Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Charakterystyka polskiego krajowego transportu samochodowego ładunków
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano charakterystykę transportu krajowego wykonującego przewozy ładunków. Przedstawiono jego strukturę z punktu widzenia liczby przedsiębiorstw a także jego strukturę przestrzennego rozmieszczenia w układzie wojewódzkim. Ponadto zobrazowano wielkość przewozów ładunków a także wykonaną pracę przewozową.
EN
This article presents the characteristics of the national freight carrying road transport. It shows its structure in terms of number of companies and its spatial distribution structure in the regional system. In addition, it illustrated the freight volume and haulage work performed.
2
Content available Regulacje prawne w transporcie samochodowym
PL
W pierwszej części artykułu omówiono dwie podstawowe koncepcje ekonomiczne, będące podstawą polityki państwa w przedmiotowej sferze, tj. liberalizm i interwencjonizm. Idea liberalizmu została uznana, za podstawę uwolnienia wolnego rynku transportowego, znosząc bariery dostępu między podmiotami transportowymi. Narzędziem takich zmian stały się odpowiednie regulacje, w rozumieniu określenia sposobu postępowania dla osiągnięcia danego celu. Autorzy podali zestawienie regulacji według założonych kryteriów i elementy ich podziału. Odniesiono się ponadto do określonych skutków wprowadzenia liberalizmu do praktyki gospodarczej tj. do zjawiska konkurencji bez ograniczeń. Oznacza to potrzebę ingerencji zewnętrznej, a zatem interwencjonizmu państwa, aby zapewnić zintegrowany, zrównoważony rozwój transportu poprzez właściwe proporcje międzygałęziowe. W drugiej części artykułu omówiono wybrane regulacje prawne, które są warunkiem „sine qua non” funkcjonowania rynku transportowego z punktu widzenia liberalizacji. Akty prawne przedstawione zostały w układzie chronologicznym (od okresu transformacji w Polsce), jak też podano fundamentalne dla transportu samochodowego regulacje wspólnotowe jako wiążące dla regulacji krajowych. Za jedne z istotnych przyjęto „pakiet drogowy” z 2009 r. Jako szczególne narzędzie regulacyjne omówiono konwencję celną TIR. Artykuł został zakończony próbą podkreślenia istoty regulacji prawnych, dla wielu sfer działania rynku transportowego ogółem, jak i dla jego uczestników. Chodzi przede wszystkim o wymogi w zakresie skuteczności oddziaływania przyjętych regulatorów na ich odbiorców.
EN
The first part of the article discusses two basic economic underlying concepts of the state policy in the said sphere, i.e. liberalism and interventionism. The idea of liberalism has been recognized as the basis for the release of the free transport market, abolishing access barriers between the transport entities. The appropriate regulations have become a tool of such changes, understood as determining the course of action in order to achieve a given objective. The authors provided a summary of regulations arranged according to the established criteria and the elements of their division. The reference was also made to the specific effects of the introduction of liberalism to the economic practice, i.e. to the phenomenon of competition without restrictions. This means the need for external interference and, therefore, a state intervention to provide integrated, sustainable development of transport through the proper intermodal proportions. The second part of the article discusses some legal regulations that are a "sine qua non" condition of the transport market functioning from the point of view of liberalization. The legal Acts have been presented in chronological order (from the Poland’s transformation period), as well as the Community regulations, fundamental to the road transport as binding to the domestic regulations. As one of the most important ones was regarded the "road package" of 2009. As a special regulatory tool was discussed TIR customs convention. The article concludes with an attempt to highlight the essence of legal regulations for many spheres of activity of the transport market in general, and for its participants. It is all about, first of all, the requirements for effectiveness of the regulations adopted on their recipients.
PL
W artykule odniesiono się do emisji hałasu drogowego jako jednego z czynników wpływających negatywnie zarówno na środowisko naturalne jak i na uczestników ruchu drogowego. Hałas jest najmniej rozpoznanym zjawiskiem, spośród zespołu zagrożeń, jakie niesie ze sobą rozwój cywilizacji a w tym i funkcjonowanie transportu. W celu przybliżenia tego problemu podano pojęcie hałasu i dopuszczalne poziomy hałasu pojazdów silnikowych, określone przez polskie i wspólnotowe akty prawne. Opisano otoczenie człowieka, w rozumieniu klimatu akustycznego, drogowego i wybiórcze przykłady pomiarów jego poziomu dla aglomeracji warszawskiej. Scharakteryzowane przyczyny zagrożeń hałasem drogowym oraz kierunki działania w tej dziedzinie, o charakterze prewencyjnym, określone przez instytucje wspólnotowe. Zarysowany został problem kosztów ponoszonych z tytułu emisji hałasu drogowego jak też przeprowadzono wybiórcze oszacowanie ich wysokości w odniesieniu do ekranów akustycznych.
EN
The article makes a reference to the issue of road traffic noise as one of the factors negatively affecting both the natural environment and the road traffic participants. Noise is the least recognized phenomenon among the groups of dangers posed by the development of civilization including the transport operation. In order to highlight this issue the article gives the definition of noise and admissible noise levels of motor vehicles, as defined by the Polish and EU legislation. The human environment is described, within the meaning of the acoustic and road context, and selective examples of the measurements of its level for the Warsaw agglomeration. The causes of road traffic noise hazards have been characterized as well as directions of activities of a preventive nature, in this field, as defined by the Community institutions. The problem of costs arising from the road traffic noise has been outlined as well as selective estimate has been conducted of their magnitude in relation to the acoustic screens.
4
Content available Problematyka opłat drogowych
PL
W artykule dotyczącym problematyki opłat drogowych, zaprezentowano system elektroniczny obowiązujący w Polsce tj. ViaTOLL, jego funkcjonowanie tj. wysokości stawek, uzależnionych od warunków ekologicznych pojazdów tj. klas EURO. Podano zmiany taboru ciężarowego w czasie, w powiązaniu z ich strukturą według klas emisji. Przeprowadzono wybiórcze porównanie wysokości stawek opłat elektronicznych obowiązujących w Polsce i kilku krajach Wspólnoty. Artykuł został zakończony analizą działań Komisji Europejskiej w celu wprowadzenia jednolitego systemu opłat drogowych w całej UE, tzw. EETS (European Electronic Toll Service).
EN
The Part II of the article on the issue of road charges presents an electronic system used in Poland, i.e. ViaTOLL, its operation, i.e. the charges rates, dependent on the vehicles’ environmental conditions such as EURO classes. Shown are also the changes in the fleet of trucks over a time, in conjunction with their structure of the emission classes. A selective comparison has been conducted of electronic toll rates in force in Poland and a few countries of the Common Europe. The article is summed up by the analysis of the European Commission actions to introduce a uniform system of road charges across the EU, the so-called EETS (European Electronic Toll Service).
PL
Przedstawiono szacunki liczb parku ciężarowego i autobusowego o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 3,5 t zarejestrowanego w kraju wg stanu na koniec 2010 r. Wykorzystując dane CEP i wiedzę specjalistów ITS oszacowano liczby zarejestrowanego w Polsce wg stanu na koniec lat 2008 i 2009 parku ciężarowego powyżej 3,5 t dmc wg norm emisji zanieczyszczeń. Rozpoznano liczby rejestrowanych (sprzedanych) w latach 2009 i 2010 oraz od stycznia do października 2011 r. nowych pojazdów ciężarowych i autobusów, które podlegają elektronicznemu poborowi opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej. Podjęto próbę oceny wpływu wprowadzenia systemu elektronicznego poboru opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej w Polsce na decyzje przewoźników w zakresie unowocześniania eksploatowanego taboru. Podjęto także próbę oceny wpływu faktów wprowadzenia w 2005 r. w Niemczech stawek (i następnie ich zmian) za korzystanie z dróg w systemie elektronicznego poboru opłat w kolejnych latach, na zmiany struktury parku ciężarowego wg norm emisji zanieczyszczeń. Zaprezentowano prognozę na 2020 r. liczb pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t do 12,0 t dmc oraz powyżej 12,0 t dmc wg norm emisji zanieczyszczeń EURO w Polsce. W opracowaniu opisano czynniki stanowiące przesłanki decyzji o odnowie taboru samochodowego podejmowanych w przedsiębiorstwach transportu samochodowego w Polsce.
EN
There are estimations shown of the numbers concerning trucks and buses fleet with the gross vehicle weight (GVW) exceeding 3,5t, registered in the country by the end of 2010. Making use of the data from the Central Register of the Vehicles and the knowledge of the specialists at ITS it was possible to evaluate the numbers for the fleet of the trucks above 3,5 t GVW registered in Poland by the end of the years 2008 and 2009, arranged according to the pollutants emission standards. The numbers of new trucks and buses the registered (sold) during the years 2009 and 2010, as well as between the January and October 2011, which are subject to the electronic toll collection for the use of the road infrastructure, have been identified. An attempt has been made to evaluate the effect of the introduction of electronic toll collection for the use of the road infrastructure in Poland, on the carriers’ decisions to modernise the car fleet used. The authors also tried to evaluate the effects of the introduction in 2005 in Germany of the toll rates (and then their changes) for using roads in the electronic toll collection system in the forthcoming years, on the changes in the structure of the trucks’ fleet according to the pollutants emission standards. The forecast was made for the 2020 of the number of trucks acceding 3,5 t GVW and below 12,0 t GVW as well as above 12,0 t GVW arranged according to the EURO pollutants emission standards in Poland. The paper describes factors representing reasons for renewal of the car fleet being made in the road transport enterprises in Poland.
PL
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano charakterystykę transportu samochodowego świadczącego o jego roli na rynku usług transportowych a co za tym idzie - w łańcuchu dostaw. Podany został, w formie zestawień i opisu, stan polskiego transportu samochodowego ładunków, z punktu widzenia liczby przedsiębiorstw i grup liczebności pojazdów ogółem w latach 1996-2010, jak też z podziałem na rodzaje przewozów tj. transport międzynarodowy i krajowy. W transporcie międzynarodowym uwzględnione zostało powiązanie funkcjonujących firm transportowych z liczbami posiadanych pojazdów w grupach jak też rozkład przestrzenny liczb pojazdów i firm według województw.
EN
This publication presents characteristics of the road transport substantiating it’s role on the transport services market, and consequently – in the supply chain. The condition of the Polish freight carrying road transport has been depicted in the form of compilations and description, from the view point of the number of enterprises and groups of firms with various numbers of vehicles in general for the years 1996-2010, as well as with the division into types of haulages, i.e. international and domestic transport. In the international transport, the interconnection between the functioning transport firms and numbers of the vehicles in possession within groups, has been taken into account, as well as a spatial distribution of the number of vehicles and firms, arranged according to districts.
7
Content available remote Wybrane zagadnienia funkcjonowania polskiego transportu samochodowego
PL
Obraz polskiego transportu samochodowego zaprezentowany w nr 8/2012 "Gospodarki materiałowej i logistyki" dotyczył m.in. ogólnych zagadnień jego funkcjonowania oraz liczebności firm i pojazdów wraz z ich dynamiką. Potrzebne było zatem uzupełnienie tej charakterystyki z konieczności wybiórczej analizą takich przykładowo cech transportu samochodowego, jak: rozkład przestrzenny firm i pojazdów, współzależności liczby firm i pojazdów oraz wskaźników rozwoju gospodarczego, wielkości przewozów i pracy przewozowej, miejsce polskiego transportu samochodowego we Wspólnocie.
EN
The article presents selected problems on the functioning of the Polish road transport divided into the national and international transport. The authors have taken on to be analyzed, the transport features such as: the distribution of companies and vehicles arranged according to province and their relationships with economic development factors, the size of the haulage by the domestic and international transport as well as a comparison with the EU countries. Analysis was conducted for the years 2005, 2010 and 2011.
8
PL
W artykule zaprezentowano charakterystykę transportu samochodowego ładunków w aspekcie liczby firm i pojazdów w przewozach krajowych i międzynarodowych, jak też poziom kosztów jednostkowych wozokilometra przebiegu i stawek w wybranych latach. Przeanalizowano przyczyny nadpodaży usług transportowych i wynikającą z tego stanu rujnującą konkurencję między podmiotami na rynku usług. Rozważono możliwość wprowadzenia cen urzędowych dla przewozów ładunków transportem samochodowym.
EN
The article presents the characteristics of road transport of goods in terms of the number of businesses and vehicles in the domestic and international haulage as well as unit costs of the vehicle/kilometre of mileage and rates in the selected years. The reasons for oversupply of transport services and the consequent state of ruinous competition among players in the market for services, were analyzed. The possibility of introducing official prices for the haulage of cargo by the road transport, has been considered.
PL
Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu taboru uniwersalnego powyżej 12,0 t dmc w badanych przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego w okresie od I do III kwartału 2010 r. Koszty jednostkowe przebiegu w relacjach z rynkami innych krajów UE oraz w relacjach z rynkami wschodnimi. Jednostkowe koszty przebiegu w przewozach krajowych.
EN
Average costs of 1 vehicle-kilometre mileage of the universal vehicles fleet above 12,0t maw, at the examined freight carrying road transport firms, for the period between the I and the III quarter of 2010. Unit costs of the mileage in the related to the markets in other EU countries and in the Eastern markets. Mileage unit costs in the domestic haulage.
10
Content available remote Pomoc wspólnotowa dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące pomocy wspólnotowej dla przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem firm transportowych - w okresie przedakcesyjnym oraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Artykuł zawiera również wyniki badań na temat stopnia wykorzystania tych środków finansowych przez przedsiębiorstwa.
EN
The authors in their article presented deliberations concerning using financial resources by the sector of Small and Medium Enterprises in Poland, with a special emphases on the transport firms. These problems are presented in a chronological cross-section, from the pre-accession funds, up to the present sources of financing.
11
Content available remote Charakterystyka polskiego transportu samochodowego ładunków
PL
W niniejszym artykule przedstawiono rozważania dotyczące stanu ciężarowego transportu samochodowego w Polsce. W pierwszej części zaprezentowano miejsce transportu samochodowego w systemie transportowym w zakresie przewozów ładunków w ujęciu czasowym. Następnie podano ogólną charakterystykę tej gałęzi z punktu widzenia liczebności funkcjonujących przedsiębiorstw. W końcowej części zobrazowano stan pojazdów ciężarowych transportu samochodowego według wybranych kryteriów oceny.
EN
This article presents deliberations concerning condition of the freight carrying road transport in Poland. In its first part, it describes the position of the road transport within the transport system in terms of the fright haulage as far as the time aspect is concerned. It is followed by a general characteristic of this branch of transport, from the point of view of the number of transport firms in existence. The final part depicts condition of the freight carrying road transport vehicles according to the selected criteria of their evaluation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych w ITS w 2009 r. badań kosztowych w polskich przedsiębiorstwach międzynarodowego ciężarowego transportu samochodowego. Dla badanych przedsiębiorstw zaprezentowano średnie koszty 1 wozokm przebiegu taboru uniwersalnego pow. 12,0 t dmc ogółem oraz w zależności od ich wielkości mierzonej liczbą samochodów ciężarowych. Podano strukturę rodzajową średniego kosztu jednostkowego, w tym w przewozach realizowanych na rynkach UE oraz na rynkach wschodnich. Omówiono zmiany kształtowania się udziałów kosztów materiałów pędnych, kosztów pracy i kosztów kapitału w średnim koszcie 1 wozokm przebiegu w przebadanych przedsiębiorstwach w latach 2005 - 2009.
EN
The article presents results of the studies carried out in 2009 at ITS on the costs in the Polish freight carrying international road transport firms. The enterprises examined are shown with their average costs of 1 vehicle-kilometre of mileage of the universal vehicle fleet with more than 12,0 t. a. t. m. in general and according to their size measured by the number of lorries. The type structure of the average unit costs has been shown, including haulage conducted on EU markets and Eastern ones. The changes in the shape of the engine fuels percentage shares, labour costs and capital costs in the average costs of 1 vehicle-kilometre of mileage at the enterprises examined during 2005 - 2009, were discussed in the article.
13
Content available remote Źródła zasilania finansowego sektora MŚP w Polsce
PL
Autorzy podjęli próbę systemowego ujęcia źródeł zasilania finansowego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Na wstępie podano obowiązujące definicje kategorii przedsiębiorstw według wielkości. Źródła zasilania finansowego MŚP zostały podzielone na wewnętrzne i zewnętrzne. W drugiej grupie środki finansowe zostały wydzielone ze względu na rodzaj, miejsce pochodzenia oraz formę realizacji wsparcia, tj. finansowanie zwrotne i bezzwrotne. Omówiono również pomocniczą rolę funduszy pożyczkowych w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania.
EN
The authors made an attempt of systemic approach to the financing of the micro, small and medium enterprises sector (MŚP). Introduction contains binding definitions of the enterprises' categories according to their size. Financing sources of the MŚP have been divided into internal and external ones. The second group contains differentiation of the financial resources according to their type, place of origin and the form of support being provided i.e. repayable and non-repayable financing. Discussed was also an auxiliary role of the loan funds as an access to the external financing sources.
14
Content available remote Problematyka cen minimalnych w transporcie samochodowym
PL
Polski transport samochodowy ładunków w 2008 r. - regulacje, przewozy, przedsiębiorstwa, tabor. Badania kosztów i cen przewozów. Nadpodaż usług, walka cenowa, dumping. Celowość i możliwość wprowadzania cen minimalnych w transporcie samochodowym.
EN
The Polish freight motor transport in 2008 - regulations, transports, enterprises, railway rolling stock. Costs as well as the transport prices analysis. Over-supply of services, the price war, dumping. Purposefulness as well as the possibility of minimal prices introduction to the branch of the motor transport.
15
Content available remote Kabotaż w transporcie drogowym
PL
Analiza spodziewanych skutków przyjęcia tzw. pakietu drogowego UE dla polskiego rynku drogowego. Przewozy i praca przewozowa transportu drogowego ogółem oraz transportu międzynarodowego i kabotażu w UE w latach 2004-2007. Zróżnicowane podejście państw członkowskich do problemu kabotażu. Ograniczona liberalizacja przepisów o kabotażu w projektach nowych aktów prawnych UE.
EN
Analysis of the expected results of the introduction of the so called road package of the European Union for the Polish road market. The transport services and the transport work in road transport all together as well as of the international transport and cabotage in the European Union in years 2004-2007. Diversification in approach of the Member States to the problem of cabotage. The limited liberalization of the cabotage related regulations in the new legal acts drafts of the European Union.
16
Content available remote Liberalizacja jako instrument kreowania nowych szans rozwoju transportu
PL
Omówienie pojęć liberalizacji i regulacji. Próba usystematyzowania regulacji według wybranych kryteriów. Znaczenie interwencjonizmu państwa i jego potrzeba w gospodarce rynkowej. Procesy liberalizacji transportu oraz zasady swobodnego dostępu do rynków na przykładzie transportu kolejowego i samochodowego. Celowość wdrażania liberalizacji w transporcie, która przez usuwanie barier tworzy warunki dla wolnej konkurencji w tym sektorze.
EN
The discussion over the notions of liberalization and regulation. The importance of the intervention system of the state and its need in the market economy. The Processes of the transport liberalization as well as the principles of free market access on example of rail and the motor transports. The purposefulness of the liberalization implementation in transport, which by removal of the barriers creates conditions for free competition in this sector.
17
Content available remote Zasilanie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
PL
Próba systematyzacji problematyki finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, w tym transportowych. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła zasilania finansowego tych podmiotów gospodarczych. Uregulowania prawne. Zarys polityki wspólnotowej i krajowej wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Możliwości wykorzystywania funduszy unijnych przez polski sektor MŚP i ograniczenia w tym zakresie.
EN
An attempt of systematization of financial activities of small and medium enterprises including transport ones. Internal and external sources of financial reinforce of these economic units. Legal settlements. The outline of community and national policy in the face of small and medium enterprises (SME). The possibility of the union funds using by Polish SME sector and limitation in this field.
18
Content available remote Polski międzynarodowy transport drogowy
PL
Wybrane aspekty prawne funkcjonowania polskich przewoźników drogowych na rynku międzynarodowym. Formy organizacyjno-prawne wykonywanej działalności. Charakterystyka ilościowa i jakościowa polskiego transportu drogowego ładunków. Firmy przewozowe i pojazdy ciężarowe w układzie wojewódzkim. Zmiany w strukturze przedsiębiorstw transportu samochodowego w latach 2002-2004. Czynniki rozwoju gospodarczego i ich oddziaływanie na przedsiębiorstwa transportowe.
EN
Polish carriers in international road transport - chosen legal aspects: legal form, organization of activities. Quantity and quality of Polish road transport of freight. Transport companies and cargo vehicles within Polish administrative divisions (voivodships). Changes in the structure of road transport companies between 2002 and 2004. Economic development factors and their impact on transport companies.
19
Content available remote Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku transportu drogowego rzeczy w Polsce
PL
Przybliżenie problemów i warunków działania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w transporcie drogowym. Liczebność firm w transporcie drogowym rzeczy. Klasyfikacja przedsiębiorstw transportowych. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania ich działalności i rozwoju. Analiza SWOT sektora MŚP w transporcie drogowym rzeczy. Podsumowanie.
EN
Approximation of problems and working conditions of small and medium enterprises (SME) in road transport. Companies quantity in road transport of goods. Classification of transport companies. External and internal conditions of their working and development. SWOT analysis of SME sector in road transport of goods. Summary.
20
PL
Przeprowadzono analizę znaczenia trzech pojęć: nakłady, koszty, wydatki, które często stosowane są zamiennie. W artykule powołano się na opracowania i terminologię obco- i polskojęzyczną z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania. Omówiono szczegółowo znaczenie każdego z terminów i istotne różnice między nimi. Wykazano, że określenia te nie są synonimami, a ich błędne użycie niezgodne z ich faktyczną treścią pojęciową może mieć niekorzystne skutki ekonomiczne, również w specyficznej działalności transportowej.
EN
An analysis of the meaning of such three notions as: outlay, costs and expenditures was conducted. These three notions are often applied interchangeably. The article refers to Polish and foreign studies and terminology from the field of economy, finance and marketing. The meaning of each of the above-mentioned terms as well as differences among them were discussed. It was proved that these notions are not synonymous and their false use, contrary to their true meaning may have negative economic consequences, also as far as specific transport activity is concerned.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.