Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oparzenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Obrazowanie termiczne w ocenie oparzeń
PL
W ostatnich latach nastąpił ogromny rozwój w zastosowaniu termowizji w medycynie. Wizualizacja rozkładu temperatury ludzkiego ciała stanowi bardzo cenne informacje diagnostyczne, odzwierciedlając istotne procesy metaboliczne zachodzące w organizmie. W związku z powyższym, wszystkie odstępstwa od typowej wartości temperatury badanego fragmentu ciała mogą świadczyć o nieprawidłowości w fizjologii organizmu. Niniejsza praca prezentuje pierwsze doświadczenia naszej grupy badawczej w pokazaniu znaczenia nieinwazyjnej techniki obrazowania ciała człowieka, która może być przydatna w diagnostyce oparzeń. Mając na celu szybkie, bezbolesne oraz łatwo dostępne diagnozowanie ran oparzeniowych, termowizja może stanowić pomocnicze urządzenie do automatycznego wyznaczania obszarów wymagających leczenia chirurgicznego oraz wyodrębnienia obszarów nadających się do leczenia zachowawczego. Grupę badawczą stanowiło 25 pacjentów zakwalifikowanych w zakresie stopnia IIa, IIb oraz III. Badania zostały przeprowadzone we współpracy z Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich pod opieką lekarzy zespołu chirurgicznego. Wstępna analiza termograficzna obszarów zainteresowania wskazuje na różnice w wartościach średnich temperatur pomiędzy obszarami objętymi oparzeniem a obszarami sąsiadującymi.
EN
There was dynamic increase in use of thermal imaging in medicine during last two decades. Visualization of body surface thermal map brings some important diagnostic information about metabolically activity of the inner tissue and the differences in observed body temperature in comparison with normal body temperature range may suggest disease process occurring. Presented studies are the first step of our research group in the thermal imaging of skin burns. It seems that non-invasive, fast and simply in use thermovision may bring some important and useful information in evaluation of skin burns. The study included 25 patients suffered from skin burns in IIa, IIb and III stage. The study was carried out at Burn Treatment Center memorial Dr Stanislaw Sakiel in Siemianowice Śląskie. Preliminary analysis showed some differences in mean temperature characterized areas in II and III burn stage.
EN
The aim of this paper was to evaluate which method of acellularization and sterilization is optimal, in the meaning of which processes have the least impact on the deterioration of mechanical properties of porcine tissues used for xenogeneic applications. Methods: The static tensile probe was conducted for 80 skin specimens obtained from transgenic swine, which are used as a wound dressing for skin recipient. Obtained data were subsequently analyzed with the use of statistical methods. Results: It was found that Young’s modulus for the samples after the sterilization process for the dispase substance and the mixed method (SDS + trypsin) were statistically significantly changed. In the case of dispase, Young’s modulus value before the sterilization process was 12.4 MPa and after the value increased to 28.0 MPa. For the mixed method (SDS + trypsin) before the sterilization process Young’s modulus value was 5.6 MPa and after it was increased to 6.3 MPa. The mixed method (SDS + trypsin) had the slightest effect on changing the mechanical properties of the samples before and after the sterilization process. Conclusions: It was confirmed that different methods of acellularization and the process of sterilization have an influence on the change of mechanical properties of the skin of transgenic swine. In the authors’ opinion, the mixed method (SDS + trypsin) should be recommended as the best one for the preparation of transgenic porcine dermal dressings because it ensures a smaller probability of dressing’s damage during a surgical procedure.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zestawów komponentów ubrań specjalnych na innowacyjnym stanowisku do badania materiałów ochron osobistych będących w kontakcie z ciałami o podwyższonej temperaturze, powstałym w trakcie realizacji projektu innoos. Autorzy przebadali 120 próbek materiałów ubrań strażackich pod kątem skuteczności ochrony przed oparzeniem ii stopnia. Wykorzystano kryterium oparte o całkę Henriquesa oraz zaproponowane przez wykonawców kryterium chti. Uzyskane wyniki podkreślają wagę kwestii doprecyzowania norm wykorzystywanych do oceny jakości specjalnych ubrań strażackich w Polsce.
EN
The paper presents the results of investigation of sets of protective clothing components sets, performed on innovative stand for testing personal protective materials being in contact with bodies at elevated temperature, that was built during the innoos project. The authors examined 120 samples of firefighting clothing materials, regarding their effectiveness in protection against second degree burn injuries. A criterion based on the Henriques integral and chti criterion proposed by authors was used. The results emphasize the importance of clarification of the standards for the evaluation of the quality of protective clothing for firefighters in Poland.
PL
Oparzenie jest chorobą, której skutki obejmują oprócz powłok ciała (rana oparzeniowa) powstanie zmian ogólnoustrojowych (choroba oparzeniowa). Ciężkość oparzenia zależy od powierzchni i głębokości oparzenia. W przypadku udzielania pomocy poszkodowanemu oparzonemu należy zwrócić uwagę na okoliczności i objawy wskazujące na możliwość oparzenia górnych dróg oddechowych (jeżeli pojawią się objawy obrzęku dróg oddechowych, szybko może dojść do niedrożności dróg oddechowych). Objawami obrzęku górnych dróg oddechowych mogą być: chrypka (wczesny objaw narastającego obrzęku w drogach oddechowych – zapytaj poszkodowanego, czy chrypka pojawiła się teraz) oraz stridor (świszczący oddech, wskazuje na ciężki obrzęk dróg oddechowych, który może doprowadzić do niewydolności oddechowej i jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia). U poszkodowanego w przypadku rozległych oparzeń mogą wystąpić objawy wstrząsu hipowolemicznego. Należy pamiętać, że w przypadku porażenia prądem elektrycznym istnieje ryzyko zatrzymania krążenia, dlatego każdy poszkodowany porażony prądem elektrycznym powinien trafić do szpitala. W wyniku inhalacji (wdychania) dymu powstałego podczas pożaru dochodzi do uszkodzenia układu oddechowego. Towarzyszy temu: inhalacja tlenku węgla i innych gazów powstałych w procesie spalania, uszkodzenie górnych dróg oddechowych z następowym obrzękiem, uszkodzenie dolnych dróg oddechowych. Do dróg oddechowych dostają się substancje chemiczne powodujące uszkodzenie płuc oraz narządów wewnętrznych. Tonięcie to proces skutkujący pierwotnie zatrzymaniem oddechu spowodowanym podtopieniem lub zanurzeniem w cieczy. Pierwszym i najważniejszym celem udzielania pomocy poszkodowanemu po epizodzie tonięcia jest zmniejszenie niedotlenienia. Natychmiastowe podjęcie i prawidłowe prowadzenie tlenoterapii czynnej lub biernej zwiększa przeżywalność. Dlatego czynność te należy rozpocząć tak szybko, jak to możliwe (można je rozpocząć, gdy poszkodowany znajduje się w płytkiej wodzie, jeżeli bezpieczeństwo ratownika nie jest zagrożone). Wychłodzenie to wyziębienie całego organizmu doprowadzające do zmniejszenia temperatury poniżej normalnych wartości (36,5°C – 37,5°C).
PL
Artykuł traktuje o problematyce związanej z wykorzystaniem ognia do dokonania czynów przestępnych i ich maskowania, ustaleniem przyczyn wystąpienia poparzeń na ciele zwłok ludzkich, rodzaju śmierci gwałtownej, tożsamości ofiary i potencjalnego sprawcy tego czynu. Wszelkie działania w trakcie zabezpieczenia terenu, oględzin miejsca zdarzenia, z obecnymi tam zwłokami, powinny być tak ukierunkowane, żeby później jak najbardziej efektywnie można było wykorzystać ujawnione i pobrane dowody, stworzyć wersję kryminalistyczną i wyjaśnić wszystkie okoliczności danej sprawy. Problemy z fachowością i rzetelnością ekip pracujących na poszczególnych etapach postępowania związanego z pożarem (nie tylko zresztą) ciągle się przewijają w doniesieniach literaturowych, opisujących przypadki z praktyki kryminalistycznej. Nieustannie są więc aktualne, bo z jednej strony - nie do wszystkich dociera fakt konieczności solidnego przeprowadzenia czynności oględzinowych na miejscu zdarzenia, z drugiej zaś strony - brak przepływu informacji na dalszych etapach poznawczych sprawia, że skutkuje to negatywnie na przebieg całego procesu. Na przykład często biegli z zakresu medycy sądowej, mający przeprowadzić sekcję, nie mają żadnych informacji na temat sposobu ujawnienia i zmian stwierdzanych na ciele zwłok, podczas oględzin miejsca zdarzenia. Autopsja najczęściej prowadzona jest kilka dni po śmierci osoby, dlatego skutkuje to w ten sposób, że część istotnych informacji (w tym wypadku o zmianach termicznych z pęcherzami oparzelinowymi, przy pojawianiu się pęcherzy gnilnych - pochodzących od bakterii z otoczenia denata) nie jest przez nich w ogóle "odczytywana". Dotyczy to również biegłych z innych dziedzin, którzy nie mając przekazanej wiedzy na temat specyfiki powstania i cech charakterystycznych pożaru, lokalizacji i rozmieszczenia względem siebie śladów i/lub dowodów rzeczowych, oddziaływania czynników środowiskowych etc., nie są w stanie wyjaśnić pewnych okoliczności, a tym bardziej odnieść się do motywu, jakim kierował się sprawca (-cy). Do podjętej problematyki z pożarnictwa dołączono kazus, wydaną na ten temat opinię biegłego, dwa zdjęcia i ich analizę. Ma to na celu "zasianie wątpliwości" co do sprawcy czynu. Przyjęto bowiem, że był nim sam denat. Rzeczywiście, na ujawnionych zwłokach występują rozległe ślady oparzeń, ale jednoznacznie nie ma podstaw twierdzić, że mamy do czynienia z samobójstwem, a nie z zabójstwem. Przyczyną zaistniałego stanu rzeczy było nie tylko działanie wysokich temperatur na ciało ofiary, z różnym stopniem nasilenia, ale również czas, jaki upłynął od momentu zdarzenia do ujawnienia zwłok, warunki atmosferyczne i środowiskowe panujące w terenie oraz brak dostatecznej wiedzy na temat sposobu prowadzenia procesu wykrywczego i zgromadzonego w sprawie materiału.
EN
This paper discusses the issues related to the use of fire in committing criminal acts and their masking, finding the causes of burns on the body of human corpse, the type of violent death, the identity of the potential victim and the potential perpetrator. Any and all actions while sealing off the scene, inspecting it, including the human corpse as found there should be so targeted that, thereafter, disclosed and collected traces could be used as effectively as possible, to create a forensic concept and to explain all circumstances of the case in question. In the fire-related issues a casus, an expert's advice, two pictures and their analysis were incorporated. The aim was to "arouse doubt" as regarded the perpetrator. For it was assumed, that he was the deceased himself. Indeed, on the corpse found, extensive traces of burns were discovered, but clearly there was no basis whatsoever to say that we were dealing with suicide, not murder. The reason of the given status quo was not only the effects of high temperatures on the victim's body, with varying degrees of severity, but also the time elapsed between the incident and the discovery of the corpse, weather and environmental conditions which prevailed in the area and the lack of sufficient knowledge on both the discovering process and the evidence collected in the matter.
EN
A thermal wave skin model incorporating surface heat flux from a skin simulant sensor is developed to characterize the thermal performance of heat resistant fabrics covering the skin simulant sensor. Comparisons of time to 2nd-degree skin burn and temperature elevation of skin beneath a layer of fabric between the Pennes’ equation and the newly developed thermal wave skin model are performed in this research. Results of tolerance time from the Stoll criterion method are also compared with those from 2 skin models in a thermal protective performance calorimeter. It is concluded that the thermal properties of heat resistant fabrics can be characterized more precisely than previously.
EN
The numerical analysis of thermal processes proceeding in the skin tissue due to external heat flux is presented. Heat transfer in the skin tissue was assumed to be transient and one-dimensional. Thermo-physical parameters of successive skin layers are different, at the same time in subdomains of dermis and subcutaneous region the internal heating resulting from blood perfusion and metabolism is taken into account. The degree of the skin burn can be predicted on the basis of the so-called Henriques integrals. The paper deals with the sensitivity analysis of these integrals with respect to the thermophysical parameters. In numerical computations, the boundary element method has been used. In the final part of the paper, the results of computations are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.