Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  blok
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper traces how very different patterns of historical development of two cities have impacted on their housing tissues as they have evolved over the last 200 years. Using cases from Krakow and Oxford, a selection of urban tissues will be investigated in relation to the way the housing unit, whether house or apartment, relates to the public realm of the city. The chosen cases exemplify the difference between English cities, predominantly of terraced, semidetached or single houses, and Continental European cities which have predominantly evolved as apartment tissues. This difference is emphasized by recent figures showing the different proportions of house types in European countries. The way these tissues have evolved in relation to broader social and political contexts is discussed. Finally the argument is brought up to date by considering ways the concepts of modernism and recent global forces are imposing similar patterns of development in both cases. The authors in addition to their academic affiliations have had considerable practical experience in the field of housing in their respective contexts.
PL
Zbadano geometryczną konstrukcję tabliczek samoprzylepnych w kształcie litery W i ich przekroje w blokach książek, które uzupełniono zeszytami o różnej liczbie stron. Opisano kalkulację kosztów technologicznych klejowych kompozycji polimerowych nakładanych na grzbiety bloków książek w kształcie litery W. Taki sposób nakładania kleju przyczynia się do zminimalizowania kosztów jego obiegu na jednostkę produkcji, które są niezbędne, a jednocześnie wystarczające, aby proces technologicznego klejenia nasady bloków książki przebiegał właściwie. Wyniki badań pomagają wyjaśnić i obniżyć normatywne wskaźniki kosztu kompozycji klejowych, występujących w przemyśle poligraficznym, w celu zaoszczędzenia drogich materiałów wiążących.
EN
The geometric construction of W-shaped adhesive plates and their cross-sectional areas in book blocks, which are completed with notebooks with different number of pages, has been studied. The calculation of technological costs of adhesive polymer compositions for edging W-shaped roots of book blocks is presented. It contributes to the minimum circulation costs of glue per unit of output, necessary and sufficient for the technological process of bonding the root of the book blocks. The results of the research will help to clarify and reduce the regulatory costs of adhesive compositions existing in the printing industry, in order to save expensive binding materials.
PL
W skład instalacji elektrycznej typowego budynku wchodzi kilka podstawowych elementów, do których należą przyłącze, złącze, wewnętrzne linie zasilające, instalacje w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia, odbiorcze i w poszczególnych mieszkaniach. Zastosowane rozwiązania zależą od rodzaju budynku, jego wielkości, usytuowania i stopnia wyposażenia w urządzenia elektryczne. Niewątpliwie instalacje zawsze muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami bezpieczeństwa. W artykule opisano i przedstawiono podstawowe funkcje, jakie pełni wewnętrzna linia zasilająca (WLZ).
PL
Omówiono sposób działania zabezpieczeń bloku z dwoma wyłącznikami w obwodach górnego napięcia oraz sposób sterowania awaryjnego urządzeniami elektroenergetycznymi przez zabezpieczenia.
EN
The paper discusses operational principles of protection of the unit with two circuit-breakers on upper-side and the control method of power devices during failure.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z zabezpieczeniem eksploatacji w zachodniej części rowu II-rzędu, gdzie stwierdzono występowanie struktury geologicznej, w granicach której wydzielono dwa rejony zagrożeń, rejon X/S (w zakresie rzędnych +90/ -25 m n.p.m.) oraz rejon XV/S (20/ -110 m n.p.m.) W trakcie prowadzenia eksploatacji w piętrach VII i VIII, dochodziło do rozwoju niewielkich osuwisk oraz obserwowano reakcje reperów powierzchniowej sieci obserwacyjnej. W marcu 2011 roku, w czasie realizacji zabierki w piętrze VIII (eksploatacja do rzędnej +20 m n.p.m.), doszło do rozwoju osuwiska i strefowego wyparcia poziomu na wysokość ok. 3-4 m . Obserwacje wskazywały na możliwość rozwoju wieloskarpowego osuwiska, które utrudni eksploatację w strefie do rzędnej -110 m n.p.m. Podczas eksploatacji w VIII i IX piętrze górniczym, poprzez zestramianie zbocza oraz kontrolowane prowokowanie pełzania osuwającego się fragmentu zbocza, wyeksploatowano znaczny fragment osuniętych gruntów. Pozwoliło to na ograniczenie zagrożeń dla eksploatacji w zakresie rzędnych -20/-110 m n.p.m.
EN
Problems connected with securing exploitation in the western part of II-order graben were presented in paper. Occurrence of geological structure was noted in that area, in which two hazardous areas were distinguished. Area X/S (ordinate +90/-25 m a.s.l) and area XV/S (20/-110 m a.s.l). During exploitation in levels VII and VIII, expansion of small landslides and reaction of superficial observation network bench marks occurred. In march 2011, during exploitation in level VIII (exploitation to ordinate +20 m a.s.l), expansion of landslide and zonal displacement of level, up to 3-4 m occurred. Observations showed possibility of multiscarp landslide, that will make exploitation difficult in zone, up to ordinate -110 m a.s.l. During level VIII and IX exploitation, sloping of slide and controlled provoking of crawling of sliding bevel was performed. During that, part of slided part was exploited. That allowed to limit the hazards for exploitation in ordinates -20/-110 m a.s.l.
PL
Zespoły mieszkaniowe zbudowane w technologii wielkiej płyty zaczęły powstawać na początku lat 50. XX wieku jako odpowiedź na zjawisko powojennego głodu mieszkaniowego. Obecnie stanowią one jeden z głównych problemów miejskich wymagający pilnej interwencji. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie doświadczeń innych państw w zakresie ich rehabilitacji oraz uświadomienie, że do utrzymania efektów rehabilitacji blokowisk niezbędna jest zmiana mentalności ich mieszkańców.
EN
Precast concrete constructions were used by many countries during the second half 20-th century to provide low-income housing for the growing urban population. However nowadays urban residential buildings became one of the major problems cities have to address; with their day to day issues like anti-social behavior and crime. This project aims to show how different countries attempted to rehabilitate those places. I will provide an evidence showing that to rehabilitate those housing estates we need one necessary factor and that is a change in mentality inhabitants living in block estates.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia osuwiskowe występujące w trakcie prowadzenia eksploatacji w rowie II rzędu, tj. w najgłębszej części złoża Bełchatów. Omówiono główne tektoniczne granice struktury oraz ich wpływ na bezpieczeństwo robót górniczych. Artykuł zawiera dokładną charakterystykę strefy uskokowej tzw. uskoku północnego brzeżnego (UNB nr 2), udokumentowaną w trakcie prowadzenia eksploatacji. Zrzut uskoku notowany w podłożu mezozoicznym wynosi od 60 do 200 m. Charakter strefy ulega zmianie od rozległej fleksury do szeregu powierzchni uskokowych o zróżnicowanym kącie i kierunku upadu. Ciekawym elementem tej strefy są pojawiające się coraz częściej powierzchnie nasunięć zlokalizowane po północnej stronie uskoku. Drugim istotnym elementem scharakteryzowanym w artykule jest blok skał mezozoicznych budujących południowy brzeg rowu Kleszczowa. Strefa ta zwana blokiem paleoosuwiskowym (BP) zlokalizowana jest na południowym uskoku brzeżnym Rowu Kleszczowa tzw. USB nr 1. Blok paleoosuwiskowy ma długość około 1700 metrów i jest prawdopodobnie szeregiem bloków przesuniętych ku północy poza górną krawędź uskoku USB nr 1 na odległość około 140 metrów w efekcie starych osuwisk. Szacunkowa objętość BP wynosi około 118 mln m3 przy udokumentowanej miąższości 260 metrów. W granicach BP wykartowano do tej pory 11 mniejszych bloków zalegających w obrębie osadów trzeciorzędowych. Przedstawiono wyniki dotychczasowych prac terenowych zmierzających do rozpoznania deformacji wewnętrznych BP. Zwrócono uwagę na praktyczny aspekt rozpoznania struktur powodujących wewnętrzną anizotropię bloku, jako elementu niezbędnego dla prawidłowego planowania i bezpiecznego prowadzenia robót górniczych.
EN
In this article described landslide hazards occur while mine technology for extraction in II order graben, the deepest part of the brown coal deposit Bełchatów. Discussed major tectonic structure have influence to safe mine extraction. The article contains precise characteristic fault line called "North border fault line" (UNB no. 2) documented while mine extractions. Drop has been recorded in the Mesozoic substratum and amount 60 to 200 meters. The style of zone is varied from expansive flexure to series fault lines varied angle and dip direction. Interest aspect of this zone is appearing more often imply surfaces in the north side of fault line. The second important aspect described in this article is block of Mesozoic rock which is building south border Kleszczow graben. The zone called paleolandslide block (BP) is locating in the south border fault line Kleszczow graben called USB no. 1. Paleolandslide block is 1700 meters long and it is probably blocks group move to the north board fault line USB no. 1 about 140 meters bring about old landslide. Estimate volume BP is 118 mln m3 with documented depth 260 meters. In the board BP charted 11 lower block group deposit in the Tertiary sediments. Described results previous field work driving to better knowledge deformations inside BP. It was taken note of practical aspect recognition structure cause steady inside block as necessary element to right planning and safe mining extraction.
8
Content available remote Świadectwo Weissenhofsiedlung
PL
Weißenhofsiedlung zalicza się dziś do zabytków nowoczesnej architektury mieszkaniowej zrealizowanej w Europie. To wzorcowe modernistyczne osiedle stworzone jako pomysł modelu przyszłego mieszkania, powstało w Stuttgart'dzie. Patronat nad przedsięwzięciem objął Miesa van der Rohe. Do udziału w projekcie tworzenia mieszkań przyszłości przystąpiło 16 architektów z 5 krajów Europy. Dla potrzeb wystawy powstały budynki, które pomimo przemijającego czasu trwają i są wyrazem poszukiwań architektów - przełomu w myśleniu o architekturze mieszkaniowej.
EN
Today Weißenhofsiedlung is treated like a monument of modern housing built in Europe. This exemplary modernist housing estate created in Stuttgart was built as a realization of an idea to create a future housing model. Mies van der Rohe gave his patronage to the project. Sixteen architects from five European countries took part in the project of creation such future housing. The buildings created for the exhibition despite time passing are still the expression of architects' research and reflect the breakthrough in thinking about housing.
9
Content available remote Forma wydrążona
PL
Hanegi Forest jest przykładem budynku, przy projektowaniu którego drzewa na działce stały się pretekstem dla stworzenia formy budynku mieszkaniowego, jego systemu konstrukcji i rozwiązań przestrzeni wewnętrznych.
EN
When designing Hanegi Forest - the trees on the plot became the pretext for the creation of the residential building, its construction, design and solutions to interior spaces.
PL
Celem badan było określenie precyzji pomiaru środków rzutów uzyskiwanej w rzeczywistych blokach. Drugim celem badan było określenie niezawodności tej grupy pomiarów w aerotriangulacjach dla trzech skal zdjęć lotniczych. Badania oparto na ponownym opracowaniu danych z bloków produkcyjnych przy rygorystycznym przestrzeganiu warunków poprawności wyrównania. Wyrównania poprzedziło przedwyrównawcze wykrywanie błędów grubych i złego podziału pomiarów na profile GPS metoda opracowana przez autora artykułu. Wyniki produkcyjne pochodziły z różnych systemów pomiarowych oraz programów wyrównania i były obarczone szeregiem niedoskonałości dotyczących modelu funkcjonalnego i statystycznego, których ogólna przyczyna były stosowane technologie. Do testowania wybrano 25 bloków w trzech, często stosowanych w Polsce skalach zdjęć lotniczych: 1:13 000, 1:19 000 oraz 1:26 000. Druga istotna cecha tych bloków było występowanie pomiaru środków rzutów, przeciętnie dla 90% zdjęć w bloku. Liczba zdjęć w blokach wynosiła od 136 do 3402, a łączna liczba zdjęć we wszystkich blokach wyniosła około 30 tys. . Przeciętny błąd średni a priori współrzędnej środka rzutów otrzymany z 25 wyrównań wyniósł 10.7 cm. Wartość ta może być stosowana w symulacjach dla optymalizacji aerotriangulacji. Analiza globalnej niezawodności wewnętrznej pomiaru środków rzutów dla poszczególnych skal pokazała, _e w blokach o skali zdjęć 1:13 000 pomiary te miały przeciętnie lokalna nadliczbowość: 0.50 dla X, 0.48 dla Y i 0.75 dla Z. Można wiec powiedzieć, że niezawodność pomiaru środków rzutów w tych aerotriangulacjach była dobra. Dla tych bloków przeciętne, średnie kwadratowe poprawki wyrównawcze, do wszystkich trzech współrzędnych środka rzutów, stanowiły około 76% przeciętnego błędu średniego a priori. Dla skal 1:19 000 i 1:26 000, w 9 na 15 bloków, przeciętna lokalna nadliczbowość współrzędnych poziomych środków rzutów była mniejsza od 0.25. Dobry poziom niezawodności uzyskano tylko dla jednego z bloków. Przeciętna wartość średniej kwadratowej poprawki do współrzędnych poziomych stanowiła tylko około 56% przeciętnego błędu średniego a priori.
EN
The aim of this study was to determine the precision of GPS-coordinates of projection centres obtained in real blocks. Another goal of the work was to estimate the reliability of this group of measurements in aerial triangulations for three scales of aerial photographs. The study was based on renewed data preparation from production blocks, strictly obeying conditions of correctness of adjustment. The adjustment was preceded by the pre-adjustment detection of gross errors and bad assignment of measurements into GPS profiles, using a method developed by the author. Production results were derived from various measurement systems and adjustment software; they were characterized by numerous imperfections concerning functional and statistical model, generally resulting from the applied technologies. A set of 25 blocks was selected for testing, including three scales of aerial photographs: 1:13 000, 1:19 000 and 1:26 000, most frequently used in Poland. The presence of the projection centre measurements (on the average for 90% of photographs in the block) was the second important feature of selected blocks. The number of photographs in one block varied from 136 to 3402, and the total number of photographs in all blocks was about 30 000. A priori standard deviation of GPS-coordinates, obtained from 25 adjustments, reach 10.7 cm on the average. This value can be used in simulations for optimisation of aerial triangulation. Analysis of global internal reliability of GPS-coordinate for particular scales revealed that, in blocks of photographs at scale 1:13 000, the average redundancy component reached 0.50 for X, 0.48 for Y and 0.75 for Z coordinate. Therefore, it can be concluded that the reliability of GPS-coordinates of projection centres in these aerial triangulations was good. For these blocks, RMS residual of GPScoordinates reached 76 % of the a priori standard deviation, on the average. For scales 1:19 000 and 1:26 000, in 9 out of 15 blocks the global redundancy component of horizontal GPS-coordinates was lower than 0.25. Good level of reliability was obtained only for one block. For these blocks RMS residual of horizontal GPS-coordinates reached 56 % of the a priori standard deviation, on the average.
11
Content available remote Wymiana okien a termomodernizacja
PL
Coraz częściej i głośniej mówi sie od pewnego czasu o konieczności wprowadzenia systemowych działań skłaniających do zmniejszania zużycia energii. Najprostszym sposobem byłoby po prostu ograniczenie strat energii w budynkach. Potencjał możliwych do uzyskania w tym zakresie oszczędności jest ogromny. ECOFYS - europejski instytut zajmujący sie energią i środowiskiem - informuje w swoim raporcie, że w polskich blokach termomodernizacja pozwoliłaby zredukować zużycie energii nawet o 80%.
13
Content available remote On arcs in quadruple systems
EN
In this paper we deal with arcs in the quadruple systems. The arcs have been constructed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.