Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 97

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współpraca międzynarodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Powołana w 1923 r. Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej – Interpol jest po Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) drugą co do liczby członków międzypaństwową organizacją na świecie. Wraz z postępującą globalizacją i rozwojem nowych technologii organy ścigania zmuszone zostały do podejmowania skutecznych działań na płaszczyźnie zwalczania przestępczości mającej wymiar międzynarodowy. W XXI w. obok tradycyjnych działań wykrywczych uprawnione podmioty coraz częściej bazują na informacjach zawartych w specjalnie zaplanowanych i utworzonych kartotekach informatycznych odpowiednio skatalogowanych. Dostęp do nich, natychmiastowe wyszukanie i poczynienie właściwych ustaleń mają fundamentalne znaczenie w zakresie sprawności i skuteczności zwłaszcza dla organów pełniących funkcje policyjne. Istotną rolę związaną z wymianą informacji kryminalnych pełni Interpol współdziałając w tym obszarze z szeregiem podmiotów, zwłaszcza z ONZ. Współpraca ta koncentruje się, oprócz bieżącej działalności, na realizacji celów priorytetowych zawartych w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Z tych powodów, Interpol jako „platforma” umożliwiająca funkcjonariuszom policji na całym świecie dostęp do interesujących ich informacji, istotnych ze względów operacyjnych bądź procesowych – posiada relewantny charakter. Celem artykułu jest przedstawienie perspektywicznych przedsięwzięć podejmowanych przez Interpol, związanych z ewolucją zjawisk przestępczych tj. rodzajów, form, struktur i dynamiki oraz omówienie prakseologicznych działań w aspekcie współpracy policyjnej.
EN
: Founded in 1923. The International Criminal Police Organization - Interpol is, after the United Nations (UN), the second largest interstate organization in the world. With increasing globalization and the development of new technologies, law enforcement agencies have been forced to take effective action at the level of combating crime that has an international dimension. In the 21st century, in addition to traditional detection activities, authorized entities increasingly rely on information contained in specially planned and created computer files, properly cataloged.Access to them, immediate retrieval and making relevant determinations is fundamental from the point of view of efficiency and effectiveness especially for bodies carrying out police functions. An important role related to the exchange of criminal information is played by Interpol, which cooperates in this regard with a number of entities, in particular the UN. This cooperation is focused, in addition to ongoing activities, on the implementation of the priority goals contained in the 2030 Agenda for Sustainable Development. For these reasons, Interpol as a "platform" that allows police officers around the world to access information of interest to them, relevant for operational or procedural reasons - is important. The purpose of this article is to present the prospective endeavors undertaken by Interpol, related to the evolution of criminal phenomena, i.e. the types, forms, structures and dynamics of criminality.
EN
In June 2022, the Most Important Karst Aquifer Springs (MIKAS) project was launched at the EUROKARST conference, aimed at creating a list of the most important karst springs and outcrops (on a global scale). Basedon the recommendations and methodology established by the Project Advisory Board, scientists from around the world presented proposals for springs, from which 200 will be ultimately selected. 14 karst springs and outcrops were proposed in Poland. We describe the basic criteria and principles that guided the selection, and the current state of progress of the project.
EN
The aim of the article is to present the current state of knowledge about climate change, the causes of these changes, and potential effects, both environmental, economic, and social. To achieve the formulated goal, the author attempts to interpret original research results in the area of climate change, as well as actions taken (at various levels) in the field of climate policy. This is intended to answer the question of whether the idea of sustainable development at the social and economic level is realistic in the context of climate policy. In the ongoing debate, the problem of adaptation to climate change has given way to the problem of pollutant emissions, and the available scientific knowledge is insufficient to predict what changes the climate will undergo in the coming decades and what impact humans will have on these changes. Based on the analyses carried out, the author of the article concludes that emphasis should be placed on solutions that support human well-being and minimise losses. Environmental protection, if it is to remain a science, must take responsibility for the entire environment, including human well-being, and cannot be done at the expense of human beings because it destroys the natural social order. The article verifies the following hypothesis: decisions made in the field of climate policy are insufficiently justified by scientific research, which provides irrefutable facts.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy na temat zmian klimatycznych, przyczyn tych zmian i potencjalnych skutków, zarówno środowiskowych, jak i ekonomiczno-społecznych. Dla zrealizowania sformułowanego celu autorzy podejmują próbę: interpretacji oryginalnych wyników badań w obszarze zmian klimatycznych, a także, podejmowanych działań (na różnych poziomach) w zakresie polityki klimatycznej. Ma to doprowadzić do odpowiedzi na pytanie, czy w kontekście prowadzonej polityki klimatycznej realna jest idea zrównoważonego rozwoju na poziomie społecznym i gospodarczym? W toczącej się debacie problem adaptacji do zmian klimatycznych ustąpił miejsca problemowi emisji zanieczyszczeń, a dostępna wiedza naukowa jest niewystarczająca, aby przewidzieć, jakim zmianom ulegnie klimat w nadchodzących dekadach oraz jaki wpływ na te zmiany będzie miał człowiek. Na podstawie przeprowadzonych analiz autorzy artykułu wnioskują, żeby kłaść nacisk na rozwiązania, które wspierają dobrostan człowieka i minimalizują straty. Ochrona środowiska, jeżeli ma pozostać nauką, to musi brać odpowiedzialność za całe środowisko, również za dobro człowieka, nie może odbywać się jego kosztem, ponieważ burzy to naturalny porządek społeczny. W artykule weryfikowana jest następująca hipoteza: podejmowane decyzje w zakresie polityki klimatycznej mają niewystarczające uzasadnienie w badaniach naukowych.
EN
This paper explores the social dimension of security concerning public broadcasters in Poland and in Italy. Public broadcasters are obliged to design their content around a mission. This is a requirement under national regulations on state security. From the perspective of national systems with legal and political histories as different as Poland’s and Italy’s, the shaping of the social space by public broadcasters’ digital tools reflects the transnational vector of action based on public media.
PL
W niniejszym artykule zbadano sposoby realizacji społecznego wymiaru bezpieczeństwa przez nadawców publicznych w Polsce i Włoszech. Nadawcy publiczni są zobowiązani do planowania i tworzenia treści zgodnie z zasadą dobra wspólnego. Jest to wymóg wynikający z krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa państwa. Z perspektywy systemów krajowych o tak różnych polityczno-prawnych systemach jak Polska i Włochy można stwierdzić, że kształtowanie przestrzeni społecznej przez nadawców publicznych cechuje się podobnym pod względem strategii i taktyki kierunkiem działań.
PL
Głównym celem niniejszego artykułu było określenie czynników, które przyczyniły się do kształtowania bezpieczeństwa zewnętrznego oraz międzynarodowego Polski po 1989 r. Autorzy poruszyli główne problemy kształtowania się polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (RP) w okresie transformacji systemowej oraz przemian na arenie międzynarodowej po 1989 r. W pierwszej części artykułu autorzy opisali stosunki RP z innymi państwami. W głównej części autorzy scharakteryzowali doktryny i strategie obowiązujące w państwie polskim po 1989 r. W kolejnej części przedstawiali współpracę ze strukturami międzynarodowymi, której istotnymi cezurami czasowymi były przełom polityczny 1989 r. oraz przystąpienie do NATO w 1999 r. Lata dziewięćdziesiąte XX wieku były okresem radykalnych przemian polityczno-ustrojowych w Polsce, w związku z tym również bezpieczeństwo doświadczało rewolucyjnych zmian.
EN
The main aim of this article is to identify the factors that contributed to shaping the external and international security of Poland after 1989. The authors discuss the main problems of shaping the foreign and security policy of the Republic of Poland (RP) in the period of systemic transformation and changes on the international arena after 1989. In the first part of the article, the authors describe the relations of the Republic of Poland with other countries on the arena of international politics. In the main part, the authors characterize the doctrines and strategies which are in force in Poland after 1989. In the next part, they present cooperation with international structures, which was marked by the political break-through in 1989 and NATO accession in 1999. The 1990s were a time of radical changes of political system in Poland and also security system has undergone revolutionary changes.
PL
Celem artkułu jest zaprezentowanie projektów zrealizowanych przez „Poltegor-Instytut” w ramach programu Interreg Europa Środkowa finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
EN
The main aim of the paper is to present projects realised by „Poltegor-Institute” within Interreg Central Europe Program.
7
Content available remote Współpraca Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki z Ukrainą w 2019 roku
PL
Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki współpracuje z wieloma partnerami krajowymi i zagranicznymi, obecnie w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. W ubiegłym roku nawiązana została współpraca z Narodowym Technicznym Uniwersytetem w Łucku oraz Wołyńskim Klubem Automobilowym. W jej ramach zorganizowano dwa międzynarodowe seminaria naukowo-techniczne nt. elektromobilności - 4 października w Łucku i 5-6 grudnia w Warszawie. Łuckie seminarium, w którym wzięli udział pracownicy instytutu, a także dr hab. inż. Witold Luty, dyrektor współpracującego z SBŁ-IEL Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, było okazją do odwiedzenia tamtejszej uczelni, a także zwiedzenia Łucka i Lwowa. Podczas grudniowej rewizyty ukraińscy partnerzy mieli możliwość bliższego zapoznania się z kadrą i infrastrukturą Ł-IEL.
PL
Ustalenie odpowiednich wymagań dotyczących emisji substancji niebezpiecznych z wyrobów budowlanych, klas emisji do powietrza wewnętrznego oraz samo wdrożenie ocen środowiskowych wyrobów do ocen technicznych wyrobów i budynków to kompleksowe zadanie wymagające szerokiej koordynacji oraz aktywnego udziału uczestników rynku budowlanego. Artykuł przedstawia i omawia prace na forum europejskim w kierunku harmonizacji wymagań oceny środowiskowej wyrobów budowlanych.
EN
Setting the appropriate requirements for emissions of dangerous substances from construction products, indoor air emission classes and their implementation to technical assessments of products and buildings is a comprehensive task requiring coordination in Europe, active participation of construction market participants and general consent. The article presents and discusses the current activities and work of the Committees on the European forum in the direction of harmonizing the requirements and environmental assessments for construction products.
PL
Rozwój wojskowych technicznych instytutów badawczych wymaga systematycznego pozyskiwania wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych i technicznych, które można zastosować dla doskonalenia zdolności operacyjnych sił zbrojnych, jak i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Jednym z istotnych filarów działalności instytutów, zapewniającym do-stęp do wiedzy, gwarantującym budowę potencjału naukowego, właściwe kształtowanie infrastruktury badawczej oraz wspierającym rozwój i znaczenie instytutów jest współpraca międzynarodowa. Artykuł prezentuje formy aktywności i zakres współpracy międzynarodowej realizowanej przez wojskowe techniczne instytuty badawcze. Artykuł przedstawia uwarunkowania w obszarze współpracy międzynarodowej związanej bezpieczeństwem, w korelacji z działaniami instytutów ukierunkowanymi na rozwój pożądanych technologii w sferze bezpieczeństwa państwa.
EN
Continuous inflow of knowledge about innovative technical solution and critical technologies has a special influence on development of military technology research institutes. New technologies and advanced technical solution can be used to improve the operational capabilities of armed forces, as well as other services responsible for state security. Taking the above into consideration, an international cooperation is an important pillar of institutes’ activities, giving access to professional knowledge, creating scientific potential, shaping research facilities and setting the position of institutes in the world. The article presents the forms of activity and scope of international cooperation carried out by military technology research institutes. The article presents the circumstances in the area of international cooperation related to security, in correlation with the activities of institutes focused on the development of critical technologies in the field of state security.
PL
Od początku XXI wieku sektor elektroenergetyczny dynamicznie się zmienia. Złożoność wyzwań związanych ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną, rozwojem nowych technologii, pojawieniem się nowych aktorów na rynku energetycznym czy z rosnącą świadomością społeczną dotyczącą ochrony środowiska wymaga nowych rozwiązań w zakresie współpracy pomiędzy operatorami sieci przesyłowych i organizacjami pozarządowymi z całej Europy.
EN
Since the beginning of the 21st century, the energy landscape has been changing dynamically. The growth of demand for electricity, the development of new technologies, the emergence of new actors on the energy market, or the growing social awareness of environmental protection contribute to the complexity for this landscape and create multifaceted challenges, which require innovative solutions. In this context, when it comes to the development of high voltage power lines, the Renewables Grid Initiative e.V. – a unique form of cooperation between transmission grid operators and non-governmental organisations from all over Europe – serves as a repository of ususual ideas and solutions.
EN
The article compares and analyses the acts of international law on the cybercrime. Firstly, the analysis of multilateral international agreements was made. Next, bilateral international agreements and legislative resolutions of international organizations were analysed. On that basis, conclusions concerning the range and forms of international cooperation in the field of cyber-security were formulated.
PL
Artykuł dokonuje zestawienia i analizy aktów prawa międzynarodowego poświęconych problematyce cyberbezpieczeństwa. W pierwszej kolejności dokonano analizy wielostronnych umów międzynarodowych. Następnie analizie poddano dwustronne umowy międzynarodowe oraz uchwały o charakterze prawotwórczym organizacji międzynarodowych. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące zakresu i form współpracy międzynarodowej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
PL
Artykuł przedstawia pokrótce historię międzynarodowej współpracy Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego (IŁ) w wybranych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych międzynarodowych konferencji, których był inicjatorem i organizatorem oraz w zakresie współpracy w ramach najważniejszych organizacji międzynarodowych (ITU, CEPT, IEC, IALA-IMO, ETSI, URSI, IEEE-EMCS, ICTP, OWŁ/RWPG).
EN
The article briefly presents the history of international cooperation of the National Institute of Telecommunications in selected fields of activities, with particular focus on the most important international conferences, of which Institute was the initiator and organizer and in the field of cooperation within the most important international organizations (ITU, CEPT, IEC, IALA-IMO, ETSI, URSI, IEEE-EMCS, ICTP, OWŁ / RWPG).
EN
This article attempts to characterize and evaluate the forms and results of cooperation of Polish geologists with geologists and geological institutions in Europe and all around the world. The theoretical achievements of Polish geology are underlined. The participation and contribution of the Polish geologists to the organization of scientific life in the world is widely discussed. Attention is also paid to the participation of Polish geologists in several polar and mountain expeditions. Some Polish geologists - members of international organizations and scientific organizations - were also mentioned.
EN
All countries over the world faced a completely new form of terrorism - air terrorism threat using civilian aircrafts as weapons. The term RENEGADE is used to define civilian aircrafts that are suspected of being used as weapons to perform terrorist attacks. The answer to this threat is the Common Concept in the Field of Air Transport Security.
PL
Wszystkie kraje na całym świecie stanęły w obliczu zupełnie nowej formy terroryzmu - zagrożenia terroryzmem za pomocą samolotów cywilnych jako broni. Termin RENEGADE jest używany do definiowania samolotów cywilnych, które są podejrzane o użycie jako broń do przeprowadzenia ataków terrorystycznych. Odpowiedzią na to zagrożenie jest Wspólna Koncepcja w Dziedzinie Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego.
PL
W roku 2016 mija 40 rocznica założenia Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie. Został on utworzony w dniu 1 stycznia 1976 r. celem badania różnych metod i urządzeń do wytwarzania gorącej plazmy, w których mogą zachodzić reakcje syntezy termojądrowej (fuzji) jąder izotopów wodoru (reakcje DD - deuter-deuter albo DT - deuter-tryt). Badania plazmy laserowej realizowano także we współpracy z Instytutem Fizyki Rosyjskiej Akademii Nauk - RAN Moskwie (FIAN) kierowanym przez prof. N. Basowa laureata nagrody Nobla. W 2005 r. nastąpiło podpisanie z Komisją Europejską Kontraktu Asocjacyjnego. Na jego podstawie rozpoczęła się w Polsce działalność koordynowana przez IFPiLM Asocjacja EURATOM-IFPiLM grupująca kilkanaście polskich ośrodków zajmujących się badaniami i technologiami fuzyjnymi w układach z magnetycznym utrzymaniem plazmy (MCF) tzn. w tokamakach i w stellaratorach. Rozpoczęto od podstaw opracowywanie metod diagnostycznych dla układów MCF, stosowanie technik laserowych w technologiach fuzyjnych i badania efektów oddziaływania plazma – ściana także z użyciem układu PF-1000. Dla stellaratora W7-X (w Greifswald, Niemcy) przygotowano układy do diagnostyki rentgenowskiej, a dla układu JET oryginalny detektor promieniowania X (detektor GEM). IFPiLM uczestniczy w dużym projekcie dotyczącym opracowywania koncepcji radialnej kamery neutronowej dla budowanego tokamaka ITER (w Cadarache, Francja). W IFPiLM realizowane są modelowania numeryczne plazmy w układach MCF. Sukcesywnie zwiększa się udział naukowców z IFPiLM w badaniach na dużych tokamakach w Europie (głównie na układzie JET w Culham, Wielka Brytania). W programie EURATOM jest też projekt dotyczący fuzji laserowej (IFE) realizowany w IFPiLM. Od 2014 r. europejski program fuzyjny jest koordynowany przez konsorcjum EUROfusion. Program krajowy koordynuje IFPiLM w ramach Centrum – Nowe Technologie Energetyczne (CeNTE). Obok prac dotyczących fuzji laserowej w IFPiLM prowadzone są badania oddziaływań laserów dużej mocy z materią. Większość tych prac jest wykonywana w ramach konsorcjum LaserLab-Europe realizowanych głównie w Ośrodku Badawczym PALS w Pradze (Republika Czeska). Od 2007 r. w Instytucie rozpoczęto badania i budowę plazmowych napędów satelitarnych w ramach projektów międzynarodowych. W 2013 r. zbudowany w IFPiLM prototyp (silnik typu Halla) przeszedł pomyślnie testy w laboratoriach ESA w Holandii i w IFPiLM. Instytut podlega Ministerstwu Energii. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Sylwester Kaliski. Od października 2010 r. dyrektorem Instytutu jest dr hab. prof. Andrzej Gałkowski. W IFPiLM jest zatrudnionych 85 pracowników (w tym 10 profesorów i 25 doktorów).
EN
The year 2016 marks the 60th anniversary of the establishment of the Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion in Warsaw (Poland). The newly-created institute realized research on the properties of laser-produced plasma, plasma generated in high-current discharges in plasma-focus devices, and compression of plasma using explosive materials. On 1 January 2007, the Euratom-IPPLM Association was established for coordination by the IPPLM over ten institutions all over Poland that carry out research in plasma physics and technology related to magnetic confinement fusion in the tokamaks and stellarators. New projects were initiated: study of plasma processes in tokamaks, research in fusion technology, development of diagnostics for tokamaks (JET, WEST and ITER), and for the stellarator W7-X. Since 2007, the IPPLM has participated in the European HiPER project, whose aim is to build a fusion infrastructure to demonstrate the effectiveness of laser fusion. After the year 2013, the research and development of fusion in Europe is coordinated by the consortium EUROfusion. The Polish fusion programme is presently coordinated by the IPPLM within the Center of New Technologies for Energy (CeNTE). Generally, the previously realised research is continued. Since October 2010, the director of the institute has been Prof. Andrzej Gałkowski. Currently, the Institute is employing 85 workers, including 45 researchers.
PL
W roku 2016 mija 60 lat od powstania w Dubnej (Rosja) Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych, uznanego w świecie międzynarodowego ośrodka badań jądrowych, w którym od początku czynnie uczestniczyli naukowcy polscy. W artykule omówiono aktualny stan wyposażenia Instytutu w duże urządzenia badawcze i ogólny profil prowadzonych w nim badań, zagadnienia naukowe, którymi obecnie zajmują się polscy pracownicy oddelegowani do ZIBJ z polskich ośrodków naukowych oraz tematykę prac prowadzonych w ośrodkach polskich wspólnie z pracownikami ZIBJ. W odróżnieniu od innych ośrodków międzynarodowych, dzięki grantom i programom Pełnomocnego Przedstawiciela Rządu RP w ZIBJ, na które przeznaczane jest 20% składki członkowskiej Polski, możliwe jest nieodpłatne korzystanie z istniejącej infrastruktury badawczej ZIBJ do realizacji badań prowadzonych przez polskie instytucje naukowe, gdzie polscy fizycy, chemicy i radiobiolodzy mogą realizować swoje prace niezależnie w wybranych przez nich kierunkach, uzupełniając je o komplementarne metody niedostępne w swoich macierzystych instytucjach. Konkursowy tryb przyznawania grantów i programów zapewnia tym badaniom pewną niezależność finansową od polityki prowadzonej przez dyrekcje poszczególnych laboratoriów. W ZIBJ obowiązuje także zasada zakupu materiałów i urządzeń w kraju członkowskim w wysokości nie mniejszej niż 20% składki członkowskiej, co umożliwia polskim firmom eksport aparatury i urządzeń oraz zagraniczną współpracę naukowo-technologiczną.
EN
The year 2016 marks the 60th anniversary of the establishment of the Joint Institute of Nuclear Research in Dubna (Russia), a globally recognised international nuclear research laboratory in which Polish scientists have actively participated since its inception. In this article we briefly overview the major equipment of the JINR, its current main research directions, the research topics which Polish scientists on leave from their Polish research institutions to JINR are currently engaged in, and research topics undertaken jointly by JINR and Polish scientists in Polish institutions. Unique to the Polish participation in JINR is a competitive system of grants and programmes of the Plenipotentiary of Poland, supported by 20% of the Polish JINR membership fee, to which national collaborators may apply. This enables Polish physicists, chemists and radiobiologists to freely use the JINR infrastructure and to carry out independently their current research interests, but also using the advanced JINR facilities unavailable in Poland, without any additional charges. Thus, unlike in other large international research laboratories, their current research topics may be accomplished outside of long-term detailed research programmes typical for such laboratories. JINR also adheres to the industrial return rule, namely that no less than 20% of the membership fee is to be used to purchase materials and equipment from the member’s country. This enables Polish industry, especially in the high-tech area, to export their goods and to further extend joint international commercial venture.
PL
W artykule starano się zobrazować warunki inicjacji i procesu rozwojowego Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich z ukazaniem ważniejszych dokonań we wszystkich sześciu kierunkach jego bogatej aktywności.
EN
The article attempts to portray the conditions for the initiation and development process of the Polish Committee on Lightning Protection of the Polish Electrical Engineer’s Association showing the greatest achievements in all six directions of its rich activity.
PL
Omówiono przebieg tegorocznych Walnych zgromadzeń dwóch międzynarodowych organizacj: Federacji Europejskich Stowarzyszeń Inżynierów Elektryków EUREL, której członkiem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich FEANI, do której należy Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT.
EN
A short description of General Assembliess organized this year by two international organization: the Convention of National Associates of Electrical Engineers of Europe EUREL (SEP is a member of the EUERAL) and the European Federation of National Engineering Associations FEANI (FSNT NOT is a member of the FEANI).
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.