Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modernizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
PL
Specjalistyczne prace fundamentowe stanowią coraz większy udział we współczesnych inwestycjach budowlanych. Szczególnie wymagające jest prowadzenie tych robót w terenach silnie zurbanizowanych. W artykule opisano sposoby zabezpieczenia głębokiego wykopu oraz podchwycenia fundamentów przy zastosowaniu technologii pali wierconych w orurowaniu i kolumn jet-grouting na przykładzie modernizacji zabytkowego Hotelu Grand we Wrocławiu. Zwrócono uwagę na właściwe planowanie i koordynację prac oraz ochronę sąsiedniej zabudowy, które decydują o optymalnym projektowaniu i realizacji.
EN
Special geotechnical works have increasing share in construction projects. It is particulary demanding to execute these works in highly urbanized areas. The paper describes the methods of deep excavations support and underpinning existing foundations using the technology of cased CFA piles and jet-grouting columns on the example of the modernization of the historic Grand Hotel in Wrocław. Attention was paid to the proper planning and coordination of works and protection of adjacent structures which determine the optimal design and execution.
2
Content available remote Rozbudowa budynków wielorodzinnych
PL
W artykule przedstawiono przykład zwiększenia powierzchni użytkowej obiektu przez dobudowę ogrodów zimowych. Z uwagi na prognozowany wzrost zainteresowania poruszaną tematyką, zaproponowano rozwiązanie konstrukcji nośnej dostosowane do warunków klimatycznych panujących w Polsce. Na podstawie rezultatów otrzymanych z analiz statyczno-wytrzymałościowych, za korzystne uznano wykorzystanie samonośnej stalowej konstrukcji szkieletowej, niezależnej od konstrukcji istniejącego obiektu.
EN
The article presents an example of increasing usable area of building by adding winter gardens. Due to the projected increase in interest in the subject, a solution for the load-bearing structure was proposed, adapted to the climatic conditions prevailing in Poland. Based on the results obtained from the static and strength analyses, it was considered beneficial to use a self-supporting steel frame structure, independent of the structure of the existing facility.
PL
Mijają dwie dekady dostarczania wody z SUW „Szczekanica” dla Piotrkowa Trybunalskiego. Prowadzone tam modernizacje i inwestycje wpłynęły m.in. na ograniczenie zużycia energii.
4
Content available remote Dobór metody obsługi awarii
PL
Kiedy awaria zostanie usunięta, a proces produkcyjny wróci do normy, powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Zarówno te pytania, jak i odpowiedzi nie mają na celu szukania winnego. Celem jest ciągłe doskonalenie działania służb utrzymania ruchu, czyli TPM.
PL
Podgrzanie powietrza i utrzymanie komfortowej temperatury to rola systemu ogrzewania. Zgodnie z polskimi przepisami, każdy budynek przeznaczony do stałego przebywania ludzi powinien taki system posiadać.
PL
Przepisy prawa nakładają na projektanta obowiązek zapewnienia użytkownikom odpowiedniego komfortu cieplnego i wizyjnego, czyli ciepła i światła. Jak sprawdzić, czy cele te zostały osiągnięte?
PL
W artykule przedstawiono analizę numeryczną istniejącego basenu. Analiza obejmowała trzy warianty obciążeniowe związane z jego modernizacją. Pierwszy przypadek obciążeń dotyczył rzeczywistej pracy basenu przed modernizacją. Natomiast dwa kolejne przypadki obciążeń obejmowały możliwe oddziaływania na basen po modernizacji. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że modernizacja basenu związana ze zmianą jego obciążenia, nie spowoduje przekroczenia jego stanów granicznych.
EN
The article presents the numerical analysis of the existing swimming pool. The analysis included three load variants related to the pool modernization. The first load case was related to the actual operation of the pool before its modernization. Next, two subsequent load cases included possible impacts on the swimming pool after its modernization. As a result of the conducted analyzes, it was found that the modernization of the swimming pool will not result in exceeding its limit states.
8
Content available remote Bezpieczna eksploatacja suwnic. Warunki techniczne
PL
Suwnica to dźwignica pracująca w ruchu przerywanym, złożona z przemieszczającej się po torach konstrukcji nośnej i poruszającej się po niej wciągarki lub wciągnika. Służy do przemieszczania ładunków w pionie i poziomie w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia, skrajnymi położeniami toru jazdy wciągarki lub wciągnika oraz suwnicy.
PL
Stacja Warszawa Zachodnia to obecnie największy plac budowy w stolicy. Po zakończeniu prac modernizacyjnych powstanie tu największa stacja kolejowa w Polsce, która w 2030 r. będzie obsługiwać 120 tys. pasażerów dziennie. W realizacji tak skomplikowanego i wymagającego technicznie przedsięwzięcia biorą udział najbardziej doświadczeni dostawcy i podwykonawcy. Uponor Infra właśnie zakończyła dostawę i montaż pięciu baterii zbiorników retencyjnych PE-HD do odwodnienia linii kolejowej w pobliżu nowej stacji.
PL
W krakowskiej oczyszczalni Kujawy zakończyła się modernizacja węzłów przeróbki osadu nadmiernego i biogazu. Oczyszczalnia produkuje teraz więcej zielonej energii. Zyskuje na tym środowisko, gdyż mniejszy pobór energii elektrycznej z systemu dystrybucyjnego, a więc pochodzącej ze spalania węgla, oznacza mniejszą emisję gazów cieplarnianych. Oszczędności będę mieć Wodociągi Miasta Krakowa, mogąc kupować mniej energii konwencjonalnej i ograniczając jej straty.
11
Content available remote Pakiet modernizacyjny do 23-milimetrowej armaty przeciwlotniczej ZU-23-2
PL
Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX sp. z o.o. z Gdyni działa na rynku od 1989 r., a od kilku lat wchodzi w skład Grupy WB (dalej: AREX) - największej prywatnej grupy kapitałowej polskiego przemysłu obronnego, oferującej zaawansowane rozwiązania dla sił zbrojnych z całego świata. AREX specjalizuje się w projektowaniu i produkcji pakietów modernizacyjnych do 23-milimetrowej armaty ZU-23-2. Celem modernizacji jest przede wszystkim poprawa skuteczności ognia armat poprzez unowocześnienie mechanizmów naprowadzania i przyrządów celowniczych. Jednym z priorytetów AREX jest też realizacja projektów od początku do końca - są to rozwiązania krajowe, z komponentami wytwarzanymi w Polsce, dzięki czemu zapewniona jest pełna kontrola nad nimi. AREX uczestniczy w licznych projektach poświęconych opracowaniu i modernizacji uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP w zakresie systemów sterowania napędami elektrycznymi. Współpracuje przy tym z czołowymi partnerami branżowymi i jest otwarta na udział w innowacyjnych projektach dotyczących opracowania i wdrożenia nowych produktów dla sektora obronnego.
EN
AREX Ltd. the WB Group from Gdynia, has been operating on the market since 1989, and for several years has been a part of the WB Group (hereinafter referred to as AREX Ltd.), which is the largest private capital group of the Polish defense industry, offering advanced solutions for the armed forces from around the world. AREX Ltd. specializes in the design and production of modernization packages for the 23 mm ZU-23-2 cannon. The aim of the modernization is primarily to improve the fire efficiency of the cannons by modernizing the guidance mechanisms and sights. One of the priorities of AREX Ltd. is also the implementation of projects from start to finish. They are domestic solutions, with components manufactured in Poland, thanks to which full control over the solutions created is ensured. AREX Ltd. participates in numerous projects aimed at the development and modernization of weapons for the Polish Armed Forces in the field of electric drive control systems. AREX Ltd. cooperates with leading partners from specialized industry and is open to participation in innovative projects related to the development and implementation of new products for the defense sector.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-materiałowych w modernizacji podziemnych obiektów zabytkowych na przykładzie Smoczej Jamy w Krakowie. Zaprezentowano metodę dokładnego odwzorowania trójwymiarowej geometrii jaskini na podstawie chmury punktów uzyskanej ze skaningu 3D oraz obliczeń numerycznych i określono zakres oraz metodę zabezpieczenia masywu skalnego. W artykule opisano również przeprowadzone dodatkowe prace modernizacyjne, których celem było ulepszenie funkcjonowania Smoczej Jamy oraz zwiększenie bezpieczeństwa jej użytkowników.
EN
The paper presents a case study of the application of modern technical and material solutions in the modernisation of underground historical structures on the example of the Dragon's Den in Krakow. It presents a methodology for accurately reconstructing the three-dimensional geometry of the cave on the basis of a point cloud obtained from 3D scanning and numerical calculations, which are the key to determining the extent and method of securing the rock mass. The paper also describes additional modernisation works performed to improve the functioning of the Dragon's Den and increase the safety of its visitors.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy techniczne utrzymania budynków wielorodzinnych na przykładzie trzech wysokich budynków pod zarządem jednej z lubelskich spółdzielni mieszkaniowych. Budynki wykonano w systemie wielkoblokowym, a ściany osłonowe ze scalonych dyli z betonu komórkowego. Ze względu na planowaną poprawę stanu technicznego ścian osłonowych przed ociepleniem powstało pytanie: czy naprawa ścian kurtynowych jest najlepszym rozwiązaniem?
EN
The article presents selected technical problems of maintenance of multifamily buildings on the example of three tall buildings under the management of one of Lublin's housing cooperatives. The buildings were erected in the big-block system, and the curtain walls were made of integrated cellular concrete slabs. Due to the planned improvement of the technical condition of the curtain walls before the walls were insulated, the question arose: whether curtain wall repair is the best solution?
PL
W artykule przedstawiono model wspomagający decyzje związane z długoterminowym planowaniem utrzymania budynku mieszkalnego. Zaproponowano sposób kwantyfikacji stanu budynku i algorytm optymalizacji maksymalizujący korzyści działań naprawczych i modernizacyjnych (wyrażone zwiększeniem oceny stanu budynku) przy założeniu minimalizacji kosztu tych działań. Model uwzględnia praktyczne ograniczenia związane z założeniami budżetowymi, kolejnością prac oraz terminami, wspomagając alokację działań w planowanym horyzoncie czasowym. Opracowana metoda została zaimplementowana do postaci komputerowego systemu i może stanowić użyteczne narzędzie wspierania procesu podejmowania decyzji na etapie utrzymania wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
EN
The article presents a model to support decisions related to long-term planning of housing maintenance. A method of quantifying the building condition and an optimization algorithm were proposed, maximizing the benefits of repair and modernization activities (expressed by the increment of the building condition assessment) with the assumption of minimizing the cost of these activities. The model takes into account practical constraints related to budget assumptions, sequence of works and deadlines, supporting the allocation of activities in the planned time horizon. The developed methodology was implemented in the form of a computer system and can be regarded as a usefultool for supporting the decision-making process at the maintenance stage of multifamily residential buildings.
PL
W ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” kompleksowo zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, zamontowano instalacje OZE, odnowiono łącznie 6,85 km istniejących kolektorów oraz wybudowano 12,72 km nowej kanalizacji sanitarnej. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia wydawała się poza możliwościami finansowymi i kadrowymi tak małego przedsiębiorstwa jak MPWiK w Łasku, ale dzięki determinacji, wytrwałości oraz współpracy wielu ludzi udało się jednak osiągnąć cel.
17
Content available remote Modernizacja poddaszy budynków mieszkalnych – studium przypadku
PL
W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy modernizacji stropodachów drewnianych nad poddaszami użytkowymi w aspekcie nowych wymagań cieplnych.
EN
The article presents examples of material solutions used in the modernization of wooden roofs over attics in terms of new thermal requirements.
19
Content available remote Węzły grupowe w systemach ciepłowniczych
PL
W polskich systemach ciepłowniczych spotkać można węzły grupowe powstałe zarówno w czasach PRL-u jak i po 1989 roku poprzez likwidację niskoparametrowych kotłowni węglowych.
PL
Grupowe węzły ciepłownicze zasilające zwykle osiedla mieszkaniowe w ciepło dla ogrzewania i niekiedy w centralną ciepłą wodę, powstawały w niektórych rejonach kraju do końca lat 80. ubiegłego wieku. Rozwiązanie takie było wówczas uzasadnione kilkoma istotnymi względami.
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.