Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza mikrobiologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badanie jakości wody opiera się na jej analizie mikrobiologicznej pod kątem organizmów wskaźnikowych, czyli takich, które świadczą o konkretnym poziomie zanieczyszczenia. Jednym z głównych tego typu wskaźników jest Escherichia coli.
EN
In this paper, microbiological and chemical analysis were carried out in the case of bamboo textile materials and leathers modified by bamboo extract at the tanning stage. Microbiological resistance was examined for some fungi, i.e.: Aspergillus niger, Trichophyton mentagrophytes and Candida albicans and some bacteria strains: Escherichia coli, Salmonella enteritidis and Pseudomonas aeruginosa. In parallel, a safety analysis was conducted through the determination of heavy metals, certain aromatic amines and dimethyl fumarate. The main goal of the above-mentioned research was a comprehensive examination of materials which will be used as footwear components i.e.: linings, uppers and insoles. These issues are very important from the footwear manufacture point of view because of the opportunity to find new solutions in the field of hygienic and healthy materials which can be applied as footwear elements. The anti-microbial and anti-fungal resistance of materials are features important for the reduction of the probability of dermatosis. For this reason, they should be taken into account when the improvement of hygienic properties is pursued.
PL
W ramach prac przeprowadzono analizy mikrobiologiczne skórzanych i tekstylnych materiałów, w których w procesie produkcji zastosowano włókna oraz ekstrakt bambusa. Dokonano oceny odporności wybranych materiałów, przeznaczonych na asortyment obuwniczy, na działanie mikrogrzybów tj. Aspergillus niger, Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans oraz określono ich aktywność antybakteryjną względem szczepów Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Pseudomonas aeruginosa. Równoległym kierunkiem badań było określenie aspektu bezpieczeństwa stosowania poprzez oznaczenie zawartości metali ciężkich, amin aromatycznych i fumaranu dimetylu. Celem przedstawionych badań była kompleksowa diagnostyka możliwości zastosowania tekstyliów na bazie włókien bambusowych i skór modyfikowanych roztworem ekstraktu z bambusa w roli materiałów obuwniczych takich, jak: cholewki, wyściółki, podszewki oraz wkładki. Tematyka ta została podjęta ze względu na potrzebę ciągłego poszukiwania przez producentów możliwości poprawy właściwości higienicznych materiałów obuwniczych. Uzyskanie efektu bakterio – i grzybostatycznego jest jedną z istotnych funkcji tych materiałów, co z kolei prowadzi do redukcji prawdopodobieństwa występowania schorzeń dermatologicznych stóp. Aspekt ten jest jednym z najważniejszych, który należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu obuwia o zoptymalizowanych właściwościach higienicznych.
PL
Powodem zanieczyszczenia suplementów diety i leków może być często sam proces wytwarzania, ponieważ temperatura i wilgotność panująca na pewnych etapach wytwarzania sprzyjają rozwojowi drobnoustrojów.
PL
Celem pracy była ocena stanu sanitarnego piasku z piaskownic zlokalizowanych zarówno na publicznych placach zabaw dla dzieci jak i na terenie placówek przedszkolnych w Warszawie. Przebadanych zostało 9 obiektów. Wybrane piaskownice różniły się między innymi dostępnością dla zwierząt, obecnością lub brakiem osłon i zadaszenia oraz stopniem nasłonecznienia. Zakres badań obejmował oszacowanie liczebności bakterii psychrofilnych i mezofilnych, potencjalnie chorobotwórczych gronkowców mannitolododatnich oraz wskaźników zanieczyszczenia pod względem sanitarnym - bakterii grupy coli typu kałowego i Enterococcus faecalis (paciorkowce kałowe). Przeprowadzone badania wykazały obecność nie tylko licznych bakterii psychrofilnych (10/4-10/8 jtk/g s.m.) ale również mezolnych (10/5-10/6 jtk/g s.m.) w tym gronkowców mannitolododatnich (10/2-10/5 jtk/g s.m.), zwłaszcza w tych obiektach, gdzie nie została dokonana wymiana piasku po zimie. W większości próbek stwierdzono bakterie kałowe wskazujące na zanieczyszczenie piasku odchodami zwierząt. Wilgotność piasku wynosiła od 0,2 do 10,53%.
EN
The aim of the research work was to assess sanitary conditions of sandboxes on public playgrounds as well as located at kindergartens in Warsaw. Samples were collected from 9 objects. Chosen sandboxes differed among others in the availability for the animals, the presence or absence of covers, roofing, access to sunlight and frequency of sand replacement. The range of the research work was as follows: total number of mesophilic and psychrophilic bacteria, mannitol-positive staphylococci and fecal indicator bacteria - Escherichia coli and Enterococcus faecalis (fecal streptococci). The number of bacteria was estimated with application of culture-based method. Also sand humidity was determined. Microbiological analysis revealed high level of bacterial contamination. The number of psychrophilic bacteria ranged between 10/4-10/8 cfu/g dry weight of sand, mesophilic 10/5-10/6 cfu/g dry weight and mannitol-positive staphylococci 10/2-10/5 cfu/g dry weight. Sand humidity ranged from 0,2 to 10,53%. Fecal bacteria were present in six of the nine objects. High level of bacterial contamination was found especially on kindergarten playgrounds where sand was not replaced by the fresh one at the start of the new season and the number of kids playing in the sand was high. The best quality of the sand was found in the sandbox where sand was replaced twice a summer season and provided with a covering.
EN
The paper presents the results of a multi-stage ultrafiltration process of industrial waste brines with the use of a pilot plant and commercial ceramic membranes. The purpose of the study was to analyse the applicability of ultrafiltration and membranes of various cut-off for the treatment of waste brines and fractionation of proteins contained therein. Research on the membrane process was performed under constant conditions: transmembrane pressure TMP = 0.2 MPa, velocity of a saline over the surface of the membrane CFV = 6 m/s, the temperature T = 25°C using ceramic membranes with a cut-off of 300, 150 and 50 kDa. In tests run in the semi-open ultrafiltration system (continuous discharge of a permeate and retentate recirculation) there were analysed the concentration of protein in permeate and retentate, as well as the recovery of the permeate QP. Results of microbiological tests on used brines and permeates after ultrafiltration process performed by an independent testing laboratory are also presented.
PL
Przedstawiono wyniki badań wieloetapowego procesu ultrafiltracji zużytych solanek przemysłowych z zastosowaniem instalacji pilotowej oraz komercyjnych membran ceramicznych. Celem badań była analiza możliwości zastosowania ultrafiltracji i membran o różnym cut-off do oczyszczania zużytych solanek i frakcjonowania protein w nich zawartych. Badania procesu membranowego wykonano w stałych warunkach: ciśnienie transmembranowe TMP = 0,2 MPa, prędkość solanki nad powierzchnią membrany CFV = 6 m/s, temperatura T = 25ºC z zastosowaniem membran ceramicznych o cut-off 300, 150 i 50 kDa. W testach ultrafiltracyjnych realizowanych w systemie półotwartym (ciągłe odprowadzanie permeatu i zawracanie retentatu) analizowano zawartość protein w permeatach i retentatach oraz stopień odzysku permeatu Qp. Przedstawiono również wyniki badań mikrobiologicznych zużytych i oczyszczonych solanek wykonane przez dwa niezależne laboratoria.
PL
Wstęp i cel: Celem pracy jest analiza stopnia adhezji mikroorganizmów do powierzchni implantów protetycznych, w zależności zastosowania lub braku obróbki modyfikującej powierzchnie implantu. Warstwa wierzchnia wszczepu tytanowego została zmodyfikowana poprzez implantację jonów srebra, dawką jonów 1016 jon/cm2 i energii implantacji 15 keV. Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone na ośmiu wybranych gatunkach mikroorganizmów testowych należących do spektrum zarazków. Badaniu zostały poddane implanty stomatologiczne opracowane w systemie SPI®, który powstał na podstawie systemu HaTi Ladormana. Wyniki: Zastosowanie obróbki modyfikującej powierzchnie implantów tytanowych, poprzez implantację jonów w strukturę zewnętrzną może być jednym z czynników ograniczających reakcje zapalne wokół wprowadzanych wszczepów. Wniosek: Przeprowadzone badania mikrobiologiczne szczepów bakteryjnych, wykazały zwiększoną ilość szczepów na niezmodyfikowanej powierzchni tytanowego implantu w porównaniu z powierzchnią zmodyfikowaną jonami srebra, wpływając na ograniczenie reakcji zapalnych wokół wprowadzonego wszczepu.
EN
Introduction and aim: The purpose of this study was to determine the degree of adhesion of microorganisms to the surface of prosthetic implants, depending on the environment in which the implant is used and surface prep techniques used to prepare the implant. The outer layer of the titanium implant has been treated to a silver ion implantation process at 1016 ions/cm2 at a implantation energy level of 15 keV. Material and methods: The tests were performed using eight different strains of microorganisms. Tests were carried out on eight selected species of micro-organisms belonging to the spectrum of test germs. Study were subjected to dental implants developed in the SPI ® System, which is based on the system Hati Ladormana Results: The use of surface modifying treatment of titanium implants, ion implantation through the outer structure may be one of the factors limiting inflammatory reactions around the implant. Conclusion: The results of the microbiological tests have indicated that the unmodified surface of the titanium implants were more prone to microbial adhesion when compared to the silver Ion implanted implant surface.
EN
A new strategy of enrichment of polyphosphate accumulating organisms (PAO) and denitrifying polyphosphate accumulating organisms (DPAO) at low temperature ranging from 8 °C to 11 °C was demonstrated through two lab-scale reactors operated in sequential anaerobic-aerobic (AO) or anaerobic-anoxic (AA) conditions. It was found that the AO reactor is able to achieve a good phosphorus removal performance after 40 days of operation, while a similar stable phosphorus removal can be obtained in the AA reactor after 80 days. This result suggests that the enrichment of PAO was easier than that of DP AO at low temperature. Through switching batch tests, when DPAO is exposed to aerobic conditions, it can immediately exhibit a good phosphorus removal similar to that under anoxic conditions, while PAO can only present poor phosphorus removal when exposed to anoxic conditions, suggesting that two different types of Accumulibacter were enriched both in AA and AO reactors. Microbial analysis with fluorescence in situ hybridization (FISH) and DAPI (4',6-diamidino-2 -phenylindole) staining revealed that Accumulibacter was dominant both in the two reactors, accounting for 61.6% and 79.3% of all bacteria in AA and AO reactors, respectively. Although the different amount of Accumulibacter was enriched in the two reactors, the similar microbial morphologies were observed by using scanning electron micrograph (SEM), both presenting long-rod morphology. This kind of Accumulibacter may display affinities for sodium acetate used as the carbon sources here. This strategy proposed in this study was shown to be effective in achieving a very high enrichment of Accumulibacter at low temperature by linking chemical analysis with microbial observation.
PL
Dynamiczny rozwój badań z zakresu biologii molekularnej powoduje wzrost zainteresowania technikami molekularnymi w zakresie badań mikrobiologicznych. W artykule omówiono zalety i ograniczenia wynikające ze stosowania metod biologii molekularnej w mikrobiologii żywności. Dokonano selektywnego przeglądu technik o potencjalnym zastosowaniu w mikrobiologii żywności. Molekularne metody oznaczania i identyfikacji drobnoustrojów mogą przyczyniać się do poprawy jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności, dostarczając wiele informacji na temat dynamicznej, fizjologicznej heterogenności populacji drobnoustrojów.
EN
The dynamic development of research involving molecular biology techniques triggers the interest in molecular approaches in the field of microbiology research. The article discusses the advantages and limitations of the use of molecular biology methods in food microbiology. The potential use of molecular techniques in food microbiology was selectively described. Molecular methods for the determination and identification of microorganisms can contribute to improving the quality and microbiological safety of food, providing reliable information on the dynamic, physiological heterogeneity of microbial populations.
PL
W porzuconym otworze studziennym funkcjonującym w krajowej sieci monitoringu wód podziemnych przeprowadzono badania geomikrobiologiczne. Stwierdzono powszechne, rozległe zarośnięcie ścian otworu oraz wypełnienie światła otworu biomatą mikrobiologiczną na głębokości około 100 m. Przy pomocy analizy mikrobiologicznej wykryto znaczną ilość mikroorganizmów w wodzie, natomiast analiza molekularna próbek biomaty wykazała obecność współistniejących bakterii redukujących siarczany oraz bakterii cyklu żelazowo-siarkowego. Obecność tak rozwiniętych zespołów mikrobiologicznych może być oznaką dopływu wraz z wodą materii organicznej oraz jonów SO42- i Fe2+ niezbędnych do wzrostu mikroorganizmów stwierdzonych w biomacie, co z kolei może znacząco wpływać na chemizm wody.
EN
Geomicrobiological studies were performed in the abandoned water well which still function in the national groundwater monitoring network. Extensive biofouling of cases and screens, as well as microbial mat, which completely fill-up the well at the depth of about 100 m, have been found. The microbiological analysis documented abundant microorganisms in water, while the molecular analysis of microbial mat revealed the coexistence of sulphate reducing and iron-sulphur cycle bacteria. The presence of such developed microbiological communities might indicate organic matter and SO42- and Fe2+ ions supply necessary for the growth of microorganisms found in the mat, which in turn would significantly affect the water chemistry.
EN
Control and evaluation of a trade value of dairy products have an essential significance because of their great supply and demand. Consumers expect that the milk and extremely rich range of milk products would be safe i.e. free of physical, chemical and biological risks. Taking into account that this food offers perfect conditions for development of microorganisms, a milk contamination can cause undesirable changes of its products, so this paper is focused on definition of potential sources of contamination in a process of production of kefir and soured 12% cream. From the investigations carried out throughout four seasons of a year a conclusion was drawn that in a course of the production of pasteurized milk, kefir and cream the critical points of control are the stages of collection and reception of a raw material, its pasteurization and chilling and a packaging. These are the points of a production process which essentially influence the safety of quality of a final product.
PL
Woda stanowi podstawowy składnik niezbędny do funkcjonowania człowieka. Jednakże, może ona stanowić potencjalne źródło zanieczyszczeń, zarówno chemicznych, jaki biologicznych. Te drugie obejmują różnorodne mikroorganizmy (np. Salmonell spp., Shigella sp. Mycobacterium sp.), będące przyczyną wielu poważnych chorób. Dlatego też, niezwykle istotna jest ocena sanitarna wody przeznaczonej do spożycia, co ma na celu uniknięcie zagrożenia epidemiologicznego wśród populacji ludzkiej. Parametry jakościowe, jakim powinna sprostać woda pitna określone są w odpowiednich Dyrektywach Unii Europejskiej i Rozporządzeniach Ministra Zdrowia. W niniejszym opracowaniu przedstawiono potencjalne źródła mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody pitnej oraz podstawy analizy mikrobiologicznej opartej na wykorzystaniu "wskaźników bakteriologicznych". Ponadto, omówiono czynniki mające istotny wpływ na wiarygodność wyników uzyskiwanych w trakcie analizy mikrobiologicznej próbek wody pitnej.
EN
Water is a fundamental element for human life. However, it may be also a potential source of both chemical and biological contaminations. The latter may include various microorganisms (e.g. Salmonell spp., Shigella sp. Mycobacterium sp.) that may cause dangerous diseases. Therefore, the sanitary evaluation of drinking water is necessary to prevent of epidemiological consequences for human population. Qualitative parameters for drinking water are presented in suitable Directives of European Union and Disposition of Ministry of Health. This paper presents potential sources of microbial contaminations of drinking water, as well as principles of microbiological analysis based on the usage of "bacteriological indicators". Moreover, the elements having significant effect on the validity of results obtained during microbiological analysis of drinking water are discussed.
PL
W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności, producenci prowadzą monitoring mikrobiologiczny surowców, półproduktów, linii technologicznej i produktu końcowego. Konieczność wykonywania dużej liczby analiz w krótkim czasie wymusza wprowadzanie automatycznych systemów analizy mikrobiologicznej. Oprócz ogólnej charakterystyki systemów przeznaczonych dla mikrobiologii, przedstawiono dziewięć systemów najczęściej stosowanych w analizie żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu badań, zasady i rodzaju oznaczenia oraz czasu analizy jednostkowej. Podano również najważniejsze kryteria wyboru systemu do laboratorium.
EN
Food products` microbiological safety has been a great concern of food manufacturers. An extensive control of raw materials, semi-products, production lines and final products is being conducted. Introducing of automated systems for microbiological food analysis is the necessity. Apart from general characteristics of the automated systems addressed to microbiology, nine most frequently applied systems have been described. Targets, methods, types as well as time of analysis have been stressed. The most important criteria of the system selection for a laboratory have been given.
15
Content available remote Ocena stanu sanitarnego wody górnej Warty
PL
W 2003 r. przeprowadzono badania sanitarne 10 punktów wód górnej Warty, począwszy od źródeł w Kromołowie, do przełomu rzeki w Mstowie. Analiza mikrobiologiczna wody obejmowała ogólną liczebność heterotroficznych bakterii psychrofilnych, mezofilnych, bakterii oligotroficznych, proteolitycznych i amylolitycznych oraz wskaźniki sanitarne, jak miano, NPL coli termotolerancyjnych i NPL enterokoków. Stwierdzono znaczne zanieczyszczenie bakteriologiczne wody, zróżnicowane na poszczególnych odcinkach rzeki. Dominowały wody klasy III i pozaklasowe. Największe skażenie obserwowano w punkcie za Myszkowem, potem rzeka stopniowo ulegała oczyszczeniu, po przejściu zbiornika Poraj, woda osiągała w niektórych miesiącach I klasę czystości. Od Korwinowa stwierdzono pogorszenie stanu wody, utrzymujące się wzdłuż biegu rzeki do Mstowa.
EN
In 2003 microbiological investigation of upper Warta river water was carried out. Total number of psychrophilic, mesophilic, oligotrophic, proteolytic, amylolytic bacteria was determined on ten sample points from Kromołów to Mstów. Culturable fecal coliforms -(FC) and enterococci -(FS) were also measured in the samples. The worst quality of river water was found after Myszków. With the distance of Myszków microbiological pollution factors decrease was observed, especially after Poraj reservoir.
PL
Limity ilościowe, dotyczące zawartości drobnoustrojów w żywności, zostały określone w aktualnych Rozporządzeniach Ministra Zdrowia (8, 11) oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (9, 10, 12). Rozporządzenia te nie precyzują jednak metod badawczych, pozostawiając ich wybór w gestii laboratorium.
PL
Produkcja napojów bezalkoholowych ma bardzo wysoką dynamikę wzrostu. Prognozy wskazują, że w 2005 roku zwiększy się do 57 mln bl, a ich konsumpcja do około 140 l na osobę. Pierwsze miejsce pod względem produkcji i konsumpcji zajmują napoje orzeźwiające, głównie oranżady, lemoniady, napoje owocowe oraz napoje typu cola.
19
Content available remote Analiza mikrobiologiczna osadu surowego i po kompostowaniu
PL
Praca przedstawia analizę mikrobiologiczną osadu surowego wtórnego odwodnionego i po jego kompostowaniu z dodatkiem trocin, słomy i wapna. Osad ściekowy został pobrany z oczyszczalni ścieków komunalnych w Łężycy k/ Zielonej Góry w dniu 23.10.2000r. Komposty z osadem surowym wtórnym odwodnionym o suchej masie 25% sporządzono wg następującego schematu: 1- 2 kg osadu + 335 g trocin + 200 g CaCO3, 2- 2 kg osadu + 335 g słomy + 200 g CaCO3 3- 2 kg osadu + 163 g trocin + 163 g słomy + 200 g CaCO3. Doświadczenie założono 24.102000r. i trwało do 06.02.2001r. Masę kompostowaną trzymano w foliowych workach w temp. pokojowej (20-22oC). W celu utrzymania wilgotności w foliowych workach dodano wody. Wyniki badań mikrobiologicznych osadu surowego wtórnego odwodnionego stwierdzają obecność drobnoustrojów chorobotwórczych: Salmonella - 1,6 x 10 4 komórek x g - 1 s.m. osadu, E.scherichia coli - 1,3 x 6x10 4 komórek x g - 1 s.m. osadu, Clostridium perfringers - 129,3x10 4 komórek x g -1 s.m. osadu. W badanych próbach kompostu z dodatkiem wapna, słomy, trocin okazało się, że liczebność badanych drobnoustrojów nie ulegała większej zmianie we wszystkich próbach kompostu. Zwiększyła się liczebność grzybów (23,8%) i bakterii chorobotwórczych (Salmonella - o 25%, Escherichia coli - o 23%, Clostridium perfringens - o 46%) w porównaniu z osadem surowym przed jego kompostowaniem. Uzyskane w badaniach komposty - uwagi na występowanie w nich drobnoustrojów chorobotwórczych wskazują na to, że osady nie są jeszcze w pełni dojrzałe, dlatego też doświadczenie nie zostało przerwane, próby pozostawiono do dalszego kompostowania.
EN
The project shows the analysis of a secondery dehydrated slitdge and after its compost with sawdusts, stra\v and Urnę. The sediment has been received from the sewage treatment plant in Łęzyca (close to Zielona Góra) on the 23.10.2000 year. The composts with secondaiy dehydrated shtdge and dry mass 25% have been madę accrding tofollowing scheme: l- 2kg deposit -ł- 335 g sa\vdnsts + 200 g CaCO3 2 kg deposit + 335 g straw + 200 g CaCO3 3- 2 kg deposit + 163 g straw + 163 g sawdusts The experiment has been madę on the 24.10,2000 year and it has taken untill 6.02.2001 year. The compost mass was kept infoil bags in temp. lik 20-22 C To keep the moisture of compost on 55-65 level it has been added the water. The results of research sediment, confirm presence of pathogenic microorganisms in the sewage sludge: Salmonella 1,6 xl O4 E.coli 1,3 xl O4 and Clostridium perfringens 29,3 x l O'1. In researching tests of compost with the linie , strmv and sawdusts which were added, the number of microorganisms hasńt changed in eve:y test the number of bacteriums has increasd, comparing with the sewage sludge, before its composi. The number of fungus and Clostridiun perfringens and E. coli has redutced
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.