Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odchyłki geometryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Bezpieczeństwo użytkowania suwnic oraz ich bezawaryjność uzależnione są od spełnienia wymagań geometrycznych jej wszystkich podzespołów oraz torów podsuwnicowych, które podlegają okresowym pomiarom weryfikacyjnym, podczas których sprawdzane są warunki geometryczne odpowiednimi metodami geodezyjnymi, zgodnie z obowiązującymi normami [10] oraz instrukcjami branżowymi. Opracowanie niniejsze jest kontynuacją publikacji zamieszczonej w Przeglądzie Geodezyjnym 8/2018 dotyczącej wyznaczania geometrii ustawienia kół jezdnych suwnicy wielkogabarytowej. Autorzy, na podstawie wieloletnich doświadczeń zawodowych, badań teoretycznych i eksperymentalnych, prezentują metodykę geodezyjnego pozyskiwania danych pomiarowych, obejmujących geometrię deformacji szyn torów podsuwnicowych.
EN
The safety of using cranes and their failure-free operation depend on meeting the geometrical requirements of all its components and crane tracks. Crane tracks are subject to periodic verification measurements, during which geometric conditions are checked by appropriate geodetic methods, in accordance with the applicable standards [10] and industry instructions. This study is a continuation of the publication published in Przegląd Geodezyjny No. 8/2018 regarding the determination of the geometry of the wheel alignment of a large-size crane. The authors, based on many years of professional experience, theoretical and experimental research, present the methodology of geodetic acquisition of measurement data covering the geometry of crane rail track deformation.
PL
W artykule zaprezentowano oryginalne, nowatorskie rozwiązanie uniwersalnego systemu do pomiarów odchyłek geometrycznych wielkogabarytowych wałów korbowych z tzw. elastycznym podparciem obiektu mierzonego, eliminującym ugięcia i odkształcenia sprężyste wału pod wpływem ciężaru własnego. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne najważniejszych elementów systemu, w tym podpór elastycznych i podpór ustalających, których konstrukcja umożliwia – w zależności od potrzeb – ustalenie wału zewnętrznymi czopami w pryzmach albo (po przezbrojeniu) ustalenie wału zewnętrznymi powierzchniami czołowymi w kłach. Zaprezentowano również podstawowe kryteria doboru sił reakcji w elastycznych podporach.
EN
The article presents an original, innovative solution for a universal system for measurements of geometric deviations of large crankshafts with so-called elastic support of the measured object, eliminating deflections and elastic deformations of the shaft under the influence of its own weight. The structural solutions of the most important elements of the system are presented, including flexible supports and retaining supports, the structure of which allows – depending on the needs – the setting of the shaft with external journals in the piles or (after conversion) setting the shaft with external frontal surfaces in the centers. The basic criteria for selection of reaction forces in flexible supports are also presented.
PL
Przedstawiono podstawowe elementy nowatorskiego systemu do pomiarów odchyłek geometrycznych wałów korbowych, zaopatrzonego w układ tzw. elastycznego podparcia. Umożliwia on wyeliminowanie występowania ugięć i odkształceń sprężystych obiektu mierzonego pod wpływem ciężaru własnego. Przedstawiono zasady wyznaczania najkorzystniejszych warunków podparcia, gwarantujących eliminację ugięć i odkształceń sprężystych wałów korbowych. Na podstawie sformułowanych zasad wykonano przykładowe obliczenia sił reakcji podpór, gwarantujących zerowe wartości ugięć na czopach głównych, w zależności od kąta obrotu wału, z wykorzystaniem programu do obliczeń wytrzymałościowych Nastran FX 2010. Wyniki zaproksymowano równaniem matematycznym z zastosowaniem aparatu obliczeniowego opartego na teorii analizy harmonicznej, a następnie dokonano oceny porównawczej wykresu sił otrzymanych drogą obliczeń wytrzymałościowych oraz zapisu matematycznego, wyliczając tzw. współczynnik interkorelacji wzajemnej. Ocena porównawcza wykazała wysoki stopień zgodności porównywanych wykresów. Przedstawione procedury wyznaczania sił gwarantujących eliminację ugięć i odkształceń sprężystych znajdują zastosowanie przy pomiarach odchyłek geometrycznych wałów korbowych, realizowanych na bazie zaprezentowanego systemu pomiarowego.
EN
The basic elements of an innovative system designed to measure geometric deviations of crankshafts provided with a so-called elastic support system are presented. The support system enables elimination of deflections and elastic deformations of the object measured under the influence of its own weight. The principles of the most suitable support conditions which enable elimination of deflections and elastic deformations of crankshafts under their self-weight were also presented. On the basis of the formulated principles sample calculations of force values of support reactions were performed. This guarantees zero value of deflections on main journals depending on the angle of rotation of the shaft, applying approximated with a mathematical equation applying the calculating method based on the harmonic analysis theory. Then a comparative assessment of the force diagram (the forces were obtained via strength calculations and mathematical model including so called mutual inter-correlation coefficient) was made. The results of comparative analysis showed high correspondence between the compared diagrams. Presented procedures of determining the required forces ensuring elimination of deflections and elastic deformations can be applied to measurements of crankshaft geometrical deviations on the basis of a measuring system with flexible support of a measured object.
PL
Zaprezentowano wyniki badań, których praktyczne zastosowanie umożliwia dobór prędkości obrotowej gwarantującej stały styk końcówki trzpienia czujnika pomiarowego z powierzchnią walcową mierzonego przedmiotu. Rozważania analityczne poparto wynikami badań symulacyjnych i doświadczalnych. Badania wykazały, że zwiększenie prędkości obrotowej wpływa w sposób istotny na kształt rejestrowanego zarysu i wartość wyznaczanej odchyłki okrągłości.
EN
The results of tests presented herein lead to practical applications, such as the proper choice of rotary speed guaranteeing a constant contact between the measuring sensor’s spindle tip and cylindrical surface of measured object. Analytical considerations have been supported by the results of simulations and experimental tests. The research has shown that an increase in rotary speed essentially affects the recorded profile shape and the value of determined roundness deviation.
PL
W artykule przedstawiono metodykę pomiarów i opracowania wyników pomiarów geometrycznych odchyłek zespołu powierzchni walcowych na przykładzie wielkogabarytowych elementów maszyn, jakimi są wały korbowe silników okrętowych. Opracowana metodyka jest modyfikacją odniesieniowych pomiarów odchyłek geometrycznych części maszyn ustalonych w pryzmach. Przedstawiono podstawy naukowe zastosowanych procedur obliczeniowych, w oparciu o które wyznacza się wartości odchyłek geometrycznych. Opisano algorytm specjalistycznego program obliczeniowego umożliwiającego wyliczenie wartości odchyłek geometrycznych zgodnie z przyjętą metodyką.
EN
The paper presents measurement methodology and development of the measurement results of geometric deviations of cylindrical surface on the example of the extralarge machine components, such as crankshafts of the marine engines. The prepared methodology is a modification of the referential methods for the measurements of the geometric deviation of machine elements basing in v-blocks. The paper shows description of the scientific basis of numerical procedures used in calculation of geometric deviations. The paper contains also description of the specialized algorithm of calculation of geometrical deviations in accordance with the presented before methodology.
EN
In this paper a series discussing the possibility of analytical evaluation of the uncertainty of coordinate measurements is presented. It presents models of evaluation of uncertainty of some geometric deviations (such as flatness, perpendicularity of axes, position of point, axis and plane) based on the formula for the point-plane distance. An important element of the presented methodology for determining the uncertainty of measurement is the use of mathematical minimum number of characteristic points of the measured workpiece and expressing the deviation as a function of coordinates’ differences of the points.
PL
W artykule omówiono możliwość analitycznego określania niepewności pomiarów współrzędnościowych. Przedstawiono modele wyznaczania niepewności niektórych odchyłek geometrycznych (np. płaskości, prostopadłości osi, pozycji) bazujące na równaniach na odległość punktu od płaszczyzny. Istotnym elementem tej metodyki wyznaczania niepewności pomiaru jest przyjęcie minimalnej liczby charakterystycznych punktów mierzonego przedmiotu oraz wyrażenie odchyłki jako funkcji różnic wartości współrzędnych tych punktów.
EN
A comprehensive analysis of one component of total error occurring in the determination of geometrical deviations of machine elements set in V-blocks is presented. Analyzed is the error component arising due to possible displacement of the reference axis adopted for the assessment of geometrical deviations, reference axis position in particular. Changes in the position of that axis may result form displacements of measured roundness profile centres that define the reference line. The analysis also allowed to determine the relative error values of the determined deviation of axis position resulting from changes in reference axis position.
PL
W artykule przedstawiona została analiza jednej ze składowych sumarycznego błędu wyznaczania odchyłek geometrycznych części maszyn bazowanych w pryzmach. Przedstawiona analiza jest częścią szeroko pojętej teoretycznej analizy błędów opracowanej metodyki pomiarów odchyłek geometrycznych zespołu powierzchni cylindrycznych elementów maszyn, które z uwagi na swoje duże gabaryty i masy bazowane są najczęściej w pryzmach. Analizowano składową błędu spowodowaną możliwością zmiany położenia osi odniesienia przyjętej do oceny odchyłek geometrycznych, w szczególności odchyłki położenia osi. Zmiany położenia tej osi wynikać mogą z przemieszczeń środków mierzonych zarysów okrągłości, w oparciu o które wyznaczana jest oś odniesienia. W wyniku przeprowadzonej analizy wyznaczone zostały wielkość pola i granice możliwych przemieszczeń punktu usytuowanego na zmieniającej swoje położenie osi odniesienia, w zależności od zmieniającego również swoje położenie punktu usytuowanego na osi rozpatrywanej powierzchni cylindrycznej. Wymienione punkty określają odległość odpowiadającą (zgodnie z przyjętym kryterium tworzenia elementów odniesienia i sposobem wyznaczania odchyłek geometrycznych) poszukiwanej odchyłce współosiowości. W oparciu o przeprowadzoną analizę określone zostały również wartości błędu względnego wyznaczanej odchyłki położenia osi, wynikającego ze zmian położenia osi odniesienia przyjętej do oceny odchyłek geometrycznych.
PL
Pomiary współrzędnościowe są źródłem cyfrowych danych w postaci współrzędnych punktów pomiarowych o dyskretnym rozkładzie na mierzonej powierzchni. Odchyłki geometryczne powierzchni swobodnych wyznacza się w każdym punkcie, jako odchyłki normalne tych punktów od powierzchni nominalnej (modelu CAD). Różne źródła błędów w procesie wytwarzania powodują powstawanie odchyłek o odmiennym charakterze, deterministycznym i losowym. W artykule przedstawiono dyskusję nad modelem statystycznym odchyłek, teoretyczne podstawy testowania przestrzennej zależności danych pomiarowych oraz wyniki badań symulowanych odchyłek geometrycznych, polegających na testowaniu ich autokorelacji przestrzennej za pomocą statystyki Morana.
EN
Coordinate measurements are the source of digital data in the form of coordinates of the measurement points of a discrete distribution on the measured surface. The geometric deviatons of free-form surfaces are determined as normal deviations of these points from the nominal surface (the CAD model). Different sources of errors in the manufacturing process results in deviatons of different character, deterministic and random. Geometric deviatons of 3D free-form surfaces may be treated as a spatial process, and spatial data analysis methods can be applied in order to conduct research on the relationship among them. The paper presents considerations on a spatial process and on a model of deviations, theoretic bases for testing spa-tial dependences of measurement data as well as the results of tests on simulated geometric deviations involving testing their spatial autocorrelation with the use of the Moran's / statistics.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy błędu pomiaru odchyłek położenia osi cylindrycznych elementów maszyn bazowanych w pryzmach, spowodowanego wynikającą z tych odchyłek mimośrodowością przemieszczania się osi zespołu powierzchni cylindrycznych tak bazowanych elementów. Wyprowadzone zostały zależności matematyczne umożliwiające uwzględnienie tego błędu w postaci poprawek w zależności od kąta obrotu przedmiotu mierzonego. Przeprowadzona analiza wykazała nieznaczny wpływ rozpatrywanego błędu pomiaru na wartość mierzonych odchyłek geometrycznych, potwierdzając przydatność wykorzystania metod odniesieniowych do kompleksowych pomiarów stanu geometrycznego elementów maszyn bazowanych w pryzmach.
EN
In the paper there is presented analysis of the error measurement of the position axis deviation of machine elements based in prisms caused by eccentricity deviations of mutually movement of the based in prisms elements cylindrical surfaces. Basing on the support scheme assumed for theoretical consideration, the mathematical relationships describing changes of the investigated measurement error value as a function of the measured object rotation angle were derived. When determining the measured error values, there was also taken into account possibility of influencing the measurement results by an additional eccentricity caused by the error of the measuring sensor position in relation to the rotation axis realised by the measurement system. The analysis results showed a very small impact of the considered error on the described geometrical deviation values on condition that the eccentricity caused by the error of the measuring sensor position was eliminated before. The analysis results also confirmed usefulness of the referencing methods used for complex measurements of the geometrical state of large cylindrical mechanical elements such as crankshafts or distribution shafts which are often placed in prism during measurements.
10
Content available remote Badania symulacyjne metody analizy odchyłek geometrycznych powierzchni swobodnych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych metody analizy odchyłek geometrycznych powierzchni swobodnych. Metoda ta polega na iteracyjnym modelowaniu CAD powierzchni reprezentującej odchyłki zdeterminowane i weryfikacji modelu w każdym kroku iteracji przez testowanie autokorelacji przestrzennej reszt od modelu.
EN
Coordinate measurements are the source of digital data in the form of coordinates of the measurement points of a discrete distribution on the measured surface. The geometric deviations of freeform surfaces are determined at each point as normal deviations of these points from the nominal surface (the CAD model). Different sources of errors in the production process result in deviations of different character, deterministic and random. In the article results of simulation tests of method for analysis of free-form geometric deviations, consisting in an iterative modeling CAD surface of deterministic deviations and verification the model's adequacy in each iteration step by testing the spatial autocorrelation in model residuals, were presented.
PL
W artykule zaprezentowano komputerowy system, umożliwiający obliczenie niepewności pomiaru dla kilkudziesięciu zadań pomiarowych. Przez zadanie pomiarowe rozumie się wyznaczenie konkretnej charakterystyki geometrycznej. Różnymi zadaniami pomiarowymi są więc na przykład: pomiar średnicy otworu, pomiar odchyłki płaskości czy pomiar odchyłki równoległości osi do płaszczyzny. Dane wejściowe stanowi informacja o dokładności maszyny pomiarowej i głowicy, o postaci geometrycznej mierzonego przedmiotu i jego usytuowaniu w przestrzeni pomiarowej maszyny oraz o użytych trzpieniach pomiarowych.
EN
The paper presents results of investigations conducted within the research & development project. The elaborated computer system enables estimation of the measurement uncertainty for dozens of measurement tasks. The measurement task is understood as determination of the dimension and/or geometrical deviation by means of co-ordinate technique. Examples of different measurement tasks are, for instance, measurement of: hole diameter, flatness deviation, parallelism deviation of axis related to plane, coaxiality deviation. Different measurement tasks are also measurements of different kinds of the same geometrical deviation such as measurement of the parallelism deviation of axis related to axis, axis related to plane, plane related to axis and even measurement of the parallelism deviation of axis related to axis in common plane or in normal to common plane or the parallelism deviation of axis related to axis in case of cylindrical tolerance zone. The input data is information about: the measuring machine (maximum permissible error of the length measurement) and probing system (maximum permissible error of the probing system) accuracy, the workpiece geometrical shape (overall dimensions, mutual arrangement of geometrical features), orientation and location of the measured workpiece in the measuring part of the co-ordinate measuring machine (CMM) and the used styli configuration. The information about the geometrical errors of CMM and probing system is obtained in an experimental way by the procedure similar to CMM calibration. The remaining information is obtained from the elaborated part program of the workpiece.
EN
Geometric deviations of free-form surfaces are determined as normal deviations of measurement points from the nominal surface. Different sources of errors in the manufacturing process result in deviations of different character, deterministic and random. Geometric deviations of 3D free-form surfaces may be treated as a spatial process, and spatial data analysis methods can be applied in order to conduct research on the relationships among them. The paper presents theoretic bases for testing spatial dependence of measurement data, as well as the results of tests on geometric deviations involving testing their spatial autocorrelation with the use of the Moran's I statistics.
PL
Pomiary współrzędnościowe są źródłem cyfrowych danych w postaci współrzędnych punktów pomiarowych o dyskretnym rozkładzie na mierzonej powierzchni. Odchyłki geometryczne powierzchni swobodnych wyznacza się w każdym punkcie jako odchyłki normalne tych punktów od powierzchni nominalnej (modelu CAD). Różne źródła błędów w procesie wytwarzania powodują powstawanie odchyłek o odmiennym charakterze, deterministycznych i losowych (rozdz. 2). Udział zjawisk losowych na powierzchni zależy od rodzaju obróbki. W artykule zaproponowano stosowanie metod analizy danych przestrzennych do badań losowości lokalnych odchyłek geometrycznych powierzchni swobodnych, polegających na testowaniu ich przestrzennych powiązań. W badaniach przestrzennej autokorelacji odchyłek powierzchni frezowanej wykorzystano statystykę I Morana (rozdz. 3). Wykrycie dodatniej korelacji przestrzennej dowodzi istnienia systematycznych błędów obróbki (rozdz. 4), charakter błędów pozwala na określenie ich przestrzennego modelu, a następnie eliminację przez usunięcie źródeł błędów czy korekcję programu obróbkowego.
13
Content available remote Discrete geometric deviations of free-form surfaces as a spatial process
EN
Coordinate measurements are the source of digital data in the form of coordinates of the measurement points with a discrete distribution on the measured surface. The geometric deviations of free-form surfaces are determined (at each point) as normal deviations of these points from the nominal surface (the CAD model). Different sources of errors in the manufacturing process result in deviations of different character, deterministic and random. Geometric deviations of 3D free-form surfaces may be treated as a spatial process, and spatial data analysis methods can be applied in order to conduct research on the relationships among them. The article presents a discussion on a spatial process of deviations, theoretic bases for testing spatial dependence of measurement data, as well as the results of tests on simulated geometric deviations involving testing their spatial autocorrelation with the use of the Moran's I statistics.
PL
Pomiary współrzędnościowe są źródłem danych cyfrowych - współrzędnych punktów pomiarowych o dyskretnym rozkładzie na mierzonej powierzchni. Odchyłki geometryczne powierzchni swobodnych wyznacza się w każdym punkcie jako odchyłki normalne tych punktów od powierzchni nominalnej (modelu CAD). Różne źródła błędów w procesie wytwarzania powodują powstawanie odchyłek o odmiennym charakterze, deterministycznym i losowym. Odchyłki geometryczne powierzchni swobodnych 3D można potraktować jako proces statystyczny przestrzenny. Stosować więc można metody analizy danych przestrzennych do badań zależności między nimi. Przedstawiono dyskusję nad modelem statystycznym odchyłek i podstawy teoretyczne ustalania przestrzennej zależności danych pomiarowych. Omówiono wyniki badań symulowanych odchyłek geometrycznych - określono ich przestrzenną autokorelację, stosując statystykę I Morana.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, których efektem było wyznaczenie optymalnych parametrów układów pomiarowych zalecanych do pomiarów odchyłek geometrycznych zespołu powierzchni cylindrycznych dużych elementów maszyn ustalonych w pryzmach. Badaniami tymi objęto ustalenie układów pomiarowych najkorzystniejszych z punktu widzenia wyznaczania harmonicznych zarysu mierzonego w zakresie n=2÷15, najkorzystniejszych przy zastosowaniu dwóch czujników pomiarowych (pomiary n-parzystych i n-nieparzystych) oraz najkorzystniejszych do tzw. pomiarów przybliżonych.
EN
Verification measurement of compliance between geometrical realisation of produced machinery details and geometrical require-ments assumed by designer are performed using reference methods by fixing of those elements in V-blocks. The feature of measurement in V-block is such, that during measurement so based detail is displaced. The reason of displacement is constant points of contact between shapes of measured detail and V-block. In result measured roundness shape ΔF(φ) and measured roundness deviation ΔR(φ) differs less or more from real roundness shape ΔR(φ) and real roundness deviation ΔR. The measure of this distortion is so called distortion measurement coefficient kn expressed by formulae (1) or (2) (theory of harmonic analysis of roundness shape). Hitherto researches proved that values of kn coefficient for different methods performed in single V-block configuration are depending on parameters of measuring system (α and γ angles) [1, 2, 3, 4, 5]. The mentioned researches permitted to select optimal in sense of usefulness in detection of roundness deviation measuring systems. The author's efforts were focused on selection of most convenient method from point of view determination of harmonic components of measured shape in range n=2÷15, most convenient method in two sensor measurement (odd and even values of n) as well as for so called approximate measurements. The obtained results, meeting with assumed criteria were shown in tabular form (Table 2) and in graphical form (Graphs 1, a - m). Discussed in the paper simulative research results although not present in all cases of which can be considered as useful in measurements of geometrical deviation of machinery parts fixed in two V-blocks, from the other hand are the most representative group of measuring systems applied in practical measurements.
PL
Pomiary współrzędnościowe są źródłem cyfrowych danych w postaci współrzędnych punktów pomiarowych o dyskretnym rozkładzie na mierzonej powierzchni. Odchyłki geometryczne powierzchni swobodnych wyznacza się w każdym punkcie jako odchyłki normalne tych punktów od powierzchni nominalnej (modelu CAD). Różne przyczyny błędów w procesie wytwarzania prowadzą do powstawania odchyłek o odmiennym charakterze, deterministycznym i losowym. Udział zjawisk losowych w odchyłkach geometrycznych powierzchni zależy od rodzaju obróbki. W artykule zaproponowano stosowanie metod analizy danych przestrzennych do badań losowości odchyłek geometrycznych powierzchni swobodnych, polegające na testowaniu ich przestrzennej autokorelacji.
EN
Coordinate measurements are the source of digital data in the form of coordinates of the measurement points of a discrete distribution on the measured surface. The geometric deviations of freeform surfaces are determined at each point as normal deviations of these points from the nominal surface (the CAD model). Different sources of errors in the production process result in deviations of different character, deterministic and random. The contribution of random phenomena on the surface depends on the type of processing. The article suggests applying the methods of analysis of spatial data in research on the geometric deviations randomness of freeform surfaces, consisting in testing their spatial autocorrelation.
PL
Pomiary współrzędnościowe są źródłem cyfrowych danych w postaci współrzędnych punktów pomiarowych o dyskretnym rozkładzie na mierzonej powierzchni. Odchyłki geometryczne powierzchni swobodnych wyznacza się w każdym punkcie jako odchyłki normalne tych punktów od powierzchni nominalnej (modelu CAD). Różne źródła błędów w procesie wytwarzania powodują powstawanie odchyłek o odmiennym charakterze, deterministycznym i losowym. Udział zjawisk losowych na powierzchni zależy od rodzaju obróbki. W artykule zaproponowano stosowanie metod analizy danych przestrzennych do badań losowości odchyłek geometrycznych powierzchni swobodnych, polegających na testowaniu ich przestrzennych powiązań. W badaniach przestrzennej autokorelacji odchyłek powierzchni frezowanej wykorzystano statystykę I Morana.
EN
Coordinate measurements are the source of digital data in the form of coordinates of the measurement points of a discrete distribution on the measured surface. The geometric deviations of freeform surfaces are determined at each point as normal deviations of these points from the nominal surface (the CAD model). Different sources of errors in the production process result in deviations of different character, deterministic and random. The contribution of random phenomena on the surface depends on the type of processing. The article suggests applying the methods of analysis of spatial data in research on the geometric deviations randomness of freeform surfaces, consisting in testing their spatial interrelations. In tests of spatial autocorrelation of milled surface geometric deviations Moran I statistics was applied.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.