Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy hubs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodykę optymalizacji struktury wielonośnikowych mikrosieci energetycznych. Przez pojęcie „struktura mikrosieci” przyjęto rodzaj oraz parametry źródeł i zasobników energii, w które mikrosieć powinna być wyposażona. W celu reprezentacji struktury wytwórczo-zasobnikowej mikrosieci, zaproponowano użycie zmodyfikowanego modelu koncentratora energetycznego. Koncentrator energetyczny stanowi interfejs miedzy odbiorami/generacją energii, a infrastrukturą zaopatrzenia energii lub jej dostępnymi lokalnymi zasobami. Pojęcie „właściwego” doboru struktury mikrosieci oznacza konieczność rozwiązania odpowiedniego zadania optymalizacyjnego. W artykule przedstawiono główne założenia dla postawionego problemu, po czym zaprezentowano szczegółowy model matematyczny zadania optymalizacyjnego, w tym określono funkcję kryterialną oraz zbiór ograniczeń zadania. Następnie, zaproponowano oraz uzasadniono wykorzystanie algorytmów ewolucyjnych, jako metody rozwiązania sformułowanego zadania optymalizacyjnego. W kolejnej części artykułu przedstawiono przykład obliczeniowy, dla którego przeprowadzono obliczenia optymalizacyjne oraz dokonano analizy otrzymanych wyników. Na końcu przedstawiono najważniejsze wnioski, w tym zidentyfikowano obszary i tematykę dalszych badań, związanych planowaniem struktur wielonośnikowych mikrosieci energetycznych.
EN
This paper deals with a methodology of structure optimization of a multicarrier energy microgrid. It is assumed that the term “microgrid structure” means a type and parameters of energy microsources and storage units in which the microgrid should be equipped. In order to represent the generation and storage structure of microgrid the use of modified model of energy hub has been proposed. Energy hub is an interface between energy demand/generation and energy supply infrastructure or available local resources. The concept of the "right" choice of microgrid structure implies the necessity of adequate optimization task solution. The paper presents the main objectives for a given problem, and then presents a detailed mathematical model of optimization problem. Both criterion function and set of constraints has been presented. Then, the use of evolutionary algorithms has been proposed and justified as a method of solving the formulated optimization problem. In the next part of the paper a calculation example has been presented for the optimization computations have been carried out as well as the obtained results have been analysed. The areas and topics of future research have been also presented. This research deals with the process of planning of multicarrier energy microgrid structures.
PL
W artykule zaproponowano metodę analizy udziału wielkości mocy cieplnej układu kogeneracyjnego pracującego wg zapotrzebowania na ciepło w projektowej mocy cieplnej budynku mieszkalnego, w celu poprawy efektywności energetycznej systemu zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło. Zaprezentowano podstawowe założenia modelu matematycznego systemu energetycznego z układem kogeneracyjnym w skali mini. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń symulacyjnych węzła energetycznego zintegrowanego z budynkiem mieszkalnym dokonano analizy wpływu wielkości mocy cieplnej układu kogeneracyjnego na jego podstawowe wskaźniki energetyczne. Zaproponowana metoda analizy, ze względu na niewielki nakład pracy na przygotowanie danych i krótkie czasy obliczeń, pozwala na szybkie zdefiniowanie wymagań odnośnie wielkości mocy układu kogeneracyjnego oraz jej optymalizację wg przyjętego kryterium dla budynków mieszkalnych z uwzględnieniem warunków klimatycznych Polski.
EN
This paper proposes a method of analysis of the size of the thermal power for combined heat and power working according to the demand for heat in thermal power project of a residential building, in order to improve the energy efficiency of its system of supply of electricity and heat. Learn the basic assumptions of the mathematical model energy system with the combined heat and power for small-scale systems. On the basis of the calculations of the residential building integrated energy hub simulation analyses the impact of the size of the thermal power cogeneration system at its core energy objectives. The proposed method of analysis due to the small amount of effort to prepare data and short computation times allows you to quickly define the requirements for the size of the cogeneration system capacity and its optimization according to the adopted criterion for residential buildings, taking into account the climatic conditions of Poland.
3
Content available remote Optymalne planowanie energetyczne w wymiarze lokalnym
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie planowania energetycznego na poziomie lokalnym (gminnym). W zagadnieniu tym zaakcentowano możliwość rozważenia tzw. węzłów energetycznych. Wzajemne powiązania węzłów energetycznych realizowane są za pomocą systemów sieciowych, w tym sieci elektroenergetycznych, gazowniczych i cieplnych. Łączne rozpatrywanie połączonych systemów sieciowych prowadzi do możliwości optymalizacji na szczeblu lokalnym przy uwzględnieniu uwarunkowań miejscowych. Działania te mogą być istotne dla samorządów gminnych.
EN
The issue of the energy planning on the local (communal) level was presented in the paper. The possibility of considering so-called energy hubs was stressed in this paper. The mutual connection of energy hubs are realized using network systems, including power system, gas and thermal grids. The total investigation of connected network systems guides to the possibility of the optimization on the local level considering local conditions. These workings can be essential for communal councils.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.