Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja promieniowana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono trzy opracowane metody określania cech dystynktywnych dla interfejsów sprzętowych PC. Dzięki przedstawionym metodom możliwe jest określenie wzorcowych widm częstotliwościowych dla poszczególnych interfejsów sprzętowych PC, które mogą posłużyć do analizy możliwości ich identyfikacji w systemach współmiejscowych w oparciu o emisję promieniowaną. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki analiz porównawczych omówionych metod określania cech dystynktywnych dla interfejsów sprzętowych i wskazano ich zalety oraz wady.
EN
The article discusses three developed methods for determining distinctive features for PC hardware interfaces. Using the presented methods it is possible to determine the standard frequency spectrum for individual PC hardware interfaces, which can be used to analyze their identification in co-location systems based on radiated emission. Moreover, the article presents the results of comparative analyzes of the discussed methods for determining distinctive features for hardware interfaces and their advantages and disadvantages.
PL
W pracy zajęto się niezwykle ważną tematyką, jaką jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) urządzeń. Przedstawiono wyniki badań obiektu w postaci multimedialnego rejestratora przejazdów w zakresie emisji zaburzeń promieniowanych. Z uwagi na początkowy brak spełnienia obowiązujących norm w tym zakresie oraz wynikający z zaistniałych realiów brak możliwości ingerencji w konstrukcję urządzenia przedstawiono i wdrożono zewnętrzne elementy tłumiące zaburzenia promieniowane (w postaci tłumików ferrytowych, uszczelek ekranujących oraz specjalistycznych powłok przewodzących) oraz opisano efekty ich zastosowania. W konsekwencji doprowadzono do uzyskania zgodności urządzenia z normą w rozważanym zakresie.
EN
The study focused on a very important subject, which is the electromagnetic compatibility (EMC). The results of the object's tests in the form of a multimedia travel recorder in range for the emission of radiated disturbances are presented. Due to the initial lack of compliance with applicable standards in this area and the inability to interfere with the construction of the device, external elements suppressing radiated disturbances (in the form of ferrite suppressors, shield seals and specialist conductive coatings) have been presented and described. As a consequence, the device was brought into conformity with the standard in the considered scope.
PL
Zaprezentowano procedurę pomiaru emisji promieniowanej przenośnych baterii akumulatorowych, w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 3 GHz, uwzględniającą różne konfiguracje pracy testowanego urządzenia. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem komory GTEM, która jest stosowana w alternatywnej metodzie określania niepożądanego pola elektromagnetycznego, emitowanego przez małe urządzenia elektryczne. Wskazano na ograniczenia tej metodyki pomiarowej, wynikające z rozmiarów urządzenia badanego, pracującego z podłączonymi kablami i obciążeniem. Przedstawiono wybrane wyniki testów emisyjności przenośnych baterii akumulatorowych w różnych konfiguracjach pomiarowych. Określono główne źródła niepewności pomiaru dla zaprezentowanej metody pomiarowej. Oszacowano rozszerzoną niepewność pomiaru emisji promieniowanej w komorze GTEM.
EN
In the paper the measurement techniques of radiated emissions of a typical power bank are presented. The measurements were performed in frequency range from 30 MHz to 3,6 GHz using the measurement setup with the GTEM cell. The measurement procedure, considering different modes of operation, was proposed. The main sources of measurement uncertainty for the presented method were determined. The expanded uncertainty of measurement of radiated emissions was estimated.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów emisji promieniowanej kilku typowych przenośnych baterii akumulatorowych o różnych pojemnościach. Testy przeprowadzono zgodnie z wymaganiami odnośnych dokumentów normalizacyjnych, dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, z zastosowaniem komory GTEM, w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 3 GHz. Kompleksowe badania wykonano dla różnych przypadków pracy, w trybie czuwania, obciążenia i ładowania testowanego urządzenia.
EN
The results of the radiated emission measurements for typical portable power banks with different capacities are presented. The emissions tests are performed in accordance with the requirements set out in the standards of an electromagnetic compatibility, using a GTEM cell, in the frequency range from 30 MHz to 3 GHz. The comprehensive tests were carried out for various cases, both in charge and load mode of operation and in standby mode.
PL
W artykule przedstawiono cechy dystynktywne dla współczesnego sprzętu informatycznego znajdującego się na rynku Unii Europejskiej wyznaczone na podstawie emisji promieniowanej. W artykule opisano implementację bazy danych dla interfejsów sprzętowych urządzeń informatycznych wykorzystywaną w procesie ich identyfikacji bazując na emisji promieniowanej. Ponadto w artykule przedstawiono miary podobieństwa emisji promieniowanej dla poszczególnych interfejsów sprzętowych urządzenia informatycznego wykorzystane w zaimplementowanej bazie danych służące do realizacji procesu identyfikacji.
EN
In the article distinctive feature for modern IT equipment present on the European Union market have been presented. The collected measurement results of radiated emission generated by particular components of IT devices allowed it to build data base which could be used for identification of components characterized by too high level of radiated emission. This paper describes the implementation a database for informatics devices in the process of identification based on radiated emissions. In addition, the article presents a similarity measure radiated emissions for each hardware interfaces of PC computer. These similarity measures are used in the implemented database used to perform the identification process.
PL
W artykule zaprezentowano metody pomiarów emisji zaburzeń w zakresie częstotliwości powyżej 30MHz wymagane przez normę PN-EN 55014-1. Opisano algorytm i kryteria umożliwiające wybór metody pomiaru. W artykule zostały przedstawione zalety i wady stanowisk pomiarowych. Na podstawie analizy wyników pomiarów przedstawiono wnioski na temat zgodności wyrobów z wymaganiami podanymi w normie oraz ich odniesienie do podstawowych wymagań Dyrektywy EMC.
EN
This paper reports about different methods of radiated emission measurements in frequency range above 30MHz required by standard PN-EN 55014-1. Was described algorithm and criterion of choice. The article presents the advantages and disadvantages of measurement test setups. Based on the results of measurements are presented conclusions on the compliance of products with the requirements to the standard and referring them to the basic requirements of the EMC Directive.
PL
Artykuł szczegółowo przedstawia różnice w procedurach pomiarowych z wykorzystaniem komory bezodbiciowej dla norm obronnych NO-06-A200 oraz NO-06-A500 wydanych w 2012r w stosunku do wydania tych norm z roku 2008. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki pomiarów i wpływ zmian konfiguracji stanowisk pomiarowych (wg norm obronnych z roku 2012 w stosunku do norm obronnych wydanych w roku 2008) na wyniki pomiarów emisji promieniowanej w odniesieniu do urządzeń stosowanych w Siłach Zbrojnych.
EN
The article presents the differences in measurement procedures for defense standards NO-06-A200 and NO-06-A500 published in 2012 year in relation to the publication of these standards in 2008. In addition, the paper presents the results of measurements and the impact of changes in the configuration measuring positions (according to the defense standards in 2012 in relation to the defense standards published in 2008) for radiated emissions measurements for the equipment used in the Armed Forces.
PL
W urządzeniach zabezpieczanych obudowami ekranującymi mamy do czynienia z wyciekami elektromagnetycznymi, które są bardzo trudne do zlokalizowania. W artykule przedstawiono stanowisko do pomiaru emisji promieniowanej urządzeń informatycznych. Ponadto w artykule przedstawiono opracowaną metodę pomiaru wycieków elektromagnetycznych w oparciu o emisję promieniowaną jednostek centralnych PC wraz z algorytmem postępowania. Przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów identyfikowania miejsc wycieków elektromagnetycznych.
EN
The devices secured by shielded enclosures we are dealing with electromagnetic leakage which are very difficult to locate. This paper shown an radiated emission measurement stand emitted by information devices. In addition, the paper presents a method for measuring leakages developed based on electromagnetic emissions radiated by CPUs with the algorithm procedure. This paper presents and discusses the results of measurements of electromagnetic leakage and identification them.
PL
W artykule opisano budowę systemów współmiejscowych, określono i oszacowano poziomy promieniowanych emisji niepożądanych pochodzących od współczesnego sprzętu informatycznego znajdującego się na rynku Unii Europejskiej. Ponadto w artykule przedstawiono analizę emisji promieniowanej dla poszczególnych interfejsów sprzętowych komputera przenośnego PC oraz wyniki identyfikacji interfejsów sprzętowych dla interfejsów sprzętowych komputera PC cechujących się podwyższoną emisją promieniowaną.
EN
This paper describes the construction of complex systems. This paper defined and estimated levels of radiated emissions coming from the modern computer equipment from the market in the European Union. In addition, the paper presents an analysis of radiated emissions for different hardware interfaces laptop PC and the results of the identification of hardware interfaces for PC hardware interfaces are characterized by increased radiated emissions.
10
Content available remote Analiza emisji promieniowanej pojazdów spalinowych
PL
Artykuł dotyczy problemów kompatybilności elektromagnetycznej platform mobilnych dla pojazdów wojskowych. Emisje pochodzące z różnego typu silników spalinowych mają duży wpływ na pracę pozostałych elementów elektronicznych montowanych na tych pojazdach. W artykule zaprezentowana została metodologia pomiaru emisji promieniowanej od pojazdów z różnymi silnikami spalinowymi oraz przedstawiono i opisano stanowisko laboratoryjne do pomiaru emisji promieniowanej.
EN
This article refers to EMC problems of electromagnetic compatibility of mobile platforms for military vehicles. Emissions from different types of combustion engines have a big impact on the work of other electronic components mounted on these vehicles. This article presents a methodology of measuring radiated emissions from vehicles with combustion engines, as well as describes the laboratory stand for measurement of radiated emissions.
PL
W artykule omówiono wpływ liczby i rozmieszczenia połączeń radiatora z płaszczyzną masy na poziom emisji promieniowanej. Analizę przeprowadzono dla kilku konfiguracji układu, dla których pokazano wyniki pomiarów i obliczeń numerycznych.
EN
Influence of the number of ground points and its location on heat sink radiation is presented. The analysis is performed for a few heat sink configurations and some numerical and experimantal reasults are also presented.
12
Content available remote Analiza emisji promieniowanej współczesnych urządzeń informatycznych
PL
Artykuł dotyczy problemów kompatybilności elektromagnetycznej współczesnych urządzeń informatycznych. Szczególną uwagę zwrócono na emisje niepożądane, które są produktem ubocznym, wytwarzanym w sposób niezamierzony podczas realizacji podstawowych funkcji urządzenia. W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 55022, wykonanych na określonej liczbie jednostek centralnych PC wraz z klawiaturami oraz myszami, produkowanych w latach 2007 – 2010 oraz dokonano ich analizy statystycznej.
EN
The article concerns problems of electromagnetic compatibility of information technology (IT) devices. Particular attention was paid to undesirable emissions, which are generated unintentionally during realization of basic functions of device. In the article has been presented the results of radiated emission measurements in accordance with the PN EN 55022:2006 standard. The measurement have been done on particular number of PC equipped with keyboard and mouse manufactured in the years 2007 – 2010. The statistical analyze of the measurement results is presented too.
PL
Artykuł dotyczy problemów kompatybilności elektromagnetycznej współczesnych urządzeń informatycznych. Szczególną uwagę zwrócono na emisje niepożądane, które są produktem ubocznym, wytwarzanym w sposób niezamierzony podczas realizacji podstawowych funkcji urządzenia. W artykule przedstawiono metodologię pomiaru emisyjności przewodzonej na zaciskach zasilania urządzeń informatycznych zgodnie z normą PN-EN 55022:2006 w zakresie częstotliwości 0,15...30 MHz oraz metodologię pomiaru emisyjności promieniowanej urządzeń informatycznych zgodnie z normą PN-EN 55022:2006 w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 6000 MHz. Zaprezentowano również wyniki pomiarów przeprowadzonych na określonej liczbie próbek składających się z jednostek centralnych PC wraz z klawiaturami oraz myszami, produkowanych w latach 2007-2009 oraz dokonano ich analizy.
EN
The article concerns problems of electromagnetic compatibility of contemporary IT devices. Particular attention was paid to undesirable emissions, which are by-products generated unintentionally during realization of basic functions of device. In the article the methodology of measuring conducted emission on supply terminals of IT devices according to he PN-EN 55022:2006 standard in the frequency range from 0.15 MHz to 30 MHz has been presented as well as the methodology of measuring radiated emissivity of IT devices in accordance with the norm: PN-EN 55022:2006 in the frequency range from 30 MHz to 6000 MHz. Also the results of measurements conducted on particular number of central processing units have been demonstrated along with key-boards and mice produced in the years 2007-2009 and next their analysis has been made.
14
Content available remote Pomiary emisji promieniowanej w zakresie częstotliwości powyżej 1 GHz
PL
Opisano zasadnicze problemy związane z pomiarami emisji urzadzeń elektronicznych w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 18 GHz. Dokonano analizy przydatności obecnie stosowanych stanowisk pomiarowych do pomiarów w zakresie częstotliwości powyżej 1 GHz. Podano wymagania dotyczące mierników emisji oraz dokonano przeglądu stosowanych anten. Podano istniejące propozycje walidacji stanowiska pomiarowego.
EN
The main problems emission measurements from electronic equipment in frequency range to 18 GHz are described. Usefulness present apply set up for emission measurement are analyze. The main requirements for measurements equipment and useful antennas are revieved. Validation proposals for set up are done.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.