Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 183

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  port lotniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Na podstawie teoretycznych założeń funkcjonowania otoczenia ogólnego organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów go tworzących oraz jego znaczenia dla organizacji, przeprowadzona została z wykorzystaniem analizy przypadków, jako metody badawczej wiodącej, identyfikacja czynników zmian dla prowadzenia działalności linii lotniczej na rynku usług lotniczych w dobie pandemii Covid-19. Wskazano układ relacji zachodzących między tymi czynnikami a kształtem strategii działań. Wskazano zasady funkcjonowania systemu, który tworzą linia lotnicza oraz port lotniczy i agent obsługi naziemnej. Dookreślono znaczenie kryzysu w działalności linii lotniczej dla zmian w zakresie funkcjonowania pozostałych podmiotów w tym układzie relacji. Wdrożenie opisanego kształtu procedury badawczej pozwoliło na prowadzenie badania „w działaniu”, tj. rzeczywiste zidentyfikowanie występowania relacji pomiędzy otoczeniem ogólnym a strategią działania i oszacowanie charakteru, zakresu i natężenia tych relacji, a w przyszłości dostosowanie działań do zachodzących zmian.
EN
Basing on the theoretical assumptions of the functioning of the macroenvironment of the organization, with particular emphasis on its dimensions and its importance for the organization, the factors of change for the conduct of the airline’s operations on the air service market during COVID-19 pandemic were identified, using case study as a leading research method. The system of relations among these factors and the shape of the action strategy was shown. The principles of the system functioning, consisting of an airline, an airport and a ground handling agent, were indicated. The significance of the crisis in the airline’s operations for changes impacting other entities in this system of relations was specified. The implementation of the above-described shape of the research procedure made it possible to conduct ‘in action research’, i.e., the actual identification of the relation between macroenvironment and the strategy of operation and the assessment of the nature, scope and intensity of these relations, and, in the future, adaptation of activities to the changes taking place.
EN
The paper concerns the analysis of changes in the modus operandi of terrorist attacks in the landside zones, in order to identify the areas that are most vulnerable to attack using IEDs. Attacks carried out in the passenger terminal and in the car parks were analysed.
PL
Praca dotyczy analizy zmian modus operandi ataków terrorystycznych w strefie ogólnodostępnej, w celu wskazania obszarów, które są najbardziej narażone na atak przy użyciu IED. Analizie poddane zostały ataki przeprowadzone w terminalu pasażerskim oraz na terenie parkingów.
EN
The article (part 1) contains an analysis of Polish passenger transport in regular and charter traffic specifically relating to airports, cities and countries for the years 2011–2018. The aim of this article is to deepen the knowledge on this topic. The trend occurring in the examined period was analyzed and conclusions relating to the changing transport structure were made. The compilation of statistical data made it possible to carry out the analysis based on the available resources of the Central Statistical Office and the Civil Aviation Office. This enabled the current gap in literature to be filled, where previously information was compiled only for each year separately.
PL
Niniejszy artykuł (część 1) zawiera analizę polskich przewozów pasażerskich w ruchu regularnym i czarterowym ze szczególnym uwzględnieniem: portów lotniczych, miast oraz przewoźników w latach 2011–2018. Celem artykułu jest pogłębienie wiedzy na ten temat. Zbadana została tendencja zachodząca w badanym okresie i wysunięto wnioski związane ze zmieniającą się strukturą przewozową. Zebranie danych statystycznych potwierdziło możliwość przeprowadzenia analizy opierając się na dostępnych zasobach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu została uzupełniona luka w literaturze, gdzie informacje zestawiono tylko dla każdego roku osobno.
EN
This article contains an analysis of Polish passenger transport in regular and charter traffic with the specification of carriers for the years 2011–2018. A forecast of traffic growth in the aviation market until 2035 is presented. Took into account situation of the pandemic in early March 2020 was addressed. The trend occurring in the examined period was analyzed and conclusions relating to the changing transport structure were made. The compilation of statistical data made it possible to carry out the analysis based on the available resources of the Central Statistical Office and the Civil Aviation Office. This allowed to fill the gap in the literature, where previously information was compiled only for each year separately.
PL
Niniejszy artykuł (część 2) zawiera analizę polskich przewozów pasażerskich w ruchu regularnym i czarterowym z wyszczególnieniem państw w latach 2011–2018. Przedstawiono prognozę wzrostu ruchu na rynku lotniczym do 2035 r. Odniesiono się do sytuacji związanej z pandemią na początku marca 2020 r. Zbadana została tendencja zachodząca w badanym okresie i wysunięto wnioski związane ze zmieniającą się strukturą przewozową. Zebranie danych statystycznych potwierdziło możliwość przeprowadzenia analizy z wykorzystaniem dostępnych zasobów danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu została uzupełniona luka w literaturze, gdzie informacje zestawiono tylko dla każdego roku osobno.
EN
This article analyzes the service quality of airport complexes, which occupy a leading position in the behavioral economy and are accompanied by increasing safety needs. The peculiarities of the domestic and European airline market are the following prerequisites for the study: the increasing capacity of flights, the growth of air transportation because of the introduction of powerful low-cost airlines to the market, and the development of technical equipment and services at airport complexes. The theoretical basis of the study is the doctrine of the development of perfect monopolistic competition, where the main factor of competition is the qualitative provision and service of, in particular, air carriers. The purpose of the study is to determine the position of selected airport complexes according to the criterion of quality of B2B airport service. The research method was a representative survey of air carriers and a comparative analysis – allow us to rank the providers of airport services. In this work, in order to prove the purpose, the methodology of B2B clients’ evaluation of the quality of airport complex services, ground, and airport servicing of airplanes was used with the help of the main groups of criteria. These criteria are the following: aerodrome and airport safety; aviation ground handling, settlement, and settlement of cargo and mail; organization of support of aircraft fitness, provision of fuel and lubricants, promotion of carrier flights, etc. The results of the study revealed the weak sides of quality assurance at Zaporizhzhia International Airport: in maintaining the airworthiness of aircraft, in the organization of settlements and processing of cargo and mail, and in the ground handling of aircraft. The results of the study show that the quality of services at Zaporizhzhia International Airport in the market of air transportation services is rated at an average level for Ukraine, with a tendency for improvement.
PL
Artykuł jest poświęcony ocenie jakości usług portów lotniczych, która zajmuje przodującą pozycję w ekonomii behawioralnej ze względu na rosnące potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. Podstawę badań stanowiły charakterystyczne aspekty krajowego i europejskiego rynku linii lotniczych: rosnąca liczba przewozów lotniczych, stymulacja przewozów lotniczych podyktowana wejściem na rynek potężnych tanich linii lotniczych, rozwój wyposażenia technicznego i usług świadczonych w portach lotniczych. Podstawę teoretyczną badań stanowi doktryna rozwoju doskonałej konkurencji monopolistycznej, w której głównym czynnikiem konkurencji jest jakościowe świadczenie usług, w szczególności przewoźników lotniczych. Celem pracy jest określenie lokalizacji wybranych kompleksów lotniskowych według kryterium jakości obsługi lotniskowej B2B. Metodą badawczą było reprezentatywne badanie przewoźników lotniczych i metoda analizy porównawczej, która pozwala na pozycjonowanie świadczących usługi lotniskowe. Pragnąc osiągnąć postawiony cel, w niniejszym opracowaniu wykorzystano metodykę oceny przez klientów B2B jakości usług świadczonych w portach lotniczych, jak też obsługi naziemnej i lotniskowej samolotów z uwzględnieniem wyróżnionych grup kryteriów. Tymi grupami są: wyposażenie lotniska, naziemna obsługa samolotów, organizacja rozliczeń i obsługi ładunków oraz poczty, organizacja wsparcia sprawności technicznej samolotów, zaopatrzenie w paliwo i środki smarne, promocja lotów przewoźników itp. Wyniki badań ujawniły słabe strony w zapewnieniu wysokiej jakości usług świadczonych przez „Międzynarodowe lotnisko Zaporoże”, które są związane z utrzymaniem zdatności samolotów do lotów, obsługą naziemną samolotów, a także organizacją rozliczeń i obsługą przewożonych ładunków. Biorąc pod uwagę poziom jakości usług, „Międzynarodowe lotnisko Zaporoże” sytuuje się na rynku przewozów lotniczych jako przedsiębiorstwo o średnim dla Ukrainy poziomie obsługi naziemnej i lotniskowej linii lotniczych z tendencją do poprawy.
EN
Air transport, like every economic branch, strives for development. Air traffic is growing dynamically, which means that the natural environment is increasingly being polluted each year. Therefore, entities operating in the air transport sector should care for the environment. One of these entities - airports - introduces many restrictions for aircraft with high CO2 (carbon dioxide) emissions. At the same time, they introduce many ecological activities. Every year, also at the largest Polish airports, managers carry out activities aimed at caring for the environment. The main goal of the article is to evaluate the implementation of ongoing projects related to environmental protection at selected Polish airports. For this purpose, a survey was conducted at Polish airports in March 2020. The main research thesis is that as a result of the development of air traffic, airports will start investing more in innovative solutions related to environmental protection, including solar panels. This issue is extremely important from the point of view of economic, environmental, and corporate social responsibility. The main problems of the environmental policy are areas related to waste, water, and energy management. Some airports take up challenges related to the implementation of innovative solutions, including sustainable energy management. Tasks related to reducing energy consumption and increasing the use of green energy at airports will be of key importance.
7
Content available remote Review of research methods for evaluating passenger level of service at airports
EN
The passenger level of service is a qualitative measure used to relate the quality of passenger services provided by the airport. We may perceive the level of service in correlation with both quantified and unquantified service characteristics. The global IATA Level of Service (LoS) standards are based on the maximum queuing time and space required per passenger for various terminal subsystems. The provided level of service by the airport influences passenger experience and therefore is an essential factor of airport attractiveness for airlines. The level of service is correlated with terminal facilities size, so it is necessary to consider when designing new airports. A decrease of the LoS below acceptable standard triggers operational and physical improvements of existing processes. Moreover, defining the target level of service is necessary to determine terminal capacity and set coordination parameters. This paper discusses the importance of the level of service at airport passenger terminals and presents methods for LoS assessment. Advantages and disadvantages were identified for each method: manual observation, automatic detection, calculation, and simulation. The paper includes recommendations for evaluating the level of service during the airport planning and operations phase.
PL
Poziom obsługi pasażerów w porcie lotniczym jest miarą jakościową usług świadczonych pasażerom przez lotnisko. Może być rozpatrywany w kategoriach kryteriów wymiernych wyrażonych liczbowo, lub niewymiernych będących przede wszystkim subiektywnym odczuciem. IATA wypracowała ogólnoświatowe standardy poziomu obsługi pasażerów w poszczególnych strefach procesowych terminala poprzez parametry maksymalnego czasu oczekiwania w kolejce oraz powierzchni przypadającej na jednego pasażera. Oferowany przez port lotniczy poziom obsługi pasażerów wpływa na zadowolenie podróżnych, a także na atrakcyjność lotniska dla linii lotniczych. Jest bezpośrednio powiązany z wielkością infrastruktury terminalowej, dlatego musi być uwzględniany na etapie projektowania portów lotniczych. Spadek poziomu obsługi sygnalizuje konieczność rozbudowy istniejących stref procesowych lub zmiany stosowanych procedur. Ponadto zdefiniowanie poziomu obsługi pasażerów jest niezbędne do prawidłowego określenia przepustowości terminala i parametrów koordynacyjnych. W artykule przedstawiono istotność zagadnienia poziomu obsługi pasażerów w porcie lotniczym oraz metody wyznaczania poziomu obsługi dla etapów projektowania i eksploatacji lotniska. Wyjaśnione zostały metody obserwacyjne, detekcyjne, kalkulacyjne oraz symulacyjne. Omówiono wady i zalety poszczególnych sposobów określania poziomu obsługi pasażerów w porcie lotniczym oraz sformułowano zalecenia dotyczące ich stosowania.
8
Content available remote Reverse logistics as a burden in the context of airport
EN
From the perspective of management, reverse logistics constitutes a certain burden to the functioning of airports. In the light of the State Transport Policy for 2006-2025, the operation of such facilities in a manner that will enable the fulfillment of specific reverse logistics needs without causing threats becomes an important objective of airport security. The focus of reverse logistics is waste flows, and, in addition to returns, reverse logistics also takes into account the protection of natural resources and minimization of pollution. Reverse logistics is characterized by the fact that the direction of the flow of goods that have been partially utilized, but still have a certain value that can be recovered, is opposite to that in a traditional distribution channel. The article focuses on public security from the perspective of environmental threats, on the basis of the results of research studies in waste reverse logistics, at selected Polish civil airports, as a potential risk factor for ground operations in air transport.
PL
Z punktu widzenia zarządzania, logistyka zwrotna stanowi swoiste utrudnienie dla funkcjonowania portów lotniczych. Eksploatacja takich obiektów w sposób umożliwiający realizację określonych potrzeb logistyki zwrotnej i niepowodujący zagrożeń, w świetle Polityki transportowej państwa na lata 2006–2025 staje się istotnym celem bezpieczeństwa portu lotniczego. Logistyka zwrotna, skupia się na przepływach odpadów, która obok problematyki zwrotów, uwzględnia również ochronę zasobów naturalnych i minimalizowanie zanieczyszczeń. Charakteryzuje ją przeciwny niż w tradycyjnym kanale dystrybucji kierunek przepływu dóbr, które zostały w jakimś stopniu zużyte, lecz posiadają pewną wartość, którą można odzyskać. W artykule przedstawiono wyniki badań w obszarze czynności logistycznych związanych z logistyką zwrotną odpadów na wybranych polskich lotniskach cywilnych jako czynnika potencjalnego ryzyka dla operacji naziemnych transportu lotniczego.
PL
Jednym z ciekawszych rozwiązań skomunikowania miasta z portem lotniczym jest przykład Tallina, gdzie wykorzystano, oddaną w 2017 r. do eksploatacji, linię tramwajową. Linia ta jest elementem miejskiego systemu transportowego, zapewniając dogodne połączenie lotniska z miastem przy stosunkowo niskim koszcie inwestycji i krótkim czasie jej realizacji. W artykule zaprezentowano parametry techniczne i eksplo-atacyjne linii tramwajowej łączącej centrum miasta z portem lotniczym.
EN
The article describes a tramway line connecting airport with the City Tal-linn. There is present history of the project, technical parameters of line, its cost and information about vehicles. The purpose of the article is giving the reader knowledge about not very expensive solution in the field of service an intermediate-sized airport located in a nearby distance from the city center.
PL
Lotnictwo ogólne to osobny segment lotnictwa cywilnego, ze względu na rodzaj działalności lotniczej zaliczamy do niego: lotnictwo rekreacyjne i sportowe, lotnictwo biznesowe, prace lotnicze, szkolenia lotnicze. Jest często pomijanym segmentem lotniczym w statystykach. Artykuł dotyczy statystyk lotnictwa ogólnego w portach lotniczych Polski Południowej. Porusza problematykę całego sektora lotnictwa ogólnego – jego charakterystykę oraz cechy determinujące jego wydzielenie. Przedstawia ogólne statystyki sektora, a dopiero po przedstawieniu całego segmentu wykonana została analiza ruchu w wybranych portach lotniczych: Kraków – Balice, Wrocław – Strachowice, Katowice – Pyrzowice i Rzeszów – Jasionka. Dokonano oceny panujących tendencji w tym segmencie oraz określono możliwości rozwoju sektora lotnictwa ogólnego.
EN
General Aviation is a separate segment of Civil Aviation, taking into account different type of aviation activities it includes recreational and sport aviation, business aviation, aerial work and flight training. Also it is often overlooked in the aviation statistics. This article concerns mainly the statistics of General Aviation in the airports of the South Poland. This research paper raises also the issue of the whole sector of General Aviation - its characteristics and features, which determine it as a separate branch of air transport. Therefore, the general statistics of the considered air transport segment are presented as the first step, and only then the results of air traffic analysis in the selected airports are described, namely International Airport Kraków–Balice, Wrocław–Copernicus Airport, Katowice International Airport and Rzeszów–Jasionka Airport. The evaluation of trends in General Aviation as well as the determination of opportunities to develop this sector of air transport were done.
12
Content available Projekt Terminala Regionalnego Portu Lotniczego
PL
Miasto Białystok jest miastem rozwijającym się. Aby przyciągnąć nowych inwestorów, a także kolejnych mieszkańców, ważne jest zapewnienie odpowiedniego połączenia z resztą kraju oraz kontynentu. Oprócz będących już w realizacji kontraktów infrastrukturalnych ważne jest także zadbanie o połączenie lotnicze.
EN
The city of Bialystok is a developing city. To attract new investors as well as other residents it is important to ensure an appropriate connection with the rest of the country and the continent. In addition to the infrastructural contracts already being implemented, it is also important to ensure an air connection.
PL
Zagrożenie atakiem terrorystycznym na infrastrukturę portu lotniczego oraz samoloty znajdujące się na płaszczyźnie lotniska i w powietrzu stanowi obecnie istotny problem dla specjalistów zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa lotniczego. Działania podejmowane w tym zakresie sprowadzają się głównie do wypracowania procedur postępowania w przypadku pojawienia się zagrożeń terrorystycznych lub likwidacji ich skutków. Autor niniejszego artykułu na podstawie badania literatury podjął się dokonania analizy istniejących procedur dotyczących postępowania w przypadku wprowadzenia przez władze państwowe stopni alarmowych zagrożenia terrorystycznego. Zakładanym celem artykułu jest wskazanie wagi stosowania wybranych zasad postępowania zarządzających portami lotniczymi oraz udzielenie odpowiedzi na istotne pytanie: w jakim zakresie wprowadzenie stopni alarmowania o zagrożeniach terrorystycznych ma wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa transportu lotniczego?
EN
The threat of a terrorist attack on the airport infrastructure and aircraft in the air, is now an important issue for professionals dealing with air safety. Actions undertaken in this respect focus mainly on the development of the procedures in case of terrorist threats. The author of following article investigates the rules of conduct at the airports in case of introduction of terrorist threat alarm by the state. The main aim of this article is to highlight some of the rules of conduct and to answer the important question: to what extent the introduction of alerts for terrorist threat has an impact on increasing the safety of air transport?
PL
Liczba pasażerów korzystających z usług portów lotniczych stale wzrasta. Za jedne z najistotniejszych czynników napędzających polski rynek przewozów lotniczych uważa się rozwój przewoźników niskokosztowych, mających obecnie duży udział w rynku, szczególnie w portach regionalnych. Trzeba również pamiętać, że po wstąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej nastąpił wzrost ruchu lotniczego, co spowodowało liczne inwestycje w infrastrukturę, takie jak powstawanie nowoczesnych terminali pasażerski, drogi dojazdowe, parkingi, drogi startowe, płyty postojowe oraz nowoczesne systemy nawigacji. Na obecny moment system cywilnych portów lotniczych w Polsce składa się z 15 jednostek konkurujących między sobą w walce o pasażerów. W związku z tym celem przedstawionego w artykule badania była analiza preferencji i oczekiwań pasażerów Międzynarodowego Portu Lotniczego (MPL) Kraków-Balice w stosunku do samego krakowskiego portu lotniczego jak punktu początku/ końcu podróży transportem lotniczym oraz w stosunku do linii lotniczych operujących w tym samy porcie lotniczym na podstawie czynników, determinujących ich wybór.
EN
The number of passengers using airport services increases constantly. One of the most important factors driving the Polish air transport market is the development of low-cost carriers, which have currently a large market share, especially it concerns regional airports. Also it should be remembered that, as Poland started to be a member of the European Union, the air traffic has grown rapidly. It resulted in numerous investments in infrastructure, such as the creation of modem passenger terminals, access roads, parking lots, runways, aprons and modern systems navigation. At present, the system of civil airports in Poland consists of 15 units, which are competing with each other to get more passengers. Therefore, the purpose of the presented study was to analyze the preferences and expectations of passengers of the International Airport Kraków in relation to the airport itself as a main origin/ final destination point of travel by air transport and in relation to airlines operating at this airport. This analysis was based on factors, which determine passengers’ choice.
PL
W pracy przedstawiono rozwój przewozów międzygałęziowych na przykładzie Portu Lotniczego Gdańsk. Scharakteryzowano Pomorską Kolej Metropolitarną jako jednego z przewoźników w systemie dowozowo-odwozowym tego portu. Określono prognozy rozwoju przewozów Pomorską Koleją Metropolitarną pasażerów korzystających z Portu lotniczego Gdańsk.
EN
The paper presents the development of inter-branch transport based on the example of Gdansk Airport. It was characterized as the Pomeranian Metropolitan Railway as one of the carriers in the forwarding-and-discharging system of this port. The forecasts for the development of transport by the Pomeranian Metropolitan Railway Passengers using the Gdańsk Airport were determined.
16
Content available Analiza funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin
PL
Praca zawiera charakterystykę zdolności przepustowej Portu Lotniczego Lublin oraz możliwości jego rozwoju w przyszłości. Zostały przedstawione wnioski z przeprowadzonej ankiety internetowej dotyczącej satysfakcji mieszkańców województwa lubelskiego z połączeń lotniczych oferowanych przez Port Lotniczy Lublin.
EN
The work includes the characteristics of the capacity of the Lublin Airport and the possibilities of its development in the future. The conclusions of the online survey concerning the satisfaction of the inhabitants of the Lublin province from air connections offered by Lublin Airport were also presented.
17
Content available Zarządzanie bezpieczeństwem w portach lotniczych
PL
W części teoretycznej artykułu scharakteryzowano podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa występujące we współczesnych portach lotniczych. Wskazano na rolę i znaczenie problematyki bezpieczeństwa na lotniskach w perspektywie europejskiej, a także dokonano identyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem w tym obszarze w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono możliwościom wykorzystania urządzeń technicznych dla zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa w portach lotniczych. Część empiryczna artykułu zawiera wyniki własnych badań ankietowych, których celem było poznanie opinii pasażerów korzystających z usług lotniska Katowice-Pyrzowice na temat bezpieczeństwa.
EN
The theoretical part of this article is concerned with a characteristic of basic safety hazards that are typical of contemporary airports. The role and significance of airport safety issues are delineated from a European perspective, and the identification of agents and agencies responsible for safety management systems for airports is provided in the context of Polish experiences in the field. More specifically, the text emphasizes the role of technological devices in the process of ensuring a higher level of safety to contemporary airports. The empirical part of the article, in turn, is dedicated to the presentation of survey results concerned with the opinions on safety measures that were expressed by passengers of the Katowice Airport.
EN
The publication presents the results of research on the level of passenger service safety in international airports on the example of the Katowice International Airport in Pyrzowice. The purpose of this publication is to examine the level of service safety at the airport in Pyrzowice.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące poziomu bezpieczeństwa obsługi pasażerów na terenie międzynarodowych portów lotniczych, na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Celem niniejszej publikacji jest zbadanie poziomu bezpieczeństwa obsługi w porcie lotniczym w Pyrzowicach.
19
Content available Tabor kolejowy dla obsługi portów lotniczych
PL
Istotnym problemem w zakresie obsługi logistycznej lotnisk jest zapewnienie efektywnego transportu pasażerów. Porty lotnicze są miejscami dużej koncentracji dróg transportowych służących ich obsłudze. Ich odpowiednie rozplanowanie jest niezbędnym czynnikiem w zakresie działania sprawnego systemu transportowego zapewniającego dogodne dojazdy i odpornego na szczytowe obciążenia komunikacyjne oraz mało podatnego na zakłócenia ruchowe. Dynamiczny wzrost liczby pasażerów korzystających z usług linii lotniczych powoduje, iż szczególna rola w obsłudze połączeń centrów miast z portami lotniczymi w ostatnich latach jest przypisywana transportowi kolejowemu. Udział kolei dalekobieżnej i lokalnej jest zależny od wielkości i charakteru portu lotniczego. Duże porty lotnicze obsługujące rocznie powyżej kilkudziesięciu milionów pasażerów są coraz częściej włączane w sieć obsługi pociągów intercity, a największe lotniska na świecie w sieć kolei dużych prędkości. Obsługa portów lotniczych wykonywana jest również kilkoma równoległymi sposobami np. koleją miejską i kolejami dalekobieżnymi. Do obsługi kolejowej portów lotniczych wykorzystywany jest tabor różnych rodzajów. Przeważnie jest to standardowej konstrukcji tabor konwencjonalny lub kolei dużych prędkości, a jedynie nieliczne lotniska, dla których budowane są specjalne linie kolejowe są obsługiwane taborem o dedykowanych rozwiązaniach technicznych.
EN
An important problem in the airport logistics is creation of the efficient passenger transport. Airports are places where a big concentration of transport ways is present. The appropriate layout is necessary in the creation of the efficient transport system ensuring convenient commute and well-resistant to peak communication loads and unsusceptible to traffic disturbances. The dynamic growth of the passengers using airline services may cause that the rail transport gains a special role in servicing of city center connections with airports in recent years. The character of trains – longdistance and local ones – used for communication of the city center with the airport is dependent on the nature of the airport. Large airports servicing annually more than tens of millions of passengers are successively included in the intercity train service network and the largest airports – also in the world in the high-speed rail network. The airport rail communication service is also performed in several parallel ways, for instance, by public transport (metro, light rail, etc.) and long-distance rail. The various trains’ types are used for communication as airport trains. A conventional or high-speed rolling stock are usually used and only a few airports for which special railway lines are built, are serviced by rolling stock with specifically dedicated technical solutions.
20
PL
Jednym z ciekawszych przykładów obsługi komunikacyjnej portów lotniczych jest wykorzystanie tramwaju w Lyonie. Linia tramwajowa Rhônexpress z Part Dieu do Lyon Saint Exupéry Airport (Satolas) została uruchomiona 9 sierpnia 2010 r. Wykorzystuje ona częściowo tory linii tramwajowej T3 do Meyzieu Z.I., skąd kursuje z prędkością 100 km/h po nowo wybudowanych torach (wyposażonych w sygnalizację kolejową) na lotnisko. Zaprojektowany jako „Liaison ExpresS LYon Saint-Exupéry” (LESLYS) Rhônexpress jest obsługiwany przez Veolia Transdev sześcioma tramwajami Stadler Tango. Zapewnia szybkie i dogodne połączenie lotniska z centrum miasta. Jej charakterystyka techniczna i eksploatacyjna jest przedmiotem niniejszego artykułu.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.