Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 119

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wody termalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
"W domach tego typu, wiejskich, czyli jak się dawniej mówiło, chłopskich, nie ma pieców. Gorąca woda w zimie idzie dokoła ścian, wewnątrz belek, obiegając każdy pokój” - to fragment rozmowy Seweryna Baryki z synem Cezarym z "Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Sto lat temu, gdy utwór powstawał, wizja wydawała się czystą fantazją. Dziś jednak ta wizja pomału staje się rzeczywistością. Dzięki geotermii.
EN
Ngoc Luong thermal mineral water at Vo Am ecotoursim, Ngoc Luong commnune, Yen Thuy district, Hoa Binh province, northern Vietnam. The thermal mineral water source is at karstic-fractured limstones of Dong Giao Formation aged Anisi. Methods used in this study conists of basic field survey of hydrogeology, resistivity, borehole drilling, pumping tests, and thermal mineral water sample analysis. The thermal mineral water is classified as radon-radium, low mineralised thermal mineral water. The water source is originally related to the deep Moc Chau-Tam Diep Fault directing northwest-southeastward. Its exploration reserve is estimated at 1,497 m3/d with good quality, sastifying all national criterals for the use of domestic supply, bathing, and medical treatment. This is one of ten rare thermal-mineral water sources in Vietnam, containing radon and radium. It is thefore necessary to have good management to ensure the thermal-mineral water to be effectively exploited, used, and protected.
PL
W artykule przedstawiono ewolucję przepisów prawa geologicznego i górniczego w zakresie dotyczącym dokumentowania zasobów wód leczniczych, termalnych i solanek. Przez ponad sto lat ustawodawstwo dotyczące dokumentowania zasobów tych wód ulegało znaczącym zmianom, które niosły za sobą konsekwencje formalno-prawne dla procesu dokumentowania. W artykule zwrócono szczególną uwagę na trudności w stosowaniu wybranych przepisów prawa geologicznego i górniczego, wynikające z faktu zaliczenia wód leczniczych, termalnych i solanek do kopalin. Wskazano na konieczność dostosowywania prawa do zmieniających się realiów i sprostaniu nowym wyzwaniom wynikającym z potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, jak również zaakcentowano przywiązanie do krajowej tradycji stanowienia prawa. Poddano też krytycznej ocenie niektóre z zapisów prawa, mając jednak na uwadze specyficzny charakter wód, nieprzystający do uniwersalnych zasad sprawdzających się w przypadku innych kopalin, wskazując zarazem na dalszą potrzebę zmian przepisów prawa geologicznego i górniczego w zakresie dokumentowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin.
EN
The article presents the evolution of the geological and mining law in the scope of documenting the resources of curative, thermal and brine waters. For over a hundred years, the legislation in the field of documenting the resources of these waters has undergone significant changes, which had formal and legal consequences for the process of documenting. The article pays particular attention to the difficulties in applying selected provisions of the geological and mining law, resulting from the fact that curative, thermal and brine waters are included in the minerals. The necessity of adapting the law to the changing realities and meeting new challenges was pointed out, as well as the attachment to the national law-making tradition was emphasized. Some of the provisions of the law were also critically assessed, however, bearing in mind the specific nature of waters, incompatible with the universal principles applicable to other minerals, they also indicate a further need to amend the provisions of the geological and mining law in the field of docum enting groundwater classified as minerals.
PL
Celem pracy jest analiza kroków formalno-prawnych związanych z eksploatacją wód termalnych w aspekcie poszanowania środowiska. Zasadnicza część artykułu poświęcona została przedstawieniu aktualnych aktów prawnych regulujących to zagadnienie oraz opisowi najważniejszych dokumentów niezbędnych dla realizacji wydobycia wód termalnych oraz poszukiwania i rozpoznawania ich zasobów. Uzupełnieniem przytoczonych informacji jest omówienie funkcjonującego otworu termalnego Chochołów PIG-1 w odniesieniu do podstaw prawnych i uwarunkowań środowiskowych związanych z wydobywaniem i wykorzystaniem wód termalnych oraz dodatkowo odprowadzaniem do środowiska zużytych wód stanowiących ścieki. Artykuł nawiązuje również do problemów administracyjno-prawnych w sektorze geotermalnym.
EN
The aim of the study is to analyze the formal and legal steps related to the exploitation of thermal waters in terms of respect for the environment. The main part of the article is devoted to the presentation of the current legal acts regulating this issue and the description of the most important permits necessary for the implementation of the extraction of thermal waters as well as the exploration and identification of their resources. The information provided is supplemented by a discussion of the operating thermal borehole Chochołów PIG-1 in relation to the legal basis and environmental conditions of the extraction and use of thermal waters and, additionally, the discharge of used water constituting sewage into the environment. The article also refers to administrative and legal problems in the geothermal sector.
PL
Już w 1998 r. włodarze Stargardu w specjalnie do tego celu opracowanym i uchwalonym planie założyli wykorzystanie wód termalnych jako źródło ciepła dla miasta, współpracującego z istniejącą ciepłownią węglową. Proces inwestycyjny nie był łatwy, zmieniali się właściciele, jednak ostatecznie Geotermia Stargard stała się drugą w Polsce pod względem produkcji ciepła instalacją geotermalną, dostarczając ciepłą wodę użytkową dla mieszkańców miasta i pokrywając ponad 30% zapotrzebowania sieci miejskiej. Teraz myśli się również o wykorzystaniu gorącej wody spod ziemi do celów nie tylko ciepłowniczych, ale również leczniczo-rekreacyjnych – kąpieli solankowych, kuracji pitnych oraz inhalacji.
6
Content available Thermal water - more than water!
EN
The use of thermal waters both for external use and for consumption is presented. Nowadays, the use of ecological products of natural origin is promoted, allowing for a significant improvement in the psycho-physical condition of users. Research is carried out to create natural products that comprehensively improve not only the condition of the skin, but the entire body of the user. Thanks to the development of modern technologies used both in cosmetics and other industries, it is possible to effectively use the composition and properties of thermal waters.
EN
Due to escalating world ecological problems and the need of replacing conventional energy with renewable one, interest in thermal waters management has significantly increased in the recent years. Investments related to the management of these waters constitute a significant impulse for the economic development of many regions of the country and are in line with the national energy policy. The Polish Geological Survey, whose tasks are fulfilled by the Polish Geological Institute - National Research Institute (PGI-NRI), actively participates in promoting activities related to the management of thermal waters. PGI-NRI promotes knowledge in the field of geothermal energy by organizing conferences and trainings. Moreover, PGI-NRI publishes periodical studies on the thermal waters resources and their utilization. Polish Geological Institute - National Research Institute has been collecting and sharing geological and hydrogeological data that are necessary to determine the geothermal potential and prospective areas in Poland. These data are also needed for leading various projects related to the management of thermal waters for heating and recreation purposes.
EN
Medicinal waters are most common in spas and towns of southern Poland, including the Sudetes and the Carpathians with the Carpathian Foredeep (over 70% of spas and towns with medicinal waters). In addition, healing waters occur in Western Pomerania and in several places in the Polish Lowlands. Thermal waters occur in a significant part of the Polish Lowlands, in the Carpathians and their foothills, and in the Sudetes. Brines (highly mineralized Cl-Na or Cl-Na-Ca waters) are common, especially in the Polish Lowlands, at great depths, on the order of several thousand metres below the surface. Currently, according to the latest published data as at December 31, 2019, the number of medicinal, thermal and saline water deposits is 142. In this figure, the vast majority are medicinal water deposits, of which there are 108. The remaining are 33 thermal water deposits and one deposit of brines.
PL
Wody lecznicze, termalne i solanki z uwagi na swoje specyficzne właściwości zostały zaliczone do kopalin. Stanowią one szczególny rodzaj kopaliny, odróżniający się od pozostałych dynamiką przepływu, odnawialnością zasobów oraz zmiennością parametrów fizyczno-chemicznych w czasie. Cechy te utrudniają wyznaczanie granic złóż wód podziemnych oraz określenie wartości granicznych parametrów definiujących złoże, co przy zróżnicowanych warunkach występowania wód leczniczych, termalnych i solanek, a także różnym stopniu odnawialności ich zasobów, uniemożliwia opracowanie jednolitych wytycznych dokumentowania. W artykule wskazano i szczegółowo omówiono najistotniejsze problemy wynikające z konieczności stosowania przepisów ustawy PGiG w odniesieniu do wód podziemnych. Zasygnalizowano konieczność korekty obowiązujących regulacji prawnych w zakresie opracowania spójnych dla hydrogeologii i geologii złożowej pojęć, a także określenia klasyfikacji i zasad oceny zasobów wód leczniczych, termalnych i solanek. Przejrzyste i jednoznaczne przepisy prawne pozwolą w większym stopniu chronić zasoby wód podziemnych zaliczonych do kopalin efektywnie przyczyniając się do racjonalnego gospodarowania zasobami złóż tych wód.
EN
Therapeutic and thermal waters and brines are classified as minerals due to their specific properties. They are a special type of mineral, differing from the others in terms of flow dynamics, resource renewal and variation of physico-chemical parameters over time. These features make it difficult to determine the boundaries of groundwater deposits and to determine the boundary values of the parameters defining the deposit. Different conditions for the occurrence of therapeutic and thermal waters and brines, as well as the different degree of renewal of their resources, make it impossible to develop uniform documentation. The article indicates and discusses in detail the most important problems resulting from the necessity to apply the provisions of the geological and mining law to groundwater. The need to correct the applicable legal regulations was signaled in the scope of compiling hydrogeology and geology definitions, as well as defining the classification and rules for documenting therapeutic and thermal water and brine resources. Transparent and unambiguous legal regulations will allow to protect the resources of groundwater classified as minerals to a greater extent, effectively contributing to the rational management of the resources of these waters.
PL
Odnawialne źródła energii od pewnego już czasu stanowią ważną cegiełkę w krajowym bilansie energetycznym, a inwestycje w rozwój tych technologii prowadzą największe polskie firmy energetyczne. Nie jest to żadnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę wymagania stawiane przez Unię Europejską, dotyczące równoważenia miksów energetycznych w państwach członkowskich.
PL
Aglomeracja łódzka ze względu na położenie w strefie wododziałowej ma bardzo ograniczone możliwości korzystania z zasobów wód powierzchniowych. Powstanie i dynamiczny rozwój zawdzięcza zasobnym strukturom hydrogeologicznym. Ponadto w rejonie niecki mogileńsko-łódzkiej występuje znaczący potencjał geotermalny. W części wynika on z nasycenia głębokiego podłoża strukturami solnymi o zwiększonej przewodności cieplnej. Za najbardziej perspektywiczne uznaje się geotermalne zbiorniki dolnokredowy i dolnojurajski. Występujące tam wody, poza wysokimi temperaturami, cechują się wysoką mineralizacją i wysokimi ciśnieniami złożowymi. Najbardziej zagrożony wydaje się dolnokredowy zbiornik wód zwykłych, gdyż instalacje geotermalne potencjalnie mogą powodować ascenzję wód wysoko zmineralizowanych z utworów triasowych i jurajskich. Zagrożenie to nie istnieje poza granicą oddzielającą wody zwykłe od mineralnych, gdyż w tej strefie poziom dolnokredowy traci znaczenie jako użytkowy poziom wodonośny wód słodkich
EN
The Łódź agglomeration, due to its location in the watershed zone, has very limited possibilities of using surface water resources. Its establishment and dynamic development was determined by the abundant aquifer structures of the Łódź Basin and its Cenozoic overburden. The area of the Mogilno-Łódź Basin shows a considerable geothermal potential. It partly results from the saturation of the deep bedrock of salt structures showing increased heat conductivity. The Lower Cretaceous and Lower Jurassic geothermal reservoirs are considered most promising. Waters occurring there, apart from high temperature, are characterized by high mineralization and high reservoir pressures. The Lower Cretaceous aquifer seems to be most threatened. Geothermal installations generate a potential increase of the risk of ascension of its highly mineralized waters from Triassic and Jurassic sediments. The threat does not exist outside the boundary separating fresh and mineral waters because in this area the aquifer loses its importance as a useful fresh water aquifer.
PL
W artykule przybliżono zagadnienia eksploatacji wód termalnych w Polsce oraz – na przykładzie zakładów górniczych działających na obszarze właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu – sposobów ich wykorzystania, ze szczególnym uwzględnieniem niekonwencjonalnego zastosowania jurajskiej wody geotermalnej do ekologicznej, basenowej hodowli ryb morskich (łososia atlantyckiego).
EN
As a renewable source of energy in Poland, thermal waters are characterised by one of the highest energy potentials. The fact that regions of Poland with optimal geothermal conditions coincide with areas with a high density of urban and rural agglomerations, highly industrialised areas, and areas in which there is extensive agricultural and vegetable cultivation make such regions beneficial and important. In 2017 there were 6 geothermal power plants for central heating networks in Poland, while two additional plants were under construction. However, thermal waters were primarily used for balneotherapy and recreation. In addition, in 2017 there was one geothermal power plant (Geotermia Trzęsacz) that provided ecological water for an Atlantic salmon farm in Janów-Dreżewo (Karnice County). In individual cases thermal waters were also used to obtain iodine and bromine salts, carbon dioxide, as well as to dry wood, heat a football pitch and walking trails, for research purposes, and to supply certain heat pump systems. Rolno-Rybackie Gospodarstwo Hodowlane Jurassic Salmon Sp. z o. o. in Janów-Dreżewo is a world's unique closed, organic Atlantic salmon (Salmo salar) farm in basins based on thermal waters and autonomous recirculating aquaculture systems (RAS). Conducted in accordance with ASC standards, the farm confirms that thermal waters may also be used for other purposes than for energy, therapy, and recreation ones. The production cycle of salmon farming, which does not involve antibiotics, carcinogenic or toxic chemicals, takes 20–22 months and includes five farming stages: from eggs to adults. At the moment Jurassic Salmon Sp. z o.o. produces 12–15 tonnes of salmon per week (to be increased to 20t/week) that are intended for domestic and foreign markets. The idea of organic fish farming with the use of Jurassic geothermal water is a perfect example of 21st-c. aquaculture, limiting the level of investment risk related to boring out geothermal wells, and possibilities of using waters with low thermal energy potential.
PL
W artykule przedstawiono charakter zmian wybranych parametrów ilościowych i jakościowych wód termalnych ze złoża Cieplice w Jeleniej Górze. Scharakteryzowano warunki wypływu wód termalnych. Określono przyczyny i zakres zmian wydajności eksploatowanych ujęć oraz zmian ciśnienia na głowicy otworu C-1. Przeprowadzona analiza zmian parametrów ilościowych eksploatowanych ujęć potwierdziła, że wszystkie termalne ujęcia Cieplic ujmują wody z tego samego powiązanego hydraulicznie systemu szczelinowego. Omówiono zmiany wartości jonów fluorkowych w poszczególnych ujęciach wód termalnych Cieplic. Określono stopień nasycenia omawianych wód względem głównych minerałów skałotwórczych i prawdopodobnych produktów ich wietrzenia. Przedstawiono analizę zależności pomiędzy głównymi składnikami wód i jonami F–. Podjęto próbę określenia pochodzenia fluorków obecnych w wodach termalnych Cieplic. Najprawdopodobniej źródłem jonów fluorkowych oraz kwasu metakrzemowego w badanych wodach są rozpuszczające się krzemiany, glinokrzemiany oraz fluoryt.
EN
The article presents the nature of changes in selected quantitative and qualitative parameters of thermal waters from the Cieplice deposit in Jelenia Góra. The conditions of thermal water outflow and the characteristic of changes in the efficiency of exploited sources have been presented. Additionally, the causes of pressure changes on the head in the C-1 borehole were determined. All the thermal intakes in Cieplice capture water from the same hydraulically system in fractured rocks. This is confirmed by The analysis of changes in the quantitative parameters. The article describe the contents of fluoride ions in particular intakes of thermal waters in Cieplice. The degree of saturation of the discussed waters in relation to the main rock-forming minerals and probable products of their weathering was determined. An analysis of the relationship between the main water components and F– ions is presented. An attempt to determine the origin of fluorides present in thermal waters of Cieplice was made. The most probable source of fluoride and metasilicic acid are silicate, aluminosilicates and fluorite.
PL
W 2018 r. mija 55. rocznica odkrycia i udokumentowania wód termalnych (geotermalnych) na Podhalu (na Antałówce w Zakopanem) w otworze Zakopane IG-I. Projekt robót wiertniczych otworu został opracowany przez prof. S. Sokołowskiego przy współpracy mgr. A. Sławińskiego. Analizując uzyskane rezultaty, profesor wyróżnił pod utworami fliszu podhalańskiego w rejonie Zakopanego dwa piętra wód podziemnych: piętro górne wód słabozmineralizowanych z zawartością siarkowodoru oraz piętro dolne wód zmineralizowanych, siarczanowo-ziemnoalkalicznych. Wody termalne z otworu Zakopane IG-1 stosowane były w otwartym basenie kąpielowym wybudowanym w drugiej połowie lat 60. ubiegłego wieku i czynnym do lat 70. XX wieku. W roku 2006 otwarto nowoczesny Aqua Park zasilany wodami termalnym z otworu Zakopane IG-1, jak również z otworu Zakopane 2 wykonanego w 1975 roku. Profesor, przeżywszy 90 lat, zmarł w dniu 3.04.1990 r. w Warszawie i zgodnie z jego wolą został pochowany w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem. Pozostanie w pamięci wielu pokoleń geologów jako człowiek prawy, wybitny uczony o wszechstronnych zainteresowaniach naukowych, rozległej wiedzy i ogromnym doświadczeniu badawczym.
EN
In 2018 takes place the 55th anniversary of the discovery of geothermal water in the Podhale region (Antałówka Hill, Zakopane) in the Zakopane IG-I borehole will be celebrated in 2018. The project of drilling the borehole was elaborated by Professor S. Sokołowski in cooperation with A. Sławiński M.Sc. Professor Sokołowski distinguished two groundwater horizons under the Podhale Flysch in the area of Zakopane. The upper one of low-mineralized groundwater with the content of hydrogen sulphide and the lower one of mineralized and sulphated earth-alkaline water. Based on thermal water from the Zakopane IG-1 well in the second half of the 1960s, an open swimming pool was built, and was still operating in the 1970s. In 2006, a modern Aqua Park was opened, powered by thermal water from the Zakopane IG-1 well, as well as from the Zakopane 2 well which was drilled in 1975. The Professor died in Warsaw, on October 3, 1990 at the age of 90. According to His will, he was buried in the family tomb, at the Pęksowy Brzyzek Cemetery in Zakopane. He will be remembered by many generations of geologists as a discoverer of the Podhale thermal (geothermal) waters, a righteous man, an outstanding scholar with comprehensive scientific interests, extensive knowledge and vast research experience.
PL
W artykule zostały przedstawione dane dotyczące potencjału wód termalnych na terenie gminy Lesznowola i w jej bliskim sąsiedztwie. Pod względem tektonicznym analizowany rejon znajduje się w centralnej części niecki warszawskiej, administracyjnie zaś należy do powiatu piaseczyńskiego i zaliczany jest do aglomeracji warszawskiej. Na podstawie informacji z Banku Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin (http://spdpsh.pgi.gov.pl/) oraz opracowań archiwalnych oszacowano parametry hydrogeologiczne i złożowe zbiorników geotermalnych znajdujących się w obrębie gminy Lesznowola. Na tej podstawie określono możliwości eksploatacyjne wód termalnych z poszczególnych zbiorników. Po oszacowaniu nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych wyliczono prawdopodobny koszt produkcji 1 GJ ciepła z wybranych poziomów wodonośnych. Umożliwiło to wskazanie najbardziej perspektywicznych zbiorników oraz kierunków wykorzystania wód termalnych w Lesznowoli. Na podstawie obliczonych wartości i zgromadzonych danych uznano zbiornik geotermalny jury dolnej jako optymalny do zagospodarowania i zaproponowano wykorzystanie jego wód w pierwszej kolejności do celów ciepłowniczych oraz w rekreacji i balneoterapii.
EN
The article presents data concerning the potential of thermal waters in Lesznowola commune and in its close vicinity. In terms of tectonics, the analyzed region is located in the central part of the Warsaw Basin, and belongs to the Piaseczno County of the Warsaw agglomeration. On the basis of information from the Mineral and Thermal Groundwater Database and archive studies, the hydrogeological parameters of geothermal reservoirs located within the Lesznowola commune were estimated. The exploitation possibilities of thermal waters from individual reservoirs were determined. After the estimation of investment efforts and operating expenses, the costs and the probable heat production of 1 GJ from the selected aquifers were calculated. This allowed the most prospective reservoirs and usage directions for thermal waters in Lesznowola to be identified. Based on the calculated values and the collected data, the geothermal reservoir of the Lower Jurassic area was considered as optimal for development and the use of those waters for heating purposes was proposed, as well as in recreation and balneotherapy.
EN
The present study examined the possibility of using geothermal energy in the area of Jędrzejów. Determination of the potential of thermal resources in this area was possible due to deep boreholes drilled in previous years. The analysis concerned the assessment of the geological setting, depth of aquifers, water temperature and mineralization, discharge rates of wells, reservoir parameters, and the value of geothermal resources. Promising zones for acquiring geothermal energy are the central (Cenomanian and Upper Jurassic aquifers) and north-eastern parts (Trias- sic aquifer) of the area. Taking into account discharge rates of wells and water temperature, the geothermal resources of the region are promising mainly in the context of their use in recreation and/or balneotherapy. There is a certain possibility of developing the resources for heating purposes, but generally this option would require using of heat pump systems. Based on the calculated value of the energetic potential of the aquifers, the Cenomanian aquifer has been selected as the most interesting. For this aquifer, a simple scheme of geothermal pool installation was proposed.
PL
W obszarze niecki podhalańskiej funkcjonuje kilkanaście otworów hydrogeologicznych ujmujących wodę termalną. Jednym z nich jest otwór Chochołów PIG-1 eksploatowany na potrzeby kompleksu rekreacyjnego Chochołowskie Termy. W listopadzie 2017 roku przeprowadzono w przedmiotowym otworze badania hydrogeologiczne w celu korekty podstawowych parametrów hydrogeologicznych związanych z eksploatacją ujęcia tj. jego zasobów eksploatacyjnych i dopuszczalnego obniżenia zwierciadła wód termalnych. Szczególną uwagę zwrócono na warunki wygrzewania się otworu. Wyniki pompowania pomiarowego pozwoliły głębiej poznać warunki występowania wód termalnych ujmowanych przedmiotowym otworem.
EN
In the Podhale basin there are several hydrogeological boreholes that cover geothermal water. One of them is the Chochołów PIG-1 well used for the needs of the Chochołowskie Termy recreation complex. In November 2017, tests were carried out in the well in order to establish the basic hydrogeological parameters related to exploitation of the intake, i.e. to determine its operational resources and permissible lowering of the groundwater table. Particular attention was paid to the conditions of the borehole tmperature effect.The results of the conducted measuring pumping allowed to get to know more deeply the conditions of occurrence of thermal waters captured by the borehole.
PL
W rejonie Warszawy przeanalizowano wody termalne i zmineralizowane miast Sulejówek, Józefów i Otwock. Rozpatrzono wstępną ocenę wykorzystania tych wód opierając się na głębokich odwiertach i znaczeniu tych wód dla rozwoju gmin. Z przeprowadzonej analizy wynika, że na obszarze gmin Sulejówek, Józefów i Otwock w piętrach wodonośnych kredy dolnej i jury występują wody chlorkowo-sodowe o mineralizacji od ok. 10 do ponad 70 g/dm3, cechujące się prawdopodobnie podwyższoną zawartością składników swoistych pożądanych w przypadku wód stosowanych w balneoterapii – jodków (powyżej 1 mg/dm3 w piętrze kredy dolnej i jury dolnej) oraz dwuwartościowego żelaza (powyżej 10 mg/dm3 w piętrze jury dolnej). Wartości temperatury podpowierzchniowej na tym obszarze na głębokości 1000 m wynoszą ok. 35°C, a na głębokości 2000 m temperatura przekracza 50°C. Optymistyczny scenariusz uwzględnia możliwość rozwoju w regionie warszawskim miejscowości uzdrowiskowych jako atrakcji turystycznych wykorzystujących termy.
EN
The thermal and mineralized waters in the subsurface of Sulejówek, Józefów, and Otwock towns of the Warsaw region have been analyzed. An initial assessment of the utilization of such waters based on deep boreholes and significance of these waters for development of the communities has been considered. The analysis shows that in the area of Sulejówek, Józefów and Otwock communes there are chloride and sodium waters in the aquifer of the Lower Cretaceous and the Jurassic of mineralization from about 10 to over 70 g/dm3, probably characterized by an increased content of specific components desirable in the case of waters used in balneotherapy – iodides (above 1 mg/dm3 in the lower cretaseous and lower jurassic) and divalent iron (over 10 mg/dm3 in the lower jurassic). The values of subsurface temperature in this area at a depth of 1000 m are about 35°C, at a depth of 2000 m the temperature exceeds 50°C. An optimist scenario includes a possibility of future development of touristic attractions in terms of therapeutic resorts in the Warsaw region.
PL
W pracy scharakteryzowano najważniejsze parametry złożowe termalnych wód leczniczych Lądka-Zdroju, takich jak: temperatura wody, wydajność ujęć oraz analizę pochodzenia jonów F– wraz z analizą ich pochodzenia. Lądeckie termalne wody lecznicze są zasilane z jednego złoża szczelinowego głębokiego krążenia. Sumaryczna ilość wody obecnie naturalnie wypływającej ze złoża jest prawie stała. Wartość tę można przyjąć jako sumaryczne zasoby eksploatacyjne. Eksploatowane wody termalne wykorzystywane są tylko do celów balneologicznych, aż 43% poboru nie jest w ogóle wykorzystywana. Ciepło z wód pozabiegowych też nie jest pozyskiwane. Aktualnie złoże eksploatowane jest w warunkach ustabilizowanych. Stan ten może być zaburzony w przypadku nadmiernej eksploatacji otworu L-2 i/lub innego głębokiego ujęcia takiego jak np. planowane nowe ujęcie wód termalnych.
EN
The paper presents the most important deposit parameters of the thermal waters in Lądek-Zdrój, such as: water temperature, discharge of intakes and analysis of F– origin. The medicinal thermal waters of Lądek-Zdrój are recharged from one deep circulation fissure deposit. The total amount of water flowing naturally out of the deposit is almost constant nowadays. This value can be taken as the summative reserve admissible volume of extracted groundwater of from all the intakes. The extracted thermal waters are currently used only for balneological purposes and as much as 43% of the drawn water is not used at all. The heat from post-treatment waters is not reused either. Currently, the deposit is exploited in stabilized conditions. These conditions can be disturbed in the event of the excessive exploitation of borehole L-2 and /or another deep intake such as the planned new thermal water intake.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.