Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sektory kreatywne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Sektor kreatywny to sektor gospodarki, którego przedsiębiorstwa cechują się wysoką innowacyjnością i dużą elastycznością w dostosowywaniu się do coraz bardziej wymagającego klienta. Przykładem sektora kreatywnego, gdzie kreatywność i dobrze wykwalifikowani pracownicy przyczyniają się do sukcesu firmy jest sektor gier komputerowych. Celem artykułu jest pokazanie jak kształtuje się sektor kreatywny w Polsce, ze szczególnym omówieniem rynku gier komputerowych oraz przeglądem największych polskich producentów gier i ich wielkich produkcji o krajowej i/lub światowej renomie.
EN
The creative sector is a sector of the economy, where companies are characterized by high innovation and high flexibility in adapting to an increasingly demanding customer. An example of the creative sector, where creativity and well-qualified employees contribute to the success of the company is the sector of computer games. The aim of the article is to show how to shape the creative sector in Poland, with a special overview of the computer games market and review of the biggest Polish producers of games and their great production on a national and/or world coverage.
EN
The aim of this article is to present the impact of state intervention on the development of the creative sector. The article attempts to identify the reasons why the state should lead to this kind of action. In addition, it pointed out possible areas of impact with regard to the way of influence. To achieve the objective pursued was used domestic and foreign-language specialist literature and reports of foreign institutions on the operation of creative sectors, and support were the observations of his own Polish creative sector.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu interwencjonizmu państwa na rozwój sektora kreatywnego. W artykule podjęto próbę wskazania przyczyn, dla których państwo powinno skłaniać się do tego rodzaju działań. Ponadto wskazano na możliwe obszary wpływu z uwzględnieniem sposobu oddziaływania. Dla zrealizowania założonego celu wykorzystano krajową i obcojęzyczną literaturę fachową oraz raporty zagranicznych instytucji, dotyczące funkcjonowania sektorów kreatywnych oraz wsparto się obserwacjami własnymi polskiego sektora kreatywnego.
3
Content available Creative Industry in South Baltic Area Region
EN
The article presents primary and secondary data collected in research on Creative Industry in South Baltic Region. In the article authors present the wide overview on creative industries in West Pomerania region and give the background on situation of creative industries in South Baltic Area. This region is particularly interesting in research considering the diversity in the development dynamics of the creative sector. In this region there are places leading in the development of the creative sector in Europe, as well as places where this sector is just beginning to develop and take advantage of the prevailing trends.
PL
Artykuł prezentuje dane pierwotne i wtórne dotyczące sektora kreatywnego w Południowym Regionie Morza Bałtyckiego. Autorki skupiły się na prezentacji sytuacji sektora kreatywnego w województwie Zachodniopomorskim i porównania go do sytuacji tegoż sektora w Południowym Regionie Morza Bałtyckiego. Region ten jest szczególnie interesujący badawczo zważywszy na zróżnicowanie w dynamice rozwoju sektora kreatywnego. W regionie tym występują miejsca przodujące w rozwoju sektora kreatywnego w Europie, jak i miejsca, w których sektor ten dopiero zaczyna się rozwijać oraz wykorzystywać panujące trendy.
EN
In the article, there is considered an issue of holistic view at risk category in organizations of the creative sector. This article presents specification and analysis of holistic conditions of risk management for organizations from this sector – with particular emphasis on identification of risk factors. In considerations, there is also a reference to application of cognitive maps and business models in a holistic risk management in organizations of the creative sector.
PL
W artykule podejmowana jest problematyka holistycznego spojrzenia na kategorię ryzyka w organizacjach sektora kreatywnego. Przedstawiona jest specyfikacja i analiza holistycznych uwarunkowań zarządzania ryzykiem w organizacjach z tego sektora – ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji czynników ryzyka. W rozważaniach następuje odwołanie do zastosowania map kognitywnych i modeli biznesowych w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w organizacjach sektora kreatywnego.
EN
Nowadays, the role and importance of the creative sector are increasing in many national economies. In order to ensure a strong and positive impact of the sector on the economic development of different countries, first this sector has to be strengthened internally. This involves caring for normal development of the creative sector by ensuring that its entities are in good “shape”. The article focuses on the microeconomic plane coupled with the meso-economic one. The creative sector focuses on broadly-understood culture (it links e.g. the higher culture and applied goods, e.g. design), which affects the way of its development in different dimensions, e.g. the market, relational, technical ones, etc. Strengthening the creative sector requires implementation and improvement of specific risk management processes. The article presents an analysis of risk management conditions in creative sector organizations. The main area of considerations is identification of the attributes of creative sector organizations as determinants of risk management.
PL
Współcześnie wzrasta rola i znaczenie tzw. sektora kreatywnego w wielu gospodarkach narodowych. Dążąc do tego, aby wpływ tego sektora na rozwój gospodarczy różnych krajów był silny i dodatni, wpierw należy umacniać ten sektor od wewnątrz. Chodzi tu o dbanie o prawidłowy rozwój sektora kreatywnego poprzez zapewnianie odpowiedniej „kondycji” tworzącym go podmiotom. W artykule następuje koncentracja na płaszczyźnie mikroekonomicznej sprzężonej z perspektywą mezoekonomiczną. Sektor kreatywny skupia się na szeroko rozumianej kulturze (łączy m.in. dobra kultury wyższej i dobra stricte użytkowe, np. design), co rzutuje na sposób jego rozwoju w różnych wymiarach, np. rynkowym, relacyjnym, technicznym itp. Umacnianie sektora kreatywnego wymaga wdrożenia i doskonalenia specyficznych procesów zarządzania ryzykiem. W artykule analizowane są uwarunkowania zarządzania ryzykiem w organizacjach z sektora kreatywnego. Szczególny nacisk położony jest na identyfikację atrybutów organizacji z sektora kreatywnego jako determinantu zarządzania ryzykiem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.