Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regał magazynowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The content of this paper is dedicated to the analysis of the flat planarity of forklift stacker’s track and cross sections of lanes between racks in a warehouse. These results will serve as a basis for a possible reconstruction of the track and racks and shall contribute to the overall reduction of costs related to an unexpected bad technical condition. The contribution aims to assess the geometric parameters of warehouse racks at the selected company operation in terms of their suitability for further use. The choice of the selected topic represents a relevant issue, which can be possibly encountered in daily practice related to the storage and transport processes of products. The measurements and processing of longitudinal profiles and cross-sections were made in the local coordinate and local vertical system. Points on the lower, middle and upper level of racks were measured for good and correct interpretation of results. Testing the measured positional change of poles is on the end of this paper. The immediate readiness of interest groups of subjects for adopting necessary actions to ensure the stability and safe operation of the whole network of lanes of the warehouse spaces is the expected contribution of the presented results.
PL
Optymalizacja parametrów urządzeń, zmniejszanie czasów uruchamiania i redukcja zużycia energii – to istotne wyzwania stawiane już dzisiaj urządzeniom obsługującym regały kolejnych generacji. Firma Lenze połączyła pakiet rozwiązań związanych z napędami i automatyzacją, co umożliwiło konstruktorom i automatykom od urządzeń obsługujących regały sprostanie tym wyzwaniom. A wszystko to dla zapewnienia znaczących korzyści użytkownikom urządzeń.
EN
Background: The main objective of the paper is to develop a theoretical basis and a concept of the monitoring procedure of the technical parameters of warehouse racks, focusing on high-bay warehouses and high storage warehouses. Author describes potential plan for conducting his research based on simulation methods and, in the longer term, to conduct research based on existing objects (high-bay warehouses and high storage warehouses). Material and methods: Simulation models in proposed research ought to be prepared based on analytical models specified in the literature. The simulation models are going to be investigated and subjected to numerical research of yield moments computing and evaluation, as well as shear stiffness and other parameters. Displacement of rack elements and settlement of racks are also going to be researched. Fatigue and wear of the elements are going to be analysed. The gained results are going to be subjected under statistical analyses. Results: In the paper, theoretical discussion about subject matter is given. Conclusion: In the light of the labour code, any warehouse manager is responsible for the safety of employees. Therefore, one should be aware, that even the racks of best design, which have been assembled incorrectly, in practice produce a large risk of a crash and generate equally large threat to the lives of employees working in its potential vicinity. The problem gets more severe in case of high-bay warehouses and high storage warehouses. Therefore, preparation of the monitoring procedure of the technical parameters of racks in warehouses is of highest priority, because of importance of human life and value of safety improvement.
PL
Wstęp: Głównym celem proponowanego w artykule projektu jest opracowanie podstaw teoretycznych i koncepcji procedury monitorowania parametrów technicznych regałów w magazynach, w szczególności wysokoregałowych i wysokiego składowania. Metody: Autor planuje realizować projekt przy zastosowaniu metod symulacyjnych, a w dłuższej perspektywie prowadzić badania na rzeczywistych obiektach. Realizacja badań następować będzie w oparciu o obliczenia numeryczne i formułowanie wymagań dla procedur monitorowania w wybranych punktach pomiarowych na regałach. Wyniki: W artykule przedstawione zostały teoretyczne rozważania na temat tytułowego przedmiotu badań. Wnioski: Błędnie zmontowane lub niepoprawnie użytkowane regały magazynowe wywołują duże ryzyko wypadku, a zatem stanowią zagrożenie dla życia pracowników i mienia. Przygotowanie procedury monitorowania parametrów technicznych regałów w magazynach jest zatem bardzo ważne.
4
Content available remote Niezawodność stalowych statycznych systemów składowania
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady zapewniania niezawodności stalowych systemów składowania, nazywanych potocznie regałami wysokiego składowania. Omówiono rodzaje obciążeń działających na regały, ich kombinacje, a także wpływ różnych imperfekcji na obliczenia statyczne.
EN
In the paper the basic principles of providing the reliability of steel storage systems were described. The types of loads acting on the storage systems, their combinations, as well as the influence of various types of imperfections taken into account in the static calculation were discussed.
PL
W artykule omówiono procedurę, która umożliwia wybór elementów infrastruktury magazynowej. Algorytm wyznaczenia procedury przedstawiono na przykładzie wyboru regałów magazynowych, będących elementem infrastruktury magazynowej przedsiębiorstwa.
EN
The article focuses on procedures used for selection of warehouse infrastructure. The algorithm used to set relevant procedures has been depicted based on an example of the selection process for warehouse racks, which are an element of storage infrastructure in an.
6
Content available remote Koncepcja procedury monitorowania parametrów technicznych regałów w magazynach
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstaw teoretycznych i wstępnej koncepcji procedury monitorowania parametrów technicznych regałów w magazynach, w szczególności wysokoregałowych i wysokiego składowania. Autor planuje wdrażać elementy procedury w oparciu o badania metodami symulacyjnymi. Przygotowanie i budowa modeli symulacyjnych dla regałów w magazynach, w szczególności magazynach wysokiego składowania czy wysokoregałowych, jest jednym z kilku kroków, które poprzedzać powinny wybór właściwych parametrów technicznych oraz właściwych punktów pomiarowych na regałach magazynowych. Przedstawione w artykule prace będą kontynuowane.
PL
Artykuł prezentuje nową usługę na polskim runku usług logistycznych, jaką jest możliwość wynajmu regałów magazynowych oraz dokonuje analizy porównawczej kosztów takiej inwestycji dla wybranego magazynu, której celem jest wskazanie menedżerom logistyki tego rozwiązania jako jednej z możliwości kształtowania infrastruktury przy podejmowaniu decyzji w tym obszarze.
EN
The article is focused on renting of warehouse racks as a new kind of service on Polish logistic services market and presents costs comparative analysis of such solution, which shows logistic managers one of possible way to form the warehouse infrastructure.
PL
Stalowe regały magazynowe wysokiego składowania są jedną z najczęściej spotykanych i coraz powszechniej stosowanych szkieletowych konstrukcji cienkościennych. Typowy regał paletowy składa się z ramownicowych układów słupowych, połączonych skratowaniem, zapewniającym wymaganą sztywność w kierunku poprzecznym (Rys.1). W kierunku podłużnym konstrukcja nie jest w żaden sposób stężona, zaś odpowiednia sztywność układu jest zagwarantowana poprzez sztywność samych słupów, sztywność połączenia słupów nośnych z posadzką oraz sztywność podatnych węzłów zaczepowych rygiel-słup. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na jednostronnych węzłach rygiel-słup typowego, niestężonego, systemowego rozwiązania regału paletowego. Próbom poddano dwie grupy rygli, z pełną oraz częściową spoiną łączącą blachę czołową połączenia zaczepowego z ryglem. Zależność pomiędzy momentem zginającym a kątem obrotu dla badanych grup ma dość podobny charakter, jednakże elementy z częściową spoiną przenoszą istotnie mniejszy moment zginający, a zniszczenie ma znacznie gwałtowniejszy charakter. Wartości sztywności określone dla poszczególnych grup węzłów na podstawie różnych dokumentów o charakterze normatywnym wykazują dość istotne różnice. Wskazuje to na konieczność przeprowadzenia dalszych badań oraz doprecyzowania procedury dotyczącej sposobu określania nośności i sztywności węzłów, gdyż znajomość tych parametrów jest niezbędna do prawidłowego zaprojektowania tego typu konstrukcji. Niezawodność analizowanych połączeń wpływa na bezpieczeństwo użytkowania całej konstrukcji, co jest szczególnie ważne ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie stalowych regałów magazynowych w ogólnodostępnych powierzchniach sklepowych.
EN
Steel high storage pallet racks are one of the most common and more widely used skeletal thin-walled structures. A typical pallet rack consists of columnar structural systems, consisting of two separate columns connected with the set of diagonals, that provides the required stiffness in the transverse direction. In the longitudinal direction it is typical sway-frame structure not braced in any way, and the appropriate rigidity of the system is guaranteed by the rigidity of the columns themselves, and the stiffness of the column-to-floor and the beam-to-column semirigid joints. In this paper the results of series of experimental tests carried out on unilateral semirigid beam-to column joints applied in the typical pallet rack system solution are presented and discussed. The study involved two groups of beams, with full and partial weld seam connecting the front plate of the hooking joint. The relationship between the bending moment and the angle of rotation for the analyzed groups are similar in nature, but the elements with only a partial weld seam transfer substantially smaller bending moment. Stiffness defined for each group of joints based on various normative documents show quite significant differences. This points to the need for further studies to clarify the procedure on how to correctly determine the load capacity and stiffness of this type of joints, the knowledge of which is essential for the proper design of this type of construction. Reliability of the analysed joints affect the safety of the whole structure, which is particularly important because of the increasing use of steel storage racks systems in public areas of huge stores, supermarkets and malls.
EN
Steel storage pallet racks are three-dimensional framed systems, similar to multi-storey building structures. Huge development of such structures observed nowadays is connected with rapid growth of storage space demand. To provide the easy accessibility to stored products, pallet racks are not braced in down-aisle direction, so their design model must be treated as semi-continuous sway frame. The only sources of stiffness required for down-aisle stability are stiffness of the connections between columns and beams, and stiffness of the base plate connections of columns. Connections between columns and beams should enable beams to be clipped into various position at column heights, which can be changed by user, so they are realised by means of different types of mechanical devices (tabs, hooks etc), without the need of using bolts and welds. Such joints have nonlinear M - Fi characteristic and they are semi-rigid in nature. Currently, there is a lack of theoretical approaches to determine strength, stiffness and rotation capacity of such connection allowing to model M - Fi curve, so the only way to obtain these properties is experimental testing. The first purpose of this paper is to present the procedures applied in such approach and present test results of beam-to-column joints in one of commercially available pallet rack. Connections of beams to internal columns (two beams joined to column) and connections of beams to external columns (one beam joined to column) for different types of beams were covered by tests. The paper presents joint moment-rotation characteristics as well as failure modes. Second aim of this paper is to present application of the component method to assess main joint properties, i.e. the moment resistance and initial stiffness of storage rack joints. Results obtained using developed model are compared with the test results. Level of accuracy reached from component method shows possibility of using this method in practical application.
PL
Stalowe paletowe regały magazynowe są ramami przestrzennymi, o układzie geometrycznym zbliżonym do konstrukcji wielokondygnacyjnych budynków szkieletowych. Znaczny ich rozwój, który obecnie można obserwować, jest związany z gwałtownym wzrostem powierzchni magazynowych. Aby zapewnić łatwy dostęp do przechowywanych produktów, regały magazynowe nie są stężone w kierunku podłużnym, tak więc ich modelem obliczeniowym jest przechyłowa rama niepełnociągła. Jedynym źródłem sztywności postaciowej takiej ramy jest sztywność połączeń belek ze słupkami i sztywność zamocowania ramy w podstawie (posadzce). Ponieważ połączenia belek ze słupkami muszą pozwalać użytkownikowi na łatwą zmianę poziomu mocowania rygli, są więc realizowane za pomocą łączników mechanicznych, takich jak różnego rodzaju wypustki, haki itp., bez konieczności użycia śrub i spoin, tak jak w klasycznych połączeniach konstrukcyjnych. Takie połączenia charakteryzują się nieliniową zależnością M - Fi i są połączeniami półsztywnymi. Obecnie brak jest teoretycznych metod określania ich nośności, sztywności i zdolności do obrotu, pozwalających na modelowanie odpowiedniej zależności M - Fi, więc jedyną drogą do ich uzyskania są badania doświadczalne. Pierwszym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metod stosowanych w badaniach połączeń belek ze słupkami w stalowych regałach magazynowych, oraz zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych na jednej rodzinie połączeń. Badaniami objęto zarówno połączenia jednostronne (węzły skrajne, z dochodzącą belką tylko z jednej strony), jak i połączenia dwustronne (węzły środkowe, z dochodzącymi belkami z obu stron). Brano pod uwagę także różne rozmiary belek. Artykuł przedstawia otrzymane zależności M - Fi, jak i zaobserwowane formy zniszczenia. Drugim celem artykułu jest próba zastosowania metody składnikowej w celu oszacowania głównych własności analizowanych połączeń - ich nośności i sztywności początkowej. Wyniki otrzymane z zaprezentowanego modelu obliczeniowego są porównane z wynikami badań. Poziom zgodności osiągnięty przy zastosowaniu metody składnikowej pokazuje na możliwości jej praktycznego stosowania przy projektowaniu takich połączeń.
11
Content available remote Badania nośności i sztywności połączeń w regałach magazynowych
EN
Steel storage pallet racks are three-dimensional framed system. For practical reason pallet racks are not braced in down-aisle direction, so their design model must be treated as semi-continuous sway frame. The only source of stiffness required for down-aisle stability is stiffness of the connections between columns and beams, and stiffness of the base plate connections of columns. This paper present the procedures and test results of beam-to-column joints in steel storage pallet racks. Connections of beams to internal columns (two beams joined to column) and connections of beams to external columns (one beam joined to column) for different types of beams were covered by tests.
12
Content available remote Regały magazynowe - warunki bezpiecznej ekspolatacji (3)
PL
Opisane w drugiej części artykułu ("Gospodarka Materiałówa i Logistyka" nr 3/2003) zagrożenia bezpieczeństwa pracy przy składowaniu w regałach magazynowych wysokich obsługiwanych wózkami podnośnikowymi uniwersalnymi w znacznym stopniu różnią się od zagrożeń bezpieczeństwa przy składowaniu w regałach wysokich obsługiwanych wózkami widłowymi kompletacyjnymi. Zagrożenia wynikające z pracy wózka kompletacyjnego w wąskich korytarzach międzyregałowych oraz pracy operatora wózka wykonującego na dużych wysokościach fizyczne czynności kompletacyjne, a także warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające ich ograniczenie lub wyeliminowanie stanowią przedmiot tej części artykułu.
PL
W pierwszej części artykułu opisane zostały zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie, jakie mogą być powodowane przez regały magazynowe. Wskazano na nieprawidłowości natury technicznej w zakresie konstrukcji i wykonawstwa regałów (a w szczególności braku dodatkowych elementów i osprzętu bezpieczeństwa regału), a także nieprawidłowości w zakresie montażu regałów. Ze względu na bardzo istotne znaczenie, jakie te nieprawidłowości mają na bezpieczną eksploatację regałów, w niniejszym artykule zostaną one szczegółowo opisane w odniesieniu do wymagań określonych w obowiązujących przepisach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.