Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtration coefficient
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Accurate estimation of soil permeability is crucial in many geotechnical applications. Empirical and theoretical equations based on soil particle size distribution (PSD) offer a fast and cheap way for preliminary estimation of permeability in granular soils, however the results obtained from various formulas available in the literature often show significant discrepancies. While several comparative studies on this topic have been published, no definite conclusions can be drawn on the performance of the predictive equations in comparison with in-situ permeability measurements. Many formulas require porosity or void ratio as input parameter, which is difficult to obtain for granular soil in-situ. In this study we applied 30 predictive equations to estimate permeability of sandy soil in an outwash plain deposit. The equations were divided into 5 groups, based on their structure and the required input parameters. Empirical formulas were used to estimate the expected in-situ porosity range. The obtained permeability values were compared to the results of in-situ permeameter measurements and pumping tests. Significant differences in the results and in their sensitivity to porosity were found between the 5 groups of methods. In general, simple equations which do not include porosity were in better agreement with measurements than the other groups.
PL
Dokładne oszacowanie przepuszczalności gruntu (k) ma kluczowe znaczenie w wielu zastosowaniach geotechnicznych. Empiryczne i teoretyczne równania oparte na rozkładzie uziarnienia (PSD) umożliwiają szybką i tanią wstępną ocenę przepuszczalności gruntów ziarnistych, jednak wyniki otrzymane z różnych wzorów dostępnych w literaturze często wykazują znaczne rozbieżności. Chociaż opublikowano kilka badań porównawczych na ten temat, nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków dotyczących zgodności równań predykcyjnych z pomiarami przepuszczalności wykonanymi bezpośrednio w terenie. Wiele wzorów wymaga uwzględnienia współczynnika porowatości jako parametru wejściowego, co jest trudne do uzyskania w przypadku gruntu ziarnistego in-situ. W niniejszej pracy zastosowano 30 równań predykcyjnych do oszacowania przepuszczalności gleby piaszczystej na terenie równiny sandrowej, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Cekcyn w Borach Tucholskich, w północnej Polsce. Badania realizowane były w ramach projektu badawczego dotyczącego określenia zasilania wód podziemnych. Równania predykcyjne podzielono na 5 grup ze względu na ich strukturę oraz wymagane parametry wejściowe. Wzory empiryczne wykorzystano do oszacowania oczekiwanego zakresu porowatości in-situ. Otrzymane wartości przepuszczalności porównano z wynikami pomiarów in-situ wykonanych za pomocą permeametru Aardvark oraz uzyskanych w wyniku próbnego pompowania. Stwierdzono istotne różnice w wynikach uzyskanych poszczególnymi wzorami oraz ich wrażliwość na współczynnik porowatości. Najlepszą zgodność wyników empirycznych z pomiarami in-situ uzyskano dla tych grup formuł, które nie uwzględniają porowatości lub uwzględniają jedynie stopień zagęszczenia, gdyż metody te opracowano pierwotnie na podstawie wyników badań terenowych. Jak wykazano w pracy, większość metod opartych na pomiarach laboratoryjnych przewiduje k niższe niż pomiary in-situ, czego powodem między innymi może być anizotropia i niejednorodność gruntu, który zwiększa przepuszczalność poziomą in situ, ze względu na obecność poziomych warstw lub soczewek o małej skali. Cechy te są trudne do uchwycenia za pomocą wzorów opartych na krzywych PSD.
2
Content available remote Wybrane właściwości fizykomechaniczne mieszanek kruszywowo-bentonitowych
PL
Mieszanki kruszywowo-bentonitowe są coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem do stabilizacji oraz uszczelnienia obiektów w inżynierii środowiska i budownictwie, np. składowiska, wały przeciwpowodziowe, zapory ziemne, torowiska drogowe czy kolejowe, a także różnego rodzaju obiekty kubaturowe. W artykule przedstawiono wyniki wybranych badań właściwości fizykomechanicznych mieszanek na bazie wybranego kruszywa i bentonitu. Przeprowadzone badania wykazały, że mieszanki kruszywowo-bentonitowe można uznać za przydatne w budownictwie, m.in. do stabilizacji wykopów.
EN
Aggregate-bentonite mixtures are an increasingly widely used solution for stabilization and sealing of both environmental and construction engineering facilities, e.g. landfills, flood embankments, earth dams, road and railway tracks, as well as various types of cubature structures. The article presents the results of selected studies of the physical and mechanical properties of mixtures developed in various proportions based on aggregate and bentonite. The conducted research has shown that the aggregate-bentonite mixtures in question can be considered useful in construction, e.g. for the stabilization of excavations.
EN
The present analysis discusses the solute transport process in a steady 2D (axial and radial) laminar flow of blood through a permeable, finite length capillary. Blood is treated as a homogeneous Newtonian fluid and the solute is absorbed at the capillary wall with a linear irreversible reaction rate. The velocity profile is obtained by a regular perturbation technique, whereas the transport coefficients depicted by the Gill generalized dispersion model are solved numerically. A number of different scenarios are considered, namely transport with no-reaction, weak absorption, strong absorption, low filtration or high filtration, etc. In the initial stages, the temporal behaviour of the dispersion coefficient is identical to those cases when there is no radial velocity. For the combined effect of radial and axial velocities, however, the dispersion coefficient is lower for a high absorption rate than for a weak absorption rate. Diffusion is accelerated with higher values of filtration coefficient. Owing to the opposite effects of radial diffusion and radial velocity, the solute particles require more time to reach the steady state. The analysis finds applications in, for example, reactive nutrient and pharmacological transport in capillary hemodynamics.
4
Content available Współczynnik filtracji torfów
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań edometrycznych, których celem było wyznaczenie współczynnika filtracji torfów. Badania edometryczne zostały przeprowadzone na próbkach pobranych z podłoża obwodnicy Bargłowa Kościelnego. Próbki pobrano w kierunku pionowym i poziomym. Badania ściśliwości przeprowadzono z użyciem zestawu pięciu edometrów z możliwością automatycznej rejestracji odczytów czujników przemieszczeń. Na podstawie badań wyznaczono: edometryczne moduły ściśliwości pierwotnej, współczynniki konsolidacji oraz współczynnik filtracji. Wykazano, że wartości parametrów określonych dla próbek pobranych w kierunku pionowym i poziomym są znacząco różne, co wskazuje na anizotropię torfów. Wartości wyznaczonych parametrów porównano z wartościami podanymi w literaturze.
EN
The paper presents the results of oedometer tests of peat samples. The aim of the research was to determine coefficient of permeability of peat. The oedometer tests were carried out on samples taken from the subsoil of Bargłów Kościelny bypass road. Samples were taken in the vertical and horizontal directions. The oedometer tests were conducted using a set of five oedometers with the possibility of automatic registration of displacement sensor readings. On the basis of test results the oedometric modulus of primary compression, consolidation coefficient and the coefficient of permeability were determined. It was shown that the values of parameters determined for samples taken in the vertical and horizontal directions were significantly different. The values of the determined parameters were compared with the values given in the literature.
5
Content available remote Wskaźnik zmian przepuszczalności na przykładzie badania torfów
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy tendencji zmian przepuszczalności torfów pod obciążeniem. Analizie poddano 6 próbek torfów pochodzących z okolic Olsztyna. Opisano metodę badań i przeanalizowano zależność e – log k przy dwóch stopniach obciążenia. Do analizy wykorzystano wyniki badań gruntów organicznych prowadzonych w laboratorium Instytutu Budownictwa na UWM w Olsztynie. Wskazują one, że procedura badania edometrycznego nie uwzględnia wielu czynników, które mają wpływ na właściwości filtracyjne gruntu. Wykazano, że w początkowym okresie osiadania współczynnik filtracji maleje, następnie nieznacznie się zwiększa i ponownie maleje. Jednocześnie wskaźnik porowatości cały czas ma tendencję malejącą. Pomimo długiego czasu badania nie uzyskano stabilizacji parametrów badanych próbek torfu.
EN
This paper presents the results of analyses of the tendencies in the changes of peat permeability under load. Six samples of peats coming from the area of Olsztyn were analyzed. The research methodology was described and the e – log k relationship was tested under two loads variants. The results research on organic soils conducted at the laboratory of the Institute of Building Engineering of UWM (Olsztyn) were used for the analyses. The results indicate that oedometer test procedure does not include many factors contributing to soil permeability properties. Results showed that in the initial subsidence stage, the permeability coefficient decreases, then rises slightly, and decreases again. At the same time, the void ratio has a decreasing trend all along. Despite a long testing time, stabilization of the parameters of the tested peat samples was not obtained.
EN
Obtaining the reliable values of filtration – consolidation parameters depends on appropriate programming of load velocity. In the paper a critical assessment of the criteria for selecting the load velocity with regard to theoretical model of consolidation under constant rate of load (CRL) was presented. A key element of interpretation is to distinguish three stages of investigation: mobilization of pore pressure, steady phase and unsteady phase. Reliable values of filtration – consolidation parameters are obtained during steady phase, determined on the basis of dimensionless, standardized for CRL tests parameters: the pore pressure and relative time of consolidation CL (continuous loading). In order to assess trends in changes of filtration – consolidation properties of Krakowiec formation clays were chosen for investigations. The tests were performed on undisturbed samples and using soil pastes at different load velocities to propose method to choose appropriate test speed in CL tests.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz tendencji zmian przepuszczalności gruntów organicznych pod obciążeniem. Analizie poddano 10 próbek torfów oraz gytii pochodzących z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Opisano metodykę badań i przeanalizowano zależność e – log k przy pięciu stopniach obciążenia. Do analiz wykorzystano wyniki wieloletnich badań gruntów organicznych prowadzonych w laboratorium Zakładu Geotechniki i Budownictwa Drogowego na UWM w Olsztynie. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono duży rozrzut wartości wskaźnika zmian przepuszczalności w zależności od rodzaju gruntu i stopnia obciążenia. Takie wyniki sugerują, poza błędami pomiarowymi, bardzo duży wpływ mikrostruktury gruntów organicznych na wartość współczynnika filtracji, a tym samym i tendencje zmian tego parametru w procesie konsolidacji. Dokładne rozpoznanie zależności współczynnika filtracji k od wskaźnika porowatości e oraz znajomość tendencji zmian przepuszczalności gruntu wraz ze zmianą wskaźnika porowatości lub porowatości pozwoli przewidywać wartość współczynnika filtracji k przy różnych wartościach osiadań, umożliwi określenie przepuszczalności na podstawie jego parametrów początkowych.
EN
This paper presents the results of analyses of the tendencies in the changes of organic soil permeability under load. Ten samples of peats and gyttjas from the Warmia and Mazury Province were analyzed. The research methodology was described and the e – log k relationship at five load degrees was analyzed. The results of multi-year research on organic soils conducted at the laboratory of the Chair of Geotechnics and Road Engineering at the Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering of UWM (Olsztyn) were used for the analyses. A large spread in the permeability change index value, depending on the soil type and the load degree, was found as a result of the performed analysis. Such results suggest, apart from measuring errors, a very high effect of the microstructure of organic soils on the filtration coefficient value and thus also on the tendencies in the changes of this parameter in the consolidation process. The precise identification of the dependence of the filtration coefficient k on the void ratio e and knowledge of the tendencies in soil permeability changes with changes in the void ratio or porosity will allow the value of the filtration coefficient k at different settlement values to be predicted. It will also enable the determination of permeability based on the initial soil parameters.
PL
Praca przedstawia efekty reinterpretacji archiwalnych wyników badań laboratoryjnych współczynnika filtracji gruntów spoistych wykonanych pod kierunkiem prof. Ryszarda Kaczyńskiego w Zakładzie Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Obejmują one ponad 200 niezależnych oznaczeń uzyskanych z wykorzystaniem sześciu różnych metod laboratoryjnych, w tym czterech bezpośrednich obejmujących badania z wykorzystaniem sakedometru (zmodyfikowanego edometru), przepuszczalnościomierza kompresyjnego norweskiej firmy GEONOR, klasycznego edometru oraz aparatu trójosiowego ściskania TRX, a także dwóch metod pośrednich reprezentowanych przez konsolidometr oraz metodę SEM/STIMAN. Badane były próbki sześciu rodzajów gruntów spoistych, w szczególności glin oraz iłów. W celu oceny dokładności, w tym zarówno poprawności, jak i precyzji stosowanych metod pomiarowych wykorzystano dwuczynnikową analizę wariancji w wersji modelu III rodzaju, tzw. mieszanego, który uwzględnia w analizie zarówno czynnik stały, jak i losowy. Zasadniczym celem pracy była analiza porównawcza analizowanych metod laboratoryjnych i ocena możliwości ewentualnego, zamiennego wykorzystania ich w praktyce. Uzyskane rezultaty przeprowadzonej analizy porównawczej świadczą przede wszystkim o porównywalności wyników pomiarów uzyskanych z wykorzystaniem czterech, wymienionych powyżej, bezpośrednich metod laboratoryjnych i możliwości ich zamiennego wykorzystania w praktyce. Pośrednie metody badawcze dają natomiast z reguły wyniki znacznie zawyżone.
EN
This paper presents the results of reinterpretations of archival laboratory measurements of the filtration coefficient in compact soils carried out under the direction of Prof. Ryszard Kaczyński at the Department of Geological Engineering, University of Warsaw. The analyses covered over 200 independent measurements made with the use of 6 different laboratory methods, including four direct methods using a sakedometer (modified edometer), a compression permeameter (Norwegian company GEONOR), a classic edometer, and a triaxial compression apparatus TRX. Two indirect methods included a consolidometer and an SEM/STIMAN method. Samples of six types of compact soils, silts, and clays were tested. The accuracy, with a focus on the correctness and precision of the applied measurement methods, was evaluated with the use of a two-component analysis of variance (III-type mixed model accounting for the fixed and random effects). The basic objective of this study was to conduct a comparative analysis of the analyzed laboratory methods and to evaluate them for their potential interchangeability use in practice. The analysis indicated primarily that the measurement results obtained using the four, above-mentioned direct laboratory methods were indeed comparable, whereas the indirect laboratory methods usually gave considerably inflated results.
9
Content available remote Problemy oznaczania współczynnika filtracji gruntów słabo przepuszczalnych
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce wyznaczania współczynnika filtracji, jednego z istotnych kryteriów doboru gruntu do formowania przesłon i ekranów izolacyjnych stosowanych powszechnie w budownictwie ziemnym, budowie składowisk odpadów oraz w górnictwie. Problematyka filtracji w gruntach słabo przepuszczalnych należy do zagadnień złożonych, a sam parametr, ze względu na dużą zmienność zarówno w przestrzeni jak w czasie, jest metodycznie trudny do oznaczenia i wymaga doboru odpowiedniej procedury badawczej. W pracy omówiono, na podstawie danych literaturowych, czynniki mające istotny wpływ na wiarygodność i na dokładność otrzymywanych wyników badań.
EN
This paper presents the issue of filtration coefficient determination, the one of the most important criteria for the selection of soil suitable for the shutters and isolation screens formation commonly used in ground building industry, landfills forming and slope stability in mining. Filtration in poorly permeable soils is a complex procedure due to high variability of its parameter both in space and time. Its proper determination requires a selection of adequate procedure based not only on the literature data but also the credibility of procedures applied and estimation of the measurement error.
PL
Składowanie odpadów wydobywczych z górnictwa węgla kamiennego powoduje duże zmiany struktury skał, szczególnie składu ziarnowego i wartości ich parametrów filtracyjnych. Wietrzenie odpadów zwiększa kompakcję zwałowanych skał, zwłaszcza przy dużych wysokościach (miąższości) składowiska odpadów wydobywczych. Taka sytuacja ma miejsce na składowisku "Bogdanka" w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. W artykule przedstawiono wyniki badań współczynnika filtracji różnowiekowych odpadów wydobywczych in situ na składowisku. Zaprezentowano także wyniki badań laboratoryjnych, z uwzględnieniem modelu pionowego zagęszczenia odpadów na skutek wietrzenia fizycznego i nacisku pionowego nadkładu. Przeprowadzone badania miały na celu ustalenie rzeczywistych zmian współczynnika filtracji w bryle składowiska nadpoziomowego wraz z wiekiem jego składowania na powierzchni oraz sukcesywnego podnoszenia wysokości składowiska do około 60 m. Ocena wybranych parametrów fizykomechanicznych i filtracyjnych oraz ich zmian dostarcza danych, które mogą być wykorzystane w praktyce, np. przy projektowaniu obiektów inżynieryjnych i hydrotechnicznych.
EN
The storage of exploitation wastes from hard coal mining causes great changes of the rock structure, particularly of the size analysis and values of rock filtration parameters. The weathering of wastes increases the compaction of dumped rocks, especially in the case of great height of the exploitation wastes dump. Such a situation takes place at the "Bogdanka" dump in the Lublin Coal Basin. The article presents the results of investigations of the filtration coefficient of mining exploitation wastes of different ages in situ at the dump. Moreover, the results of laboratory tests have been presented taking into account the model of vertical waste compaction as a result of physical weathering and vertical pressure of the overburden. The performed investigations aimed at the determination of real changes of the filtration coefficient in the solid of the dump along with the age of its storage on the surface and successive increase of the height of the dump up to about 60 m. The assessment of selected physico-mechanical and filtration parameters and their changes provides data, which can be used in practice, for example when designing engineering and hydrotechnical objects.
PL
W pracy przedstawiono uniwersalną metodykę ilościowej oceny wpływu zmiennej mineralizacji filtrującej wody na mierzone w warunkach laboratoryjnych wartości wodoprzepuszczalności (współczynnika filtracji) ośrodków gruntowych. Opiera się ona na procedurze korekcyjnej wyników badań laboratoryjnych wodoprzepuszczalności gruntów. Wykorzystuje się w tym celu względny standaryzowany współczynnik filtracji, zdefiniowany jako stosunek współczynników filtracji wyznaczonych odpowiednio dla dowolnego badanego wodnego roztworu soli oraz dla porównawczego roztworu 0,01 n CaSO4. Jego szacowanie opiera się na opracowanym statystycznym modelu regresyjnym uwzględniającym jako zmienne objaśniające (prognozujące) chemizm filtrującej wody wyrażony jej siłą jonową oraz podstawowe charakterystyki petrofizyczne gruntów reprezentowane przez ich odkrytą porowatość oraz efektywną średnicę ziarn.
EN
A universal method for quantitative evaluation of the influence of changing mineralization of filtration water on ground permeability (filtration coefficient) measured in laboratory conditions, has been presented in the paper. This method lies in correcting the results of laboratory analyses of ground permeability. The authors applied a relative standard filtration coefficient defined as a ratio of filtration coefficients determined for arbitrary analyzed water and salt solution and a reference solution 0.01 n CaSO4, evaluated with the use of a statistical regression model accounting for exogenous (predicting) variables, i.e. the chemistry of water expressed as ion strength and the basic petrophysical characteristics of ground represented by their found porosity and effective diameterof grain.
PL
W pracy przedstawiono jedną z bardziej efektywnych metod wykorzystywanych do analizy porównawczej różnych metod badawczych - tzw. analizy powtarzalności i odtwarzalności (R&R). Omówiono ją na przykładzie oceny porównawczej czterech różnych metod laboratoryjnych stosowanych w praktyce do badania współczynnika filtracji gruntów.
EN
One of the most efficient tools used for comparative analysis of various investigation methods, i.e. Repeatability and Reproducibility (R&R) analysis is described in the paper. It was discussed on the example of comparative analysis of four different laboratory methods used in practice for investigating ground filtration parameters.
PL
Prawidłowe wykorzystanie geosyntetyków wymaga znajomości ich właściwości fizycznych, mechanicznych i hydraulicznych. W artykule omówiono wybrane metody badawcze pozwalające na określenie parametrów filtracyjnych oraz przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w Laboratorium Badań Podłoża Budowlanego Zakładu Geotechniki i Fundamentowania ITB.
EN
Reinforcement of the soil by means of geosynthetics is a common method. It is based on permeability and strength parameters given by a manufacturer. Designer makes a decision on the basis of these data, if (or) particular geosynthetics can be used and if it is successful. This paper is discussing different methods for determination of permeability parameters as well as is presenting test results conducted in the LG (Laboratory of Soils) laboratory of the Geotechnical and Fundamentation Department.
PL
W pracy omówiono wyniki porównawczej analizy poprawności wybranych empirycznych wzorów dotyczących prognozowania współczynnika filtracji gruntów. Badania prowadzono z wykorzystaniem trzech zróżnicowanych z punktu widzenia właściwości petrofizycznych gruntów modelowych. Reprezentowały one różne grunty: piasek, glinę piaszczystą oraz pył (wg normy geotechnicznej) o bardzo zróżnicowanych właściwościach filtracyjnych - wartości współczynnika filtracji z przedziału od 10/-4 do około 10/-8 m/s. Analizy ilościowe prowadzono, wykorzystując aktualne standardy metrologiczne. Efektem końcowym badań są wnioski praktyczne, dotyczące poprawności poszczególnych analizowanych wzorów empirycznych w odniesieniu do różnego rodzaju gruntów.
EN
Results of comparative analyses of correctness of selected analytical formulae for prognosed ground filtration coefficient are presented in the paper. Analyses were made with the use of three model grounds, different as far as their petrophysical properties are concerned. They represented different grounds: sand, sandy clay and silt (according to geotechnical standards) of very different filtration properties (10/-4 to ca. 10/-8 m/s). Qualitative analyses were based on current measurement standards.The analyses are closed with practical recommendations on the correctness of specific analyzed empirical formulae in view of various types of the ground.
PL
W pracy dokonano reinterpretacji archiwalnych wyników badań laboratoryjnych współczynnika filtracji gruntów spoistych, wykonanych w 1997 r. w Zakładzie Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obejmują one ponad 200 niezależnych oznaczeń uzyskanych m.in. z wykorzystaniem sześciu różnych metod w odniesieniu do sześciu rodzajów gruntów spoistych. Celem reinterpretacji było opracowanie statystyczne wyników badań z uwzględnieniem aktualnych standardów metrologicznych, w tym m.in. weryfikacji wyników wątpliwych oraz oceny przedziałowej końcowych wyników z oszacowaniem ich niepewności. Różne laboratoryjne metody badań współczynnika filtracji gruntów spoistych oparte są na odmiennych założeniach fizycznych i wykorzystują różne parametry wejściowe, w związku z czym należy się liczyć z istotnym wpływem przyjętej metody i warunków badania na otrzymywane wyniki. Problem ten jest przedmiotem prezentowanej w pracy analizy.
EN
Archival results of laboratory analyses of filtration coefficient in cohesive ground made in 1997 at the Department of Engineer Geology, Institute of Engineering Geology, University of Warsaw, Poland were re-interpreted in the paper. Over 200 independent measurements were made, e.g. with the use of six different types of cohesive ground. The re-interpretation was aimed at statistical analysis of the results, accounting for the present metro- logical standards, e.g. verification of dubious results and interval evaluation of final results with the uncertainty coefficient calculated. Various laboratory methods of analyzing the filtration coefficient for cohesive grounds are based on different physical assumptions and employ different input parameters, therefore it can be expected that the assumed methods and conditions of analyses will have significant influence on the obtained results. This problem is addressed in the paper.
PL
W pracy omówiono zasadnicze czynniki objaśniające obserwowaną zmienność wyników badań właściwości fizycznych porowatych ośrodków gruntowo-skalnych. Przedstawiono liniowe skale pomiarowe wykorzystywane przy ilościowej charakterystyce górotworu. Omówiono zasady i warunki skutecznej homogenizacji ośrodków porowatych, umożliwiającej ich opis w skali mezoskopowej. Wpływ tzw. efektu skali na wyniki badań właściwości fizycznych ośrodków porowatych przedstawiono na przykładzie oceny przepuszczalności gruntów i skał, w szczególności współczynnika filtracji gruntów. Zwrócono uwagę na istotne zróżnicowanie uzyskiwanych ocen w zależności od wykorzystywanych technik i metod badawczych, w tym przede wszystkim laboratoryjnych i polowych.
EN
The most important factors describing the observed variability of results of tests on physical properties of rock--ground porous media are described in this paper. The measurement scales are used to quantitatively characterize the rock mass. The principles and conditions of effective homogenization of porous media, enabling their description on mesoscopic scale were discussed. The influence of the so-called scale effect on the results of tests on physical properties of porous media was presented on the example of evaluation of permeability of ground and rocks, with emphasis on the coefficient of ground filtration. The differentiation of the obtained evaluation was shown in view of employed techniques and research methods, mainly laboratory and field ones.
PL
W pracy omówiono założenia teoretyczne oraz praktyczne dotyczące metody Kaczyńskiego laboratoryjnego oznaczania współczynnika filtracji gruntów spoistych. Badania o charakterze testowym miały na celu ustalenie techniczno-metodycznych warunków pomiarowych i prowadzone były, aby określić wpływ na uzyskiwane wyniki chemizmu filtrującej wody. Przedstawiono jakościowo-ilościową charakterystykę fizyczną modelowego gruntu spoistego oraz fizykochemiczne właściwości wykorzystywanych do badań jako cieczy roboczych wodnych roztworów soli NaCl oraz CaCl2 o różnych stężeniach. W celu dokonania porównania wykonano również pomiary z użyciem wody demineralizowanej. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość oceny współczynnika korekcyjnego pozwalającego uwzględnić wpływ chemizmu wody na wodoprzepuszczalność badanego gruntu.
EN
Theoretical and practical assumptions of Kaczyński method for laboratory determination of filtration coefficient in compact ground described in the paper. Tests focused on determining technical-methodic conditions of measurements for establishing the influence of chemistry of the filtrating water on the obtained parameters. The physical model of compact ground as well as physicochemical properties of various concentrations of NaCl and CaCl2 water solutions used as working fluids were analyzed quantitative and qualitative. For comparison's sake, tests for demineralized water were made. The obtained results are promising as far as evaluation of the correction coefficient accounting for the influence of chemistry of water on water permeability of ground is concerned.
18
Content available remote Szacowanie współczynnika filtracji materiałów ziarnistych
EN
In this work one described the method of measurement of filtration coefficient of aggregate in filtration column at constant height of liquid column. Following one presented results of laboratory tests of filtration coefficient for four different mixes of fractions of sand and all-in aggregate. Results of testing are compared with obtained from empirical formula of Krüger values of filtration coefficient.
PL
W pracy omówiono założenia teoretyczne oraz zasady praktyczne dotyczące metody Kaczyńskiego laboratoryjnego oznaczania współczynnika filtracji gruntów. Przedstawiono techniczno-geometryczne parametry stanowiska badawczego zbudowanego w laboratorium Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Omówiono próbne wyniki pomiarów.
EN
The theoretical assumptions and practical principles of the R. Kaczyński method of laboratory determining filtration coefficient of grounds are presented in the paper. The technical and geometric parameters of an experimental stand made at the Faculty of Drilling, Oil and Gas AGH-UST are discussed, and the results of measurements are presented.
20
Content available remote Szacowanie współczynnika filtracji w kolumnie filtracyjnej
EN
In this paper the expression on filtration coefficient at variable level of water in column is obtained. Subsequently on found that height of water column is independent random variable and one posed expressions on function of density probability of volume h, function of distribution, expecting value and standard deviation. At the end testing of filtration coefficient of glass sinter in filtration column at variable height of water column is described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.