Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 692

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono różne aspekty budowy konstrukcji żelbetowej parkingu wielopoziomowego jako rozwiązanie zadania dyplomowego na studiach magisterskich na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Autorka artykułu w pracy dyplomowej inżynierskiej zaprojektowała konstrukcję parkingu w technologii monolitycznej żelbetowej z elementami prefabrykowanymi (w płytowo-belkowo-słupowym układzie konstrukcyjnym), a w pracy magisterskiej przedstawiła różne zagadnienia związane z realizacją takiego obiektu. Prace dyplomowe autorki łączą zagadnienia konstrukcyjno-materiałowe z technologicznymi i z organizacyjnymi. Przedstawiono w nich konstrukcję żelbetową obiektu, projekty deskowań, technologiczne warunki wykonywania robót, problemy mechanizacji robót betonowych i montażowych, rzeczowo-czasowe analizy wykonania procesów budowlanych z harmonogramem budowy. Wykorzystano przy tym współczesne możliwości wspomagania analiz projektowych – programy komputerowe oraz nowoczesne techniki i standardy prowadzenia robót budowlanych.
EN
The article presents diffrent aspects of the reinforced construction of a multi-storey car park as a solution to the diploma thesis at The Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry at the Warsaw University of Technology. The author of the article in the engineering diploma thesis designed the construction of a car park in monolithic reinforced concrete technology with prefabricated elements (in a slab-beam-column structure), and in the master’s thesis presented diffrent issues related to the implementation of this object. The author’s diploma theses merge construction and materials with technological and organizational issues. They present the reinforced construction of the building, formwork designs, technological conditions for the performance of works, problems of mechanization of concrete and assembly works, material and time analyzes of the construction processes with the detailed schedule. Modern possibilities of supporting design analyzes were used with computer programs and modern techniques and standards for carrying out construction works.
2
PL
Historia nowoczesnych mostów wiszących notuje kilka ewolucyjnych zwrotów, które wpłynęły na rozwój i innowacje techniczne związane z mostownictwem. W ciągu ostatnich 200 lat można było zaobserwować parę takich istotnych reorientacji projektowych, m.in. zastąpienie płytowych łańcuchów wiązkami drutu, wprowadzenie głębokich usztywnień ustroju nośnego czy integracja kratownicowych dźwigarów z pomostem drogowym.
PL
Przedstawiono koncepcję integracji zarządzania wartością oraz optymalizacji ekonomicznej harmonogramu budowy. Podejście umożliwia maksymalizację wartości użytkowej przedmiotu przedsięwzięcia budowlanego z uwzględnieniem parametrów ekonomicznych przedsięwzięcia. Koncepcja może być wykorzystana w takich przedsięwzięciach jak „zaprojektuj i wybuduj”.
EN
The article presents the concept of integrating value management and economic optimization of the construction schedule. The approach allows to maximize the value of a construction project, taking into account the economic parameters of the project (e.g. NPV). The concept can be used in "design and build" projects.
4
PL
Obecnie technologia druku 3D znajduje zastosowanie w wielu obszarach życia codziennego i jest wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu. W publikacji skupiono się na omówieniu wykorzystania technologii druku 3D w przemyśle, zarówno przy projektowaniu samego wyrobu czy elementu, jak i do produkcji konkretnych części m.in. w motoryzacji, w budownictwie czy w przemyśle lotniczym. Technika druku 3D rozszerza swoje wykorzystanie na coraz to nowe obszary, z założenia nieoczywiste, takie jak przemysł spożywczy czy tekstylny. Technologia druku 3D zyskuje na popularności, ze względu na łatwy dostęp do drukarek oraz samych materiałów, a na przestrzeni lat kolejne gałęzie przemysłu zaczynają korzystać z ogromnych możliwości tej technologii.
EN
Currently, 3D printing technology is used in many ways and is practiced in many industries. The publication focuses on the summary of the use of 3D printing technology in many different industries, during the design of the product or element itself, as well in production of parts results in automotive, construction and aviation. The 3D printing technique is expanding its use to newer and non-obvious areas, such as the food or textile industry. The technology of 3D is going more popular due to the easy access to printers and the materials themselves, and over the years, subsequent branches of industry benefit from the huge possibilities of this technology.
5
Content available remote Risk management analysis in construction enterprises in selected regions in Poland
EN
This paper aims to outline the selected issues of risk management in construction enterprises operating in the Silesian and Małopolskie voivodships (Poland). In this context, it seems vitally important to have risk accurately identified, quantified and, consequently, responded to in the right way. Although the paper is mainly empirical in its character, it is based on a theoretical background, particularly when it comes to risk management in the construction industry, which is referred to in the literature on the subject as CRM (Construction Risk Management). The paper contains a review of the literature in this field and uses the method of synthesis. It emphasises the applicability and methodology of the issues discussed here, i.e. those which were verified in the empirical research conducted among construction contractors as participants of investment and construction processes.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstw budowlanych w województwie śląskim i małopolskim. W tym kontekście szczególnie istotne jest właściwe zidentyfikowanie ryzyka, co następnie umożliwi jego odpowiednią kwantyfikację oraz reakcję na ryzyko. Chociaż artykuł posiada charakter empiryczny to bazuje na wiedzy teoretycznej, szczególnie w zakresie zarządzania ryzykiem w budownictwie, określanej w piśmiennictwie naukowym mianem CRM (Construction Risk Management). Artykuł zawiera przegląd literatury przedmiotu. Wykorzystano w nim metodę syntezy. W artykule wskazano na walory utylitarne i aspekt metodyczny przedstawianej problematyki, tj. zagadnień zweryfikowanych w drodze przeprowadzonych badań empirycznych wśród wykonawców budowlanych jako uczestników procesów inwestycyjno-budowlanych.
PL
Artykuł jest kontynuacją cyklu prac nad metodą analizy ryzyka prac geodezyjnych w przedsięwzięciach budowy dróg. W pracy przedstawiono zastosowanie logiki rozmytej do określenia charakteru i wartości ryzyka prac geodezyjnych na podstawie bazy reguł oraz funkcji przynależności podanych przez ekspertów. Uzasadnione jest to tym, iż problem występowania geodezyjnych czynników ryzyka w pracach budowy dróg nie jest deterministyczny. W pracach tego typu występuje wiele niepewności w określaniu wartości czasu ich trwania w dłuższym okresie. Metodę przedstawiono w postaci teoretycznej wraz z przykładem jej zastosowania. Zaprezentowano również zestawienie wyników badań w formie porównawczej w odniesieniu do wcześniejszych publikacji wykorzystujących inne narzędzia badawcze.
EN
The article is a continuation of the series of works on the method for risk analysis in surveying works in road construction projects. The paper presents the application of fuzzy logic to determine the nature and value of the risk of surveying works based on a database of rules and affiliation functions provided by experts. The fact that the issue of occurrence of risk factors in road construction works is not deterministic justifies the above. In such works, there are many uncertainties in establishing the value of their duration in the long term. The theoretical framework of the method is presented together with an example of its application. Moreover, research results are compared with previous publications using other research tools.
PL
W pracy poruszono tematykę analizy numerycznej i wymiarowania stropu kablobetonowego. Przedstawiono przykład obliczeniowy, w którym omówiono poszczególne etapy budowy modelu numerycznego w programie SOFiSTiK oraz wymiarowania stropu żelbetowego kablobetonowego budynku biurowo-usługowego zaprojektowanego w układzie płytowo-słupowym.
EN
The subject of numerical analysis and designing of a cable-prestressed concrete ceiling is discussed in the paper. A computational example is presented in which the individual stages of building a numerical model in the SOFiSTiK program and designing of the reinforced concrete cable-prestressed ceiling of an office and service building designed in a slab-pillar system are discussed.
PL
Obiekty budowlane powstają podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych. Uczestnicy tych przedsięwzięć są zainteresowani podejmowaniem systematycznych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Skuteczność tych działań wymaga, aby były prowadzone w ramach kompleksowego systemu zarządzania procesem realizacji przedsięwzięcia budowlanego. System zarządzania bezpieczeństwem i ochrony zdrowia jest częścią ogólnego systemu zarządzania przedsięwzięciem, który obejmuje: strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy oraz zasoby i wymaga analizy zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w poszczególnych jego obszarach, fazach, etapach. Wynika to przede wszystkim z faktu, że właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), pożądanego zarówno ze względu na konieczność przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w budownictwie, oczekiwania społeczne, jak i na możliwość uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych przez poszczególnych uczestników procesu w skali całego przedsięwzięcia budowlanego. W artykule zaproponowano model teoretyczny przedsięwzięcia budowanego, który może posłużyć do rozpoznania stanu bioz. W modelu wyróżniono części, czynności i obszary zgodnie z logicznym przebiegiem procesu, które przyporządkowano poszczególnym etapom realizacji przedsięwzięcia. Do rozpoznania czynników mających wpływ na bioz opracowano narzędzie badawcze – RADAR BIOZ. Do oceny stanu bioz sformułowano model analityczny i matematyczny badanego przedsięwzięcia, aby ostatecznie określić kierunki działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w poszczególnych etapach, fazach, obszarach procesu realizacji przedsięwzięcia budowlanego.
EN
Construction objects arise during the implementation of construction projects. Participants in these projects are interested in taking systematic actions to improve the state of occupational safety and health protection. The effectiveness of these activities requires that they be carried out as part of a comprehensive system of managing the construction project implementation process. The safety management and health protection system is part of the overall project management system, which includes: organizational structure, planning, responsibility, rules of conduct, procedures, processes and resources and requires analysis of safety and health protection issues in its individual areas, phases and stages. This is primarily due to the fact that proper management is the most effective way to ensure an adequate level of safety and health protection (bioz), desirable both due to the need to comply with legal provisions in force in construction, social expectations, and the possibility of obtaining positive economic effects by individual process participants in the scale of the entire construction project. The article proposes a theoretical model of the built undertaking that can be used to recognize the state of bioses. The model distinguishes parts, activities and areas in accordance with the logical course of the process, which was assigned to individual stages of the project. A research tool – RADAR BIOZ – was developed to identify the factors affecting bioz. To assess the condition of bioses, an analytical and mathematical model of the examined undertaking was formulated to ultimately determine the directions of preventive actions in the field of safety and health protection at individual stages, phases and areas of the construction project implementation process.
9
Content available remote Modern solutions of barns for dairy cattle on the basis of Wolf System suggestions
EN
Modern livestock buildings should ensure the appropriate environmental conditions. The following factors, affecting the environmental conditions were discussed: functionality of the buildings, microclimate of the premises, management technology, housing system and livestock building. The solutions of Wolf System, and in particular, the suggestions of free-stall, boxed littered and non-littered cattle barns and littered barns with the self-flowing bed system were presented. In the buildings with the mentioned solutions, there is a correct microclimate owing to the manually or automatically operated ventilation systems.
PL
Nowoczesne budynki inwentarskie powinny zapewniać odpowiednie warunki środowiskowe. Omówiono czynniki kształtujące warunki środowiskowe do których zaliczono: funkcjonalność budynków, mikroklimat pomieszczeń, technologię chowu, system utrzymania, budynek inwentarski. Przedstawiono rozwiązania Wolf System, w szczególności propozycje obór wolnostanowiskowych boksowych ściółkowych, bezściółkowych oraz z podłożem samospławialnym. W budynkach z takimi rozwiązaniami panuje właściwy mikroklimat dzięki systemom wentylacyjnym sterowanym ręcznie lub automatycznie.
PL
BIM to szansa dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego – zamawiających, projektantów, wykonawców, administratorów. U podstaw tego podejścia leżą uproszczenie procesu oraz równy dostęp wszystkich do niezbędnej dokumentacji.
PL
W Katedrze Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli Politechniki Śląskiej przez wiele lat wykonywano oznaczenia stężeń pierwiastków naturalnie promieniotwórczych występujących w surowcach i materiałach stosowanych w budownictwie, w tym m.in. w ubocznych produktach spalania. Badania te dotyczyły żużli i popiołów pochodzących ze spalania węgla kamiennego oraz brunatnego. Uzyskane rezultaty zaprezentowano w niniejszym artykule.
EN
For many years, the concentrations of naturally radioactive elements present in raw materials and materials used in construction, including combustion by-products, have been determined at the Department of Building Processes and Building Physics of the Silesian University of Technology. This research has concerned slags and ashes resulting from the combustion of hard coal and lignite. The obtained results are presented in this article.
12
Content available remote Płyta fundamentowa - posadowienie i układ warstw
PL
Przedmiotem artykułu są właściwości płyty fundamentowej. W pierwszej części jest ona omawiana jako alternatywa posadowienia budynku oraz jako konstrukcja, scharakteryzowane zostają także jej inne funkcje, takie jak związane z przeprowadzeniem instalacji. W drugiej części uwaga skupiono się na układzie warstw i ich części składowych. Na koniec zostaje scharakteryzowane ocieplenie płyty fundamentowej za pomocą lekkiego betonu w miejsce polistyrenu XPC.
EN
Properties of the ground slab are the subject of the Article. In the first part, the above mentioned is discussed as an alternative to the foundation of a buildingand as a structure, its other functions, including those related to the routing of the installation, are also characterized. The second part focuses on the arrangement of the layers and components thereof. Finally, the insulation of the ground slab is characterized by light concrete in place of the XPC polystyrene.
13
Content available remote Budowa w czasach pandemii
PL
W artykule zaprezentowano możliwości kontynuowania prac budowlanych na niewielkich budowach w czasie pandemii. Przedstawiono zasady bezpieczeństwa, którymi powinni się kierować uczestnicy procesu budowlanego. Zwrócono uwagę na nowoczesne technologie, które ułatwiają i przyspieszają prace budowlane.
EN
The paper presents the possibilities to continue construction works at small construction sites during the pandemic. Safety rules to be followed by the construction process participants have been specified. Modern technologies have also been mentioned, facilitating and accelerating the construction works.
PL
Omówiono rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne kościoła z wieżą oraz podstawowe zagadnienia związane z realizacją. Podano informacje dotyczące robót wykończeniowych i instalacyjnych.
EN
Architectural solutions and contructions of a church with a tower and basic issues related to implementation, were discussed. Information regarding finishing and installation works were indicated.
PL
29 sierpnia 2019 r. oddano do użytkowania drugą nitkę nowego mostu Kościuszki w Nowym Jorku. W artykule scharakteryzowano tło historyczne tej budowy, a następnie szczegółowo omówiono projektowanie i wykonawstwo mostu. Główną uwagę poświęcono konstrukcji nośnej, w tym doborowi ustroju przęsła podwieszonego, pomostowi, dźwigarom i cięgnom systemu podwieszenia. Wyjaśniono poszczególne rozwiązania konstrukcyjne i porównano je z realizacją podobnego projektu mostu w Polsce.
EN
On August 29, 2019, the New York second new Kosciuszko Bridge crossing opened to traffic. The article briefly presents the origins of this project, followed by a detailed discussion of its design and construction. The discussion focuses on the superstructure and includes the selection and main features of the structural system, main span, its deck, and the stay-cable suspension system. It gives backgrounds of various design choices and comparisons to a similar bridge project Poland.
PL
Zintegrowane ustroje ramowe posadowione na palach fundamentowych charakteryzują się współpracą z ośrodkiem gruntowym. Na rozkład sił wewnętrznych w konstrukcji wpływają parametry podatnościowe pali fundamentowych wynikające z cech gruntu i geometrii pali. Przedstawiono niektóre możliwości modelowania współpracy ustrojów mostowych z ośrodkiem gruntowym, które mogą być w prosty sposób zastosowane w praktyce projektowej. Opisano i skomentowano metody stosowane dawniej i obecnie.
EN
The integrated frame systems with foundation piles are characterized by cooperation with the ground. The distribution of internal forces in the structure is affected by susceptibility parameters of foundation piles resulting from soil features and pile geometry. The paper presents some possibilities of modeling the cooperation of bridge systems with the soil, which can be easily applied in design practice. In the article are described and commented on the methods used in the past and now.
EN
The article describes legal regulations regarding the safety of building objects in the process of implementing construction projects. International (International Labor Organization), EU (EU), national (Poland) and industry (Polish regulations concerning the construction industry in Poland) regulations were presented. These requirements have a fundamental impact on the safe behavior of building process participants.
18
Content available remote Bezinwazyjne metody włączeń gazociągów
PL
W artykule przedstawiono metody bezinwazyjnych włączeń nowych gazociągów, z zachowaniem ciągłości przesyłu gazu. Autor dokonuje analizy częstotliwości stosowania rozwiązań zrealizowanych włączeń, powstałych trudności i błędów podczas prowadzenia prac.
EN
The article presents the methods of non-invasive inclusion of new gas pipelines, while maintaining continuity of transmission gas. The author analyses frequencies of application solutions of the completed inclusions, difficulties and errors during work done.
PL
Nauka to filozofia dorobiona do wiedzy inżynierskiej. „Ph dr eng.” to w tłumaczeniu z języka angielskiego doktor filozofii inżynierskiej. Jeżeli wiedza inżynierska jest kiepska, to i naukowe wnioski będą na niskim poziomie. Dlatego Japończycy inaczej niż w Polsce po japońsku drukują wiedzę inżynierską, a po angielsku drukują dla Amerykanów wiedzę naukową. W Polsce zazwyczaj nie drukuje się wiedzy praktycznej. W artykule porównamy wiedzę japońskich i polskich fachowców, którzy prowadzili kursy wiedzy praktycznej w firmie Technolkonstrzębski Co i Instytucie Łączenia Metali w Krakowie. Omówimy najważniejsze punkty nadzorowania tego procesu przed spawaniem.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.