skomplikowane, a samoorganizująca się sieć komunikacji jest wrażliwa na zmiany instytucjonalne i społeczne. Koniecznością staje się identyfikacja sytuacji zarówno niedoboru komunikacji w ramach realizacji przedsięwzięcia jak i jej nadmiarowości, która generuje niepotrzebne koszty. W badaniach nad zarządzaniem w budownictwie intensywnie rozwijana jest od dwóch dekad analiza organizacji przedsięwzięć budowlanych z perspektywy sieci. Aby analizować komunikację i przepływ informacji, które są uznawana za podstawę wspólnej pracy, a następnie ogólnej poprawy wydajności, jako skuteczne narzędzie wykorzystywano analizę sieci społecznych SNA (Social Network Analysis). Jednak wykorzystanie SNA do analizy komunikacji pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia nie pozwala na identyfikację bezpośrednich czynników, które ją determinują. Kluczem do zrozumienia specyfiki komunikacji i w konsekwencji zarządzania jej przebiegiem jest przede wszystkim zrozumienie formalnej struktury organizacyjnej przedsięwzięcia, analiza harmonogramu jego realizacji oraz identyfikacja zasobów potrzebnej wiedzy, której wymiana pomiędzy uczestnikami determinuje charakter tej komunikacji. Autorzy niniejszego artykułu wyszli naprzeciw ograniczeniom w badaniach [17] i na podstawie danych dotyczących formalnej struktury organizacyjnej przedsięwzięcia, harmonogramu realizacji zadań z przypisaniem uczestników do ich realizacji a także informacji na temat posiadanej wiedzy przez uczestników, która jest potrzebna do realizacji poszczególnych zadań zaproponowali optymalizacyjne podejście do planowania i monitorowania wymaganej komunikacji pomiędzy uczestnikami realizowanego przedsięwzięcia budowlanego. Na potrzeby budowy struktury zależności pomiędzy uczestnikami, wiedzą i zadaniami przedsięwzięcia wykorzystano koncepcję meta-sieci [16]. W literaturze przedmiotu zostało opracowanych wiele miar strukturalnych które dostarczają różnych informacji o modelowanych zależnościach. Miary takie opracowano zarówno dla sieci jednomodowych [30] jak i wielomodowych [26] i zostały one wykorzystane na potrzeby niniejszego artykułu w kontekście analizy wymaganej komunikacji w przedsięwzięciu budowlanym. Otrzymana z analizy strukturalnej macierz wymaganej komunikacji Q dla danego ustalonego okresu (np. w cyklu miesięcznym) realizacji przedsięwzięcia zwykle wymaga korekty ze względu na nadmiarowość określonej w niej komunikacji. Dodatkowo macierz tą należy uzupełnić o formalną komunikację wynikającą z odgórnie narzuconej struktury organizacyjnej danego przedsięwzięcia. Oczekiwanym rezultatem przedmiotowej analizy będzie więc likwidacja nadmiarowości komunikacji i optymalizacja struktury połączeń komunikacyjnych pomiędzy agentami minimalizująca koszty tej komunikacji. W ramach optymalizacji preferowane będą już istniejące połączenia komunikacyjne z poprzedniego okresu realizacji przedsięwzięcia. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji optymalizacyjnego (pod względem minimalizacji kosztów komunikacji) podejścia do planowania przepływu informacji z uwzględnieniem różnych ograniczeń. Model został przedstawiony na przykładzie rzeczywistej realizacji osiedla mieszkaniowego.
EN
Construction projects are characterised by complexity in the technical, organisational and environmental sphere. The organisational complexity of such projects makes it necessary to manage relationships between actors who fulfil various functions. Formal organisational structures that have been developed for this purpose do not always reflect the actual relationships between construction project participants. In literature, scholars more and more often point to the need to identify and monitor such informal relationships and attempt to manage them in order to effectively carry out projects. Structural analysis of so-called self-organising networks of relationships between project participants is carried out on the basis of established structural measures by performing Social Network Analysis (SNA). In a situation when inappropriate communication between project participants relative to management staff expectations is detected, interventions meant to improve communication in such networks are possible. The goal of the article is proposing an optimisation-oriented approach to planning such interventions while taking various constraints, such as communication costs, into consideration. As a part of this optimisation, the authors proposed a method from the heuristic methods group. This solution will support decision-making in terms of intervening within an informal relationship structure. The method was presented on the example of an actual construction project involving the construction of a complex of housing buildings. The self-organising network structure was defined on the basis of a survey carried out among the project's participants and concerned communication between them over a four-week period. As a result of the structural network analysis, abnormalities in communication between project participants were detected. The optimisation method developed by the authors pointed to possibilities of improving communication effectiveness within this network. The effects of the analysis confirmed the application potential of the method that was presented.
PL
W toku realizacji przedsięwzięcia budowlanego jego uczestnicy wymieniają między sobą różne informacje potrzebne aby zrealizować postawione cele (np. w zakresie koniecznych zmian w projekcie, zmian w harmonogramie prac itd.). Zwykle formalna, umowna struktura organizacyjna takiego przedsięwzięcia (jeżeli w ogóle jest opracowana) reguluje kto z kim powinien się kontaktować. Okazuje się jednak, że uczestnicy realizacji budowy szukają takich połączeń, które ułatwiają wypełnianie ich ról w przedsięwzięciu („szybko i sprawnie, aby zmaksymalizować zysk w warunkach niepewności”) co nie zawsze odpowiada formalnym ustaleniom [2]. Jak wynika z badań wiele kluczowych decyzji w przedsięwzięciach budowlanych podejmowana jest właśnie z perspektywy tych nieformalnych (niewidocznych z perspektywy formalnych struktur organizacyjnych) relacji pomiędzy uczestnikami [2]. Topografia takich samoorganizujących się sieci wymiany informacji pomiędzy uczestnikami jest złożona i dynamiczna. Te ukryte relacje mapowane mogą być w formie sieci społecznych a do ich analizy strukturalnej można użyć metody SNA (Social network analysis). Analiza takich sieci pozwala na identyfikację różnych nieformalnych ról, które uczestnicy odgrywają w zależności od ich pozycji w strukturze sieci. Literatura przedmiotu ukazuje związek między pozycją strukturalną uczestników sieci komunikacyjnej a ich działaniami koordynacyjnymi, rozumianymi jako zorganizowany proces zarządzania zasobami w projektach budowlanych. Im bardziej centralna jest pozycja danego uczestnika w kontekście przepływu informacji w sieci komunikacyjnej, tym większa jest jego koordynacyjna aktywność. Zmiana pozycji strukturalnej uczestników prowadząca do wyeliminowania wszelkich dysfunkcji w strukturze sieci wymaga interwencji kadry zarządzającej [15]. Ingerencja kadry zarządzającej (decydenta) powinna być optymalna i efektywna w kontekście osiągnięcia założonych celów [20,2]. Celem artykułu jest zaproponowanie optymalizacyjnego podejścia do planowania takich interwencji z uwzględnieniem różnych ograniczeń, w tym kosztów takiej komunikacji. W ramach optymalizacji autorzy zaproponowali metodę z grupy metod heurystycznych. Metodę zaprezentowano na przykładzie rzeczywistego przedsięwzięcia budowlanego związanego z realizacją osiedla budynków wielorodzinnych. Struktura samoorganizującej się sieci została określona w oparciu o badania ankietowe wśród uczestników początkowej fazy realizacyjnej przedsięwzięcia, dotyczące komunikacji między nimi w okresie ostatnich 4 tygodni.
EN
The article deals with issues connected with the construction activity in Poland and the EU. The socio-economic development of countries depends on investment activities. Because of this, the construction sector which can attract investments, is widely regarded as one of the fundamental pillars of the economy. The growing demands for high quality construction products – with particular emphasis on their aesthetic and quality, as well as the dynamic technological progress – contribute to the increase in the complexity of the construction activities. This is visible among others in the area of organization and technology. The companies that are worried about the quality of their products and wishing to get a suitable place on the market are trying to get the appropriate marks and certificates confirming it.
EN
In this article, the author analyses the state of the research of the multi-mode, resource-constrained, projectscheduling problem (MRCPSP). Both general and construction-industry-specific applications were studied and compared– in particular, algorithms and methodologies used for solving the different variations of this scheduling problem. Based on the analysis, the author suggests future research ideas.
PL
W artykule analizowane jest zagadnienie problemu harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych z ograniczoną dostępnością zasobów i z czynnościami wielotrybowymi (MRCPSP). Autor bada literaturę dotyczącą problemów MRCPS oraz dotychczasowych zastosowań w przemyśle budowlanym. W szczególności przedstawiono stosowane algorytmy obliczeniowe oraz metodykę podejścia do poszczególnych odmian tego problemu. Na podstawie analizy wskazano możliwe kierunki rozwoju.
PL
Realizując przedsięwzięcia budowlane, przedsiębiorstwa dążą do uzyskania największego stopnia harmonizacji pracy angażowanych zasobów, co przejawia się w zapewnieniu ciągłej i równomiernej produkcji przy pełnym wykorzystaniu ich potencjału wykonawczego. W artykule jest analizowany problem harmonizacji pracy brygad generalnego wykonawcy, realizujących procesy nierytmiczne, niecykliczne i niejednorodne przy założeniu deterministycznych warunków działania. Opracowano model matematyczny problemu minimalizacji przestojów w pracy brygad generalnego wykonawcy przy ustalonym dyrektywnie czasie i limicie kosztu realizacji przedsięwzięcia, uwzględniając ograniczenia w dostępności brygad oraz możliwość zlecania robót podwykonawcom.
EN
During executing of construction projects enterprises seek for high level of coordinating engaged resources. This seeking evinces in providing continuity and levelling production. It enables making of entire production capability. This paper analyses scheduling work of general contractor crews, which carry out unrhytmic, noncyclic and inhomogeneous processes in deterministic conditions. The mathematical model of work gaps for general contractor crews in construction project scheduling is formulated. This model also counts crews availability limits, cost and time constraints and possibility of tasks outsourcing for subcontractors.
EN
The article presents results of research concerning identification of organization schemes and management processes that make a small construction company function efficiently and hold against other entities in local markets. It was estimated to what extent the classic principles for organization and management are realized in a small construction company. Basic for that evaluation were the Toyota management principles and the HR organization principles as gathered and quoted by Rowiński. The research was conducted with the guided interview method, supplemented by CAWI (Computer-Assisted Web Interview) survey. Based on the information gathered the characteristics of organization and management of small construction companies active in the business of finishing works were described. The most important elements presented were the owner-employee relations, scope of activities performed personally by the owner, quality assurance methods for works, scope of cooperation with other entities, mode of customer acquisition and ways in which new technologies are adopted. It was found that there is large coincidence between organizational and management principles applied in researched companies, and the rules for the Toyota manufacturing processes, slightly lower coincidence was found in case of analysis of the rules quoted by Rowiński. The research has shown the large universality of the rules found in literature – these are largely accomplished, even without owners and employees having the knowledge about their exact reading.
PL
Praca prezentuje analizę trzech wybranych wariantów zaopatrzenia budowy w materiały budowlane. W rozważaniach analizowane są koszty związane z zaopatrzeniem materiałowym oraz korzyści wynikające z upustów cenowych na towary. W powyższym materiale szczególny nacisk położono na prezentację metody Just-in-Time jako sposobu zaopatrzenia materiałowego. Efektem końcowym jest wyprowadzenie wzoru na zależności między kosztami logistycznymi występującymi w analizowanych wariantach zaopatrzenia.
EN
This paper presents the analysis of three chosen variants of supply the construction in building materials. The costs connected with the supply the construction in building materials and the benefit as an effect of deduction in price in materials, are discussed in my paper. In above material a special emphasis is taken into consideration on presenting the Just-in-Time method as the way of supply in building materials. The output process of the formula is the final effect of the analysis of the variants. The formula presents the dependence of logistic costs from the choice variant of supply.
11
Content available remote Nekotorye aspekty formirovania konkurentnoj strategii stroitel’noj organizacii
EN
The article presents some aspects of creation of strategies of competition in structural enterprises.
EN
The note presents development and trends of international cooperation between three academic centers from Germany, Lithuania and Poland. The review of results of nine conferences has been presented. Exchange of experiences, integration of the academic community, support for promotional works constitute goals of these meetings. Decision making methods and multi-criterion optimization have been important subjects of the cooperation.
PL
Komunikat przedstawia rozwój oraz tendencje międzynarodowej współpracy trzech akademickich ośrodków z Niemiec, Litwy i Polski. Przegląd rezultatów dziewięciu konferencji wskazuje na cele tej współpracy. Są to: wymiana doświadczeń, integracja społeczności akademickich, konsultacje prac promocyjnych i przygotowywanie wspólnych publikacji. Metody podejmowania decyzji oraz optymalizacja wielokryterial-na były podstawowymi tematami współpracy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.