Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multiculturalism
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Społeczeństwo Europy od lat uważane jest za bardzo zróżnicowaną grupę. Tereny Starego Kontynentu od lat zamieszkiwane są przez wiele narodów o odmiennej kulturze, poglądach oraz wyznaniach religijnych. Każdy z nich ma swoje miejsce na ziemi i najlepiej odnajduje się wśród ludzi o takich samych bądź podobnych poglądach. Jednak z powodu różnych czynników bądź wydarzeń historycznych/politycznych skupiska ludzkie stale przemieszczają się w nowe miejsca, na skutek czego – mieszają się między sobą. Część z nich po jakimś czasie wraca do swych ojczyzn, a część osadza się w nowych miejscach, wnikając w tkankę nowo zamieszkałych miast. W wyniku takich czynników powstają miasta wielokulturowe, w których żyje wiele nacji, o różnych poglądach bądź wyznaniach. Miasta, w których obserwuje się zjawisko wielokulturowości, stają przed wieloma wyzwaniami oraz barierami. Jednocześnie wielokulturowość może przynosić metropoliom wiele pozytywnych aspektów.
EN
Every country and city with a large percentage of migrants in its structure is obliged to adapt to life in a diverse society. The challenges it faces are similar and typically relate to housing, communications and the use of the various resources that each country has at its disposal. The rights of citizens and representatives of different nations are not always equal, which may cause conflicts. In recent years, the phenomenon of greater sensitivity of the authorities to the above-mentioned problem can be observed. Letters and documents regulating the rights and obligations of all citizens and migrants are created, aimed at eliminating intercultural tensions and introducing peace and order inside cities or at a higher level - countries. The presented activities and elements proposed to be introduced in multicultural areas refer to the key barriers that hold back and hinder development and cultural integration. All the proposed initiatives are characterized by ease of organization, willingness of residents to participate in such initiative.
PL
Przemysł budowlany rozwija się w ostatnich latach wyjątkowo intensywnie. Zmiany te obserwuje się w różnych dziedzinach, takich jak: ochrona środowiska, podnoszenie świadomości pracowników na temat zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy (BHP), ochrona danych, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz ścieżką kariery personelu szczególnie uzdolnionego, gospodarka odpadami, górnictwo miejskie, zarządzanie utrzymaniem infrastruktury czy wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych. Aby odpowiednio przygotować w tych dziedzinach kadrę budowlaną, należy wdrożyć odpowiednie podejście w zakresie metod edukacji i nauczania. Autorzy postanowili zaprezentować czytelnikowi zbiór siedmiu najnowszych manuali, które zostaną przygotowane podczas realizacji szóstego etapu projektu Erasmus+ CLOEMC (VI) oraz najważniejsze aspekty zarządzania nowoczesną, wieloetniczną i wielokulturową budową z elementami ekologii, socjologii, technologii i zdrowia na placu budowy, w ramach metodologii projektu Erasmus+ 3Msite.
EN
The construction industry has been developing exceptionally intensively in recent years. These changes are observed in various fields, such as: environmental protection, raising awareness of health and safety issues on construction sites, data protection, human resources management and the career path of particularly talented personnel, waste management, urban mining, infrastructure maintenance management and the use of modern information technologies. To properly prepare the construction staff in these areas, an appropriate approach in the field of education and teaching methods should be implemented. The authors present a set of seven latest manuals that will be prepared during the implementation of the sixth stage of the Erasmus+ CLOEMC (VI) project and the most important aspects relating to the issues of managing a modern, multiethnic and multi-cultural construction with aspects of ecology, sociology, technology and health and safety on the construction site, as part of the Erasmus+ 3M Site project methodology.
PL
W artykule skupiono się na zdiagnozowaniu problemów społeczno-przestrzennych Malty jako kraju wielokulturowego. Badania prowadzono w oparciu o zdefiniowanie potrzeb mieszkańców kraju oraz na analizie rozwoju społeczno-przestrzennego reprezentatywnej dla Malty – Vallety. Wnioski z badań posłużyły jako punkt wyjścia do próby wytyczenia kierunków kształtowania nowego ładu przestrzennego dla miasta. Badania prowadzono w ramach współpracy Politechniki Krakowskiej z Konsulatem Republiki Malty w Krakowie. Powstały propozycje projektowe współczesnych założeń architektoniczno-urbanistycznych w stolicy Malty uwzględniające wytyczne wynikające z wniosków z przeprowadzonych badań. Propozycje te zostały przedstawione w pracach dyplomowych magisterskich studentów drugiego stopnia kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
EN
This paper focuses on diagnosing the socio-spatial problems of Malta as a multi-cultural country. The study was based on defining the needs of the country’s citizens and an analysis of the socio-spatial development of Valletta – as a city representative of Malta. The conclusions of this investigation served as a starting point for an attempt to formulate guidelines for shaping a new spatial order for the city. The study was performed as a part of cooperation between the Cracow University of Technology with the Consulate of the Republic of Malta in Cracow. Design proposals of contemporary architectural and urban complexes in Malta’s capital that included said guidelines were drafted. These proposals were presented in Master’s thesis projects prepared by second-cycle students of the Architecture course taught at the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology.
PL
Artykuł porusza tematykę związaną z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych w obszarze społeczno-ekonomicznym, zawiązanym z wielokulturowym modelem społeczeństwa. Kluczowym aspektem artykułu są przedstawione różnice na poziomie materialnym pomiędzy białą większością oraz mniejszościami etnicznymi. Artykuł opiera się na analizie źródeł powszechnie dostępnych i obserwacji doniesień medialnych dotyczących zdarzeń w ostatnich dwóch latach.
EN
The article deals with issues related to the security of the United States in the socio-economic area related to the multicultural model of society. The key aspect of the article is the material differences between the white majority and ethnic minorities. The article is based on the analysis of publicly available sources and the observation of media reports on the events in the last two years.
EN
Purpose: Values entered the area of management relatively recently, which explains why this issue has not been widely discussed in academic articles yet. As values are an important element in supporting the achievement of the company's vision, mission and goals – especially in a multicultural environment – the aim of the authors set for themselves was to define the role that management by values plays in the work of international managers. Design/methodology/approach: The research method adopted in the article is the analysis and synthesis of subject literature and the use of secondary research. It is a mixed method, located between empirical and theoretical methods. The article first explains the essence and meaning of values in modern management and next it describes the competences of international managers and the role values play in cross-cultural management. The final sections present management by values as a way of building employee involvement and analyse the benefits of this type of management. Findings: The authors of the article came to the conclusion that the position of managers working in a multicultural environment does not depend only on their specialist knowledge, professional qualifications, or linguistic competence. All these skills lose their importance when they are accompanied by a lack of competences necessary to successfully function in a multicultural working environment. The article discusses the key features and skills managers of multicultural teams should possess, including the ability to implement management by values. Social implications: This article indicates the key features and skills that a manager of an intercultural team should possess. Therefore, the conclusions of the study can be used in economic practice. Originality/value: The authors recommend that modern managers create a system of values that will contribute to the success of their business.
PL
W artykule przeanalizowano szanse i zagrożenia wynikające z imigracji w oparciu o doświadczenia z północno-wschodniej części Pensylwanii. Dokonano w nim również analizy potrzeb imigrantów oraz metod ich integracji z lokalnym społeczeństwem. Z przedstawionych w publikacji analiz wynika, że imigracja jest naturalnym zjawiskiem sprzyjającym dalszemu wzrostowi gospodarki w danym kraju. Problemy w wielu przypadkach wynikają z braku zrozumienia jego znaczenia, co prowadzi do niechęci i obawy przed nieznanym.
EN
The article analyzes the opportunities and threats resulting from immigration based on experience from the north-eastern part of Pennsylvania. It also analyzes the needs of immigrants and methods of their integration with the local society. Analyzes presented in the publication show that immigration is a natural phenomenon important for the further growth of the economy in a given country. Problems in many cases result from a lack of understanding of its meaning, which leads to aversion and fear of the unknown.
PL
Wzrastające znaczenie współpracy międzynarodowej sprawia, że menedżerowie coraz większą uwagę przywiązują do zarządzania różnicami kulturowymi (zarządzanie międzykulturowe). Przyszłością zarządzania międzykulturowego stanie się prawidłowe selekcjonowanie kandydatów do pracy w środowisku różnic kulturowych, przy czym na pierwszy plan wyjdą kwestie predyspozycji kandydata do pracy w środowisku międzykulturowym, jego sposobu postrzegania różnorodności potencjalnych współpracowników, jak i podejścia do stereotypów i różnic kulturowych. Współcześnie na rynku pracy sukces zawodowy nie zależy w głównej mierze od posiadanej specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji zawodowych, ale od posiadania umiejętności przystosowania się do nowych warunków kulturowych. Rośnie świadomość, że różnorodność podnosi jakość zasobów ludzkich, a na wzrost jej znaczenia wpływają również zmiany demograficzne na świecie oraz ustawodawstwo i działania prawne. Szczególną rolę w zarządzaniu międzykulturowym odgrywają dziś menedżerowie, którzy potrafią właściwie wykorzystywać potencjał wielokulturowych zespołów.
EN
A growing role of international cooperation increase the significance of multicultural management. The future of intercultural management lies in informed selection of candidates for work in an environment of cultural differences, especially their predispositions towards working in an intercultural environment, their perception of diversity of potential co-workers, and their attitude to stereotypes and cultural differences. The contemporary trend in the labour market indicates that success no longer depends primarily on specialist knowledge and professional qualifications, but if they are not accompanied by an ability to adapt to new cultural conditions, they do not guarantee success. People realize that diversity increases the quality of human resources and that this increase is further consolidated by global demographic changes, legislature and legal acts. Managers who can properly use the potential of multicultural teams play a special role in intercultural management today.
EN
The aim of the article is to present the urban landscape of Erbil, a city with a history dating back to antiquity, the only one in the world inhabited for about 8,000 years, along with the Citadel which was once a fortress and at the same time a city. Collection of source materials and research on urban planning of the city was finished in situ in 2018. The city was booming in Erbil in 2004 years after the fall of Saddam Hussein’s dictatorship. Over the past 15 years, the area of Erbil has increased several times. It has a characteristic circular urban plan that is unique, atypical and the only one of such scale in the shape of successive districts in the world. Demographic changes are presented, associated with the multi-fold population increase in recent years, including in connection with the adoption of many thousands of refugees of multicultural provenance. The city’s growth stimulates changes in the urban landscape, including: shopping streets, housing estates shaped individually for different nationalities and their inhabitants, as well as jobs and new city parks. In connection with the lack of literature on cities in Iraq and Iraqi Kurdistan, urbanism and architecture, the article is a pioneering work presenting previously unknown, original values of Erbil - the capital of Kurdistan.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie krajobrazu miejskiego Erbilu, miasta o historii sięgającej starożytności, jedynego na świecie zamieszkałego nieprzerwanie przez około 8 tysięcy lat, wraz z Cytadelą, która stanowiła kiedyś twierdzę i jednocześnie miasto. Zbieranie materiałów źródłowych oraz badania naukowe dotyczące urbanistyki miasta autorzy zakończyli in situ w 2018 roku. Gwałtowny rozkwit Erbilu nastąpił w Erbilu w 2004 r. po upadku dyktatury Saddama Husajna. Przez ostatnie 15 lat Erbil kilkakrotnie zwiększył swój obszar. Ma charakterystyczny kolisty plan urbanistyczny – nietypowy, jedyny o takiej skali w kształcie kolejnych okręgów na Ziemi. Przedstawiono zmiany demograficzne związane z kilkakrotnym wzrostem ludności w ciągu ostatnich lat, w tym także przyjęciem wielu tysięcy uchodźców. Wzrost miasta stymuluje zmiany krajobrazu miejskiego, w tym: ulic handlowych, osiedli mieszkaniowych kształtowanych indywidualnie dla różnych narodowości i ich mieszkańców, miejsc pracy oraz nowych parków miejskich. Z uwagi na brak w Iraku i irackim Kurdystanie literatury o miastach, urbanistyce i architekturze artykuł zawiera oryginalne treści, prezentując nieznane dotychczas i wyjątkowe wartości Erbilu - stolicy Kurdystanu.
EN
The article is an attempt to analyse the problem of multiculturalism on the example of the influence of the five minority communities listed in the title in the perspective of the security of Poland in the period between 1918 and 1939. The considerations presented in this article are an addendum to the issues related to the policy of the authorities of the Second Republic of Poland on national minorities and its influence on the internal security of the state. This subject was undertaken by the Author earlier when he analysed the activity of the representatives the German and Ukrainian minority. The article presents potential factors which can destabilise internal security, especially at the social level, as a result of forces in the environments of the indicated national and ethnic minorities in the II RP. The presented arguments allow to conclude that during the whole interwar period the II RP authorities had to struggle with multiculturalism related to the presence of Belarusian, Lithuanian, Jewish and Silesian minorities because in their environment centrifugal forces were occurred many times and posed a threat to the internal security of the newly re-established Polish state. What is more, it turned out that the social and cultural policy of the II RP was not sufficiently wide-ranging for the above mentioned minorities. However, there were also other factors which constituted serious obstacles in pursuing the policy of efficient integration in the II RP society. It is possible to indicate here as an example the aversion of numerous representatives of these minorities to the social policy imposed by the Polish authorities, major discrepancies in the leading integration vision between significant political factions and also the influence of external propaganda and agitation influencing these minorities.
10
Content available remote Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie międzynarodowym : wybrane zagadnienia
PL
Celem artykułu jest analiza wybranych zagadnień z zakresu problematyki międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. W oparciu o liczne źródła, autorka wyraża przekonanie, że wyzwania związane ze współczesnym międzynarodowym zarządzaniem zasobami ludzkimi - są duże i wyjątkowo aktualne. W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcie międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi oraz opisano determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie międzynarodowym. W dalszej kolejności przedstawiono problem wielokulturowości w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Cechy i umiejętności menedżerów pracujących w firmach międzynarodowych to kolejne zagadnienie omówione w artykule. Opisano również kwestie związane z misjami zagranicznymi w nawiązaniu do problematyki ekspatriacji i repatriacji. W ostatniej części artykułu wskazano główne wyzwania, przed jakimi stoją współczesne organizacje w obszarze międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi.
EN
The aim of this article is an analysis selected issues in international human resource management. On the basis of numerous sources that the author to cite, expresses the conviction that the challenges of contemporary international human resources management - are very large and exceptionally up to date. In the first part of the article attention was paid to understanding the concept of international human resource management and the determinants of International HRM. Further chapter described the problems related to multiculturalism in international human resource management. Managers’ features and skills in international companies is another problem presented in the article. The issues related to foreign missions in the context of expatriation and repatriation are also described. In the last part of the article pointed out the main challenges in the contemporary organizations in the area of international human resource management.
11
PL
Autor, na podstawie analizy terminu wielokulturowości i doświadczeń innych narodów z funkcjonowania na terenie jednego państwa grup społecznych, reprezentujących inny system wartości oraz odmienne cechy kulturowe doszedł do wniosku, że ich pokojowa egzystencja nie jest możliwa. Na potwierdzenie tej tezy przedstawia badania autorytetów w tej dziedzinie i udowadnia, że odmienność kulturowa społeczeństw egzystujących na jednym obszarze działa destruktywnie, wyniszczająco na jedną z kultur zamieszkujących to samo terytorium. Posługując się przykładem Śląska dochodzi do wniosku, że idea wielokulturowości na tym obszarze jest skazana na porażkę.
XX
In the era of globalisation, the notion of multiculturalism is encountered more and more often. Today, we often hear about migrations, as well as the functioning of an ethnic or racial diversified population within one territory. However, these are not the only determinants of a multicultural society. Nevertheless, in order to comprehend what multiculturalism really is, the identification of this notion and its essence should be carried out. This issues are particularly interesting due to the fact that there are more and more societies in which diversity has become widespread. This publication is an attempt to explain the concept of multiculturalism and present its essence in the contemporary world.
EN
The ethics of globalization as a part of applied ethics is focused on current problems of our present, setting the stage for ethical decision making and ethical conduct and acceptable solutions to moral problems in theoretical as well as practical field. It represents the application of ethics to the existing practical problems related to the environment of man, with the current global problems of mankind. The ethics of globalization is developing in the background of policy ethics, law ethics, environmental ethics, science ethics, media ethics, technology ethics, social ethics, based also on the ethics of responsibility, justice ethics, deontological ethics and other ethical theory.
PL
Etyka globalizacji jako część etyki stosowanej koncentruje się na bieżących problemach współczesności na etapie ustalania etycznego podejmowania decyzji i etycznego postępowania oraz akceptowalnych rozwiązań problemów moralnych zarówno w teoretycznym, jak i praktycznym zakresie. To oznacza stosowanie etyki do istniejących problemów praktycznych, związanych ze środowiskiem człowieka, i do obecnych globalnych problemów ludzkości. Etyka globalizacji rozwija się na podbudowie etyki polityki, etyki prawa, etyki środowiskowej, etyki nauki, etyki mediów, etyki technologii, etyki społecznej, oparta jest również na etyce odpowiedzialności, etyce sprawiedliwości i deonto-logii oraz innych teoriach etycznych.
PL
Świat dąży do powszechnej globalizacji i urbanizacji, ludzie masowo migrują do miast, powstaje coraz więcej metropolii i megamiast. Czy małe i średnie miasta są skazane na zagładę? Autorka przygląda się prognozom na przyszłość dla niewielkich ośrodków, dokładniej analizując przykład podkarpackiego Jarosławia – niespełna 40-tysięcznego miasta o bogatej i barwnej historii, które pogrążone w stagnacji, szuka pomysłu na siebie. Niegdyś na słynne jarmarki do Jarosławia ściągali kupcy z całej Europy, dziś mało kto o nim słyszał. Czy istnieją szanse, by miasto odzyskało dawną świetność?
EN
The world strives for universal globalization and urbanization, people massively migrate to cities, more and more cities and megacities are formed. Whether small and mediumsized cities are doomed to extinction? The author takes a look at predictions for the future of small centers, specifically analyzing the example of Jarosław at Podkarpacie - less than 40 thousand inhabitants with a rich and colorful history, which mired in stagnation is looking for an idea for itself. Formerly the famous fairs collected merchants from all over Europe to Jarosław, today hardly anyone has heard of it – is there a chance for the city to recover its former glory?
PL
Lubelszczyzna to rejon, gdzie od wieków mieszały się wyznania, narodowości i kultury. Również dziś – jako teren pogranicza – jest miejscem barwnym i tolerancyjnym. Wielokulturowe dziedzictwo tego regionu jest zarazem jego szansą i obciążeniem – doskonale widać to na przykładzie dwóch miast: słynnego Zamościa i mniej znanego Lubartowa. Różni je geneza powstania, wielkość i popularność, łączy wielokulturowy charakter i cenne historyczne dziedzictwo, a także burzliwe dzieje.
EN
Lubelszczyzna is a region where religions, nationalities and cultures have been mixing for ages. Today, the region – being the Borderland area – is also a diverse place full of tolerance. Multicultural heritage of the region is, both, its chance and burden – it can be clearly seen on the examples of two cities: famous Zamość and less known Lubartów. They differ as far as their origin, size and popularity are considered, yet they are linked via multicultural character and precious historic heritage, as well as their tempestuous history.
PL
Południowo-wschodnia Polska – rejon Pogranicza – przez wieki była miejscem współistnienia kultur, języków i religii. Symbolem i pozostałością tej wielokulturowości są świątynie wielu wyznań – katolickie kościoły, prawosławne cerkwie, protestanckie zbory i żydowskie synagogi, w znacznym procencie wzniesione z drewna – zwłaszcza w rejonach wiejskich. Niegdyś będące dumą i chlubą swoich wyznawców, obecnie – w związku ze zmianą struktury wyznaniowej regionu, nierzadko w wyniku tragicznych wydarzeń - najczęściej zmieniają przeznaczenie lub popadają w ruinę i niszczeją. Ich ochrona i konserwacja jest niezbędna nie tylko ze względu na ich wartość architektoniczną, lecz przede wszystkim w celu zachowania pamięci o tych, którzy już przeminęli. W niniejszym artykule autorzy przyglądają się aktualnej sytuacji drewnianych świątyń regionu południowo-wschodniej Polski (zarówno prawosławnych, jak i katolickich oraz greckokatolickich), w wybranych przypadkach dokładniej analizując ich przeszłość i rozpatrując szanse na przyszłość. Poruszają także temat współczesnych sposobów na ich ochronę w zakresie formalno-prawnym oraz możliwości zachowania – poprzez rewitalizację, adaptację i zmianę funkcji.
EN
South-eastern Poland - the Border region -for centuries was a place of coexistence of cultures, languages and religions. The symbol of multiculturalism and the remains of the temples are among others many faiths – Catholic churches, Orthodox churches, Protestant churches and Jewish synagogues, a large percentage built of wood - especially in rural areas. Once the pride and glory of his followers, now - due to changes in religious structure of the region, often as a result of tragic events - most likely to change destiny or fall into ruin and deteriorate. Their protection and maintenance is necessary not only because of its architectural value, but above all in order to preserve the memory of those who have already passed away. In this article, authors look at the current situation of wooden temples of eastern Polish region (both Orthodox and Catholic and Greek Catholic), in some cases more accurately by analyzing their past and considering opportunities for the future. Authors also speak about contemporary ways of their protection in terms of formal and legal, and the ability to preserve - through revitalization, adaptation and change functions.
16
Content available Konflikty lokalne współczesnego świata (Kosowo)
PL
Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na niedoceniany i po-mijany aspekt związany z wielokulturowością i komunikacją międzykulturową w procesie przygotowania kontyngentów misji pokojowych. Konflikty lokalne bardzo często poprzedzone są antagonizmem stron i narastającą sprzecznością interesów, co nieuchronnie prowadzi do wybuchu walk między kulturami o terytorium, rywalizację polityczną, zasoby ekonomiczne – sformułowane przez znawców tej tematyki wnioski wskazują jednoznacznie, że ich odmienność nie zmierza do rywalizacji i konfrontacji, a tylko do uzasadnienia przyczyn konfliktów, które to autor zobrazował na przykładzie Kosowa.
EN
The main purpose of this article is to focus on multiculturalism and cross-cultural communication in the preparation of military contingents for peace support operations, aspects which are often omitted and underestimated in this process. Local conflicts, preceded by antagonisms and increasing conflicts of interests, which inevitably leads to fighting, are fought between cultures over territory, political rivalry or economic resources. The conclusions formulated by the experts of this subject matter explicitly show that their otherness does not aim at rivalry and confrontation, but only at the justification of the reasons for conflicts, which the author would like to illustrate using the example of Kosovo.
17
Content available remote Multiculturalism in the context management of professionals
PL
Profesjonaliści to pracownicy organizacji, którzy, z punktu widzenia realizacji strategii tworzenia nowej wiedzy i transferu wiedzy, są najcenniejszymi jej graczami. W tym kontekście szczególne znaczenie ma wymiar wielokulturowy współdziałania pracowników wiedzy, który określa nie tylko ich otwartość do dzielenia się wiedzą, ale przede wszystkim jego efektywność. Kultura kształtuje modele mentalne specjalistów oraz wpływa na inne determinanty procesu kreowania wiedzy cichej, przykładowo poziom i rodzaj zaufania.
EN
Professionals are those employees, that in terms of knowledge creation strategy and knowledge transfer strategy, are the most precious organizational players. In this context special significance has multicultural dimension of knowledge workers cooperation, that defines not only their openness to knowledge sharing but also it’s effectiveness. Culture forms mental models and affects other determinants of tacit knowledge creation process, as an example level and type of trust.
18
Content available remote Training and knowledge transfer at the interface of cultures
EN
The paper discusses different approaches to the problems of knowledge transfer. In the paper factors that influence crosscultural knowledge transfer with training is presented. It can be argued that the impact of national culture on the transfer of knowledge is less than the influence of such elements of the transfer process like: number of canal, source’s willingness to share knowledge, sender’s willingness to acquire knowledge, absorptive capacity of the receiver and to what degree Knowledge Resources was transformed.
PL
W artykule omówiono prezentowane w literaturze przedmiotu podejścia do transferu wiedzy. Zasadniczą część rozważań zasobu – w szczególności w odniesieniu do wykorzystania szkoleń w transferze wiedzy na styku kultur. Podkreślono, że niejednokrotnie kwestia różnic kulturowych okazuje się mniej istotna niż ilość wykorzystanych kanałów transferu, chęć dzielenia się wiedzą ze strony źródła i chęć przyswajania sobie wiedzy ze strony odbiorcy, jak również zdolności odbiorcy do absorpcji, asymilacji i zastosowania wiedzy oraz to, w jakim stopniu został przekształcony zasób wiedzy przeznaczony do transferu.
PL
Od zarania dziejów życiu człowieka towarzyszyła potrzeba zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Wraz z postępem cywilizacyjnym, technicznym i technologicznym, masowym dostępem do informacji, rosnącym znaczeniem rozwoju nauki i edukacji oraz innymi dynamicznymi zmianami zachodzącymi w świecie, człowiek coraz bardziej uświadamiał sobie, że praktycznie wszystkie sfery jego życia związane są też z bezpieczeństwem, a osiągnięcie pełnego bezpieczeństwa nigdy nie będzie możliwe, ponieważ niemożliwe jest pełne wyeliminowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa. Coraz bardziej powszechny przepływ ludzi, towarów i usług oraz idące za tym przenikanie się kultur (ich współistnienie oraz rywalizacja między nimi) uzmysławiały także, że nowe zagrożenia mogą mieć różny charakter i natężenie, a także trudne do przewidzenia skutki, jakie mogą one wywoływać. Dlatego naturalnym dążeniem każdej społeczności jest pragnienie istnienia i funkcjonowania w otaczającej nas zmieniającej się rzeczywistości, w oparciu o więzi łączące tę społeczność, zapewniające jej zaspokojenie potrzeb indywidualnych i zbiorowych. Każda społeczność, w ramach wytworzonej przez siebie formy organizacyjnej (np. państwa), będzie dążyć do utrzymania wewnętrznego porządku oraz zachowania bezpieczeństwa wobec zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, a także tworzyć dobre podwaliny dla dalszego bezpiecznego funkcjonowania: skutecznego i zrozumiałego prawa, przejrzystych i racjonalnie usytuowanych kompetencji i struktur, szybkich i bezpiecznych kanałów łączności i komunikacji, inwestycji w naukę i technologię, wreszcie: większej współpracy i zaufania w relacjach państwo – obywatel oraz pomiędzy obywatelami. Nie ulega wątpliwości, że w Polsce konieczne jest usystematyzowanie wiedzy na tematy bezpieczeństwa narodowego w dobie współczesnych zmian zachodzących na arenie międzynarodowej, w tym przyszłych czynników, które w nieodległej przyszłości będą musiały być uwzględnione w procesie transformowania i rozwijania systemu bezpieczeństwa naszego państwa. Szczególne znaczenie w tym względzie powinna odgrywać spójna i długofalowa polityka wielokulturowości.
EN
Human life from the very beginning was accompanied by a need to provide the security. A man, noticing civilizational, technical and technological progress, mass access to information, the growing importance of development of science and education, and dynamic changes taking place in the world, increasingly realized that practically all spheres of human life are related to a security. The full achievement of a security will never be possible, because it is impossible to fully eliminate threats and challenges. The increasingly widespread movement of people, goods and services, and the consequent merging of cultures (their coexistence and competition between them) have already proved, that new dangers can be different in nature and intensity, as well as difficult to predict in the sense of effects they may cause. Therefore, there are natural efforts of every community to fulfill the desire for further existence and functioning in the changing security environment, based on the ties between the community, meeting individual and collective needs. Every community, functioning in the framework of its organizational form (i.e. the state), will seek to maintain internal order and security against external and internal threats, and create good foundations for further existance: an effective and comprehensive law, transparent and reasonably located responsibilities and structures, fast and secure communication systems, investment in science and technology, finally, greater cooperation and trust between the state’s structures and citizens and among the citizens. There is no doubt that it is necessary to optimize the knowledge on the issues of national security in Poland, in the era of modern developments in the international arena. These efforts should include evolving new factors, which have to be taken into account in the process of transforming and developing the security system of our country. The consistent and long-term multicultural policy shall have a significant meaning in this regard.
20
Content available Jarosław – ślady wielokulturowości – Cz. 2
PL
Jarosław to urokliwe, niewielkie miasto położone na Podkarpaciu, o bogatej, burzliwej i kolorowej historii, lokowane już w 1375 roku. W drugiej części artykułu omówiono zabytki miasta związane ze społecznością żydowską, m.in. dwie synagogi i budynek Towarzystwa Jad-Charcyjm, a także wpływ wielokulturowości na krajobraz miasta, również w czasach dzisiejszych.
EN
Jarosław is a small, charming town in the Sub-Carpathian region, with a rich, colourful and turbulent history, granted civic rights in 1375. The second part of the article discusses the city monuments related to the Jewish community, such as the two synagogues and the seat of the Yad-Khartzyim Association, as well as the influence of multiculturalism on the city's landscape, also nowadays.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.