Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  DFOC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono szczegółową analizę wpływu uszkodzenia uzwojenia stojana silnika indukcyjnego na jakość estymacji strumienia skojarzonego wirnika w układzie sterowania wektorowego. Analizie poddano dwa układy, powszechnie znane jako symulatory zmiennych stanu, stosowane są często w przemysłowych układach napędowych. Badania przeprowadzono w układzie sterowania polowo zorientowanego (ang. DFOC – Direct Field Oriented Control). Uzyskane wyniki wykazały, że zwarcia zwojowe mogą prowadzić do niestabilnej pracy układu regulacji automatycznej. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości estymacji - i w konsekwencji regulacji - nawet po wystąpieniu zwarć zwojowych zaproponowano zastosowanie zmodyfikowanych estymatorów strumienia wirnika. W pracy zaprezentowano szczegółową analizę teoretyczną oraz wyniki symulacji, które przeprowadzono w środowisku MATLAB/Simulink.
EN
The paper presents a detailed analysis of the impact of stator winding faults on the properties of the rotor flux estimation in the vector controlled induction motor drives. In the paper the two well-known simulators, often used in the industrial drives, were analyzed. The tests were carried out in a Direct Field Oriented Control (FOC) system. It was shown, that during inter-turn short circuits, the vector controlled system can be even unstable. To guarantee the stability during stator faults, a compensation method, based on the modified rotor flux estimators, was proposed. The article presents a detailed theoretical analysis as well as the results of simulations carried out in the MATLAB/Simulink environment.
EN
This manuscript analyzes the operation of an interior permanent magnet (IPM) machine working as a permanent magnet synchronous generator (PMSG). The partial demagnetization operation is analyzed. To obtain more accurate voltages and currents of the machine, finite element analysis (FEA) is used in co-simulation with the full converter and the converter’s control algorithm. Direct field oriented control (DFOC) shows robustness by maintaining the speed even with a 25% demagnetized PMSG. Also, an analysis of the rotating reference frame DQ signals is done to asses demagnetization.
PL
W artykule omówiono możliwość wykrywania uszkodzenia prętów klatki wirnika silnika indukcyjnego z zastosowaniem techniki opartej na identyfikacji parametrów schematu zastępczego maszyny. Metodyka ta bazuje na założeniu, że wybrane uszkodzenia mogą objawiać się zmianami parametrów silnika, a ich identyfikacja w czasie rzeczywistym i obserwowanie tych zmian pozwala na wczesną identyfikację uszkodzenia. W pracy wykorzystano fakt, że w przypadku pęknięcia prętów klatki wirnika symptomem uszkodzenia jest wzrost rezystancji schematu zastępczego wirnika. Do odtwarzania tego parametru zastosowano estymator adaptacyjny z modelem odniesienia (MRAS). Badania silnika indukcyjnego przeprowadzono w układzie bezpośredniego sterowania polowo zorientowanego (DFOC). W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych.
EN
This paper deals with the broken rotor bars detection in squirrel-cage induction motor using parameter identification approach. This method is based on the assumption, that the chosen failures may result in motor parameters variations. Real-time identification and observation of parameters variation allows to incipient fault detection. Increase of the rotor resistance value may be a good fault symptom, in the case of rotor bar damage. In the paper, the rotor resistance estimator based on the model reference adaptive system (MRAS) is utilized. The induction motor is operating in the direct field-oriented control structure, under different conditions. In the paper simulation and experimental results are shown.
PL
Artykuł związany jest z analizą pracy układu napędowego o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Sprawdzono wpływ uszkodzeń wybranych elementów układu napędowego z silnikiem indukcyjnym oraz samego silnika na proces detekcji awarii elementów pomiarowych w układzie wektorowego sterowania polowo – zorientowanego. Analizowano wpływ awarii prętów klatki wirnika silnika indukcyjnego, uszkodzenia tranzystora falownika napięcia oraz sprawdzono wpływ zmienności wybranych parametrów maszyny na jakość pracy detektorów uszkodzeń czujników pomiarowych.
EN
The paper is concerned with the analysis of safety electrical drive systems. The analysis of the influence of selected components faults of the drive system with the induction motor on the process of detecting failure of the measuring elements in the vector control system was analyzed. The rotor bars faults of induction motor, IGBT transistor failure, and the influence of machine parameters changes were investigated.
PL
Artykuł związany jest z tematyką układów napędowych o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa odpornych na uszkodzenia przetworników prądu stojana. W niniejszej pracy zaproponowano dwa algorytmy diagnostyczne, oparte na zależnościach analitycznych pomiędzy dostępnymi sygnałami. Sprawdzono ich skuteczność w przypadku wystąpienia różnych typów awarii czujników. W badaniach eksperymentalnych wykorzystano układ napędowy z silnikiem indukcyjnym sterowany metodą polowo zorientowaną na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w kartę szybkiego prototypowania DS12012 i platformę MicroLabBox firmy dSpace.
EN
The paper is related to the electrical motor drive systems with increased level of safety tolerant to stator current transducer faults. In the paper two diagnostic algorithms based on analytical relations between different available signals are presented and described. An analysis of the performance of these detection systems for selected types of faults is performed and presented. Experimental results of fault tolerant induction motor drive controlled by field oriented control system DRFOC were obtained in laboratory set up based on rapid prototyping card DS1202 and MicroLabBox platform by dSpace.
PL
W artykule omówiono możliwość wykrywania uszkodzenia prętów klatki wirnika silnika indukcyjnego z wykorzystaniem metody opartej na identyfikacji parametrów. Technika ta bazuje na założeniu, że wybrane uszkodzenia mogą objawiać się zmianami parametrów silnika, a ich estymacja i obserwowanie tych zmian pozwala na wczesną identyfikację uszkodzenia. Przy czym, w przypadku pęknięcia prętów klatki wirnika, objawem może być wzrost rezystancji schematu zastępczego wirnika. W zaproponowanym podejściu do estymacji rezystancji wirnika wykorzystano układu adaptacyjny z modelem odniesienia (MRAS). Badania silnika indukcyjnego przeprowadzono w bezpośredniej polowo-zorientowanej strukturze sterowania wektorowego. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, ktore wykonano w środowisku MATLAB/Simulink.
EN
This paper deals with the broken rotor bars detection in squirrel-cage induction motor using parameter identification approach. This technique is based on the assumption, that the chosen failures may result in motor parameters variations. Estimation and observation of parameters changes allows to incipient fault detection. In the case of broken rotor bars, increase of the rotor resistance value may be a good fault symptom. In the proposed system, the rotor resistance estimator is based on the model reference adaptive system (MRAS). The induction motor is operating in the direct field-oriented control structure, under different conditions. Simulation results are performed in MATLAB/Simulink software.
EN
The compensation and detection analysis of rotor faults in a sensorless induction motor drive system with an additional rotor resistance estimator has been conducted and the influence of the rotor faults on the properties of such system has been examined. The rotor flux vector and rotor speed have been reconstructed by the MRASCC estimator. The drive was tested for various conditions. Simulation tests were performed in the direct field oriented control (DFOC) structure realized in the MATLAB/Simulink software.
EN
Chosen speed and current sensor fault detectors for a vector controlled induction motor drive system have been presented. Systems based on the artificial intelligence (neural network) and simple algorithmic systems were analyzed and tested in various drive conditions. The influence of chosen sensor faults on performance of the drive system has been presented. The compensation strategy was proposed and tested. A fault tolerant drive, based on hardware redundancy, has been developed and presented. Simulation and experimental results are obtained in direct field oriented control algorithm (DFOC) on the laboratory set-up with rapid prototyping card Micro Lab Box DS1202 by dSpace.
PL
W artykule przedstawiono modele i analizę wybranych detektorów uszkodzeń czujnika prędkości obrotowej silnika indukcyjnego dla napędu sterowanego metodą wektorową. Analizie poddane zostały zarówno systemy wykorzystujące teorię sztucznych sieci neuronowych, jak i proste techniki bazujące na relacjach pomiędzy wybranymi zmiennymi stanu napędu. Badania symulacyjne i eksperymentalne wykonano z wykorzystaniem struktury bezpośredniego sterowania polowo – zorientowanego (DFOC) na stanowisku laboratoryjnym z zestawem szybkiego prototypowania Micro Lab Box ds1202 firmy dSpace.
EN
In the paper the chosen speed sensor faults detectors for vector controlled induction motor drive system are presented and described. Systems based on the artificial intelligence (neural network) and simple algorithmic systems are analyzed and tested in different drive conditions. Simulation and experimental results are obtained in direct field oriented control algorithm (DFOC) on the laboratory set-up with rapid prototyping card Micro Lab Box DS1202 by dSpace.
PL
W artykule opisano możliwości wykorzystania adaptacyjnego regulatora neuronowo rozmytego (ang. Adaptive Neuro Fuzzy Controller - ANFC) w strukturach bezczujnikowego wektorowego sterowania DTC-SVM i DFOC silnika indukcyjnego w charakterze tzw. kompensatora regulatora prędkości kątowej. Przeprowadzono badania eksperymentalne pozwalające na ocenę pracy napędu bezczujnikowego w różnych warunkach pracy. Zwrócono szczególną uwagę na zakres niskich prędkości kątowych, w których napędy tego typu mogą pracować w sposób niestabilny. Do estymacji prędkości i strumienia wirnika/stojana wykorzystano estymator MRASCC. Badania eksperymentalne wykonano przy wykorzystaniu układu szybkiego prototypowania DS1103.
EN
The possibility of application the Adaptive Neuro Fuzzy Controller - ANFC in the structure of sensorless vector controlled induction motor drive (DTC-SVM and DFOC) as a so-called neuro fuzzy speed compensator are presented in the paper. In the paper the experimental results of the vector controlled induction motor drive system under different conditions are presented. Drive operations in the low speed region are presented. To the rotor / stator flux and rotor speed reconstruction the MRASCC estimator is used. DS1103 card is applied in the experimental tests.
PL
W artykule opisano zagadnienia detekcji i identyfikacji uszkodzeń czujników prądu stojana w układach wektorowego sterowania polowo zorientowanego (DFOC) silnikiem indukcyjnym. Przedstawiono wpływ uszkodzeń tych czujników na pracę napędu oraz zaproponowano prosty algorytm ich detekcji. Przeprowadzono analizę detektora dla różnych warunków pracy napędu. Badania symulacyjne wykonano w środowisku Matlab/ SimPowerSystem.
EN
In the paper the current sensor faults detection algorithm for vector controlled induction motor drive system is presented and described. The issue of identifying stator current sensor fault is described. Diagnostic system based on simple algorithmic relations between measured currents is analyzed and tested in different drive conditions. An influence of the chosen sensor faults to the performance of drive system is presented. Simulation results are obtained in direct field oriented control algorithm (DFOC) and performed in MATLAB/SimPowerSystem software.
EN
In the paper the concept of safety vector controlled drive system with induction motor is presented. The speed sensor fault detector, based on the neural network, is described and tested in vector controlled (DFOC) induction motor drive. The fault tolerant algorithm using proposed neural network algorithm was applied and tested during different drive conditions. Simulation (obtained in MATLAB/SimPowerSystem) results are presented.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do wykrywania uszkodzenia wirnika silnika indukcyjnego w strukturze sterowania polowo-zorientowanego DFOC. Sprawdzono i opisano wpływ uszkodzenia prętów klatki wirnika na przebiegi wybranych zmiennych stanu napędu, wyznaczono charakterystykę zmienności częstotliwości uszkodzeniowej w funkcji prędkości i momentu silnika. Wykonano detektor bazujący na teorii sztucznych sieci neuronowych i sprawdzono go w różnych warunkach pracy.
EN
In the paper the influence of broken rotor bars to the properties of vector controlled induction motor drive system was checked. Characteristic frequency was shown. The rotor fault detector based on the neural network was described and tested in simulation. Proposed algorithm was applied in the Direct Field Oriented Control Structure of Induction Motor. Control structure was tested and checked during different drive operation. Simulation results were performed in Matlab Simulink software.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą detektorów uszkodzenia czujnika prędkości kątowej: wykorzystującego między innymi estymowaną wartość prędkości kątowej oraz układu bazującego na sztucznych sieciach neuronowych. Sprawdzono działanie układów w różnych warunkach pracy w strukturze sterowania polowo zorientowanego DFOC. Zaprezentowano zasadę działania każdego z układów detekcji i uzyskane rezultaty, w tym także dla kompletnego układu odpornego na awarie enkodera inkrementalnego. Badania zrealizowano w środowisku MATLAB/SimPower Systems.
EN
In the paper an analysis of chosen speed sensor fault detectors is presented. The detectors are based on speed estimation and neural network. These systems are described and compared. The fault tolerant algorithm using these detectors was applied and tested during faulted conditions. Simulation results of vector controlled FTC drive with induction motor is presented. Simulation results are performed in MATLAB/SimPowerSystem.
PL
W artykule przedstawiono analizę układu napędowego z silnikiem indukcyjnym pracującym w strukturze sterowania polowo zorientowanego DFOC podczas uszkodzeń wybranych czujników pomiarowych. Zwrócono szczególną uwagę na wpływ uszkodzeń na przebiegi wybranych zmiennych stanu napędu indukcyjnego oraz na możliwość ich wykorzystania do diagnostyki napędu elektrycznego. Badania symulacyjne wykonano w środowisku Matlab/SimPowerSystem. Zaproponowane rozwiązanie może być z powodzeniem wykorzystane w systemach o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa.
EN
In the paper the influence of the chosen sensors faults (rotor speed and stator current sensors) to the properties of induction motor drive system working in the Direct Field Oriented Control structure (DFOC) were tested. Study results of simulations carried out in Matlab/SimPowerSystem software in various states of motor drive are presented. Study results contains an analysis of the state variables such as: mechanical and estimated speed, electromagnetic torque, stator's phase currents and rotor flux. Additionally the usage of these signals to develop faults detection algorithms were tested.
PL
W pracy przedstawiono analizę pracy układu napędowego z silnikiem indukcyjnym pracującym w strukturze sterowania polowo zorientowanego DFOC podczas uszkodzeń wybranych czujników pomiarowych na pracę układu napędowego. Zaproponowano algorytmy detekcji uszkodzeń czujnika prędkości kątowej oraz czujników prądu stojana. Opracowano kompletną strukturę napędu odpornego na uszkodzenia tych elementów. Badania symulacyjne wykonano w środowisku Matlab/SimPowerSystem. Zaproponowane rozwiązanie może być z powodzeniem wykorzystane w systemach o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa.
EN
In the paper the influence of the chosen sensors faults (rotor speed and stator current sensors) to the properties of vector controlled motor drive are tested. Faults detection algorithms are developed. The simulation tests carried out in Matlab/SimPowerSystem software. The proposed solution can be successfully applied in the fault tolerant drive systems.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykrywaniem zwarć zwojowych w silniku indukcyjnym pracującym w otwartej (sterowanie skalarne U/f=const) i zamkniętej (bezpośrednie sterowanie polowo-zorientowane DFOC) strukturze regulacji. Zaprezentowano możliwość wykorzystania analizy składowych symetrycznych napięć i prądów stojana do monitorowania stanu uzwojeń stojana w możliwie wczesnej fazie powstania uszkodzenia. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych otrzymanych dla specjalnie przygotowanego silnika indukcyjnego o mocy 1.5 kW.
EN
This paper deals with detection of the stator windings shorted turns in an induction motor drive working under open (scalar) and close-loop (direct field oriented DFO) control structures. In order to detect the early stage of stator winding fault, the analysis of symmetrical components of stator voltages and currents is used. Experimental results obtained from a specially prepared induction motor are presented.
EN
In the paper the influence of the chosen sensors faults (rotor speed and stator current sensors) to the properties of vector controlled induction motor drive system are tested. Faults detection algorithms based on the simple signals from internal control structure are developed. The simulation tests carried out in Matlab/SimPowerSystem software. The proposed solution can be successfully applied in the fault tolerant drive systems.
EN
In the paper the influence of the chosen sensors faults (rotor speed and stator current sensors) to the properties of induction motor drive system working in the Direct Field Oriented Control structure (DFOC) were tested. Simulations results carried out in Matlab/SimPowerSystem software. Study results contains an analysis of the state variables such as: mechanical and estimated speed, electromagnetic torque, stator's phase currents and rotor flux. Additionally the usage of these signals to develop faults detection algorithms were tested.
PL
W artykule przedstawiono wpływ uszkodzenia łącznika tranzystorowego IGBT na pracę układu napędowego z silnikiem indukcyjnym w strukturze bezpośredniego sterowania momentem elektromagnetycznym DTC-SVM oraz polowo-zorientowanej DFOC. Przedstawiono wyniki badań wpływu awarii (open-switch fault) na zachowanie się takich zmiennych stanu jak: prędkość mechaniczną, moment elektromagnetyczny, prądy fazowe stojana oraz strumień wirnika i/lub stojana.
EN
This paper presents a influence of IGBT transistor fault to the performance direct field oriented control DFOC and direct torque control DTC-SVM of induction motor drive. Study results of the open-switch fault that were presented, contains an analysis of the state variables such as: mechanical speed, electromagnetic torque, stator’s phase currents, rotor or stator flux.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.