Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hardness measurements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Dynamiczne metody pomiaru twardości metali i ich stopów
PL
W artykule przedstawiono podstawy pomiarów twardości metali i ich stopów metodami dynamicznymi oraz pokazano obszary zastosowania tych metod. Opisano między innymi skleroskopowe metody pomiarowe Shore’a i Leeba, a także odpowiednie skale twardości. Przeanalizowano zalety i wady poszczególnych metod, zwłaszcza w odniesieniu do zastosowań przemysłowych.
EN
The paper presents the basis for measuring hardness of metals and their alloys using dynamic methods and shows the areas of application of these methods. Among others, Shore and Leeb scleroscopic measuring methods, as well as appropriate hardness scales, have been described. Advantages and disadvantages of individual methods were analyzed, especially in relation to industrial applications.
PL
W publikacji opisano wyniki prac konstrukcyjnych i technologicznych dotyczących modyfikacji sposobu wytwarzania wykroju matryc do kucia kołnierza zaczepu budowlanego Putanker 2,5 T poprzez wgłębianie na gorąco. Hartowanie matrycy następowało z temperatury wgłębiania, aby wyeliminować dodatkowy proces nagrzewania do temperatury hartowania matryc. W celu oceny, czy nie wystąpiły pęknięcia po próbie wgłębiania oraz skutków procesu hartowania i odpuszczania, wykonano badania metalograficzne (obserwacje struktury za pomocą mikroskopu świetlnego – LM i skaningowego mikroskopu elektronowego – SEM oraz pomiary twardości metodą Vickersa HV 1). Materiałem matryc była stal narzędziowa do pracy na gorąco Orvar Supreme (odpowiednik stali WCLV). Zaprojektowano przyrząd do prowadzenia prób wgłębiania na próbkach krótkich o wymiarach φ64x35 mm z otworem φ14 mm, które służyły do wstępnych prób wgłębiania. Celem tych prób była weryfikacja konstrukcji przyrządu ze względu na zniekształcenia próbek na średnicy zewnętrznej po próbie wgłębiania oraz ocena skutków procesu hartowania i odpuszczania prowadzonych bezpośrednio po wgłębianiu na gorąco. Docelowe próby wgłębiania prowadzono na próbkach długich o wymiarach φ64x109 mm z otworem φ14 mm mocowanych w przyrządzie w tulei ustalającej. Próbki te po próbie wgłębiania, usunięciu warstwy odwęglonego materiału, korekcie płaskości powierzchni czołowej oraz po przecięciu na pół stanowiły gotowe matryce do kucia zaczepów budowlanych Putanker 2,5 T. W wyniku hartowania próbek długich z temperatury wgłębiania wynoszącej 1050°C w oleju, a następnie ich odpuszczaniu przy temperaturze 570°C w ciągu 2 godzin uzyskano materiał o średniej twardości wynoszącej 607 HV 1 (ok. 56 HRC), która jest wymagana dla matryc do kucia zaczepów Putanker 2,5 T.
EN
This article describes the results of design and technological work concerning modification of the method of manufacturing die impressions for forging the flange of a Putanker 2.5 T construction anchor by hot hobbing. Die quenching took place from hobbing temperature in order to eliminate the additional process of heating to die quenching temperature. In order to assess whether cracks occurred after the hobbing trial and the effects of the quenching and tempering process, metallographic studies (observations of structure using a light microscope – LM and scanning electron microscope – SEM as well as Vickers HV 1 hardness measurements). The die material was Orvar Supreme hot-work tool steel (the counterpart of WCLV steel). An instrument was designed for conducting hobbing tests on short samples with dimensions φ64x35 mm with a φ14 mm hole, which served for preliminary hobbing tests. The goal of these tests was to verify the instrument’s design in terms of sample deformation on the exterior diameter after the hobbing test as well as to assess the effects of the quenching and tempering process performed immediately after hot hobbing. The target hobbing tests were conducted on long samples with dimensions φ64x109 mm and φ14 mm hole fastened in the instrument’s fastening sleeve. After the hobbing tests and removal of the layer of decarbonized material, correction of face surface flatness and being cut in half, these samples constituted ready dies for forging of Putanker 2.5 T construction anchors. As a result of quenching of long samples from hobbing temperature equal to 1050°C in oil, followed by their tempering at 570°C for 2h, material with an average hardness of 607 HV 1 (approx. 56 HRC) was obtained, and this hardness is required for dies used to forge Putanker 2.5 T anchors.
EN
Copper composite coatings with nanodiamond particles were electrochemically deposited. Depositions were made on copper sheet basis in acid sulphate solutions with and without organic additives. The studies indicate the possibility of electrochemical deposition of composite Cu/diamond coatings and the coating properties depend on solutions composition. The concentration of the diamond preparation in process electrolyte solutions was about 0.5 g/dm3. The composites surface morphology was investigated by SEM microscopy and chemical composition with EDS microanalysis. Concentrations of diamond particles in samples surfaces were evaluated by ImageJ computer analysis. Hardness of coatings were measured by Vicker’s method.
PL
Kompozyty o osnowie metalicznej z fazą dyspersyjną są obecnie intensywnie badane w celu opracowania metod wytwarzania materiałów o ulepszonych właściwościach mechanicznych, tribologicznych, elektrycznych, cieplnych i innych. Istotnym obszarem zastosowań są urządzenia elektroniczne. Postępująca miniaturyzacja urządzeń powoduje problemy związane z odprowadzaniem ciepła z układów scalonych. Miedź jako osnowa jest materiałem atrakcyjnym ze względu na dobre przewodnictwo elektryczne, ale również dobre parametry mechaniczne, takie jak np. plastyczność. Podejmowane są próby wprowadzania jako fazy dodatkowej cząstek węglowych, na przykład takich jak diament. Materiał ten charakteryzuje się dużym przewodnictwem cieplnym oraz małym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej. Diament jest również najtwardszym znanym materiałem. Jako faza dyspersyjna może korzystnie wpływać na właściwości kompozytu. Próby uzyskania materiału kompozytowego miedzi z diamentem są podejmowane różnymi metodami, m.in. w procesie spiekania, ale również poprzez elektrolityczne osadzanie. Celem pracy było zbadanie możliwości elektrolitycznego osadzania materiałów kompozytowych na osnowie miedzi, zawierających cząstki nanodiamentu oraz ocena ich podstawowych właściwości takich jak skład chemiczny, twardość oraz morfologia powierzchni powłoki.
4
Content available remote Plasma Welding of Steel CPW 800
EN
The article is concerned with issues related to the plasma welding of steel CPW 800 using titanium and niobium microagents. Plasma welding tests involving sheets subjected to TMCP were performed with various linear energy values. Welded joints were subjected to macro and microscopic metallographic tests, hardness measurements (involving the base material, HAZ and weld) as well as tensile and bend tests. The strength of the welded joints obtained in the tests was greater than that of the base material; a slight increase in the hardness of joint area ensured its relatively high plasticity.
PL
Praca dotyczy problematyki spawania plazmowego stali typu CPW 800 z mikrododatkami Ti i Nb. Próby spawania plazmowego blach walcowanych termomechanicznie prowadzono z różnymi energiami liniowymi. Dla wykonanych połączeń spawanych przeprowadzono badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe oraz określono twardość materiału rodzimego, strefy wpływu ciepła i spoiny. Przeprowadzono badania wytrzymałości na rozciąganie oraz próbę zginania. Wytrzymałość uzyskanych połączeń spawanych była większa od wytrzymałości materiału podstawowego a nieznaczny wzrost twardości obszaru złącza zapewnia relatywnie dużą jego plastyczność.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości i struktury panewek dwuwarstwowych nadwymiarowych wylewanych stopami łożyskowymi o wysokiej wytrzymałości mechanicznej wytwarzanych według technologii opracowanych w ramach realizacji projektu celowego. Technologie wytwarzania panewek zostały opracowane na podstawie wyników prób i badań oraz oceny jakości modelowych i próbnych partii panewek. Celem uzyskania możliwie pełnej charakterystyki wykonanej partii panewek przeprowadzono badania obejmujące ocenę wizualną powierzchni panewek, analizę składu chemicznego stopu łożyskowego, badania właściwości mechanicznych panewek, pomiary twardości, pomiary chropowatości/falistości powierzchni wewnętrznej panewek przed i po próbach imitujących warunki eksploatacji, badania ultradźwiękowe, badania makro i mikrostruktury na przekroju poprzecznym panewek, mikroanalizę składu chemicznego faz występujących w stopie łożyskowym oraz mikroanalizę składu chemicznego w strefie przejścia łuska stalowa - stop łożyskowy. Na podstawie przeprowadzonych prób oraz uzyskanych wyników badań stwierdzono, że powierzchnia wylanych panewek jest czysta, gładka, bez wtrąceń obcych ciał, pęknięć, rozwarstwień, jamy usadowej, niedolewów i złuszczeń. Warstwa stopu łożyskowego zawiera około 20% Pb, około 2% Sn, reszta Cu; uzyskany skład chemiczny jest zgodny z założonym składem. Makrostruktura wykonanych panewek jest jednorodna na całym przekroju. W szczególności w strefie połączenia stop łożyskowy - łuska stalowa nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości - warstwa stopu łożyskowego mocno przylega do łuski stalowej i nie ulega rozwarstwieniu zarówno podczas prób rozpłaszczania jak i dłutowania. Mikrostruktura warstwy stopu łożyskowego jest drobnoziarnista i nie zawiera wtrąceń niemetalicznych oraz nadmiernie rozrośniętych kryształów nośnych, w osnowie miedzianej obecne są sferyczne białe cząstki, które zidentyfikowano jako ołów. Z kolei mikrostrukturę łuski wykonanej ze stali R35 lub stali 10 stanowi bainit. Twardość warstwy stopu łożyskowego w poszczególnych panewkach spełnia wymagane kryterium tj. wartości twardości mieszczą się w zakresie od 22 do 35 HB.
EN
This paper presents the results of examinations of properties and structure of oversize two-layer bushes cast in bearing metals with high mechanical strength and made according to technologies developed as apart of the research project. The technologies for making bushes were developed based on the test results and quality assessment of the model and trial bush batches. In order to obtain the fullest possible characteristics of the produced batch of bushes examinations were carried out including the bush surface visual assessment, analysis of chemical constitution of bearing metal, testing of mechanical properties of the bushes, hardness measurements, roughness/waviness measurements on the outside surface of the bus/ies before and after tests imitating service conditions, ultrasonic testing, macro- and microstructure examinations at cross-section of the bushes, microanalysis of chemical constitution of phases in bearing metal, and microanalysis of chemical constitution at the steel shell-bearing metal interface. Based on the tests and obtained results the surface of cast bushes is found to be clean, smooth, with no inclusions of foreign matters, cracks, separations, shrink holes, misruns, and flaking. The bearing metal layer contains approx. 20% Pb, approx. 2% Sn, while the rest is Cu; the obtained chemical constitution corresponds to the assumed one. Macrostructure of the bushes is homogenous over the whole section. In particular, no irregularities have been found at the bearing metal-steel shell interface - the bearing metal layer adheres the steel shell firmly and is not subject to separation during beating as well as chiselling tests. Microstructure of the bearing metal layer is fine-grained and contains no non-metallic inclusions and excessively grown carrying crystals. In the copper matrix, there are spherical white particles identified as lead. On the other hand, the microstructure of the shell made in steel R35 or 10 is represented by bainite. Hardness of the bearing metal layer in individual bushes meets the required criterion, i.e. hardness values range between 22 and 35 HB.
PL
W 2002 roku w ramach Sekcji Badań Materiałowych Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB zorganizowano badania porównawcze dotyczące pomiaru twardości stali. Koordynatorem tych badań był Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej. W badaniach międzylaboratoryjnych brało udział 28 laboratoriów - zarówno jednostek zakładów przemysłowych, placówek naukowo badawczych, uczelni, jak i laboratoriów będących samodzielnymi jednostkami. Dla zachowania poufności badań uczestnikom przyporządkowano w przypadkowej kolejności kody liczbowe, od 1 do 28, które w dalszej części traktowane będą jako kod laboratorium.
EN
Experimental analysis of mechanical properties distribution on the cross section of drawn tubes of 1H18N10T steel is presented in the paper. The tubes after solutioning were drawn by sinking according to selected drawing schedules. Hardness curve of the investigated material was constructed. Two techniques were applied to the determination of mechanical properties distribution: the method based on hardness measurements, and testing of specially prepared mini-specimens. Comparative analysis of results obtained from both techniques was performed for selected drawing schedules. The experiments were realized with varying drawing process parameters: amount of reduction, tube wall thickness and profile of die working part (shape of deformation zone). The importance of analysis of mechanical properties in local scale was emphasized, considering complete assessment of material's effort during deformation process. With regard to the fact that the results of investigations meet the expectations, the applied experimental techniques were found useful to the evaluation of the behaviour of a material being deformed. The extended and more detailed analysis of the effect of tool geometry on the behaviour of drawn material was indicated to be advisable.
PL
W pracy przedstawiono analizę doświadczalną rozkladu własności mechanicznych na przekroju poprzecznym ciągnionych rur ze stali 1H18N10T. Rury w stanie przesyconym poddano procesowi ciągnienia na pusto, według określonych schematów. Skonstruowano krzywą twardości badanego materiału. Do wyznaczenia rozkładów własności mechanicznych zastosowano dwie techniki badawcze: metodę opartą na pomiarach twardości oraz metodę badania specjalnie spreparowanych mini-próbek. Dla wybranych schematów ciągnienia dokonano analizy porównawczej wyników uzyskanych z obydwu metod. Badania przeprowadzono przy następujących zmiennych parametrach procesu ciągnienia: wielkości odkształcenia, grubościenności rury oraz kształcie strefy roboczej ciągadła. Podkreślono znaczenie analizy własności mechanicznych w skali lokalnej, z punktu widzenia pełnej oceny wytężenia materiału w procesie odkształcenia. Biorąc pod uwagę fakt, iż uzyskane wyniki badań odpowiadają oczekiwaniom, stwierdzono przydatność zastosowanych metod badawczych do oceny zachowania się materiału poddanego odkształceniu. Wskazano na celowość rozszerzenia i uszczegółowienia analizy wpływu geometrii narzędzia na zachowanie się ciągnionego materiału.
PL
Omówiono stan badań właściwości mechanicznych struktur wielowarstwowych z azotków chromu i tytanu. Opisano technologię wykonywania supersieci metodą rozpylania katodowego. Podano wyniki badań twardości otrzymanych warstw w zależności od grubości okresu Alfa obu azotków i ilości powtórzeń (wielokrotności Alfa). Najlepszy uzyskany wynik to twardość ~8000 HV5gram lub ~29/38 GPa. Przedstawiono także wyniki metody utwardzania poprzez pokrywanie supersieciami czystych metali. Osadzenia czystych metali dokonywano galwanotechnicznie, azotków przez rozpylanie katodowe.
EN
There is described the state of the art, of mechanical properties of superlattices composed from metals (Cu and Ni) and of nitrides (TiN and CrN). The results of technology and hardness measurements are presented. The relation between hardness and thickness of superlattice period Alpha and number of periods are measured. The best results which were obtained are: ~8000 HV5gram or ~29-38 GPa for nitrides and 8-9 GPa for Cu/Ni. The nitrides are obtained by active cathode sputtering technique, the metals by galvanomagnetic method.
PL
W pracy przedstawiono niektóre wyniki badań naprawy metodami spawalniczymi wad odlewów żeliwnych na przykładzie korpusu silnika spalinowego. Dokonano analizy wad pod względem ich usytuowania oraz własności użytkowych obszaru. Na tej podstawie zakwalifikowano wady do jednej z trzech grup: wady na powierzchniach podlegających obróbce skrawaniem, wady na powierzchniach nie poddawanych obróbce skrawaniem z wymaganiami szczelności oraz wady na powierzchniach nie podlegających obróbce skrawaniem i bez wymagań szczelności. Dla pierwszej grupy przeprowadzono próby spawania na gorąco metodą acetylenowo-tlenową oraz metodą TIG. Dla drugiej grupy zastosowano oszczędną metodę mieszaną polegającą na spawaniu na zimno elektrodami otulonymi. Wtop wykonywano elektrodą monelową, a wypełnienie stalową elektrodą połączeniową. Dla trzeciej grupy przeprowadzono badania możliwości spawania na zimno stalowymi elektrodami połączeniowymi. Omówiono wyniki podjętych prób, badania twardości w obszarze złącza oraz badania metalograficzne wykonywanych złącz załączone w postaci dokumentacji fotograficznej.
EN
The text despicts some results on repairing iron castings with use of welding on example of internal combustion engine cylinder block. The analysis of faults' locations and of usable features of the areas where they are located is given as well. On such basis faults were qualified to be included into the following these groups: faults on surfaces which undergo machining, faults on surfaces which do not undergo machining with requirements of tightness, faults on surfaces which do not undergo machining and without requirements of tightness. The welding tests were performed on the first group. The welding process was conducted with the aid of hot, acethylene-oxygene and TIG methods. In the second group different economic methods of cold welding with covered electrodes have been used. The internal welding was made with EŻM electrode and filling with steel connection electrode. The purpose of the research in the third group was the investigation of possibility of cold welding with steel connection electrodes. The results of the hardness measurements in the areas of welds and of metallographic inspection are included in the work as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.