Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dozorowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The publication presents problems concerning to the implementation of the diagnosis process in the FAS with different functional structures supervising fire safety in transport facilities. The implementation of this process and the test results should be visualized at the FAC installation site (LCD panel) and sent via two independent ICT channels to the ARC. The results of diagnostic tests will enable immediate renewal of the system, and the remote service located in ARC has the ability to identify the type of inoperability and start repair using spare parts from a handy warehouse. This approach makes it possible to rationalize the value of the FAS readiness indicator in transport facilities.
PL
W publikacji zaprezentowano problematykę dotyczącą realizacji procesu diagnozowania w SSP o różnych strukturach funkcjonalnych nadzorujących bezpieczeństwo pożarowe w obiektach transportowych. Realizacja tego procesu oraz wyniki badań powinny być zobrazowane w miejscu zainstalowania CSP (panel LCD) oraz przesyłane dwoma niezależnymi kanałami teleinformatycznymi do ACO. Wyniki badań diagnostycznych umożliwią podjęcie natychmiastowej odnowy systemu, a serwis zdalny znajdujący się w ACO ma możliwość identyfikacji rodzaju niezdatności i podjęcia naprawy z wykorzystaniem części zapasowych z podręcznego magazynu. Takie podejście umożliwia racjonalizacje wartości wskaźnika gotowości SSP w obiektach transportowych.
PL
W artykule przedstawiono jeden z najbardziej popularnych systemów dozorowania na świecie. Analiza wykazuje, że radary nie są już najbardziej efektywną formą radiolokacji w lotnictwie, a ich miejsce zaczynają zajmować systemy hiperboliczne. Niezwykle obiecująco, w przypadku dozorowania, zapowiadają się systemy, które w swoim działaniu wykorzystują technologię sensorową.
EN
The article presents one of the most popular surveillance systems in the world. The analysis shows that radars are no longer the most effective form of surveillance in aviation and they are slowly replaced by hyperbolic systems. Extremely promising, in surveillance, seems to be systems that utilize its action by sensor technology.
PL
Dozorowanie niezależne kooperatywne (Cooperative Independent Surveillance), w którym statki powietrzne wyposażone w transponder przekazują w odpowiedzi na zapytanie stacji naziemnej identyfikator samolotu oraz dane o pozycji i wysokości spełnia założenia planu zatwierdzonego przez ICAO w 1994 roku, przewidującego wdrożenie koncepcji systemów łączności, nawigacji oraz dozorowania w celu zarządzania ruchem lotniczym - CNS/ATM (Communication Navigation Surveillance / Air Traffic Management). Ten sposób funkcjonowania wykorzystują naziemne systemy multilateracji (MLAT), zwane też systemami pozycjonowania hiperbolicznego złożone z naziemnej stacji nadawczej, kilku znacznie oddalonych od siebie naziemnych stacji odbiorczych oraz z naziemnej stacji centralnej, w której wyliczana jest lokalizacja statku powietrznego. W artykule dokonano analizy systemu MLAT ze wspólnym wzorcem czasu CCS. Przedstawiono koncepcję wdrożenia tego systemu dla wybranego portu lotniczego, jako alternatywnego systemu, potencjalnie przewyższającego tradycyjny system MSSR mod S.
EN
The Cooperative Independent Surveillance, in which the aircraft equipped with a transponder transmit in response to a query identifier aircraft and data about the position and height to ground station, meets the plan approved by ICAO in 1994, providing for the implementation of concepts for Communication Navigation Surveillance / Air Traffic Management - CNS / ATM. This method of operation is used by ground-based multilateration systems (MLAT), also known as hyperbolic positioning systems, composed of round-based broadcasting station, a few widely spaced apart ground receiving stations and a central ground station, which computes the location of the aircraft. Object sends a signal that arrive to several receivers located in the area. In this article, widely presented MLAT - Common Clock System for the selected airport as a system potentially surpassing the traditional system of MSSR mod S.
4
Content available remote Wpływ europejskiego programu CASCADE na jakość dozorowania w ruchu lotniczym
PL
Europejski program wdrażania nowych technologii w zakresie dozorowania CASCADE został stworzony przez EUROCONTROL w 2004 roku do koordynacji implementacji początkowych aplikacji automatycznego dozorowania z rozgłaszaniem (ADS – B – Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) oraz systemu hiperbolicznego (WAM – Wide Area Multilateration) w Europie, np. w Czechach czy Tasmanii. Celem artykułu jest określenie wpływu takiego programu na rozwój infrastruktury, a co za tym idzie – na jakość dozorowania w ruchu lotniczym. Przedstawiono także regulacje prawne, które określają zakres funkcjonalności programu. Wykorzystano literaturę przedmiotu oraz normy i zarządzenia.
EN
European program for the implementation of new technologies in surveillance CASCADE has been developed by EUROCONTROL in 2004 to coordinate the implementation of the initial applications of automatic dependent surveillance - broadcast (ADS - B) and the hyperbolic system (WAM) in Europe. This article aims to determine the effect of such a program for infrastructure development, and as a result - the quality of the air traffic surveillance. Presented as well were some legal regulations, which define the functionality of the program. Literature of the subject, norms and regulations were used.
PL
Wzrost wielkości ruchu lotniczego w Polsce wymusza ciągłą modernizację systemów nawigacji, łączności i dozorowania. Warto zauważyć, że poza rozwojem infrastruktury – wdrażane są nowe technologie w każdej z tych dziedzin, to jest: w zakresie łączności – łącza danych, nawigacji – GNSS (Global NavigationSatellite System), dozorowania – automatyczne zależne dozorowanie (ADS). Przy tym, uwzględnia się realizację ogólnoeuropejskich programów zarządzania ruchem lotniczym, w tym programów wykonawczych do Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES) – np. SESAR (SingleEuropeanSky ATM Research). Celem artykułu jest przedstawienie analizy zakresu wykorzystania systemu automatycznego dozorowania na wybranym obszarze w Polsce. Do realizacji celu wykorzystano próbkę przeprowadzonych pomiarów własnych. Analiza ta miałaby być przesłanką do rozważań nad zastosowaniem takiego systemu jako wspomagania służb kontroli ruchu lotniczego w dozorowaniu. Koncepcja mogłaby być alternatywą do tradycyjnego nadzoru radarowego. Do przygotowania pracy wykorzystano literaturę przedmiotu oraz dostępne publikacje EUROCONTROL.
EN
The increase of air traffic volume in Poland forces the continuous modernization of navigation, communication and surveillance systems. It is worth noting that except for infrastructure development - new technologies are implemented in each of these areas, namely: communication - data link, navigation - GNSS (Global NavigationSatellite System), surveillance - automatic dependent surveillance (ADS). At the same time, it is taken into account the implementation of European air traffic management programs, including programs for the Single European Sky (SES) - such as SESAR (SingleEuropeanSky ATM Research). This article presents the analysis of the possible use of automatic surveillance system as a third layer of radar coverage in the north – eastern Poland. This concept would be an alternative to the use of traditional radar coverage. For the preparation of this paper the literature and publications at EUROCONTROL were used.
6
PL
W artykule podjęto próbę uporządkowania niektórych pojęć spotykanych w praktyce eksploatacyjnej i diagnostycznej. Główną uwagę skupiono na pojęciach: stan techniczny, stan funkcjonalny, diagnozowanie stanu technicznego, diagnozowanie stanu funkcjonalnego, niepewność diagnozy. Omówiono różnice między diagnozowaniem sondującym a dozorowaniem stanu. Sformułowano wymagania odnośnie do struktury obiektu eksploatacji (np. systemu antropotechnicznego) oraz procedur diagnozowania i dozorowania w aspekcie zdatności zadaniowej systemu eksploatacji.
EN
In the article, an attempt was made to arrange concepts found during exploitive and diagnostic practice. The article focused on the following: the technical state, the functional state, the troubleshooting of the technical state, the troubleshooting of the functional state, and the uncertainty of the diagnosis. The differences between troubleshooting and supervising of the state of an object were discussed. The requirements in relation to the structures of the object of exploitations (e.g. of the human engineering system) and procedures of the troubleshooting and supervising in the aspect of the assignment applicability of the system of the exploitation were formulated.
7
Content available Niepewność w procesach diagnozowania i dozorowania
PL
W procesie użytkowania obiektu występują co najmniej dwa rodzaje zakłóceń: oddziaływania zakłócające proces wytwarzania efektu użytkowego i oddziaływania zakłócające proces diagnozowania. Oddziaływania zakłócające proces wytwarzania efektu wywołują niestabilność właściwości użytkowych obiektu i obniżają jego efektywność użytkową. Oddziaływania zakłócające proces diagnozowania obniżają niezawodność diagnoz. W referacie rozpatruje się formy diagnozowania pozwalające utrzymywać wymaganą niezawodność diagnoz mimo wysokiego poziomu zakłóceń wywołujących znaczną niepewność symptomów stanu obiektu.
EN
At least two kind of disturbances take a stand in process of use of object interactions disturb in process fabricate effect utilitarian and interactions disturbing process diagnose. Interactions which disturb process of produce effect creates instability of properties of utilitarian effect. Interactions which disturb diagnosis process lower reliability of diagnosis. Forms of diagnosing which keep required reliability diagnosis in split of high level of disturbance which creates uncertainty symptom state object has been presented in this paper.
PL
Przedmiotem rozważań zawartych w artykule jest przykład implementacji odpornej na zakłócenia sygnału diagnostycznego metody diagnostyczno-terapeutycznej opartej na progowych układach pomiarowych do układu, w którym realizuje się przesył komunikatów w systemie dwóch stacji diagnostycznych: lokalnej i odległej połączonych przy pomocy sieci komputerowej.
EN
An example of an implementation of diagnostic-therapeutic method (disturbance-proof of diagnosing signal) based on thresholded measuring systems in a system with messages transmission is presented. System consists of a local diagnostic station and remote one, which are connected by computer network.
9
PL
W artykule rozważa się zagadnienie niezawodności diagnoz formułowanych w procesie dozorowania obiektu narażonego na znaczne zakłócenia zarówno sygnałów funkcjonalnych, jak i diagnostycznych. omawia się dozorowanie sekwencyjne dwukanałowe w przypadku znacznej niepewności symptomów ( a tym samym i syndromów) stanu obiektu. Charakteryzuje się metodę syntezy diagnoz końcowych w oparciu o odpowiednią liczbę zrealizowanych sesji diagnostycznych kończących się diagnozami chwilowymi.
EN
The article describes the problem of reliability diagnoses in object supervision process with disturbances in functional and diagnostic signals. Two-channel sequential supervision with uncertainty symptoms (and syndromes) of object state is presented. The method of synthesis final diagnoses on the basis of suitable number of accomplished diagnostic sesions with momentary diagnoses is characterized.
10
PL
W artykule rozważa się zagadnienie niezawodności diagnoz formułowanych w procesie dozorowania obiektu narażonego na znaczne zakłócenia zarówno sygnałów funkcjonalnych, jak i diagnostycznych. omawia się dozorowanie sekwencyjne jednokanałowe w przypadku znacznej niepewności symptomów ( a tym samym i syndromów) stanu obiektu. Charakteryzuje się metodę syntezy diagnoz końcowych w oparciu o odpowiednią liczbę zrealizowanych sesji diagnostycznych kończących się diagnozami chwilowymi.
EN
The article describes the problem of reliability diagnoses in object supervision process with disturbances in functional and diagnostic signals. One-channel sequential supervision with uncertainty symptoms (and syndromes) of object state is presented. The method of synthesis final diagnoses on the basis of suitable number of accomplished diagnostic sesions with momentary diagnoses is characterized.
11
Content available remote Nadmiarowość dynamicznie sterowana.
PL
Podczas użytkowania systemów technicznych zawsze występują procesy destrukcyjne, przebiegające wolniej lub szybciej. Proces destrukcyjny można podzielić na trzy stadia: aktywizacja czynników uszkodzeniowych, proces uszkodzeniowy, proces awaryjny. Czynniki uszkodzeniowe inicjują proces uszkodzeniowy. Proces ten doprowadza do uszkodzenia i do stanu niezdatności, w którym ustaje realizacja funkcji systemu. Jeśli stan niezdatności jest stanem niestabilnym, to następuje dalszy rozwój destrukcji, czyli proces awaryjny. Doprowadza on do rozległego zniszczenia systemu, czyli do stanu awarii oraz często do zniszczenia efektu wytworzonego przed uszkodzeniem. Procesem odwrotnym do procesu destrukcyjnego jest proces przeciwdestrukcyjny. Proces ten dzieli się na trzy stadia: - stadium osłonowe, w którym następuje deaktywacja czynników inicjujących; zapobiega to rozpoczęciu procesu uszkodzeniowego; - stadium interwencyjne, w którym następuje przerwanie procesu uszkodzeniowego; zapobiega to powstawaniu uszkodzenia; - stadium przeciwawaryjne, w którym następuje przerwanie procesu awaryjnego; zapobiega to awarii. Proces przeciwdestrukcyjny realizowany jest przez system przeciwdestrukcyjny, zawierający trzy odpowiednie moduły: moduł osłonowy, moduł interwencyjny, moduł przeciwawaryjny. Każdy z tych modułów charakteryzuje się pewną, uogólnioną wielkością, określającą ich zdolność przeciwdestrukcyjną. Wielkość tę nazwiemy potencjałem przeciwdestrukcyjnym odpowiednio: osłonowym, interwencyjnym i przeciwawaryjnym. Proces destrukcyjny również charakteryzują pewne wielkości, które można nazwać destrukcyjnym potencjałem inicjującym, uszkodzeniowym i awaryjnym. Przykładem potencjału destrukcyjnego może być niszcząca energia kinetyczna rozpędzonego samochodu. Przykładem potencjału przeciwdestrukcyjnego może być praca, którą może wykonywać układ hamulcowy samochodu przed uderzeniem w przeszkodę. W ogólnym przypadku, działanie systemu przeciwdestrukcyjnego jest skuteczne, jeśli potencjał przeciwdestrukcyjny jest większy od potencjału destrukcyjnego. Ta różnica stanowi uogólniony nadmiar potencjału przeciwdestrukcyjnego. Nowoczesne, elektroniczne systemy zawierające szybkie procesory oraz szybkie układy pomiarowe i wykonawcze, pozwalają na: - wczesne wykrywanie czynników inicjujących, procesów uszkodzeniowych oraz awaryjnych we wczesnej fazie ich rozwoju. czyli dozorowanie; - szybkie uruchamianie zasobów przeciwdestrukcyjnych i skierowanie ich na ogniska destrukcji. Pozwala to na dynamiczne utrzymanie nadmiaru potencjału i wskutek tego na utrzymanie zdatności. Wynikiem tego może być podniesienie wskaźników niezawodnościowych. W artykule przedstawiono rozwinięcie tych tez oraz zilustrowano problem przykładami praktycznymi.
EN
At use of technical systems always step out destructive processes, taking place (running) solver or more quickly. Destructive process one can divide in three levels: activation of damage factors, damage process, breakdown damage. Damage factors initialize a damage process. This process leads to damages and to state of unfitness, in which system function realization stops. If state of unfitness is an unstable state, then further destruction development follows, that is to say a breakdown process. This leads then to extensive system destructions that are to say, to state of damage and to effect destructions, which were produced by the system before damage. An inverse process to destructive process is an anti-destructive process. This process splits into three levels: - protection level, in which devising factors deactivation follows; damage process is beginning; - intervention level, in which the damage process break follows, this prevents damage arise; - anti break-down level, in which the interruption of damage breakdown process follows; this prevents a breakdown. The anti-destructive process is realized by the anti-destructive system, containing three, suitable modules: protection module, intervention module, and anti-breakdown module. Every from these modules characterizes certain, generalized magnitude, qualifying their anti-destructive ability. This magnitude we will call as anti-destructive potential, properly: protection, intervention and anti-break-down. Destructive process also characterizes certain magnitudes, which one call with destructive potential initializing, damaging and breaking-down. Example of destructive potential can perhaps be the destructive kinetic energy dispersed by a brought up to speed car. Example of anti-destructive potential can perhaps be the work, which can execute a car brake arrangement - before the knock in hindrance. In general chance, system acvtivity is efficient, if anti-destructive potential is greater then the destructive potential. This difference determines a generalized anti-destructive potential redundancy. Modern, electronic systems containing quick processors and quick measuring and executive arrangements, permit on: - early damage factors, damage processes and break-down damage detecting, that is to say, permit multilevel supervising; quick anti-destructive supplies starting and directing them on destruction fireplaces. Permits then an anti-destructive potential redundancy dynamic maintenance and in consequence of this on fitness maintenance. Result of this can be the ability coefficients elevation. In this article one represents these arguments development at one illustrated this problem with practical examples.
12
EN
The dynamic development of aviation caused fundamental transformation in present techniques and technologies in navigation. Already since 1995, GSP receivers have been introduced to the aircraft navigation systems, to be used as supplemented classical navigation aids. However, NATO Headquarters (STANAG 4550) require to use the majority of satellite radio navigation equipment between 2005 and 2007. The present air navigation system equipment has to be replaced as the satellite technique will form essential aid for air - navigation, enabling RNAV exercise flights. Along with Word trends as well as requirements of international aviation organizations, every aircraft should be equipped with a satellite receiver set. Also the dependent supervision equipment - ADS (Automatic Dependent Surveillance) depends on satellite technology. This kind of information is received through COMSAT and sent to the proper operator.s air traffic control centre. In turn, mainly in Sweden and In Germany airborne tests are performed with the use of DGPS technique, on one of the modules of an automatic unit of ADS - B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast), which is the derivative of ADS. The GPS deck receiver set is to be used as basic source of information about time in this unit. ADS - B network was created and tested in Northern Europe within the framework of the NEAN (Northern European ADS -B Network) project. The countries received the ADS - B network with enthusiasm, so in near future this navigation radars will replace traditionally used ones in air traffic control. An essential unit in the new system becomes the satellite technology and, in particular, GNSS (Global Navigation Satellite System) which begins to be used. There is a need for an entirely new approach to the issues connected with air traffic management, with the aim to solve the problems connected with expansion of the traffic capacity of airports and air routes as well as the existing and prospective European ATM systems. Therefore a document .Air Traffic Management Strategy for Years 2000 + was worked out, the aim of which is to create a uniform aerospace for Europe. Presented strategy also delivers precise guidelines and presents effective centers, thanks to which it is possible to cope with all current problems and to effectively face the challenges in front of the European ATM in 21st century. Then, on the basis of .Air Traffic Management Strategy for Years 2000 + regional undertakings began to be realized. For European countries the programme of CNS /ATM standardization and harmonization of actions carries the name .European Convergence and Implementation Plan 2004-2008. Based on this document, every country is obliged to study and to realize the state programme of CNS /ATM standardization and harmonization of actions named .Local Convergence and Implementation Plan.. Poland also participates in this programme and gradually fulfills its commitments or corrects approved undertakings. Recently, problems connected with GNSS (Global Navigation Satellite System) have been treated as a priority and they are contained in .Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation. In the accepted international solutions it was assumed that the introduction of global ATM/CNS system should widely take into account present techniques and technologies and, at the same time its panel and module construction will make it possible to modernize the systems in the future. It is envisages that target functioning of the ATM/CNS system will be based on the following component units: GNSS, ASDLS, GEO, VDL, FMS, SSR, PSR, MCC, METEO, Mod S, GES, MLS, LAAS, WAAS, EGNOS, GALILEO, ATN, RMS, SMGCS, ACC. Modernisation also began in our country with the aim to create basis of the Polish ATM/CNS system, in which the network of permanent air-stations RTK DGPS will play a key role. The concept of DGPS system was worked out for the needs of aviation based on normative documents. The uniform global system of coordinates and world UTC time system are additional advantages, which make it possible for of armed forces in different states to take common actions and to carry out peaceful missions, to ensure safety in the communication routes and to serve many other purposes. The proposed RTK DGPS air-system realizes the C3I arrangement (Command, Control, Communications, Intelligence). It is necessary to emphasize that the C3I arrangement in the Polish system refers to set of functions concerning gathering, processing and dissemination of information, indispensable for functioning of aviation. Hence, it is required that the Polish RTK DGPS system consists of different types of interlinked steady and mobile operating centers (CKM - ASOC). The general structural pattern of the Polish air-network of permanent reference stations is presented in the paper. We are preparing an experiment connected with an approach to landing in Warszawa - Okęcie airport based on the Józefosław permanent station.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.