Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  seniorzy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Spacer to nie taka błaha sprawa. W zależności ode tego, kto chce wyjść z mieszkania na świeże powietrze, muszą zapaść określone decyzje i trzeba odpowiedzieć na ważne pytana: w jakim celu wychodzimy i jakie mamy oczekiwania?
3
Content available remote Przestrzeń mieszkaniowa. Moje sacrum
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie potencjału środowiska zamieszkania seniorów, które często jest przestrzenią schyłku życia, w zakresie wykorzystania nowych technologii wspierających kreowanie go jako strefy sacrum. Podmiotem niniejszych rozważań są osoby starsze, dla których, według dostępnych danych GUS, duchowość oraz środowisko domowe mają zasadnicze znaczenie. W dotychczasowych badaniach wielokrotnie wykazywano, że w porównaniu z jakimikolwiek instytucjonalnymi formami to właśnie dom czy mieszkanie jest najkorzystniejsze i najlepiej postrzegane w kontekście przestrzeni starzenia się. Potencjał stworzenia w mieszkaniu dogodnych warunków wspierających zdrowie oraz pozwalających seniorom na zachowanie niezależności jest możliwy dzięki nowym technologiom i wpływa na projektowanie przestrzeni mieszkaniowych „odpornych na wiek”, co w konsekwencji daje szansę na intymną i godną egzystencję w miejscu zamieszkania (aging in place), która pozwala na rozwój, a także zachowanie balansu nie tylko w wymiarze psychofizycznym, ale również duchowym.
EN
This article aims to present the potential posed by new technologies in designing housing environment for the seniors, often at advanced age of their lives. This potential if properly harnessed can transform the living space into the sacrum zone. The studied group were the seniors who - as per the data in the statistics kept by the Central Statistical Office - cherished the domestic peace and the household environment most. It has been many times highlighted in the previous research that the space in the house or flat was the most friendly and best perceived option in the context of the senior housing, in particular institutional care for the elderly. New technologies pose a chance for creating health supporting conditions for the seniors to be able to live independently, and thus, for designing “age- friendly housing”. This in turn, entails a chance for private and respectful “ageing in place” that can be respectively adjusted to maintain the balance between psychomotor abilities and the ability to live independently in the domestic peace.
EN
Purpose: The discussion of issues related to the seniors’ participation in cultural life. An indication of the possibilities of free time management, the current level of participation of older people in culture, sport and recreation, and comparing them with the point of view of communes. Design/methodology/approach: The seniors’ cultural activity was presented from the perspective of data from the Polish Central Statistical Office. A survey conducted in 2018 among the communes of the Małopolskie Voivodeship in cooperation with the Regional Audit Chamber in Kraków was used to develop detailed analyses. Findings: The surveyed local government units positively assessed their activities in the area of culture and entertainment of the elderly. The vast majority of the LGUs surveyed have no problems with the low level of participation of older people in cultural, recreational and sports life. Research limitations/implications: The survey was conducted in the Małopolskie Voivodeship. The research could be extended to the whole country. In the future, the point of view of officials could be correlated with the opinion of residents. Practical implications and social implications: Paying attention to the seniors’ low cultural and sports activity. The result of this study is to draw attention to the differences in the perception of the issues of seniors’ cultural and sports activity in terms of statistical data and surveyed local government units. The consequence should be a re-analysis of the problem in communes and the correction of relevant documents in this field. Originality/value: The questionnaire research in which the author participated presents the issues of seniors’ cultural and sports activity from the perspective of local government units in the Małopolska region. The article is addressed to all people who have an influence on making decisions in the field of promoting seniors’ active lifestyle.
PL
Niniejszy raport obejmuje wyniki pracy naukowo-badawczej zespołu, którego pracą kieruje dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. nadzw. PP. Temat badawczy „Architektura zdrowia. Współczesne tendencje w projektowaniu obiektów związanych z ochroną zdrowia i jakością życia” (10/04/dspb/1143) jest realizowany wieloetapowo od 2015 roku. W raporcie przedstawiono założone cele naukowo-badawcze związane z projektowaniem architektonicznym obiektów ochrony zdrowia oraz innych form zabudowy powiązanych z jakością i komfortem użytkownika przestrzeni. Omówiono przyjętą metodologię oraz efekty badawcze, jednocześnie prognozując ich wdrożenie. Odniesiono się do prac prezentowanych na łamach czasopism naukowych o zasięgu światowym opublikowanych w latach 2000-2015 i opierając się na wynikach najnowszych badań, zaprezentowano genezę, zasady i skutki Evidence-based Design (EBD). Praca badawcza zespołu ma o tyle istotne znaczenie, że stanowi zebranie wiedzy z dziedziny, która w bardzo małym stopniu jest popularyzowana w polskich czasopismach naukowych, a ostatnie lata badań wskazują na znaczący potencjał w stosowaniu procesów EBD w projektowaniu architektonicznym szpitali. Wieloletnie badania naukowe potwierdzają jednoznacznie wpływ zastosowanych rozwiązań architektonicznych, w tym funkcjonalno-przestrzennych, na proces zdrowienia pacjentów, ich komfort [Urlich i in. 2008: 53] oraz samopoczucie i wydajność personelu [Urlich i in. 2008: 45]. Świadome korzystanie z osiągnięć naukowych przez osoby zarządzające w ochronie zdrowia oraz w planowaniu na poziomie również legislacyjnym może stać się impulsem do lepszego wykorzystania potencjału, jaki ma zarówno sam budynek, jak i otaczający go teren. Ma to szczególne znaczenie, jeśli chodzi o rosnące wymagania pacjentów dotyczące opieki medycznej, w tym komfortu pobytu w szpitalu. Prowadzone badania uwzględniają w równym stopniu oczekiwania i potrzeby trzech grup użytkowników przestrzeni szpitali, tj. pacjentów, personelu (medycznego i niemedycznego) oraz osób odwiedzających. Część badań poświęcono istotnemu globalnie zjawisku związanemu ze starzeniem się społeczeństw, zmianą struktury społecznej miast i w konsekwencji zmianom potrzeb przestrzennych ich mieszkańców. Jednak mówiąc o srebrnej generacji – pokoleniu, które stawia przed nami nowe wyzwania mieszkaniowe, nie myślimy w sposób konwencjonalny. Problematyka projektowania dla osób starszych i niepełnosprawnych od niemal wieku jest podejmowana przez badaczy i projektantów. Obecnie nauka ta wymaga nie tyle dalszego rozwinięcia, co radykalnej zmiany punktu widzenia. Tą pożądaną zmianą jest weryfikacja i zdefiniowanie na nowo osoby starszej według jej potrzeb przestrzennych czy społecznych, ale i aspiracji. W tym nowym aspekcie osobami starszymi, dla których należy zredefiniować przestrzeń mieszkalną, są osoby wciąż młode, które zestarzeją się dopiero za jakiś czas.
EN
The aim to achieve state of the art technological solutions in architectural design should be accompanied by a care for the well-being of the patient, as the object of the architect’s creative endeavors. Long-term scientific studies confirm the unequivocal impact of the adopted architectural solutions, including functional and spatial solutions, on patients’ healing process, their comfort [Urlich et al. 2008: 53], and the well-being and efficiency of the staff [Urlich et al. 2008: 45]. Conscious implementation of such scientific achievements by healthcare administrative personnel and favorable legislative planning may become a contribution to a better use of the potential of the building and its surrounding premises. It has become especially important nowadays, as the awareness and the expectations of patients and staff with regard to healthcare are growing, including their expectations with regard to the comfort of their stay at the hospital.
PL
Wiek senioralny przestaje być wiekiem emerytury, a staje się czasem aktywności. Rower dla seniorów to także ważny środek transportu.
7
Content available remote Nieodwracalnie przemijające widzenie
PL
Zarówno w Polsce, jak i na świecie jest wzrost liczby osób starszych, czyli powyżej 60. roku życia. Na całym świecie prognozuje się, że liczba osób starszych wzrośnie z 605 mln w 2000 roku do około 2 mld w 2050 roku. W Polsce w 2019 roku populacja osób 60+ stanowiła 9,39 mln, czyli ponad 1/4 społeczeństwa całego kraju, która wyniosła 38,4 mln osób. Porównując z 2015 rokiem można zauważyć wzrost liczby osób w wieku senioralnym o ponad 900 tys. osób. Przewiduje się, że w 2050 roku osób powyżej 65 lat będzie około 11,1 mln spośród 33,95 mln Polaków, co stanowi 32,7%. Wydłuża się także średnia wieku umieralności, która wynosi w Polsce dla kobiet prawie 82 lata, a dla mężczyzn 74 lata (2019 rok). W ciągu 30 lat jest to wydłużenie czasu trwania życia o odpowiednio blisko osiem i siedem lat.
PL
Tematem artykułu są zagadnienia dotyczące rozwoju architektury mieszkaniowej w kontekście coraz bardziej zauważalnego procesu starzenia się społeczeństw. Dzięki zdobyczom współczesnej medycyny, poprawiającym się warunkom bytowym, zwiększeniu zamożności żyjemy coraz dłużej. Udział procentowy seniorów w globalnej populacji rośnie. Jednym z najważniejszych problemów w tej sytuacji jest potrzeba zapewnienia im odpowiednich warunków egzystencjalnych. Ze względu na różnego rodzaju ograniczenia związane z wiekiem istnieje konieczność dostosowania struktur mieszkalnych do specyficznych wymagań osób w podeszłym wieku. Powstają nowe typologie budynków i mieszkań o innowacyjnych zasadach funkcjonowania oraz zróżnicowanych konfiguracjach przestrzennych. Artykuł sygnalizuje zagadnienia, które w zbiorowej świadomości są coraz bardziej obecne i akcentowane. Autor przedstawia wybrane aspekty kształtowania środowiska przyjaznego ludziom starszym. Prowadzone badania stanowią dobrą okazję do weryfikacji poglądów na temat projektowania założeń mieszkalnych, ich uniwersalności i otwartości w kontekście zmieniających się realiów i potrzeb społecznych.
EN
The subject of the article are issues related to the development of housing architecture in the context of an increasingly noticeable aging process. Thanks to the achievements of modem medicine, improving living conditions, and increasing wealth, we live longer and longer. The percentage of seniors in the global population is increasing. One of the most important aspects in this situation is the need to provide them with adequate existential conditions. Due to various age-related restrictions, there is a need to adapt residential structures to the specific requirements of the elderly. New typologies of buildings and apartments are emerging with innovative functioning principles and diverse spatial configurations. The article signals problems that are increasingly present and emphasized in the collective consciousness. The author presents selected issues related to shaping the environment friendly for the elderly. Observations and studies are an opportunity to verify general views on the design of residential premises, their universality and openness in the context of changing realities and social needs.
9
Content available remote Seniorzy przyszłości
PL
Przyjmując trafność prognoz demograficznych, zgodnie z którymi zjawisko starzenia się społeczeństw będzie stale postępować, konieczne stają się modyfikacje związane z planowaniem działań w takich sferach, jak: architektura, medycyna, socjologia i kultura, technologia czy ekonomia. Modele planowania przyszłości życia różnicowane będą w zależności od odmienności kulturowych czy ekonomicznych społeczeństw. Zmiany te odnosić muszą się zarówno do skali miasta, jak i użytkownika, który dzięki nim ma szansę poprawiać swoją kondycję psychofizyczną, wykorzystując w tym celu nowoczesne technologie.
EN
Assuming the accuracy of demographic forecasts, according to which the phenomenon of aging societies will constantly progress, modifications related to planning activities in the areas of architecture, medicine, sociology and culture, technology or economy are becoming necessary. Models for planning the future of life will be differentiated depending on the differences in cultural or economic societies. These changes must take place both on the scale of the city and the user, who has the chance to improve his physical condition using modem technologies.
EN
The ageing society and the necessity to meet the needs (including transport ones) of elderly people are a challenge for an increasing number of countries, including the EU Member States and Poland. Different types of modern ICT solutions are being proposed as a way of improving the meeting of the needs of elderly people in order to prevent their social exclusion. The growing popularity of solutions and services that use information and communication technologies (mainly the Internet and mobile applications) can also be observed in transport services and is perceived as a means to better meet transport needs. The aim of the article is to examine the extent to which seniors use ICT solutions to meet their transport needs when, for example, obtaining access to a car or car ride. A literature review, statistical data analysis and results of primary survey studies carried out on a sample of U3A students were used. The results of the analysis do not allow generalization on the entire population of elderly people but point to some interesting conclusions. For instance, at least one of the considered solutions (e.g. sharing travel by car as a driver or passenger) was used by almost two-thirds of those that responded using the Internet. Also, the solutions given were rated rather positively by the respondents in terms of their usefulness and ease of use. Those findings, apart from indicating further directions of research, allow for a cautious statement that these types of solutions can actually serve to better meet the transport needs of seniors.
PL
Senior ma ogromną motywację i skłonność do przebywania na świeżym powietrzu, docenia i kontemluje zieleń. Niestety obecnie duży nacisk w projektowaniu parków położony jest na place zabaw dla dzieci, a zapomina się o potrzebach osób w podeszłym wieku.
EN
Changes in the structure of Polish society and the dynamic ageing process make seniors, as consumers, one of the most important groups on the market. The article presents seniors in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship as an interesting group that is increasingly eager to use all the market opportunities offered to them. Their activity in many fields is an excellent tool against social exclusion. The newly emerging community requires specialists related to marketing, promotion and advertising not only to notice them on the market, but also to adapt marketing activities to their needs, interests, possibilities and wealth. The aim of the article is to present this special group that requires the development of new, not stereotypical marketing activities. It can certainly be predicted that there will be a dynamic increase in the number of social services offered - care, health and rehabilitation, and of goods and other services dedicated to the elderly. The problem of senior policy is a huge research field for many specialists related to the silver economy sector.
PL
W artykule przedstawiono problem wykluczenia cyfrowego i informacyjnego seniorów i osób niepełnosprawnych. Wyspecyfikowano również zasady projektowania i budowy stron internetowych dla tej wybranej grupy docelowej. Następnie przeprowadzono badanie wybranej strony według standardów i zamieszczono wnioski z badań.
EN
The article presents the problem of digital and informational exclusion of seniors and people with disabilities. The rules for designing and building websites for the target audience are listed. Then a survey of the selected web site according to certain standards was carried out and test conclusions were drawn.
PL
W artykule omówiono problem wykluczenia cyfrowego i informacyjnego seniorów i osób niepełnosprawnych. Zaprezentowano dostępne udogodnienia informatyczne w ujęciu programowym i sprzętowym dla tej grupy docelowej. Następnie przeprowadzono testy wybranych programów asystujących i zamieszczono opis tych badań.
EN
The article presents the problem of digital and information exclusion of seniors and people with disabilities. It presents the available IT facilities in terms of software and hardware for the study target group. Then the tests of selected assisting programs were carried out and the conclusions of these studies were made.
PL
Realizowana w Pracowni Architektury Społeczno-Usługowej od lat metoda dydaktyczna polega na opracowywaniu projektów studialnych w małych miastach w celu zapoznania studentów ze specyfiką wprowadzania nowych form architektonicznych w zastane środowisko kulturowe. Cenne jest przy realizacji tego zadania nawiązywanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i współpraca przy realizacji projektu – od sformułowania wytycznych projektowych i zaproponowania lokalizacji dla wybranego tematu, aż po organizację wystawy i ocenę przedstawionych przez studentów propozycji projektowych. Te studialne prace mogą mieć znaczenie przy podejmowaniu w przyszłości decyzji lokalizacji obiektów użyteczności publicznej i ich wpływu na strukturę przestrzenną miasta, a także sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi i wzmocnieniu potencjału ekonomicznego. Dotychczas nawiązano współpracę i realizowano projekty z przedstawicielami Leżajska, Niepołomic oraz Wieliczki.
EN
The methodology taught from years in the Chair of Social and Public Building Design has been invented to develop study projects in small towns to familiarize students with the specificity of introducing new architectural forms into the existing cultural environment. It is extremely valuable to cooperate with local communities and to work together during this project – formulation of design guidelines and proposing locations for the chosen topic, up to the organization of the exhibition and evaluation of the students design proposals. These studies may have gave an important implications for the city in future decisions regarding the location of public buildings and their impact on the spatial structure. They can also foster the sustainable development and strengthening the economic potential. So far, cooperation has been established with such cities as Leżajsk, Niepołomice and Wieliczka.
16
Content available remote Prezbiopia okiem seniora
PL
Jednym z podstawowych zadań optometrystów jest opieka nad prezbiopami. Wcale nie tak rzadko zdarza się, że pacjenci przychodzą do naszych gabinetów na swoje pierwsze poważne badanie wzroku z powodu problemów z czytaniem. Na zadane pytanie „Co Pana do nas sprowadza?” odpowiadają: „Popsuł mi się wzrok, a nigdy nie nosiłem okularów” lub żartobliwie „Mam już za krótką rękę”. Od razu podejrzewamy, że chodzi o prezbiopię, ale czy tak naprawdę rozumiemy, jakie znaczenie ma ten proces dla komfortu życia naszych pacjentów? Artykuł powstał z myślą głównie o studentach optyki i optometrii, którzy na każdym roku kształcenia zdobywają wiedzę na temat opieki nad prezbiopami. Autorki wyruszyły w podróż po domach seniora z badaniami wzroku i wykładami na temat zmian zachodzących w układzie wzrokowym wraz z wiekiem. Głównym celem tych paru dni było wysłuchanie osób w wieku prezbiopijnym i zrozumienie, jaki wpływ na ich życie ma starczowzroczność.
PL
Artykuł przedstawia założenia programowe przedmiotu Projektowanie urbanistyczne związane z przystosowaniem rozwiązań projektowych dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Omówiono w nim kolejno: cele przedmiotu, oczekiwane efekty kształcenia, a następnie treści merytoryczne zagadnienia przystosowania przestrzeni otwartych do potrzeb grup o różnych rodzajach niepełnosprawności: osób na wózkach inwalidzkich, głuchych i niedosłyszących, niewidomych, niedowidzących oraz starszych. Dla realizacji tych potrzeb duże znaczenie ma szata informacyjna zespołów urbanistycznych oraz układ socjometryczny jednostki mieszkaniowej, zaprojektowane w sposób wyzwalający w użytkownikach przestrzeni wzajemne uczucia empatii i aprobaty. W dalszej części przedstawiono wymagania formalne, które powinien zawierać każ - dy projekt wykonywany na przedmiocie z zakresu tej tematyki – tj. rodzaje obowiązkowych przedstawień graficznych wraz z przykładami z semestralnych projektów studenckich.
EN
The paper presents the principles of Urban Design related to adapting design solutions for seniors and people with disabilities. After introducing the objectives of the topic as well as the expected results of teaching, it discusses sub - stantive content of the issue of adapting open spaces to the needs of groups with various disabilities: wheelchair users, the deaf, people with hearing-impairement, the blind, visually impaired and the elderly. For the execution of those needs, infor - mational outcome on urban array and sociometric pattern of individual housing unit, planned to instill reciprocal feelings of empathy and approval, are of utmost importance. The further part of the paper presents formal requirements, which should be taken into consideration in every project related to the scope of the subject matter – i.e., types of mandatory graphical representations along with examples of semester projects of the students.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
1552--1558, CD2
PL
Seniorzy w najbliższych latach odgrywać będą coraz większą rolę w procesach rynkowych w Polsce. Przegląd literatury tematu wskazuje na dynamiczne i różnokierunkowe zmiany gospodarstw domowych seniorów - dostrzegany jest proces "odmłodzenia starości"; pojawiają się nowi konsumenci - entuzjastycznie nastawieni do życia, zainteresowani korzystaniem z nowych produktów i usług. Celem artykułu jest identyfikacja barier wprowadzania innowacji przeznaczonych dla konsumentów seniorów – ograniczeń o charakterze ekonomicznym, zdrowotnym, społecznym oraz psychologicznym. Najistotniejsze do pokonania bariery rozwoju innowacji związane są bowiem z poziomem dochodów konsumentów, zmianą struktury wydatków, spadkiem ogólnego poziomu zdrowia oraz konserwatyzmem wyrażanym w niechęci do nowości.
EN
In the coming years seniors will play an increasingly important role in the market processes in Poland. A review of literature on the subject suggests dynamic and multi-directional changes of households of seniors. A process of ‘rejuvenation of the old age’ can be observed, there are new consumers appearing: keen about life and interested in using new products and services. The purpose of the article is to identify barriers to introducing innovations designed for senior consumers – limitations of economic, health-related, social or psychological nature. It is because the most significant barriers to the development of innovations that need overcoming are connected to the level of income of consumers, changing the expenditure structure, generally declining health and conservatism expressed in reluctance towards the new.
EN
According to the National Strategy of Social Integration for Poland, older persons constitute one of the social categories particularly susceptible to exclusion. This is mainly due to the fact that retirement in Poland is frequently connected with a deterioration of an older persons’ financial situation. At the same time it should be noted that in the next years the segment of older persons is going to form an increasingly larger part of the Polish society, which means senior persons are becoming an increasingly attractive market segment. This segment is going to be important for many businesses not only due to its increase in size, but also to its quality-related features including: high loyalty, attachment to brands and products, risk avoidance, and the stable structure of needs. In this context, the aim of the paper is to identify the market behaviours of older consumers in Poland and to attempt to explain them based on the assumptions of the consumer culture theory (in the light of authors’ own empirical research). Due to the specificity of the researched group and the sensitive nature of the research problems, it was decided to use narrative analysis – respondents (students of the Third-Age University (UTW) in Bialystok) were asked to write ethnographic essays.
PL
Zgodnie z Narodową Strategią Integracji Społecznej dla Polski ludzie starsi stanowią jedną z grup społecznych szczególnie zagrożonych wykluczeniem. Wynika to głównie z faktu, że przejście na emeryturę w Polsce jest często powiązane z pogorszeniem się sytuacji finansowej osób starszych. Jednocześnie należy zauważyć, że w ciągu najbliższych lat segment osób starszych będzie stanowić coraz większą część polskiego społeczeństwa, co oznacza, że staje się on atrakcyjną grupą konsumentów. Ten segment będzie ważny dla wielu przedsiębiorstw, nie tylko ze względu na jego wzrost liczebny, ale także w związku z jego właściwościami, takimi jak: wysoka lojalność, przywiązanie do marki i produktów, unikanie ryzyka i stabilna struktura potrzeb. W tym kontekście celem artykułu jest określenie zachowań rynkowych starszych konsumentów w Polsce i próba ich wyjaśnienia w świetle założeń teorii kultury konsumpcyjnej. Ze względu na specyfikę badanej grupy i „delikatny” charakter problemów badawczych, zdecydowano się zastosować analizę narracyjną jako metodę badawczą. Wybraną grupę studentów Uniwersytetu III Wieku w Białymstoku poproszono o napisanie esejów etnograficznych.
20
Content available remote Analiza potrzeb wzrokowych i jakość widzenia u osób w podeszłym wieku
PL
Potrzebom wzrokowym człowieka poświęca się obecnie wiele uwagi. Nieustannie postępujący rozwój społeczno-edukacyjny społeczeństwa, a zwłaszcza coraz wyższa świadomość i dostępność edukacji w grupie seniorów, są możliwe do realizacji tylko przy prawidłowym widzeniu. Jedynie nieliczni badacze zajęli się problemem widzenia u osób w podeszłym wieku. W lutym 2013 r. autorka przeprowadziła badania w tej grupie wiekowej u podopiecznych Wrocławskiego Centrum Seniora. Badaniem objęto 72 osoby, 92% kobiet i 8% mężczyzn. Średni wiek badanych wynosił 63 lata (przy rozpiętości od 45 do 84 lat). Przeprowadzone badania pozwoliły przeanalizować potrzeby wzrokowe oraz ocenić jakość widzenia u osób w wieku podeszłym. Seniorzy Wrocławskiego Centrum Seniora oceniają stan swojego wzroku jako bardzo dobry. Potwierdza to zmierzona średnia obuoczna ostrość wzroku do dali w posiadanej korekcji równa 0,96. Nieco gorzej przedstawiały się wyniki ostrości wzrokowej do bliży, ponieważ w korekcji osiągnęły one średnią 0,77. Zbadano także wrażliwość na kontrast, występowanie forii, widzenie przestrzenne i zdolność rozpoznawania barw.
EN
Currently, much attention is paid to the human visual needs. Constant socio-educational advance of society, especially better self-consciousness and accessibility of education in a group of elderly people, require good vision. However, only a few papers address the problem of vision in the group of elderly people. In February 2013 the author conducted a study among the group of seniors in Wroclaw Senior Citizen Center. The study involved 72 people, 92% of women and 8% of men. The mean age was 63 years (range from 45 to 84 years). The study allowed to analyze the visual needs and assess the visual quality in the group of elderly people. Investigated seniors assessed subjectively their vision quality as being very good. This is confirmed by the aver-age binocular visual acuity for distant vision in the possessed correction equal to 0.96. Slightly worse results were observed in visual acuity for near (average VA equal 0.77). Contrast sensitivity, existence of phoria, spatial vision and ability to recognize colors were also examined.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.