Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  injection pump
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Research and FEM analysis of the injection pump shaft for diesel engines
EN
The paper presents the methodology for designing the drive shaft of the injection pump for diesel engines with cylinder numbers of 2, 3, 4, 6 and power from 2,5 kW to 52 kW per cylinder using the finite element method (FEM) and experimental research. The pump is the original solution of the authors. The shaft is the basic part of the pump with a complex structure. In order to assess the state of stress in the shaft, the analytical FEM was used and experimental tests were carried out, subjecting the shaft to twisting with the design torque resulting from the transferred power. Experimental research confirmed the results of numerical calculations and the correctness of the adopted solution. In order to evaluate the maximum load capacity of the shaft, destructive tests were carried out, charging it with increasing torque until visible plastic deformations occurred. This condition occurred at a time twice as high as the maximum anticipated moment in operation.
PL
W pracy przedstawiono metodykę projektowania wału napędowego pompy wtryskowej do silników wysokoprężnych o liczbie cylindrów 2, 3, 4 i 6 oraz mocy od 7,5 do 57 kW na cylinder, z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES) i badań eksperymentalnych. Pompa jest oryginalnym rozwiązaniem autorów. Wał jest podstawową częścią pompy o złożonej strukturze. Do oceny stanu naprężenia w wale zastosowano metodę analityczną MES oraz przeprowadzono badania eksperymentalne, poddając wał skręcaniu momentem obliczeniowym wynikającym z przenoszonej mocy. Badania eksperymentalne potwierdziły wyniki obliczeń numerycznych i poprawność przyjętego rozwiązania. Aby ocenić maksymalną nośność wału, przeprowadzono badania niszczące, obciążając wał rosnącym momentem skręcającym do wystąpienia widocznych odkształceń plastycznych. Taki stan pojawił się przy momencie dwukrotnie większym w stosunku do maksymalnego momentu przewidywanego w eksploatacji.
PL
Silniki spalinowe z zapłonem samoczynnym są stosowane w kopalniach węgla kamiennego do napędu maszyn transportowych. Wzrastające wymagania dotyczące poprawy jakości spalin przyczyniły się do rozwoju systemów zasilania silnika. W efekcie zmniejszono zużycie paliwa, zwiększono moc przy jednoczesnym zmniejszeniu masy własnej silnika. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd oraz ewolucje systemów zasilania przeznaczonych do silników z zapłonem samoczynnym, uwzględniając jednocześnie problemy eksploatacyjne związane z ich użytkowaniem w podziemnych wyrobiskach węgla kamiennego.
EN
Engines with compression ignition are being used in coal mines for driving of transport machinery. Increasing requirements concerning quality of exhaust gases caused development of engine power supply systems. As a result, fuel consumption was reduced, power was increased while the weight of the engine was reduced. This article provides an overview and evolution of power systems for compression ignition engines and operational problems related to their use in underground hard coal workings.
EN
This paper presents the analysis of costs and cost-efficiency of the repair of modern fuel injection systems in compression-ignition engines. The requirements for modern Diesel engines are low emission of toxic substances into the atmosphere and low fuel consumption. In order to meet the rigorous standards, the Common Rail fuel injection system has been implemented. By increasing fuel injection pressure to 200 MPa and introducing multi-stage dosing, engine designers have improved the process of air-fuel mixture combustion and engine ecological and economic parameters. The price for these changes is an accelerated wear of fuel injection equipment in modern CI engines. Regular fuel filter replacement and periodical cleaning of the systems would minimise the risk of damage. Unfortunately, most users do not comply with vehicle servicing times, and come to car repair shops only when a failure occurs, but then it is too late and the repair costs are high.
PL
Artykuł przedstawia możliwości diagnozowania współczesnych pomp wtryskowych systemów Common Rail. Obiektem badawczym była pompa wtryskowa Bosch CP4. Pompa została rozebrana na elementy składowe i zweryfikowana przy pomocy mikroskopu. Referat opisuje w jaki sposób bada się i naprawia pompy wtryskowe oraz przyczyny ich awarii.
EN
Article describes the possibilities of diagnosing common injection pumps Common Rail systems. Research object was Bosch injection pump CP4. Injection pump has been being disassembled and verified by using microscope. Paper describes how to diagnose, research and repair common injection pumps.
PL
W pracy dokonano analizy przyczyny zacierania elementów pompy wtryskowej zasilanej mieszaniną oleju napędowego i EETB. W wyniku przeprowadzonych analiz podejrzewano, że przyczyna zatarcia tkwi w obniżeniu jakości paliwa. Badania właściwości smarnych paliwa przeprowadzono w wykorzystaniem aparatu czterokulowego. W wyniku badań stwierdzono, że dodatek eteru etylotert-butylowego, w ilości 10% lub większej, zdecydowanie obniża właściwości smarne oleju napędowego (nawet o kilkadziesiąt procent), co było przyczyną zacierania elementów pompy wysokiego ciśnienia i rozdzielacza paliwa.
EN
The paper is directed at the determination of the cause of scuffing in an injection pump fuelled with the mixture of diesel fuel and ethyl tert-butyl ether (ETBE). Based on performed theoretical studies, it was suspected that the cause of scuffing was the decrease in lubricating properties of fuel. To check it, tribological tests were performed using a four-ball apparatus. Based on the performed tests it was stated that the addition of 10% of ethyl tert-butyl ether significantly decreases lubricating properties of the fuel (by several percent). It was the main reason for premature scuffing of the injection pump parts.
PL
W artykule przedstawiono ocenę zużycia tribologicznego sekcji tłoczących pomp wtryskowych. Określono zbiór parametrów chropowatości które mogą być wskaźnikami zużycia sekcji. Badania zużycia były oceniane z profilichropowatości tłoczków pomp sekcji tłoczących przy pomocy profilometrustykowego Dektak 150 (Veeco). Przedstawiono wyniki badań zużycia sekcji tłoczących pompy wtryskowej firmy MOORPAL wykorzystywanej w silniku 4CT90.
EN
In the paper presents a evaluate wear of the pumping sections of injection pumps. A set of roughness parameters was defined,which can be used as indicators of sections wear. Some results of experimental investigation of wear in pumping sections were presented. The wear test were evaluated from profilesof plunger pumping section of injection pump measured by means of a Dektak 150 profilometer(Veeco). Verificationwas done using injection pump MOTORPAL used in a 4CT90 Diesel engine.
PL
W pracy zaprezentowano rezultaty badań sekcji tłoczących pomp wtryskowych. Do badań zużycia i morfologii powierzchni sekcji tłoczących wykorzystano metodę mikroskopii skaningowej, analizę EDX i profilomet stykowy. Celem badań było określenie wpływu biopaliw i oleju napędowego na zużycie sekcji tłoczących. Przedstawiono wyniki badań zużycia sekcji tłoczących pompy wtryskowej firmy MOTORPAL wykorzystywanej w silniku 4CT90.
EN
The results of a study of the pumping sections of injection pumps are presented. The wear and surface morphology of pumping sections were studied by using scanning electron microscopy with electron diffraction spectroscopy and profilemeasurement gauge. The aim of the study was to evaluate the influenceof biofuel and diesel fuel on wear of pumping sections. Verificationwas done using injection pump Motorpal used in a 4CT90 diesel engine.
EN
The article describes the usage of an electronic in-line injection pump to power the diesel engines. It acquaints the reader with the preliminaries and a way of implementing electronically controlled in-line injection pump when using innovative solenoid valves.
EN
The operation of diesel engine is closely connected with controlling the process of injecting the fuel into the cylinder. It influences proper combustion process, which translates directly into irregular engine operation resulting in dumping and noise. It is related to improper control of fuel injection which is connected with improper completion of expected control strategy that can be a result of defective injection system. Irregular engine operation can also be caused by total lack of initiated combustion process in specific cylinder of the engine or in several cylinders, described as misfire, or ca be a result of differences in combustion process in individual operation cycles / engine cylinders. The effect is an engine working irregularly (there is instability of rotational speed) and emitting increased amount of pollutants. As a consequence the secondary fuel purification systems located in the exhaust system can be damaged. Therefore, it is required to choose the fuel injection control parameters in a way that enables detecting and correcting the process of fuel injection in order to minimize effects resulting from improper process of fuel combustion in individual cylinders or even lack thereof. It is useful to suggest diagnostic parameter that can be used to detect engine faultiness or elements of the accessories such as e.g. injection system. Ability to apply such control and correction of injection dose is provided by modified mechatronic in-line injection pump. The study shows results of researches on modified injection system with mechatronic in-line injection pump that enables identification of misfire and preventing irregular operation of diesel engine.
PL
Artykuł przedstawia analizę procesu spalania paliwa wewnątrz cylindra silnika o zapłonie samoczynnym ciągnika rolniczego dla różnych parametrów wtrysku paliwa. Prace mają na celu rozpoznanie możliwości zastosowania wtrysku wielofazowego z wykorzystaniem zmodernizowanej rzędowej pompy wtryskowej. Podział dawki paliwa pozwala na obniżenie ciśnienia panującego wewnątrz cylindra silnika, co przekłada się bezpośrednio na trudniejsze warunki do powstawania związków toksycznych w spalinach silnika, zmniejszony hałas oraz równomierną pracę.
EN
The article presents the analysis of the process of fuel combustion inside the cylinder of self-ignition engine of a farm tractor for different fuel injection parameters. The purpose of the studies is to identify the possibility of applying the multiple injection using a modernised in-line injection pump. Fuel dosing allows for decreasing the pressure inside the engine cylinder, thus creating conditions in which toxic compounds formation in engine exhaust gases is more handicapped as well as for reduced noise and regular operation.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny zużycia tribologicznego sekcji tłoczących pomp wtryskowych. Przeanalizowano typowe uszkodzenia eksploatacyjne oraz ich wpływ na zdatność eksploatacyjną sekcji. Określono zbiór parametrów, które mogą być wskaźnikami zużycia sekcji. Przedstawiono wyniki doświadczalnej weryfikacji metody oceny zużycia na przykładzie pompy wtryskowej firmy MOTORPAL wykorzystywanej w silniku 4CT90.
EN
The paper presents a method to assess wear of pumping sections of injection pumps. Typical operational defects were analysed as well as their influence on the operational usability of the pumping section. A set of parameters was defined, which can be used as indicators of the section's wear. Some results of experimental verification of the assessment method were presented. Verification was done using injection pump MOTORPAL used in a 4CT90 Diesel engine.
PL
Restrykcyjne przepisy odnośnie dopuszczalnych norm emisji spalin stawiają przed koncernami produkującymi pojazdy rolnicze coraz to ostrzejsze wymagania, co do ilości dopuszczalnych szkodliwych substancji emitowanych przez jednostki napędowe tych pojazdów do atmosfery. W opracowaniu przedstawiono koncepcje modernizacji tradycyjnej rzędowej pompy wtryskowej, umożliwiającej sterowanie obciążeniem silnika nie zależnie od położenia pedału mocy.
EN
Restrictive legal regulations concerning acceptable exhaust emission standards pose increasingly stricter requirements for agricultural vehicle producers with regard to the admissible quantities of harmful substances emitted into the air by driving units of these vehicles. The study presents concepts of modernisation of the traditional in-line injection pump which makes it possible to control the engine load irrespective of the position of the power pedal.
PL
W artykule omówiono metodę oceny zużycia tribologicznego sekcji tłoczących pomp wtryskowych. Określono zbiór parametrów, które mogą być wskaźnikami zużycia sekcji. Przedstawiono wyniki badań zużycia sekcji tłoczących pompy wtryskowej firmy MOTORPAL wykorzystywanej w silniku 4CT90.
EN
In the paper presents a method to assess wear of pumping sections of injection pumps. A set of parameters was defined, which can be used as indicators of section's wear. Some results of experimental investigation of wear in pumping sections were presented. Verification was done using injection pump MOTORPAL used in a 4CT90 Diesel engine.
EN
Current engine technology for on-road vehicles allows us to meet the existing and planned future standards for emission. Because combustion engines, especially self-igniting are being used for very different purposes like: road transport, rail-way transport, shipping, industry, military and agriculture, these engines work in different and often difficult conditions. A very significant group of vehicles used for the most difficult of the a forementioned areas ofuse are "Off-Road" vehicles. For those vehicles we also use rigorous regulations to govern dangerous chemical emissions such as Tier, Bin and Californian LEV. In those types of vehicles the fuel powered systems very often use mechanically controlled diesel injection pump. These pumps are characterized by high tolerance to the quality and type ofpetrol as well as reliability, which is very important especially in "off-road" vehicles. At work a conception was described of system of powering the engine diesel which will let for reaching of future emission exhaust quality standards. In the paper only initial outline of the idea of the injection 's system for „off-road" vehicles, is introduced. This system needs follow-on in the field both interactions with the EGR valve, with the injection 's system as well as in the matter of interaction with ECU of the injection 's system.
15
PL
Do zoptymalizowania procesu wykrywania uszkodzonych elementów w pompach wtryskowych posłużono się metodą sztucznej inteligencji. Zastosowano model neuronowy oparty na probabilistycznych sieciach neuronowych. Za pomocą zbudowanego modelu można zmniejszyć wartość wskaźnika głębokości lokalizacji uszkodzonych elementów. Model neuronowy charakteryzował się bardzo dobrą jakością klasyfikacji uszkodzeń.
EN
An artificial intelligence method was used to optimise the process of detecting damaged elements in injection pumps. A neural model based on probabilistic neural networks was applied. Developed model allows to reduce the value of location depth indicator for damaged elements. The neural model is distinguished by very good damage classification quality.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań realizowanych z wykorzystaniem silnika AD3.152 zasilanego olejem napędowym (ON) oraz mieszaninami paliwowymi, takimi jak: olej napędowy - eter etylo-tert-butylowy (EETB), a także: olej napadowy - odwodniony etanol (ET) - estry metylowe nienasyconych kwasów tłuszczowych (FAMIZ). Głównym celem artykułu było przeprowadzenie oceny zmian wartości wskaźnika niepowtarzalności kąta opóźnienia samozapłonu w badanym silniku zasilanym wyżej wymienionymi mieszaninami paliwowymi.
EN
The paper presents test results carried out with using of AD3.I52 diesel engine fuelled with diesel oil and two other kinds of fuel blends: diesel - ethyl tertiary butyl ether (EETB) and diesel-anhydrous ethanol with addition of fatty acid methyl ester. The main aim of this paper was to describe selected problems of fuel self-ignition unrepeatablity phenomenon of tested diesel engine fuelled with the above mentioned fuel blends.
EN
Nowadays, digital signal processing is one of the most dynamic domains of engineering. It may be useful to apply it to the diagnosis of automotive engines. Digital signal processing seems to be particularly useful in the analysis of acoustic vibrations generated by engines and may be developed into a useful diagnostic tool. In the first part of the paper, the evolution of the digital signal processor is presented. The principles and practices of DSP operation are compared to those of classical processors. The second part of the paper presents a method to diagnosis malfunctioning internal combustion engines by comparing the vibration spectrum from efficient and inefficient engines. To measure the vibration, an accelerometer was attached to the valve cover and wired to an acquisition card with conditioning circuits. The data was analyzed using short timed, Fast Fourier Transforms with characteristic parametric and non-parametric time windows. The subject of the research was 1.9 TDi AWX type diesel engine. A malfunctioning engine was simulated by unplugging one of the injection pumps.
PL
Przetwarzanie cyfrowe (Digital Signal Processing) jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznych dziedzin inżynierii. Wydaje się koniecznym wprowadzenie nowej dziedziny do diagnostyki pojazdów samochodowych, a zwłaszcza silników spalinowych. Szczególnie przydatne jest użycie cyfrowego przetwarzania w analizie drgań wibroakustycznych, generowanych przez silnik jak i - w przyszłości, analizie obrazów. W pierwszej części pracy przedstawiono zarys historyczny rozwoju procesorów, przeznaczonych do cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz podstawę ich działania, wyróżniając ich zalety w stosunku do układów klasycznych. Druga część pracy przedstawia metodę diagnozowania uszkodzonego silnika spalinowego przez komparację widma drgań wibroakustycznych, pochodzących od silnika sprawnego i uszkodzonego. Czujnikiem drgań był akcelerometr, umieszczony na obudowie głowicy, sprzężony przez układy kondycjonujące z kartą akwizycji pomiaru. Przy analizie otrzymanych sygnałów wibroakustycznych, użyto krótkoczasową, szybką transformatę Fouriera z zastosowaniem charakterystycznych okien czasowych parametrycznych i nieparametrycznych. Przedmiotem badań był silnik o zapłonie samoczynnym typu 1,9 TDi AWX, z układem zasilania w paliwo wyposażonym w pompowtryskiwacze. Modelowanie uszkodzenia polegało na zasymulowaniu awarii jednego z pompowtryskiwaczy.
PL
Istnieje możliwość zastosowania sygnału emisji akustycznej do diagnozowania układu wtryskowego silnika okrętowego. Wykorzystując dekompozycję sygnału z użyciem metody falkowej można określić istotne parametry procesu wtrysku oraz niektóre z uszkodzeń układu wtryskowego. Dokonano analizy rejestrowanego sygnału emisji akustycznej. Do oceny pracy wybranych elementów zaproponowano utworzenie nowego współczynnika będącego miarą sygnału, która może być zastosowana do szybkiej oceny uszkodzenia.
EN
It is possible to apply an Acoustic Emission (AE) signal for diagnosing the fuel injection system of a marine diesel engine. By the signal decomposition using the wavelet method we can determine significant parameters of injection and some failures of the injection system. For the estimation of operation of selected elements the author proposes to create a coefficient being a signal measure suitable for quick diagnosis of a failure.
PL
W artykule zaprezentowano fragment wyników badań ukazujących możliwość wykorzystania emisji akustycznej do diagnozowania układu wtryskowego silnika okrętowego. Za pomocą odpowiedniej obróbki można wyselekcjonować źródła sygnału emisji akustycznej odpowiedzialne za rodzaj występującej w układzie wtryskowym niesprawności.
EN
This paper introduces the partial results of research, showing possibilities of acoustic emission use to the diagnosis of the fuel injection systems of marine diesel engines. By means of a suitable signal process we can get to the source of acoustic emission signals dependent on varying kinds of faults in the injection system.
PL
Aktualny rozwój motoryzacji jest uwarunkowany minimalizacją negatywnych skutków w odniesieniu do otaczającego środowiska. Wynika to nie tylko z ograniczeń odnośnie limitów związków szkodliwych w spalinach wprowadzanych przez kolejne normy, ale również gwarantuje sukces rynkowy danego pojazdu. Przeprowadzone badania preferencji klientów salonów motoryzacyjnych w krajach UE potwierdziły, że przy kupnie samochodu osobowego kierują się głównie bezpieczeństwem ekologicznym oraz bezpieczeństwem użytkowania w warunkach ruchu drogowego. Dopiero dalsze miejsca zajmują takie kryteria, jak osiągi i trwałość, które dotychczas były dominujące. Analiza kierunków rozwoju tłokowych silników spalinowych wskazuje wyraźnie, że dominującą konstrukcją staje się silnik o zapłonie samoczynnym, z bezpośrednim wtryskiem paliwa i doładowany turbosprężarką o regulowanej geometrii. Silniki te wykazują dobre wskaźniki pracy, znaczne wartości sprawności ogólnej oraz właściwości ekologiczne korzystniejsze niż silniki o zapłonie iskrowym. Uzyskanie pożądanych wskaźników eksploatacyjnych przez silnik wysokoprężny w dużym stopniu zależy od zastosowanych w tych silnikach systemów wtryskowych. Treścią artykułu są charakterystyki układów wtryskowych montowanych do współczesnych szybkoobrotowych silników o zapłonie samoczynnym, stanowiących jednostki napędowe samochodów osobowych. Opisano układy sterowane elektronicznie z pompami rozdzielaczowymi, z indywidualnymi zespołami wtryskowymi oraz z zasobnikiem ciśnienia. Określono ponadto wymagania stawiane systemom wtryskowym.
EN
Current development of automotive industry is conditioned by the minimization of negative effects in relation to the environment. It results from the restrictions regarding exhaust emission limits which are introduced by the consecutive standards but it also guarantees market success of a given vehicle. Research carried out regarding customer preferences in UE countries have confirmed that during the purchase of a car they make decisions based on vehicle's ecological properties and the safety of use in road conditions. Next such criteria follow as performance and durability which has so far been dominant. The analysis of the development trends of internal combustion engines clearly shows that the dominant engines are direct injection compression-ignition VGT engines. These engines have better work indices, significant values of total efficiency and most favorable ecological properties as opposed to spark-ignition engine. The obtainment of desirable utilization indices by diesel engine depends to a high degree from the injection systems applied in these engines. In the article characteristics of injection systems which are fitted in modern high-speed diesel engines as prime vehicle drive unit have been discussed. Systems with distributor injection pumps, with individual injection units and with pressure accumulators have too been presented. The requirements from injection systems have been qualified herein.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.