Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 294

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  airport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
W artykule została poruszona problematyka bezzałogowych statków powietrznych i ich wykorzystania w operacjach lotniskowych. Obsługa statków powietrznych przez drony w przeprowadzaniu inspekcji, konserwacji posiada wiele czynników mających wpływ na jego jakość, bezpieczeństwo, czas i oszczędności. Drony w przeprowadzaniu inspekcji statków powietrznych, infrastruktury lotniskowej mają wpływ w procesie ograniczania ryzyka wpływu człowieka na obsługę techniczną statków powietrznych, wyeliminowania awarii czynnika ludzkiego oraz zmniejszenia ryzyka utraty zdrowia czy życia w czasie wykonywania tych procedur. Autor omawia również w artykule wykorzystanie dronów w procesie obsługi technicznej, napraw i remontów samolotów komercyjnych, zarządzaniu ciągłością do lotu. Poruszony został również temat koncepcje systemu ”Smart Hangar”. Zidentyfikowane zostały zagrożenia związane z wykorzystaniem dronów w procesie utrzymania ruchu, zagrożenia związane z tą działalnością.
EN
The article discusses the issue of unmanned aircraft and their use in airport operations. The operation of aircraft by drones in carrying out inspections and maintenance has many factors affecting its quality, safety, time and savings. Drones in the inspection of aircraft and airport infrastructure have an impact in the process of reducing the risk of human influence on the technical maintenance of aircraft, eliminating the failure of the human factor and reducing the risk of loss of health or life during the performance of these procedures. The author also discusses in the article the use of drones in the process of maintenance, repair and overhaul of commercial aircraft, and flight continuity management. The concept of the "Smart Hangar" system was also discussed. Threats related to the use of drones in the maintenance process and the risks associated with this activity have been identified.
PL
Przedkładana publikacja stanowi swoistego rodzaju próbę naukowo uzasadnionej identyfikacji wiedzy (w ujęciu retrospektywnym, obecnym i prospektywnym), odnoszącej się wprost do drogowych odcinków lotniskowych (DOL1 ) – jako elementów infrastruktury lotniskowej państwa. Wzajemne i trwające przez dekady oddziaływanie treści niejawnych o DOL, w zderzeniu z marginalnym ich wykorzystywaniem podczas różnego rodzaju ćwiczeń wojskowych – wygenerowało sytuację, w której zagadnienia ogniskujące się wokół DOL i ich literacka prezentacja może być postrzegana na poziomie niemalże marginalnym. Z kolei doświadczenia wojenne z terytorium Ukrainy (zwłaszcza po 24. lutego 2022 r.) wskazują, że obiekty te są ważnymi elementami szeroko postrzeganego systemu obronnego państwa. Przywoływana ważność stała się tym samym impulsem do przeprowadzenia adekwatnych badań naukowych, których pisemne opracowanie przedkładane jest w niniejszym opracowaniu.
EN
The submitted publication is a kind of scientifically justified attempt to identify knowledge (in retrospective, present and prospective terms), relating directly to road sections of the airports (RAS) – as elements of the state's airport infrastructure. Mutual and decades-long influence of classified content on RAS, in a collision with its marginal use during various types of military exercises, has generated a situation in which issues focusing on RAS and their literary presentation can be perceived at an almost marginal level. In turn, war experiences in Ukraine (especially after February 24, 2022) indicate that these facilities are important elements of the widely perceived defence system of the state. The invoked importance became the same impulse to conduct scientific research, the written study of which is presented in this study.
PL
Niniejszy artykuł opisuje bitwę o port lotniczy Hostomel w czasie wojny rosyjsko – ukraińskiej 2022 roku. W pracy przedstawiona została rosyjska strategia zdobycia portu lotniczego i stolicy państwa Kijowa, miejsce prowadzenia walk, ukraińskie i rosyjskie jednostki wojskowe oraz przyczyny rosyjskiej porażki. W czasie badań właściwych korzystano z opracowań i artykułów, jakie ukazały się na łamach Defence24, PISM, Daily Mail, Wall Street Journal, Georgian Foundation for Strategic and International Studies, dokumentach U.S. Army War College, U.S. Army Command and General Staff College, Congressional Research Service, Center for Strategic & International Studies. Szczególnie użytecznym źródłem wiedzy były portale zajmujące się białym wywiadem, monitorujące przebieg wojny rosyjsko – ukraińskiej – Oryx, Aberfoyle Internetional Security, czy The Fivecoat Consulting Group oraz strony internetowe i portale społecznościowe ukraińskich instytucji wojskowych – Sztabu Generalnego oraz Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Narodowej. Zdaniem autora bitwa o port lotniczy Hostomel była jednym z najistotniejszych momentów pierwszej fazy wojny rosyjsko – ukraińskiej. Fazy, w której zasadniczym celem Rosji była anihilacja sił zbrojnych Ukrainy, odsunięcie od władzy rządu oraz prezydenta, jak również zajęcie południowej i wschodniej części kraju aż po rzekę Dniepr. Zniszczenie rosyjskich oddziałów kawalerii powietrznej szturmujących port lotniczy uniemożliwiło wykorzystanie go, jako bazy logistycznej i zaopatrywanie wojsk zmechanizowanych rozwijających następnie natarcie na Kijów. Ponadto zwycięstwo pod Hostomelem otwierało pasmo ukraińskich zwycięstwo, do jakich doszło później w bitwie o Buczę, Irpień, czy w bitwie pod Browarami.
EN
This article describes the Battle of Hostomel Airport during the Russo-Ukrainian War in 2022. The work presents the Russian strategy of capturing the airport and the capital city of Kyiv, the place of fighting, Ukrainian and Russian military units, and the reasons for the Russian defeat. During the actual research, reference was made to studies and articles published in Defence24, PISM, Daily Mail, and Wall Street Journal, as well as by the Georgian Foundation for Strategic and International Studies, the U.S. Army War College, the U.S. Army Command and General Staff College, the Congressional Research Service, and the Center for Strategic & International Studies. Portals dealing with open-source intelligence, monitoring the course of the Russo-Ukrainian War, including Oryx, Aberfoyle Internetional Security or The Fivecoat Consulting Group, as well as websites and social networking sites of Ukrainian military institutions ‒ the General Staff and the Main Intelligence Directorate of the Ministry of National Defense, constituted particularly useful sources of knowledge. According to the author, the Battle of Hostomel Airport was one of the most important moments of the first phase of the Russo-Ukrainian War, during which Russia’s main goals included the annihilation of Ukraine’s Armed Forces, the removal of the government and the President from power, as well as the occupation of the southern and eastern parts of the country as far as the Dnieper River. The destruction of the Russian air-assault troops storming the airport made it impossible to use it as a logistic base and to supply the mechanized troops that then developed the attack on Kyiv. In addition, the victory at Hostomel opened the series of Ukrainian victories that took place later in the battles of Bucha, Irpin and Brovary.
EN
Aim of publication is to introduce reader with general need and current situation of development of air traffic management systems and evaluation of actual operating network of aviation electronic support systems. The theme of the contribution is actual because there is currently an increase in the volume of the air traffic, which places increased demands on the safety level of air transport. Attempting to find new answers related to insufficient navigation systems has led aviation authorities to develop progressive systems based on cooperation with satellite navigation systems. Solution for capacity limited airports is development of system GBAS – Ground Based Augmentation System. The main purpose of publication is to present drafts of possible rationalization of navigation infrastructure of M.R. Stefanik airport. The effort to use the maximum potential of airspace consisted in the search for new concepts and trends in air traffic management based on the development of the technical pillar and new ways of managing the entire ATM system.
EN
The safety risk management is crucial for aviation industry companies. Each of aviation organizations (i.e. airlines, aerodrome operators, General Aviation entities, etc.) has different specificity and deals with different factors. Numerous studies on safety risk management have been conducted, however authors of presented paper have seen a need to review one of the its’ numerous aspect - the risk assessment from the perspective of aerodrome operator. The variety of risk assessment tools and techniques gives many possibilities, but can also cause disarray if rules or selection criteria for their use have not been developed. The aim of the article is to present the risk assessment tools and techniques, that may be the most beneficial and useful for selected safety aspects of aerodrome functioning. For this purpose, existing risk assessment techniques and tools were collected and briefly reviewed, as well as their usefulness for the aerodrome operator was verified according to the proposed issues related to the safety of aerodrome operations. Analysis have shown that a manual summarizing and reviewing risk assessment tools and techniques could be useful for aerodrome operators.
PL
W artykule przedstawiono analizę zjawiska mgły w aspekcie wykonywania operacji lotniczych na wybranych lotniskach w Polsce w latach 1971-2020. Uzasadnieniem wyboru tematu jest praktyczne wykorzystanie uzyskanych wyników w lotnictwie. Operacje startów i lądowań są uzależnione przede wszystkim od warunków pogodowych. Do jednych z najważniejszych należy mgła ograniczająca widzialność do poniżej 1000 m. Podczas występowania ograniczenia widzialności statki powietrzne oraz lotniska powinny być wyposażone w systemy umożliwiające wykonywanie procedur odlotu i podejścia do lądowania bez widzialności. W innym przypadku operacje lotnicze należy wstrzymać, ze względu na duże prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. W związku z powyższym opracowanie statystyczne częstości i czasu trwania mgły oraz wyznaczenie okresów ich nasilenia stanowi istotną wiedzę w aspekcie zarządzania ruchem lotniczym. Założono, że realizacja celu artykułu będzie oparta o analizy zmienności czasowej oraz jej regionalnym zróżnicowaniu, wyrażonym w rozkładzie przestrzennym liczby i czasu trwania mgieł na wybranych lotniskach w Polsce. Dynamiczne ujęcie wybranego elementu jest bardzo istotnym problemem, którego rozwiązanie pozwoli na określenie indywidualnych cech wieloletniej zmienności mgieł.
EN
The article presents an analysis of the phenomenon of fog in terms of the performance of flight operations at selected airports in Poland in 1971-2020. The rationale for choosing the topic is the practical use of the results obtained in aviation. Takeoff and landing operations depend primarily on weather conditions. Among the most important is fog that limits visibility to less than 1000 meters. During the presence of visibility limitation, aircraft and airports should be equipped with systems that allow departure and landing approach procedures to be performed without visibility. Otherwise flight operations should be halted, due to the high probability of dangerous situations. In view of the above, the statistical study of the frequency and duration of fog, as well as the determination of periods of their severity, constitutes important knowledge in the aspect of air traffic management. It was assumed that the realization of the purpose of the article will be based on the analysis of temporal variability and its regional variation, expressed in the spatial distribution of the number and duration of fog at selected airports in Poland. The dynamic inclusion of the selected element is a very important problem, the solution of which will make it possible to determine the individual characteristics of multi-year fog variability.
EN
This article discusses in a simplified manner how to use the multiple functions of the Geographic Information System (GIS) to support the engineering decision for vital and important sites that require the decision-maker to have a high degree of certainty, such as the decision related to choosing the best location for the airport among several sites. This paper aims to provide a practical model that allows for a decision support system on how to adopt a GIS software by both its part Arc-Map and Arc-Catalog combined with analytic hierarchy process (AHP) method to make strategic decisions by spatial and non-spatial analysis to choose the appropriate site for the project as those related to choosing an airport location. Nineteenth criteria were considered to analyze the study area which is represented by three governorates of the middle Euphrates region in Iraq, Babil, Kerbala, and AL-Najaf. Finally, the research presented a practical and efficient approach for the decision maker to select the appropriate location for the airport based on the value of the highest suitability index.
EN
The development of measures in civil aviation protection against illegal acts is based on the analysis of incidents, which can be divided into four development stages. Before 9/11, civil aviation entities were mostly reactive; only new threats warranted a proactive approach to mitigating air threats. The present article’s aim was to analyse the development of methods for checking passengers and objects intended for air transport. The analysis of selected incidents, control processes, and the level of security achieved confirm that the implemented security methods and proactive approach to working with air traffic risks are a suitable compromise between passenger comfort, technological development of detection devices, and processes at the airport.
EN
One of the basic elements inseparably connected with air communication is the security control of persons and luggage which is performed by certified OKBs entered on the list of the President of the Polish CAA. An area of ​​interest is the security check of hand baggage passengers take with them on board the aircraft. This control is carried out based on current legal regulations in the field of civil aviation security and is designed to detect prohibited and dangerous items hidden in the passenger's luggage specified in these legal acts. Due to the fact that the catalogue of these items is not included in an enumerative way, the security control operator assesses the possibility of using any item other than that specified in the document in terms of the possibility of making an act of unlawful interference. However, the skills of the security control operator are only one of the elements affecting the effectiveness of the security check being performed. The technical background and degree of technical sophistication are no less important in the control process. This paper aims to indicate possible organizational solutions to be applied in practice, which have a measurable impact not only on the effectiveness of the security control performed but also on the throughput at the security checkpoint, which in turn determines the operational readiness of the entire airport. The authors, through empirical studies carried out at airport security checkpoints equipped with different technical and technological solutions, quantitatively indicate the benefits of using new technologies and the possibility of choosing the organization of work at the security checkpoint, depending on the needs arising from the nature and number of flight operations.
10
Content available remote Warszawski Metropolitalny Węzeł Komunikacyjny w oparciu o lotnisko Modlin
PL
Użyteczność transportu jest tym większa, im silniejsze i bardziej systemowe są powiązania między jego poszczególnymi formami, aż do zintegrowania jego poszczególnych elementów (sieć i infrastruktura, taryfy i systemy biletowe, informacja i marketing) w ramach poszczególnych rodzajów transportu obsługiwanych przez różnych operatorów. Rezultatem zintegrowania jest poprawa poziomu i jakości usług komunikacji publicznej.
11
Content available remote Assessment of the impact of epidemic threats on airport processes
EN
Epidemics are one of the modern threats to civil aviation. In the first half of 2020, the outbreak of the SARS-CoV-2 virus (which causes COVID-19 disease) has thrown governments in many countries into a crisis of unprecedented proportions. The restrictions and limitations imposed on the movement of people, but also other effects of the outbreak, led to a significant decrease in air traffic and a crisis at airports. This paper contains an assessment of the impact of an epidemic emergency situation on airport operations, made from the point of view of international airports located in Poland. First of all, epidemic procedures at airports are briefly discussed based on the literature. Then, the author's diagram of the airport's operation processes was presented, and the critical and key processes were identified among them. In the next part of the paper, the identification of threats to the operations of the airport resulting from the epidemic threat was identified, based in particular on the Safety Information Bulletins issued by EASA in 2020 and the author's knowledge. These threats, through the BIA analysis, their impact on the previously indicated critical and key processes and on the safety and security level at the airport were determined. Conclusions resulting from the analysis, along with a proposal of directions for further activities in the scope of the discussed issues, were summarized at the end of the paper.
PL
Epidemie stanowią jedno ze współczesnych zagrożeń dla lotnictwa cywilnego. Wybuch w pierwszej połowie 2020 roku epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, postawił rządy wielu państw w sytuacji kryzysowej o nieznanej dotąd skali. Wprowadzane obostrzenia i ograniczenia w przemieszczaniu się osób oraz inne skutki stanu epidemii, przełożyły się na znaczny spadek liczby operacji lotniczych, a także wywołały sytuację kryzysową w portach lotniczych. Niniejsze opracowanie zawiera ocenę wpływu sytuacji zagrożenia epidemicznego na działalność portu lotniczego, wykonaną w kontekście międzynarodowych portów lotniczych, znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W pierwszej kolejności, w oparciu o literaturę przedmiotu, dokonano krótkiego omówienia procedur epidemicznych w portach lotniczych. Następnie przedstawiono autorskie zestawienie procesów działalności portu lotniczego oraz wskazano wśród nich procesy krytyczne oraz kluczowe. W dalszej części pracy dokonano identyfikacji zagrożeń dla działalności portu lotniczego, wynikających z wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego, w oparciu o publikacje wydane przez EASA oraz wiedzę własną. W odniesieniu do tych zagrożeń – poprzez analizę BIA – określono ich wpływ na wskazane wcześniej procesy krytyczne i kluczowe oraz bezpieczeństwo i ochronę w porcie lotniczym. Wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz, wraz z propozycją kierunków dalszych działań w zakresie omawianej problematyki, zostały przedstawione w ramach podsumowania na końcu opracowania.
PL
Na podstawie teoretycznych założeń funkcjonowania otoczenia ogólnego organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów go tworzących oraz jego znaczenia dla organizacji, przeprowadzona została z wykorzystaniem analizy przypadków, jako metody badawczej wiodącej, identyfikacja czynników zmian dla prowadzenia działalności linii lotniczej na rynku usług lotniczych w dobie pandemii Covid-19. Wskazano układ relacji zachodzących między tymi czynnikami a kształtem strategii działań. Wskazano zasady funkcjonowania systemu, który tworzą linia lotnicza oraz port lotniczy i agent obsługi naziemnej. Dookreślono znaczenie kryzysu w działalności linii lotniczej dla zmian w zakresie funkcjonowania pozostałych podmiotów w tym układzie relacji. Wdrożenie opisanego kształtu procedury badawczej pozwoliło na prowadzenie badania „w działaniu”, tj. rzeczywiste zidentyfikowanie występowania relacji pomiędzy otoczeniem ogólnym a strategią działania i oszacowanie charakteru, zakresu i natężenia tych relacji, a w przyszłości dostosowanie działań do zachodzących zmian.
EN
Basing on the theoretical assumptions of the functioning of the macroenvironment of the organization, with particular emphasis on its dimensions and its importance for the organization, the factors of change for the conduct of the airline’s operations on the air service market during COVID-19 pandemic were identified, using case study as a leading research method. The system of relations among these factors and the shape of the action strategy was shown. The principles of the system functioning, consisting of an airline, an airport and a ground handling agent, were indicated. The significance of the crisis in the airline’s operations for changes impacting other entities in this system of relations was specified. The implementation of the above-described shape of the research procedure made it possible to conduct ‘in action research’, i.e., the actual identification of the relation between macroenvironment and the strategy of operation and the assessment of the nature, scope and intensity of these relations, and, in the future, adaptation of activities to the changes taking place.
PL
Przyjęto, iż port lotniczy jest podmiotem gospodarczym, który w warunkach silnej konkurencji musi aktywnie wykorzystywać dostępne narzędzia marketingowe dla osiągania celów rynkowych i dostosowywać je do zróżnicowanych potrzeb i preferencji klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Z uwagi na bogatą paletę możliwości serwis społecznościowy Facebook został wskazany jako popularne i skuteczne narzędzie marketingowe. Dokonana została ocena aktywności portów lotniczych w przedmiotowym serwisie w postaci zaprezentowania wyników analizy porównawczej danych z bieżącej działalności z danymi z 2014 roku. Wskazano ogólną klasyfikację celów publikacji treści przez porty lotnicze za pośrednictwem stron firmowych na Facebooku. Na przykładzie Lotniska Chopina w Warszawie zdefiniowano sposób prowadzenia komunikacji z aktualnymi i potencjalnymi klientami w serwisie Facebook w sytuacji IV fali pandemii COVID-19. Procedura badawcza została przeprowadzona w sytuacji wprowadzenia ograniczeń w czasie jej realizacji, co zdeterminowało potrzebę dookreślenia dalszych kierunków badań dla zapewnienia szerszej perspektywy oceny i większej wiarygodności osiągniętych rezultatów badawczych.
EN
It is assumed that an airport is an economic entity which, in conditions of strong competition, must actively use the available marketing tools to achieve market goals and adapt them to the diverse needs and preferences of individual and institutional customers. Due to the wide range of options, Facebook has been chosen as a popular and effective marketing tool. The activity of Polish airports on Facebook was assessed by evaluating the results of a comparative analysis of data from current operations with 2014 data. A general classification of the purposes of content publication by airports through corporate Facebook pages is presented. On the example of Chopin Airport in Warsaw, the manner of communication with current and potential customers on Facebook in the event of the fourth wave of the COVID-19 pandemic was defined. The research procedure was carried out with the introduction of limitations for its implementation, which determined the need to specify further research directions to ensure a broader perspective for evaluation and greater credibility of the achieved research results.
EN
The paper concerns the analysis of changes in the modus operandi of terrorist attacks in the landside zones, in order to identify the areas that are most vulnerable to attack using IEDs. Attacks carried out in the passenger terminal and in the car parks were analysed.
PL
Praca dotyczy analizy zmian modus operandi ataków terrorystycznych w strefie ogólnodostępnej, w celu wskazania obszarów, które są najbardziej narażone na atak przy użyciu IED. Analizie poddane zostały ataki przeprowadzone w terminalu pasażerskim oraz na terenie parkingów.
EN
The paper presents assumptions and selected results of research aimed at determining the impact of flight operations on noise in the neighborhood of a selected airport. The presented results have a preliminary character, in view of the form of research realization - it took place within the research team established in the Student Research Group "Zębatka" within the program Excellence Initiative - Research University. Researching the nuisance of aircraft noise is an important phenomenon and regulated by law. The study was preceded by an analysis of the literature, especially standards and legal acts, to determine the acceptable levels of noise near airports. Obtained measurements were analyzed using methods of processing acoustic signals to determine whether the activity of the airport does not cause exceeded appropriate standards in the study area.
PL
W pracy zostały zaprezentowane założenia oraz wybrane wyniki badań mających na celu określenie wpływu realizacji operacji lotniczych na hałas w otoczeniu wybranego lotniska. Zaprezentowane wyniki mają charakter wstępny, co wynika z formy realizacji badań – odbywały się one w ramach zespołu badawczego powołanego w Studenckim Kole Naukowym „Zębatka” w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Prowadzenie badań uciążliwości hałasu lotniczego jest zjawiskiem ważnym i uregulowanym prawnie. Badania zostały poprzedzone analizą literatury, przede wszystkim norm i aktów prawnych, pod kątem określenia dopuszczalnych poziomów hałasu w pobliżu lotnisk. Otrzymane wyniki pomiarów analizowano z użyciem metod przetwarzania sygnałów akustycznych celem określenia, czy działalność lotniska nie powoduje na badanym obszarze przekroczenia właściwych norm.
EN
In the daily operation of an airport, there are a multitude of hazards that can compromise operational safety; therefore, it is critical to monitor and identify these hazards as well as the associated risks. This work's main objective was to assess the operational risks and hazards that may arise from construction works in the airport environment by applying a methodology for the risk assessment based on historical data of aircraft incidents obtained from SKYbrary Aviation Safety and The Aviation Herald from 2000 to 2015. For this study, it was taken as a reference the expansion work at Jorge Chávez International Airport in the city of Lima, Peru. This is a large-scale project, with the construction of a second runway, a new control tower, taxiways, parking aprons, etc. Ten generic hazards were identified, from which thirty-seven potential risks were derived. However, most of them had a low probability of occurrence, so an "acceptable" tolerability prevailed. Among the recommendations presented (ATIS, NOTAM, visual signs, phraseology, signage, procedures, etc.), these are mainly focused on human factors and in phases 1 and 2 of the construction works, the critical phases where the current runway section is connected to the new taxiways giving access to the second runway.
17
Content available remote Totalna eksmisja a odszkodowania
EN
This study assesses the operational safety and security of a category one airport in Nigeria, using the Nnamdi Azikiwe International Airport, Abuja (NAIA) as the case study airport. Data were sourced using structured questionnaire and oral interviews. A total of 180 questionnaires were administered and 165 questionnaires were retrieved, amounting to a 91.7% rate of response. The structured questionnaire used aimed at identifying various safety and security parameters in the study area. This study examined the trend of the effectiveness of safety and security variable in airport operations, safety and employee’s attitude towards safety risk management using the Multicriteria Decision Analysis model to achieve this objective. The results show the weighty level, satisfaction index and effective index of the safety and security parameters used in the analysis with their score and effective index graph. Recommendation on how to improve the airport safety operations were made following policy implication on how to improve the safety management system of the airport.
19
Content available Position of central European regional airports
EN
This article focuses on the position of regional airports in the countries of Central Europe, with a focus on the airports of the Visegrád Group, especially the airports in Slovakia and the Czech Republic. The authors explain the financing of the airports and provision of state aid to these entities according to European legislation. This article reports differences in the national implementation processes of the same Europeans rules in the V4 Member State and compares the regime of financing of the regional airports. Subsequently, we analyse the economic situation of regional airports and their state based on financial indicators. In general, the current COVID-19 pandemic has exacerbated their situation. Many countries still adhere to strict regulations or international travel bans so as not to spread the virus. The sharp decline in the number of passengers and flights has begun to have an impact on the financial viability of regional airports; therefore, financial assistance for regional airports will be more than necessary in the coming years.
EN
The aim of this chapter is to present, based on an analysis of collected monthly, quarterly and annual statistics, the changeover thirteen years in the capacity of airports in three European countries with the largest gross domestic product: Switzerland, Norway and Luxembourg. In these countries the airports with the highest number of passengers are located in Zurich, Gardermoen and Luxembourg City. Zurich-Kloten International Airport with 31.1 million passengers in 2018, Oslo-Gardermoen International Airport with 28 million passengers served in 2018 and Luxembourg International Airport as the only airport in Luxembourg with 1.9 million visitors in 2018. On the basis of selected airports and the annual, quarterly and monthly statistics, it is possible to determine the capacity situation at given airports and in which periods airports are least and most occupied by passengers.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.