Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  low temperature
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
To date, CoAl2O4 has become a crucial pigment of ceramic decoration because of the rapid development of ceramic ink-jet technology. In this work, copper ions (10 mol%) doped CoAl2O4 blue pigment has been prepared by combustion method. Different to conventional CoAl2O4 pigment synthesized at high temperature (> 1000 °C), the synthesis temperature of Cu0.1Co0.9Al2O4 blue pigment is only 700 °C. Herein, we shed light on the underlying reasons of low temperature synthesis by investigating effects of heating temperature on the phase composition, microstructure and chromatic value. This study provides a low-cost and low-energy approach to the preparation of blue ceramic pigment. Using this strategy, the addition of Co can be reduced by 10% and the synthesis temperature can be reduced by more the 300 °C.
PL
Obecnie CoAl2O4 stał się kluczowym pigmentem do dekoracji ceramicznych ze względu na szybki rozwój ceramicznej technologii druku z wykorzystaniem atramentów ceramicznych. W niniejszej pracy przygotowano metodą spalania niebieski pigment CoAl2O4 domieszkowany jonami miedzi (10% mol.). W przeciwieństwie do konwencjonalnego pigmentu CoAl2O4 syntetyzowanego w wysokiej temperaturze (1000 °C), temperatura syntezy niebieskiego pigmentu Cu0,1Co0,9Al2O4 wynosi tylko 700 °C. W tym miejscu rzucamy światło na podstawowe przyczyny syntezy niskotemperaturowej, badając wpływ temperatury ogrzewania na skład fazowy, mikrostrukturę i wartość chromatyczną. Badanie to zapewnia tanie i energooszczędne podejście do przygotowania niebieskiego pigmentu ceramicznego. Stosując tę strategię, dodatek Co można zmniejszyć o 10%, a temperaturę syntezy można obniżyć o więcej niż 300 °C.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obniżonej i podwyższonej temperatury na napowietrzenie i konsystencję nienapowietrzonych i napowietrzonych oraz upłynnionych zapraw wg PN-EN 480-1, które były wykonane z udziałem cementu CEM I. Do zwiększenia konsystencji zaprawy z CEM I zastosowano różne rodzaje plastyfikatorów i superplastyfikatorów oraz domieszki napowietrzające różniące się bazą chemiczną. Analiza rezultatów badań wskazuje, że charakter wpływu temperatury na konsystencję zaprawy zależy od efektu współdziałania danego rodzaju domieszki napowietrzającej i upłynniającej.
EN
The paper presents the results of research on the impact of low and high temperature on air content and consistency of nonair-entrained and air-entrained and plasticized mortars according to PN-EN 480-1, which were made with CEM I cement. In the case of mortar with CEM I, various types of plasticizers and superplasticizers as well as aeration admixtures differing in chemical base were used. Analysis of the results of the research indicates that the effect of temperature influence on the consistency of the mortar depends on the result of the interaction between the air-entraining and superplasticizing admixture.
EN
The article presents the results of preliminary tests of the vehicle's powertrain with fuel cells, carried out in a thermoclimatic chamber in a reduced temperature box. The aim of this research is to facilitate the introduction of this type of vehicle to the market and guarantee correct operation in changing climatic conditions. In tests, the use of a new type of vehicle drive system and the use of hydrogen as a commonly available fuel is of great importance.
PL
W artykule omówiono wybrane zmiany jakości występujące w żywności mrożonej. Przedstawiono m.in. przyczyny procesu rekrystalizacji, denaturacji czy powstawania oparzeliny zamrażalniczej. Przybliżono aspekt zmian enzymatycznych i biochemicznych w żywności mrożonej oraz wpływ temperatury na drobnoustroje. Podjęto również tematykę związaną z jakością zamrażanego mięsa, owoców oraz pieczywa.
EN
The article presents selected quality changes occurring in frozen food. Featured, among others causes of the recrystallization process, the freezing denaturation or freezer burn. The aspect of enzymatic and biochemical changes in frozen food as well as the influence of temperature on microorganisms are presented. Issues related to the quality of frozen meat, fruit and bread were also discussed.
EN
In this paper small punch test (SPT) which is one of miniaturized samples technique, was employed to characterize the mechanical properties of carbon steel P110. The tests were carried out in the range of -175°C to RT. Results obtained for SPT were compared to those calculated for tensile and Charpy impact test. Based on tensile and SPT parameters numerical model was prepared. 8 mm in diameter and 0.8 mm in height (t) discs with and without notch were employed in this research. The specimens had different depth notch (a) in the range of 0.1 to 0.4 mm. It was estimated that α factor for comparison of Tsp and DBTT for carbon steel P110 is 0.55 and the linear relation is DBTT = 0.55TSPT. The numerical model fit with force – deflection curve of SPT. If the factor of notch depth and samples thickness is higher than 0.3 the fracture mode is transformed from ductile to brittle at -150°C.
EN
For the polymeric materials, changing of the temperature causes changes in mechanical and tribological properties of sliding pairs. The goal of the present study was to determine the change in Young's modulus and kinetic friction coefficient depending of the temperature. Three thermoplastic polymers, PA6, PET and PEEK, were tested. These materials cooperated in sliding motion with a C45 construction steel disc. As part of the experiment, the Young's modulus tests (by 3-point bending method) and kinetic friction coefficient studies (using pin-on-disc stand) were carried out. The temperature range of mechanical and tribological tests was determined at T = –50°C±20°C. Comparing the results of mechanical and tribological properties, there is a tendency to decrease the coefficient of friction as the Young's modulus increases while reducing the working temperature.
PL
Zmiany temperatury w przypadku materiałów polimerowych są przyczyną zmian własności materiału, a co za tym idzie i właściwości tribologicznych par ślizgowych. Tematem podjętym w niniejszym artykule jest określenie zmiany modułu Younga oraz współczynnika tarcia kinetycznego materiałów polimerowych współpracujących ślizgowo ze stalą w zależności od temperatury. Do badań wykorzystano polimery termoplastyczne: PA6, PET oraz PEEK, które współpracowały ślizgowo ze stalą konstrukcyjną C45. W ramach eksperymentu zostały przeprowadzone badania modułu Younga (3-punktową metodą zginania) oraz badania współczynnika tarcia kinetycznego (wykorzystując stanowisko typu pin-on-disc). Zakres temperatury badań mechanicznych i tribologicznych określony został na poziomie T = –50°C±20°C. Porównując wyniki badań własności mechanicznych z właściwościami tribologicznymi, można zauważyć tendencję do zmniejszenia wartości współczynnika tarcia wraz ze wzrostem modułu Younga podczas obniżania temperatury otoczenia.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań właściwości niskotemperaturowych bioestrów i paliw do silników o zapłonie samoczynnym z zawartością FAME. Przeanalizowano właściwości biopaliw w niskiej temperaturze. Zbadano wpływ związków organicznych przypuszczalnie odpowiedzialnych za wytrącanie się osadów w biopaliwach w niskiej temperaturze, tj. monoacylogliceroli, steroli i steroli glikozydów.
EN
The article presents the results of research on the properties of low temperature bioesters and biofuels for diesel engines. The properties of biofuels at low temperature were analyzed. The influence of organic compounds, presumably responsible for the precipitation of sediments out of biofuels at low temperature – monoacyloglycerols, sterols and sterols glucosides, was investigated.
EN
This papers deals with the character on low (−180 °C) temperature fracture of iron. Microcrystalline and ultrafine-grained (UFG) iron rods were investigated. To obtain UFG material 20 mm in diameter iron rod was hydrostatically extruded (HE) in two steps: from 20 to 12 mm and from 12 to 8 mm. Because of microstructure anisotropy caused by HE mini-disc and mini-beam samples were cut off from perpendicular and longitudinal cross-section of the rods. Microcrystalline rod fractured in brittle manner at low temperature for both cross-sections, but in UFG iron fracture character depended on grain's shape. For samples were crack propagates parallel to the grain's elongation axis intercrystalline fracture occurred. For mini-beams were crack propagates crosswise to the grain elongation axis transcrystalline fracture occurred and force deflection curve was similar to those obtained for room temperature.
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu obniżonej temperatury na wybrane właściwości zapraw do naprawy konstrukcji betonowych. Do badań wytypowano dwie zaprawy przeznaczone do napraw konstrukcji betonowych. Jedna zaprawa była przeznaczona do stosowania w temperaturze od 1°C, druga zaś w temperaturze od 5°C. Badania wykonano na próbkach dojrzewających w temperaturze 21°C i 8°C. Przeprowadzono badania wytrzymałości na ściskanie oraz przyczepności przez odrywanie wraz z ustaleniem przyrostu wartości tych właściwości w czasie. Rezultaty badań wskazały na negatywny wpływ obniżonej temperatury na poziom analizowanych właściwości. Wydłużenie okresu dojrzewania w niskiej temperaturze nie powoduje uzyskania wartości, jakie zostają osiągnięte, gdy zaprawa dojrzewa w normowych warunkach laboratoryjnych. Wykonywanie napraw konstrukcji betonowych w okresie obniżonej temperatury może powodować niepowodzenie wykonania skutecznej naprawy.
EN
The purpose of this article is to assess the effect of lowered temperature on selected properties of mortars for repair of concrete structures. The objects of research were two mortars for the repair of concrete structures. One mortar was intended for use at temperatures from 1°C, and the second at a temperature of 5°C. The tests were performed on samples conditioning at 21°C and 8°C. It was made compressive strength, adhesion and it was determined increase of these properties over time. Results of the researches showed the negative impact of lowered temperatures at the level of the analyzed properties. Extending the period of conditioning at lowered temperatures, do not reach such values as mortar, which conditioning at laboratory conditions. Repairs to concrete structures at lowered temperatures can cause failure of the effectiveness of repair.
PL
W artykule przedstawiono opis nowej metody obliczania naprężeń termicznych w warstwach asfaltowych nawierzchni opartej o teorię lepkosprężystości. Omówiono dwie istniejące starsze metody. Podano zastosowania nowej metody do różnych przypadków oddziaływania temperatury na nawierzchnie. Przedstawiono także weryfikację nowej metody według testu: Thermal Stress Restrained Specimen Test (TSRST).
EN
The paper presents the description of the new method of calculation of thermal stresses in asphalt layers of pavements based on theory of viscoelasticity. It shortly presents two existing older methods. It provides applications of the new method for various cases of the impact of temperature on pavements. Verification of the new method according to the TSRST test was also presented.
PL
Zamrażanie z wytworzeniem płaszcza sztucznej przegrody z występujących gruntów płynnych i skał luźnych, przy znacznych dopływach wód, stanowi skuteczne rozwiązanie w wielu przypadkach budów metra, jak też przy drążeniu głębokich szybów. Stosuje się metodę klasyczną, z wykorzystaniem agregatów chłodniczych o dużych mocach (nawet kilku MW) i solanki jako medium chłodzącego oraz tzw. metodę kriogeniczną (ze znacznie niższymi temperaturami), wykorzystującą do zamrożenia ośrodka energię skroplonych gazów, dostarczanych cysternami i okresowo przechowywanych w termoizolacyjnych zbiornikach na budowie. Wysoka wytrzymałość zamarzniętych materiałów wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu do urabiania skał. Ujemne temperatury gruntu przy betonowaniu powodują znaczący spadek wytrzymałości betonu względem tego dojrzewającego w warunkach normowych. Metody zamrażania są skuteczne przy realizacjach robót w trudnych ośrodkach nawodnionych, ale są wysoko energochłonne i wymagają specjalistycznego wykonawstwa oraz spełnienia warunków minimalnych grubości betonowanych elementów.
EN
The effect of austempering parameters on the microstructure and mechanical properties of 27MnCrB5-2 steel has been investigated by means of: dilatometric, microstructural and fractographic analyses; tensile and Charpy V-notch (CVN) impact tests at room temperature and a low temperature. Microstructural analyses showed that upper bainite developed at a higher austempering temperature, while a mixed bainiticmartensitic microstructure formed at lower temperatures, with a different amount of bainite and martensite and a different size of bainite sheaf depending on the temperature. Tensile tests highlighted superior yield and tensile strengths (≈30%) for the mixed microstructure, with respect to both fully bainitic and Q&T microstructures, with only a low reduction in elongation to failure (≈10%). Impact tests confirmed that mixed microstructures have higher impact properties, at both room temperature and a low temperature.
PL
Stan warstwy wierzchniej materiałów polimerowych współpracujących ślizgowo ze stalą ma znaczący wpływ na właściwości tribologiczne w niskiej temperaturze. W niniejszej pracy podjęto próbę określenia wpływu parametrów procesu tarcia na zmiany zachodzące w warstwie wierzchniej materiału polimerowego. Do badań przyjęto następujące materiały polimerowe: PA6, PEEK oraz PTFE współpracujące ślizgowo z typową stalą konstrukcyjną C-45. Polimerowe próbki najpierw zostały poddane badaniom tribologicznym w zakresie temperatury T = (–50÷0)°C, następnie poddano ocenie trące powierzchnie polimerowe określając zmianę chropowatości oraz mikrotwardości powierzchni. Podczas eksperymentu zmiennymi parametrami była prędkość ślizgowa (v = 0,5÷2 m/s) oraz nacisk jednostkowy (p = 0,5÷3 MPa). Wykazano zmiany warstwy wierzchniej po badaniach tribologicznych w niskiej temperaturze. Zauważano umocnienie oraz wygładzenie powierzchni trącej w zależności od przyjętych parametrów procesu.
EN
The surface layer of the polymeric sliding materials co-operating with steel Has an impact on the tribological properties at low temperatures. The goal of the present study was to determine the impact of the friction process parameters on the change in the surface layer of the polymeric materials. Three polymeric materials, namely PA6, PEEK, and PTFE, were tested. The materials were used for the sliding pairs with the typical construction steel C-45. At first, the tribological investigation at a low temperature T = (–50–0)°C was performed. Before and after that, the friction surface of the polymers, including the surface roughness and microhardness, were evaluated. During the experiment, variable parameters were the sliding velocity (v = 0.5 – 2 [m/s]) and the unit pressure (p = 0.5 – 3 [MPa]). The research has shown changes in the surface layer after the tribological tests at low temperatures. Strengthening and smoothing of the friction surface were observed, depending on the assumed process parameters.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące skuteczności i trwałości napraw konstrukcji betonowych. Dotyczy napraw, które są wykonane i dojrzewają w niskiej temperaturze dodatniej, w pobliżu 0°C. W tym celu zbadano dwie zaprawy dojrzewające w trzech różnych temperaturach. Na tak wysezonowanych próbkach wykonano badania wytrzymałości na ściskanie i zginanie, absorpcję kapilarną, przyczepność do podłoża oraz głębokość karbonatyzacji. Wyniki badania wykazały istotny wpływ temperatury dojrzewania na charakterystykę badanych produktów.
EN
The paper presents results of research on the effectiveness and durability of the repairs of concrete structures, which are made and cured in low positive temperatures near 0ºC. Two mortars cured at three different temperatures near 0ºC, were tested for this purpose. The compressive and flexural strength, capillary absorption, bond strength, carbonation were investigated after curing. The results of investigation showed the significant impact of curing temperature on the characteristics of tested products.
EN
The primary objective of this research is the fabrication of boron end products from boron derivatives by electro-deposition as powder or coating. The production of boron carbonitride is achieved by electro-deposition at low temperatures without carbon dioxide emission, regardless of sintering and thermal treatment. The extensive usage of boron is aimed and should be accomplished by application of electro-deposition method for boron carbonitride fabrication.
PL
Badania dotyczyły skuteczności i trwałości napraw konstrukcji betonowych, wykonanych i dojrzewających w niskich temperaturach. Zbadano trzy zaprawy dojrzewające w czterech klimatach. Wykonano badania wytrzymałości na ściskanie, absorpcji kapilarnej, przyczepności oraz karbonatyzacji. Wyniki badań wykazały istotny wpływ temperatury dojrzewania na właściwości badanych zapraw.
EN
The paper presents the issue of efficiency and durability of the repair of concrete structures which were made and cured in low temperatures. Three mortars cured at four different configuration of temperatures. The compressive strength, capillary absorption, bond strength and carbonation were investigated after curing. The results of investigation showed the significant impact of curing temperature on the characteristics of tested mortars.
EN
In the present research the tool of broadband dielectric spectroscopy was utilized to characterize dielectric behavior of Bi6Fe2Ti3O18is (BFTO) Aurivillius-type multiferroic ceramics. Dielectric response of BFTO ceramics was studied in the frequency domain (Δν=0.1Hz - 10MHz) within the temperature range ΔΤ=-100°C - 200°C. The Kramers-Kronig data validation test was employed to validate the impedance data measurements and it was found that the measured impedance data exhibited good quality justifying further analysis. The residuals were found to be less than 1%, whereas the "chi-square" parameter was within the range χ2~-10-7 -10-5. Experimental data were analyzed using the circle fit of simple impedance arc plotted in the complex Z”-Z` plane (Nyquist plot). The total ac conductivity of the grain boundaries was thus revealed and the activation energy of ac conductivity for the grain boundaries was calculated. It was found that activation energy of ac conductivity of grain boundaries changes from ΕA=0.20eV to ΕA=0.55eV while temperature rises from Τ=-100°C up to Τ=200°C. On the base of maxima of the impedance semicircles (ωmτm=l) the relaxation phenomena were characterized in terms of the temperature dependence of relaxation times and relevant activation energy was calculated (ΕA=0.55eV).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych, dotyczących wymiany ciepła i masy w oddzielnych elementach pakietu materiałów specjalnych gazoszczelnego ubrania ratownika. Dzięki nim można oszacować zdolność zachowania swoich właściwości ochronnych od niskich temperatur, biorąc pod uwagę mikrokilmat przestrzeni pod ubraniem w środowisku: niska temperatura – ubranie ochronne – człowiek. Zasada polega na określaniu osiągnięcia temperatury granicznej między środowiskiem agresywnym, a ciałem czło wieka, uwzględniając wskaźniki cieplne akumulowane ciałem. Na podstawie teoretycznych badań zaproponowano sposoby doskonalenia metod oceny pakietu ochronnego ubrania przy zachowywaniu właściwości ochronnych od niskich temperatur podczas awarii z amoniakiem. Zasada określenia właściwości ochronnych od niskich temperatur pakietu materialów polega na określaniu indeksu stabilnośći mroźnej. Z jego pomocą możliwa jest ocena efektywnośći gazoszczelnego ubrania w warunkach podobnych do eksploatayjnych podczas awarii w pomieszczeniach z zautomatyzowanymi instalacjami chłodzeniowymi.
EN
The article presents the results of theoretical research in heat mass transfer in individual elements of the rescuer’s special material package gas-chemical-safe suit , frost-resistance and level of protection at low temperature considering microclimate under suit space within the «low temperature - protective clothing - a man». The principle is to identify the achievements of the anger-suit limit temperature in the space between the aggressive environment and the human body taking into account the thermal performance of accumulated human body. Based on theoretical studies, there were suggested ways to improve the method of assessing frost-resistance of personal protective clothing in case of low-temperature effect with the ammonia release (spout). The principle definition of the frost-resistance protective clothing packages determines the index of frost-protective. It is very helpful in the evaluation of the effectiveness of gas-chemical protective rescuers’ clothes in conditions close to operational failures at the premises of automated refrigerators.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.