Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adsorbents
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Materiały mezoporowate jako adsorbenty substancji biologicznie czynnych
PL
Przedstawiono wybrane zastosowania materiałów mezoporowatych w procesach adsorpcji substancji biologicznie czynnych. Mezoporowate adsorbenty odznaczają się znaczną powierzchnią właściwą i objętością porów, a także nanometryczną średnicą porów, przez co stosowane są w procesach adsorpcji, zatężania oraz rozdzielania mieszanin wieloskładnikowych zawierających substancje biologicznie czynne. Unikatowe właściwości powierzchniowe tych struktur sprawiły, że znajdują one także zastosowanie jako nośniki substancji leczniczych.
EN
A review, with 50 refs., of the use of mesoporous materials, differentiated in terms of chem. compn., structure, particle morphology and surface modification, in the processes of adsorption, enrichment and sepn. of biologically active components of mixts. The use of mesoporous SiO₂ for the development of drug delivery systems was discussed.
EN
Oligonucleotides are short fragments of nucleic acids. They have a growing potential in medicine, especially as diagnostic and therapeutic agents. In most cases, these compounds are determined in the complex biological matrix. Thus, the sample preparation step is very important in their bioanalysis. Solid-phase extraction is a predominant technique in this field. However, presently used for this purpose adsorbents have disadvantages. They ensure low extraction effectiveness and procedures using them are labor-intensive or time-consuming. Ionic liquids, since their discovery, are objects of intensive interest of scientists. Their scientific attractiveness is connected with their unique properties. They are used in separation and sample preparation techniques, such as liquid-liquid extraction using water-immiscible ionic liquids. This approach was also used in the extraction of oligonucleotides. Adsorbents modified with ionic-liquids have growing potential in extraction techniques. Few types of materials are used, namely carbon, polymers, and silica. A common feature of these materials modified with ionic liquids is the ion exchange character. Nonetheless, carbon nanomaterials are coated or covalently modified with ionic liquids, and they are used mainly for nonpolar compounds. Polymer and silica-based adsorbents are used mainly for acidic compounds. Polymers are characterized by the highest stability of the presented materials. Due to their ion-exchange properties crosslinked poly(ionic liquids) were used also for extraction of unmodified and modified oligonucleotides. The optimized procedure applying the material with bonded zwitterion ionic liquid gives high recoveries. It is concurrent for presently used adsorbents, thus solves problems connected with their usage. Moreover, it can be used for biological samples without any pre-purification.
3
Content available remote Nadkrytyczne izotermy adsorpcji metanu na mikroporowatych węglach aktywnych
PL
Dla próbek trzech węgli aktywnych (węgiel otrzymany z mieszaniny odpadów polimerowych, Norit CNR115 i Chemviron WS480) wyznaczono metodą wagową w temp. 298, 323 i 343 K wysokociśnieniowe izotermy adsorpcji metanu do ciśnienia 15 MPa. Zaobserwowano występowanie maksimum adsorpcji nadmiarowej. Wyniki zinterpretowano, opierając się na równaniu Dubinina i Raduszkiewicza oraz Langmuira. Stwierdzono zależność liniową między maksymalną adsorpcją a odwrotnością temperatury. Stwierdzono, że obliczone z izoterm adsorpcji metanu w temp. 298 K wartości objętości mikroporów 0,276, 0,317 i 0,294 cm³/g są niższe od wyznaczanych z niskotemperaturowej (77,3 K) adsorpcji azotu 0,409, 0,553 i 0,398 cm³/g.
EN
High-pressure MeH excess adsorption isotherms up to 15 MPa were detd. by a gravimetric method at 298 K, 323 K and 343 K for (i) activated C samples made of waste polymers, and 2 com. activated C samples: (ii) Norit CNR 115 and (iii) Chemviron WS480. The results were described by Dubinin-Radushkevich and Langmuir equations. A linear relationship between the max. of adsorption and inverse temp. was established. The micropore volumes for activted C calcd. from the MeH adsorption isotherm at 298K (i) 0.276, (ii) 0.317 and (iii) 0.294 cm³/g, were lower than those calcd. from low-temperature N₂ adsorption at 77.3 K: (i) 0.409, (ii) 0.553 and (iii) 0.398 cm³/g.
EN
A new method has been presented, which leads to a significant improvement of the adsorption ability of blast furnace slag (BFS). An ultra-high pressure water jet mill cavitation disintegrator and a controlled vacuum freeze dryer were used to disintegrate amorphous BFS. Specific surface areas of both BFS and disintegrated slag (BFS-D) were measured using the SBET method. BFS-D was obtained with an average particle size of 198 nm and with 27-times bigger free specific surface area than that of original BFS. The BFS-D was tested as an adsorbent of phosphate from aqueous solutions. Adsorption data were analysed using the Freundlich and Langmuir adsorption isotherms. The BFS-D after phosphate adsorption was characterized using FTIR. The theoretical adsorption capacity of the BFS-D was 30.49 mg P/g, which represents an increase by 126.7% compared to the original BFS. Surface precipitation of hydroxyapatite was dominant retention mechanism.
PL
Adsorbenty węglowe otrzymano przez aktywację fizyczną prekursora, którym była pozostałość po ekstrakcji rumianku nadkrytycznym CO₂. Zbadano wpływ temperatury karbonizacji i aktywacji na parametry teksturalne, właściwości kwasowo-zasadowe oraz zdolności sorpcyjne węgli aktywnych wobec NO₂. Otrzymane materiały węglowe charakteryzują się słabo rozwiniętą powierzchnią właściwą, mieszczącą się w zakresie 9–104 m²/g oraz wyraźnie zasadowym charakterem powierzchni. Wykazano, że wyższa temperatura procesów karbonizacji i aktywacji, a także obecność pary wodnej w strumieniu gazów podczas testów adsorpcyjnych, wpływają korzystnie na zdolności sorpcyjne otrzymanych węgli aktywnych wobec NO₂. Po odpowiedniej optymalizacji procesu wytwarzania, pozostałość po ekstrakcji nadkrytycznej rumianku może stanowić tani i łatwo dostępny prekursor do produkcji efektywnych adsorbentów węglowych.
EN
Four C adsorbents (spec. surface 9–104 m²/g, grain size 0.10–0.65 mm) were prepd. by carbonization and phys. Activation with CO₂ (700 or 800°C) of a residue from supercrit. extn. of camomile and used for NO₂ removal at room temp. The removal degree increased with increasing carbonization and activation temps. as well as after introduction of steam to the gaseous streams.
PL
Przeprowadzono badania sit molekularnych NaY i 4A (syntetycznych glinokrzemianów o regularnej mikroporowatej strukturze) obejmujące identyfikację materiału pod względem mineralogicznym i określenie jego podstawowych właściwości fizykochemicznych. Zaproponowano prawdopodobny mechanizm adsorpcji metanu na kryształach zeolitów, wykorzystując program do modelowania molekularnego Material Studio 7.0. Stwierdzono, że zarówno powierzchnia wewnętrzna, objętość wszystkich porów i mikroporów, jak i całkowite stężenie centrów kwasowych na powierzchni zeolitu typu NaY są większe niż w przypadku zeolitu typu 4A.
EN
Two synthetic zeolites NaY and 4A were studied for pore topog. and structure, elementary compn., sp. surface and acidity. Their ability for MeH adsorption was estd. by numerical modeling. The NaY zeolite showed faujasite structure and much higher MeH adsorption capacity than the 4A zeolite of Linde structure.
PL
Otrzymywano węgle aktywne z wysłodek z buraka cukrowego przez aktywację chemiczną H3PO4 i scharakteryzowano ich strukturę porowatą przez wyznaczenie izoterm sorpcji C6H6 i CO2 w temp. 25°C. Określono wpływ stopnia impregnacji (w zakresie 1-2,5 g/g), temp. aktywacji (400-700°C) oraz czasu aktywacji (10-60 min) na układ porów otrzymanych adsorbentów. Stwierdzono, że sterując parametrami procesu, można otrzymać mezoporowate węgle aktywne o dużej objętości porów adsorpcyjnych (1,1 cm3/g) i powierzchni SBET ok. 850 m2/g. Duży wpływ na kształtowanie się struktury porowatej surowca w badanym procesie miał stopień impregnacji i temperatura aktywacji, a zdecydowanie mniejszy był wpływ czasu aktywacji.
EN
Sugar beet pulp was used as precursor to produce the activated C by chem. activation with H3PO4 under N2 (30 L/h). An increase in impregnation ratio (1-2.5 g/g) and activation temp. (400-700°C) resulted in much better development of mesopores. The activation time (10-60 min) did not play any significant role. The effect of exptl. variables on the microporous structure was not obsd. The prepd. activated C showed the total pore volume of 0.4-1.1 cm3/g (mesopore fraction between 45-85%), and sp. surface 400-900 m2/g as detd. by sorption of PhH and CO2 at 25°C.
8
Content available remote Biogaz i charakterystyka wybranych metod jego odsiarczania
PL
W niniejszym artykule w oparciu o dane literaturowe, poruszono kwestie otrzymywania biogazu oraz jego odsiarczania. Biogaz stanowi odnawialne źródło energii, które powstaje w wyniku fermentacji beztlenowej biomasy różnego pochodzenia. W zależności od rodzaju substratów stosowanych w procesie, zmienia się skład chemiczny otrzymywanej mieszaniny gazowej. Należy pamiętać, że pozyskiwany biogaz surowy zawiera tylko średnio 60% obj. metanu, natomiast pozostałymi składnikami są ditlenek węgla, para wodna, siarkowodór, amoniak, siloksany i inne. Wyróżnia się biogaz wysypiskowy, który otrzymuje się w wyniku przetwarzania nieposegregowanych odpadów komunalnych; biogaz rolniczy, otrzymywany z odpadów rolniczych, a także biogaz pozyskiwany z osadów ściekowych i biogaz powstający w wyniku przetworzenia odpadów z branży przemysłu żywnościowego. Obecność w biogazie surowym substancji gazowych, innych niż metan, obniża jego potencjał energetyczny, a także ogranicza możliwości jego zastosowania. Wspomniane substancje gazowe stanowią zanieczyszczenia, które charakteryzują się niekorzystnym wpływem na środowisko naturalne (gazy cieplarniane) oraz korozyjnością w stosunku do aparatury (głównie siarkowodór). Aby polepszyć właściwości użytkowe biogazu należy przeprowadzić jego odsiarczanie, oczyszczanie i uzdatnianie. Skutkuje to uzyskaniem biogazu o właściwościach gazu ziemnego, który można wtłoczyć do sieci infrastruktury gazowej. Odsiarczanie biogazu polega na usunięciu lub ograniczeniu zawartości siarkowodoru w mieszaninie gazowej. Proces ten może być prowadzony kilkoma metodami. Wśród metod odsiarczania wyróżnia się m.in. utlenianie biologiczne, metody mokre, a także metody sorpcyjne, np. adsorpcję na węglu aktywnym.
EN
In this article, based on the literature, the issues of obtaining biogas and its desulphurization were discussed. Biogas is a renewable source of energy that is produced by anaerobic fermentation of various origins biomass. Depending on the type of feedstock used in the process, chemical composition of obtained gas mixture is changed. Must be remembered that sourced raw biogas contains only an average of 60% vol. methane and other ingredients are CO2, water vapor, hydrogen sulfide, NH3, siloxanes and others. Biogas is divided into landfill biogas, agricultural biogas, biogas extracted from sewage sludge and biogas which is produced by processing waste from the food industry.The presence of gases other than methane in the raw biogas, reduce its potential energy and limits possibility of its application. These gaseous substances are the impurities which have a negative impact on the environment (CO2) and are corrosive with respect to the apparatus (mainly H2S). To improve the performance of the biogas its desulfurization, purification and treatment should be carried out. The obtained biogas has properties as natural gas and can be pumped into the gas infrastructure network. Desulfurization of biogas involves removing or reducing the amount of hydrogen sulfide in the gas mixture. Desulphurization methods can be divided into biological oxidation, wet methods and the adsorption method.
PL
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu termiczno-katalitycznego rozkładu sulfidu bis(2-chloroetylu) (iperytu siarkowego) w warunkach dynamicznych i statycznych na impregnowanych solami metali (Cu, Ag, Au i Fe) włókninach węglowych w temp. 80°C.
EN
Mustard gas was adsorbed on the Fe, Cu, Au and Ag saltsimpregnated activated C nonwovens under dynamic and static conditions at 80°C to study its catalytic decompn. in air stream. The Fe-contg. sorbent was the most active catalyst of the reaction.
PL
Dokonano przeglądu adsorbentów stosowanych do usuwania skutków niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych. Najczęściej do tego celu stosowane są materiały o strukturze porowatej. Są to adsorbenty organiczne naturalne, organiczne syntetyczne, nieorganiczne mineralne i chemiczne. Spośród adsorbentów mineralnych na szczególne uznanie zasługują minerały z grupy krzemianów, takie jak diatomity oraz ziemie okrzemkowe i krzemionkowe.
EN
A review, with 27 refs. of natural, mineral and synthetic adsorbents of practical importante.
11
Content available remote Application of zeolites for the adsorptive biogas desulfurization
EN
The article presents the issue of adsorptive removal of hydrogen sulphide from biogas using zeolite. Based on literature data, comparing performance of the biogas desulphurisation process for various mineral adsorbents, eg. activated carbon, zeolites and metal oxides, was carried out. The efficiency of biogas desulphurisation by adsorption on zeolites is significantly lower than for the activated carbons. Therefore, this article presents opportunities for improving efficiency desulphurization by modifying the structure of adsorbents.
PL
W artykule omówiono zagadnienie adsorpcyjnego usuwania siarkowodoru z biogazu za pomocą zeolitów. Na podstawie danych literaturowych dokonano porównania wydajności procesu odsiarczania biogazu dla różnych mineralnych adsorbentów, np. węgla aktywnego, zeolitów i tlenków metali. Efektywność odsiarczania biogazu w wyniku adsorpcji na zeolitach jest zdecydowanie niższa niż dla węgli aktywnych. Dlatego też w niniejszym artykule przedstawiono możliwości zwiększenia skuteczności odsiarczania poprzez modyfikację struktury adsorbentów.
12
Content available remote Sorpcja jonów U(VI) na różnych adsorbentach
PL
Zebrano i omówiono najważniejsze pozycje literaturowe dotyczące sorpcji jonów uranylowych na różnych adsorbentach. Zwrócono szczególną uwagę na kinetykę, wpływ pH, izotermy oraz obecność jonów towarzyszących i ich wpływ na sorpcję U(VI) z roztworów wodnych.
EN
A review with 103 refs., of adsorbents used for sorption of U ions. Effect of kinetics, pH, temp. and presence of other ions was taken into consideration.
EN
The objective of the present study is to assess the efficiency of fly ash and fly ash agglomerates to remove arsenic(III) from aqueous solution. The maximum static uptakes were achieved to be 13.5 and 5.7 mgAs(III)/adsorbent for nonagglomerated material and agglomerated one, respectively. Isotherm studies showed good fit with the Langmuir (fly ash) and the Freundlich (fly ash agglomerates) isotherm models. Kinetic studies indicated that the sorption of arsenic on fly ash and its agglomerates follows the pseudo-second-order (PSO) chemisorption model (R2 = 0.999). Thermodynamic parameters revealed an endothermic nature of As(III) adsorption on such adsorbents. The adsorption results confirmed that fly ash and its agglomerates can be used for As(III) removal from aqueous solutions. Fly ash can adsorb more arsenic(III) than agglomerates, which are easier to use, because this material is less dusty and easier to separate from solution.
EN
Adsorption isotherms and kinetics of the removal of heavy metal ions (Ni, Pb, Zn) from aqueous solutions by natural adsorbents (zeolite, bentonite, clay) were investigated in a lab-scale batch study. The effect of various parameters such as adsorbent dosage, initial concentration of heavy metal ions, temperature, and agitation time were studied to optimise the conditions. Under those optimized conditions (180 rpm agitation rate, 120 min agitation time, pH 4.0, 298 K, 100 mg/dm3 initial adsorbate concentration), the removal percentages of heavy metal ions for natural adsorbents have been determined. The adsorption mechanisms and characteristic parameters of the process were analyzed by two and three parameter isotherm models (Langmuir, Freundlich, Temkin, Redlich-Peterson, Toth and Sips), and kinetic models (Lagergren's pseudo-first order, Ho and McKay's pseudo-second order). Adsorption thermodynamics of heavy metal ions (changes of standard enthalpy, entropy and free energy) on zeolite, bentonite and clay were also studied at 298,318 and 338 K.
EN
The problem of the formation and emission of odors is associated with management of organic waste and any wastewater. Industry and agriculture, as well as public utilities can be considered as the main sources of these gaseous pollutants. Reduction of odor emissions and their neutralization due to the different chemical structure of these compounds and various properties is a difficult procedure, but in the context of sustainable development is an important aspect of environmental protection. This is demonstrated by international agreements that indicate the need to reduce environmental threats, including greenhouse gases. In this paper, techniques which are the most popular among researchers will be discussed. It will be catalytic and photocatalytic oxidation catalytic techniques, biological methods based on the use of biofilters and biopreparations and sorption techniques.
PL
Problem powstawania i emisji substancji złowonnych wiąże się z gospodarką odpadami organicznymi oraz wszelkimi ściekami. Do głównych źródeł tych gazowych zanieczyszczeń zaliczyć można przemysł i rolnictwo, a także gospodarkę komunalną. Ograniczenie emisji oraz neutralizacja odorów, ze względu na różną budowę chemiczną tych związków oraz różne właściwości jest niełatwym przedsięwzięciem, aczkolwiek w aspekcie zrównoważonego rozwoju stanowi istotną kwestię ochrony środowiska. Dowodzą tego międzynarodowe porozumienia, wskazujące na konieczność redukcji zagrożeń środowiskowych, w tym również emisji gazów. W niniejszej pracy omówione zostaną techniki cieszące się największym zainteresowaniem, takie jak techniki utleniania katalitycznego i fotokatalitycznego, metody biologiczne oparte na stosowaniu biofiltrów i biopreparatów, a także techniki sorpcyjne.
17
Content available remote Uptake of dangerous elements from industrial wastewaters
PL
Zanieczyszczenie wody metalami ciężkimi przez odpadowe wody przemysłowe jest problemem środowiskowym na całym świecie. Metale ciężkie , na przykład kadm mogą pochodzić z różnych źródeł takich jak galwanotechnika, obróbka powierzchniowa metali, metalurgia, przemysł chemiczny. W przyrodzie kadm jest często powiązany ze sfalerytem (ZnS). To powiązanie jest spowodowane geochemicznym podobieństwem pomiędzy cynkiem i kadmem, które sprawia, że geologiczne rozdzielenie jest nieprawdopodobne. W rezultacie kadm jest głównie produktem ubocznym pochodzącym z przemysłu górniczego, hutniczego oraz rafinacji siarczkowych rud cynku a w mniejszym stopniu ołowiu oraz miedzi. Kadm jest rozpuszczalny w wodzie, reaguje z otaczającymi go pierwiastkami i przekształca się w różne związki chemiczne. Odkłada się w organizmach ryb oraz innych organizmach wodnych i roślinach. Zdrowie człowieka jest narażone na ryzyko spowodowane spożyciem zanieczyszczonej żywności i wody. Różne metale ciężkie mogą być obecne w ściekach z produkcji górniczej i przeróbki rud. Aby zmniejszyć negatywny wpływ działalności górniczej na ludzki organizm, procesy wychwytywania są korzystną alternatywną metodą oczyszczania w stosunku do innych metod, ponieważ są bardziej ekonomiczne i łatwo dostępne. Jako możliwe tanie adsorbenty bierze się tu pod uwagę niektóre materiały naturalne [1]. Bentonit jest jedną z najpopularniejszych skał ilastych o wyjątkowych właściwościach adsorpcyjnych. Możliwe jest zastosowanie bentonitu jako sorbentu bez żadnego przetworzenia lub w postaci zmodyfikowanej. Chemiczne modyfikacje są możliwie dzięki obecności cząstek wody na powierzchni i wymiennych kationów w przestrzeni międzywarstwowej montmorylonitu [5]. Te właściwości wyraźnie wskazują na zdolność sorpcji szkodliwych substancji zanieczyszczających z ewentualnego wycieku.
EN
The contamination of water by heavy metals through the industrial wastewater is a worldwide environmental problem. Heavy metals like cadmium may come from various industrial sources such as electroplating, metal finishing, metallurgy, chemical manufacturing. In nature, cadmium is often associated with sphalerite (ZnS). This association is caused by the geochemical similarity between zinc and cadmium which makes geological separation unlikely. As a consequence, cadmium is produced mainly as a byproduct from mining, smelting, and refining sulfidic ores of zinc, and, to a lesser degree, lead and copper. The cadmium is soluble in aquatic conditions, reacts with surrounding elements and transforms into different compounds. It accumulates in the bodies of fish and other aquatic organisms and plants. Human health is at risk through the consumption of contaminated food and water. Various heavy metals might be present in wastewater from mining production and ores treatment. In order to reduce of risk for human body from the mining activity, adsorption process provides an attractive alternative treatment to other removal techniques because it is more economical and readily available. Some natural materials such as clays are being considered as alternative low-cost adsorbents [1]. Bentonite is one of the most popular clay rock with exceptional adsorption properties. It is possible to use bentonite as a sorbent either without any treatment or in its modified form. The chemical modifications is feasible due to the presence of water molecules at the surface and exchangeable cations in the interlayer space of montmorillonite structure. [5]. These qualities explicitly show the sorption ability of harmful pollutants from the potential liquid leakage.
PL
Przedstawiono wyniki badań wykorzystania nowych numerycznych modeli adsorpcji z techniką szybkiego wielowariantowego dopasowywania modeli teoretycznych do danych empirycznych jako narzędzia analizy struktury mikroporowatej adsorbentów węglowych. Modele te wykorzystane zostały do oceny wpływu stopnia impregnacji na rozwój struktury mikroporowatej adsorbentów węglowych.
EN
A review, with 90 refs., of processes for prodn. of activated C adsorbents by carbonization and activation of biomass materials. New adsorption models with fast multivariant procedure for fitting the theor. model to the empirical data were recommended as a tool to analyze the microporous structure of the adsorbents and to evaluate the impact of activating agent on microporous structure formation during chem. activation with H₃PO₄.
PL
Odpadowe pestki śliwek modyfikowane poprzez aktywację, pirolizę lub wzbogacenie w azot zastosowano w charakterze adsorbentów fenolu z roztworów wodnych. Stwierdzono różnice w zawartości fenolu w roztworach po adsorpcji w zależności od zastosowanego adsorbenta. Zaobserwowano wpływ zarówno właściwości teksturalnych otrzymanych adsorbentów, jak również ilości wprowadzonego do nich azotu na efektywność usuwania fenolu. Wykazano efektywność stosowanych materiałów jako adsorbentów zanieczyszczeń fazy ciekłej, co stwarza możliwość potencjalnego zastosowania tego typu materiałów odpadowych w ochronie środowiska.
EN
Plum stones were pyrolyzed at 700°C, enriched in N by treatment with NH₃/air mixt. or steam-activated at 800°C. The produced C adsorbents were studied for pore size distribution and used for removal of PhOH from its aq. solns. (concn. 100–500 mg/L). The adsorption kinetics as well as Freundlich and Langmuir parameters were detd. The 2nd order adsorption model described well the exptl. data. The steam-activated C adsorbent showed the highest sorption capacity.
EN
Purpose: An overview of own works on preparation of monolithic carbon/carbon and polymer/carbon composites, that were fabricated using natural biological precursors for both composite components: carbonized plant stem for a support and chitosan or furfuryl alcohol for a filler, is presented. Composites based on monolithic porous supports prepared from expanded graphite are also discussed. Design/methodology/approach: The supports were prepared by carbonization of plants stems or by compression of expanded graphite. Next step was infiltration with the polymers, that were cross-linked on the supports. The structure and properties of the supports and the composites were characterized using numerous experimental techniques: thermogravimetry, helium gas densitometry, mercury porosimetry and adsorption of N2 gas, ultrasonic and electrical measurements, FTIR, EPR and observed with microscopes: optical, SEM and TEM. Findings: The carbon based composites were found to exhibit properties of the polymeric fillers, as well as electrical conductivity and high stiffness of monolithic carbon framework. Practical implications: The materials could be utilized as adsorbents/absorbents, catalysts supports, sensors, filters, etc. Originality/value: New class of original biodegradable bio-composites in the form of monoliths of optional shapes was obtained in contrast to adsorbents usually fabricated as granules or to composites being resins fulfilled by granules or fibres.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.