Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regenerative braking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The very rapid development of the automotive industry forces designers to implement new solutions. One of them is the construction of braking systems, which can enable the recovery of part of the energy lost during the braking process in hybrid vehicles. The article presents the basic types of hybrid drives currently used in motor vehicles. The principle of operation of the mechanical and electrical energy recovery system had been discussed, and the vehicles in which such solutions had been applied were indicated.
2
Content available remote Analysis of regenerative braking strategies
EN
Theoretical issues related to the use of regenerative braking systems in two-axle vehicles have been presented. In the introduction, the trends observed in the development of vehicles with electric and hybrid drive systems have been described. In the subsequent part of this article, the impact of regenerative braking on driving safety has been analysed, with taking into account the steerability and directional stability of the vehicle. The braking ratio (distribution of braking effort between the front and rear wheels) has been calculated for specific data of a prototype vehicle. Various regenerative braking strategy systems (RBS) divisions as proposed in a number of publications have been presented. For the purposes of this study, simulation tests were carried out according to the NEDC (New European Driving Cycle) test procedure for two regenerative braking strategies, referred to as serial and parallel ones. The presentation of simulation test results has been preceded by a description of the method of implementing the aforementioned strategies in an electric vehicle.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczne zagadnienia związane z zastosowaniem systemów hamowania odzyskowego w pojazdach dwuosiowych. We wstępie opisane zostały tendencje w rozwoju pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym. W dalszej części pracy rozważono wpływ hamowania odzyskowego na bezpieczeństwo jazdy, uwzględniając kierowalność i stateczność. Przeprowadzono obliczenia rozkładu sił hamowania dla konkretnych danych pojazdu prototypowego. Przedstawione zostały podziały strategii hamowania odzyskowego proponowane w różnych publikacjach. Na potrzeby niniejszej pracy przeprowadzano badania symulacyjne w cyklu jezdnym NEDC (New European Driving Cycle) dla dwóch strategii hamowania odzyskowego – szeregowej i równoległej. Prezentacja wyników symulacji została poprzedzona opisem sposobu realizacji wymienionych strategii w samochodzie elektrycznym.
EN
In a regular drive system, with an internal combustion engine, vehicle braking is connected with the unproductive dissipation of kinetic and potential energy accumulated in the mass of the vehicle into the environment. This energy can constitute up to 70% of the energy used to drive a vehicle under urban conditions. Its recovery and reuse is one of the basic advantages of hybrid and electric vehicles. Modern traffic management systems as well as navigation systems should take into account the possibility of the energy recovery in the process of regenerative braking. For this purpose, a model of a regenerative braking process may be helpful, which on the one hand will enable to provide information on how traffic conditions will affect the amount of energy dissipated (wasted) into the atmosphere, on the other hand will help to optimize the route of vehicles with regenerative braking systems. This work contains an analysis of the process of the regenerative braking for the urban traffic conditions registered in Gdańsk. A model was also presented that allows calculating the amount of energy available from the braking process depending on the proposed variables characterizing the vehicle traffic conditions.
PL
Z uwagi na ciągły i zmienny ruch pociągów trakcja kolejowa narażona jest na znaczne wahania obciążeń. W artykule przedstawione są problemy wynikające ze specyficznych warunków pracy urządzeń trakcyjnych. Autor omawia następnie rozwiązania pozwalające na ograniczenie lub całkowite zniwelowanie wielu z nich poprzez wykorzystanie potencjału, jaki daje rekuperacja, czyli hamowanie z odzyskiem energii elektrycznej. W kolejnej części omówione zostały testy przeprowadzone w Wielkiej Brytanii z wykorzystaniem baterii akumulatorów do samodzielnego zasilania pociągu na krótkich odcinkach. Na podstawie wyników testów zaprezentowana jest autorska analiza wpływu dodatkowej masy baterii akumulatorów na zużycie energii elektrycznej, jak i na czas przejazdu na wybranych odcinkach kolejowych. Następnie przedstawione zostają możliwości płynące z zarządzania energią z wykorzystaniem baterii akumulatorów w połączeniu z systemem GPS.
EN
The traction electrification system is subject to dynamically changing and moving loads caused by the moving trains. This article talks about problems arising from such specific working regimes that the traction equipment is exposed to. Author then outlines ways of reducing or at least partial solving of many of those problems by using the regenerative braking. The following part of this article presents outcomes of the tests undertaken by Network Rail in East Anglia region of Great Britain where the electric train independently powered by batteries was running on circa 70 km long section of the route. Based on the results of these tests author analyses the effect of the additional mass of the battery rafts on the train’s total energy consumption and journey time on chosen routes. At the end of the article author talks about the key potential benefits of the smart energy management using the on-board energy storage devices together with the GPS system.
EN
The article refers to the previous work of the authors, in which the model of traffic organization of cooperating trains including the optimization of the use of energy returned to the catenary was presented. In the presented article, the model was modified by changing the main control variable, which affects the efficient use of energy. Departure time was changed for the arrival time of the train to the stop or station. The optimization is done by controlling the arrival time to the station in the acceptable (scheduled) range while maintaining the scheduled departure time. This model assumed optimization using the interval halving method (bisection) to achieve the optimal solution. The modified optimization method has been implemented in the original model of railway traffic organization. It considers the optimal use of energy recovered during electrodynamic braking using the energy transmission strategy to the catenary, assuming the cooperation of a train pair and volume of all recovered energy and stop time at the station.
6
Content available remote Nowoczesne systemy hamowania wysokowydajnych miejskich samochodów elektrycznych
PL
Szybki rozwój motoryzacji, bazujący na elektrycznych bądź hybrydowych układach napędowych, wymusza na konstruktorach konieczność wdrażania nowych rozwiązań. Jednym z przykładów jest rozwój systemów hamowania. Artykuł jest próbą zaprezentowania, w jaki sposób rozwój systemów hamowania wpłynął na poprawę wydajności pojazdów elektrycznych poprzez zastosowanie hamowania rekuperacyjnego czy wykorzystanie elektromechanicznych systemów hamowania.
EN
Fast and dynamic development of automotive industry, especially in electric and hybrid drive field, forces on engineers elaboration of new solutions in a car design. An example of this process is a braking system. This paper is an attempt to show how modern braking systems help improve energy efficient by implementation of a regenerative braking and use of electromechanically braking systems.
7
Content available Studies of electric drive with hydrostatic support
EN
In this article, results of experimental studies concerning the relief of a city car electric drive by means of hydrostatic drive support are presented. Experimental studies were performed using a laboratory station built for this particular purpose. Studies of basic properties of elements of hydraulic system and resistances in the mechanical system were performed. The results of experimental studies of a chosen sub-assembly of hydrostatic drive (i.e. hydro-pneumatic battery) are given. The resistances within mechanical system (flywheel) were determined. In the considered hybrid drive, electric drive is cyclically supported by hydrostatic drive during acceleration or regenerative braking of the vehicle. The results of experimental studies presented in this article were obtained on a designed and built laboratory station representing a model of a lightweight delivery van for city traffic and equipped with the studied hybrid drive. The obtained results suggest that there is a possibility considerably to increase the effectiveness of energy conversion in the electric drive of the vehicle by means of hydrostatic support. By applying the hydrostatic support in the electric drive, the load on the electric battery decreased, which positively influences the length of operation time.
PL
We wstępie artykułu przedstawiono metody wykorzystania energii elektrycznej odzyskanej w procesie hamowania elektrodynamicznego. Szczególną uwagę zwrócono na metodę zwrotu odzyskanej energii do sieci jezdnej i wykorzystania jej przez inne pojazdy szynowe, której efektywne zastosowanie niejednokrotnie wymaga reorganizacji ruchu. W pracy przeanalizowano opisany w literaturze model organizacji ruchu w transporcie szynowym, który uwzględnia optymalizację efektywności hamowania odzyskowego poprzez reorganizację ruchu na sieci i umożliwia kooperację kilku pojazdów (znajdujących się w fazie poboru i oddawania energii elektrycznej do sieci jezdnej). Szczególną uwagę poświęcono formalizmowi matematycznemu modelu oraz uzasadnieniu wynikających z niego możliwości optymalizacji zużycia energii. Zaproponowano także modyfikację modelu w części dotyczącej energii zużywanej przez kooperujące pojazdy. W podsumowaniu streszczono sposób działania modelu. Wskazano jego zalety, ale również możliwość dalszych zmian w poszukiwaniu bardziej efektywnej metody modelowania reorganizacji ruchu zwiększającej wykorzystanie energii z hamowania odzyskowego.
EN
In the introduction the methods of using regenerative energy from electrodynamic braking are presented. Special attention is paid to the method based on the return of recovered energy to the catenary and transferring it to other accelerating rail vehicles, which often requires traffic modification for effective application. In the article we discuss literature approaches to traffic control model of rail transport, which include module for optimization of the efficiency of regenerative braking by modifying the traffic on the network and enabling cooperation of several vehicles (which are in braking or accelerating phases). Analyzing the selected model, we paid main attention to mathematical formalism, modification and clarification of this description. In the conclusion the way the model action was summarized. The advantages and the possibility of modification of this model were indicated.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano układy przekształtnikowe podstacji trakcyjnych z rekuperacją energii hamowania odzyskowego pojazdów, tj. układ podstawowy z impulsowym falownikiem rekuperacyjnym, w pełni sterowany układ z prostownikiem tyrystorowym i falownikiem impulsowym, układ z mostkiem tyrystorowym pracującym jako falownik i szeregowymi tyrystorami odcinającymi oraz układ z mostkiem tyrystorowym pracującym jako falownik i równoległymi tyrystorami odcinającymi. Wskazano na wady i zalety omawianych rozwiązań oraz przedstawiono metoda uproszczonego obliczenia bilansu energetycznego jazdy i hamowania odzyskowego pojazdu.
EN
The DC traction substations are usually composed of the 3-phase transformer and the output diodę rectifier. So, such deWces do not allow for energy recuperation from the DC side to AC 3-phase mains. The energy recuperation is demanded for regenerative braking of traction drives with pulse converters (inverters for induction motors and choppers for DC motors). In this paper four technical solutions (Fig. 4) allowing for braking energy recuperation are discussed. This can be considered as the modemisation of the existing traction substations in the railway and the municipal traction. Such solutions indicate for three profits: energy recuperation, mechanical brakes saving and enhanced ąuality of traction vehicle control. The proposed converters are compared indicating indMdual advantages and draw-backs. Additionally the method ofsimplified calculation of energy balance of consumed and recuperated energy in the traction network has been presented in Chapter 2.
PL
W artykule przedstawiony został przegląd metod wykorzystania energii pochodzącej z hamowania odzyskowego. Wśród znanych i stosowanych w praktyce metod wymieniono wykorzystanie odzyskanej energii na nietrakcyjne potrzeby własne pojazdu, magazynowanie odzyskanej energii w zasobnikach (pokładowych lub stacjonarnych) i wykorzystywanie jej w razie potrzeby, transformację i zwrot odzyskanej energii do krajowej sieci zasilania, a także moż-liwość przesyłu odzyskiwanej energii z powrotem do sieci jezdnej i wykorzystanie jej przez inne pojazdy mające zapotrzebowanie na taką energię (np. w fazie rozruchu). Pokrótce omówiono zasady działania wymienionych metod, wskazano ich wady i zalety oraz podano przykłady zastosowania w praktyce. W podsumowaniu stwierdzono, że wskazane byłoby połączenie tych metod w zintegrowany system odzysku energii i zaproponowano ogólny schemat takiego systemu.
EN
This article presents a review of methods for management of energy gained from regenerative braking. Among known and applied methods, the following are specified: using the recovered energy for non-traction own needs of the vehicle, storing the recovered energy in energy storage system (on-board or stationary) and its later use when needed, transformation and return of the recovered energy to the domestic power grid, and also the possibility of transferring the recovered energy to the traction network and its use by other vehicles (e.g., in during their acceleration phase). The principles of these methods are shortly described, their advantages and shortcomings are pointed out, and the practical applications are given. In summary, it is concluded that it would be advantageous to combine these methods into an integrated system of energy regeneration and a general scheme of such a system is proposed.
EN
Regenerative braking in electric or hybrid driven vehicles is now commonly used feature. Development of technologies of electrical machines, secondary energy sources, power electronics and control systems allows for more efficient using of this attribute. Regenerative braking system converts the kinetic energy of moving vehicles on this form of energy that you can store in a secondary source of energy. The most common form of energy after conversion is electricity, easy to store in batteries or supercapacitors. There also are known systems with storage of mechanical energy (high-speed flywheels with composite rotors). Drive systems with optional regenerative braking should take into account a number of aspects influencing the process. It is very important to maintain the stability of the vehicle movement during braking. Another important aspect is the cooperation of regenerative braking system with conventional, mechanical brake system of the vehicle driven by a single axis. Sizing of the electrical machine (or machines) is associated with the needs of the propulsion of the vehicle, which limits the amount of absorbed energy in the initial stage of braking. Individual elements of the system energy conversion efficiency chain complexity affect the energetic results of this process. On the energy, efficiency of the process of braking energy recovery affects string conversion efficiency in the individual components of the system. Regenerative braking is the important factor, which could improve electric vehicle market chances, particularly in the city or neighbourhood personal transport. The article contains a description of the technical and legal circumstances of the process of regenerative braking and energy aspects of this process.
EN
In this paper, a basic function of an Automatic Train Operation (ATO), called target braking, has been discussed. The most important assumptions of this function have been discussed in detail. The SOP-2 system designed by the Technical University of Lodz, in cooperation with Bombardier Transportation (ZWUS), has been presented. In the text, a target braking simulation model created by the authors has been described, which was developed to study the impact of the propulsion system on the target braking accuracy. The simulation results have been presented. The average dispersion of automatic target braking provides train stopping in the most number of cases in the range of 0.53 meters. Target braking values obtained during field tests are in the range from 0.3 to 1 meter. On the basis of the obtained results of target braking, the process conclusions are as follows: rapid deceleration changes cause the so-called jerks, which are negatively perceived by the passengers; braking in a long time causes a decrease in the commercial speed. Currently, the authors have developed a simulation model that includes a DC motor drive, which is in the testing phase.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe funkcje Automatycznej Obsługi Pociągu. Szczegółowo omówiono najważniejsze założenia. Zaprezentowano system SOP-2 zaprojektowany przez Politechnikę Łódzką we współpracy z Bombardier Transportation (ZWUS). W tekście zasymulowano hamowanie docelowe pojazdu z dokładnym opisem układu napędowego oraz przedstawiono wyniki symulacji. Średnie odchylenie od punktu zatrzymania wyniosło 0,53 metra. Uzyskano wartości od 0,3 do 1 metra. Na podstawie otrzymanych wyników wyciągnięto następujące wnioski: gwałtowne zmiany opóźnienia nie wpływają korzystnie na pasażerów, długi czas hamowania zmniejsza prędkość handlową pojazdu. Autorzy poszerzyli model silnika DC, który zastosowano w symulacjach.
EN
In 2011–2013, stationary supercapacitor storage developed by the Electrotechnical Institute in Warsaw was put into trial operation in the trolleybus substation “Północna” (North) located in Gdynia. The article presents the results recorded during supercapacitor storage operation and discusses the impact of the storage on energy consumption savings. Guidelines for selecting a location for stationary supercapacitor storage were carried out based on exploitation experience.
PL
W latach 2011–2013 na podstacji trolejbusowej Północna w Gdyni testowany był stacjonarny zasobnik superkondensatorowy Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. W artykule przedstawiono wyniki jego badań. Główny nacisk położono na analizę wpływu warunków ruchowych na efektywność oszczędności zużycia energii za pomocą zasobnika. Wyniki przedstawione w artykule są oparte o dane pomiarowe i mogą stanowić pomoc do określenia miejsc dla instalacji stacjonarnych zasobników superkondensatorowych.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1963--1972, CD 1
PL
Współczesne pojazdy z napędem elektrycznym charakteryzują się możliwością odzysku znaczącej części energii kinetycznej w procesie hamowania odzyskowego. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych na pojeździe użytkowym z napędem elektrycznym. Próby pomiarowe miały na celu określenie wpływu jednej z nastaw na uzyskiwane parametry robocze pojazdu przy pozostawieniu fabrycznych nastaw dla pozostałych zmiennych sterowania napędem. Wyniki pomiarów wskazują na możliwość takiego uzyskania takiego przebiegu hamowania, która zapewni wysoką sprawność regeneracji energii przy zachowaniu oczekiwanego poziomu komfortu obsługi oraz stabilności ruchu pojazdu. Podczas prób operowano następującymi zmiennymi sterowania: współczynnikiem wypełnienia impulsu dla napięcia twornika, czasem narastania napięcia zasilania twornika, czasem przyrostu prądu wzbudzenia podczas hamowania, maksymalną wartością prądu wzbudzenia podczas hamowania. Na podstawie wyników pomiarów przeprowadzono analizę uzyskanych parametrów roboczych pojazdu.
EN
Modern electric vehicles are characterized by the possibility of recovery of a significant part of the kinetic energy in the process of regenerative braking. The article presents the results of measurements carried out on a utility vehicle with electric drive. Tests were carried out to determine the effect of one of the settings for the obtained operating parameters of the vehicle by leaving the factory settings for the other drive control variables. The measurement results indicate the possibility of such a course of obtaining such braking, which ensures high efficiency energy recovery while maintaining the expected level of comfort and stability of the vehicle. During the trial the following control variables were operated: armature voltage pulse duty cycle, supply voltage rise time, field current time increment during braking, the maximum value of the field current during braking. On the basis of the measurement results obtained operating parameters of the vehicle were analyzed.
PL
W referacie przedstawiono analizę uwarunkowań stosowania falowników w podstacjach trakcyjnych systemu 3 kV DC, w celu zwrotu energii z sieci DC do sieci zasilającej AC a generowanej w procesie hamowania pociągów. Wykazano, poprzez przedstawienie wyników przeprowadzonych symulacji, wpływ zmian w rozkładzie jazdy, a w szczególności gęstości ruchu i czasów przejazdu na poziom wykorzystania energii hamowania odzyskowego. Nawet przy tym samym średnim natężeniu ruchu przy zmianie synchronizacji strumieni ruchu pociągów wystąpiły istotne zmiany efektywności stosowania falowników w podstacjach. Rozwój technologii urządzeń energoelektronicznych oraz wymogi oszczędności zużycia energii będą powodować, że z rozwiązanie z zastosowanie zwrotu energii z systemu trakcji kolejowej 3 kV DC do sieci zasilającej AC staje się coraz bardziej obiecujące. Należy jednak podkreślić, co zaprezentowano w referacie, że efektywność tego rozwiązania silnie zależy od profilu trasy i specyfiki ruchu na linii.
EN
The paper presents an analysis of conditions for the use of inverters in 3 kV DC system traction substations so as to return trains’ braking energy from a DC network to an AC supply network. The level of possible energy effects (savings) was presented for a set timetable. Through the presented results of conducted simulation, one demonstrated the influence of changes in a timetable, traffic density and travel time in particular, on the level of the use of regenerative braking energy. Even at the same, medium traffic density, the change of synchronisation of train traffic flow significantly influenced the effectiveness of application of the inverters in substations. Development of power electronics technology as well as requirements for reducing energy consumption will result in the solution of energy return from a 3 kV DC railway traction system to an AC supply network becoming a more promising one. As stated in the paper, it must however be emphasised that the effectiveness of this solution largely depends on a route profile as well as on the character of traffic on a line.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1956--1962, CD 1
PL
W artykule został położony nacisk na energetyczne i środowiskowe aspekty hamowania odzyskowego użytkowych pojazdów z napędem elektrycznym. Systemy sterowania współczesnych pojazdów elektrycznychumożliwiają kształtowanie charakterystyk przebiegu procesu hamowania zorientowanych na efektywność energetyczną przy zachowaniu takich cech ruchu jak stabilność pojazdu i komfort kierowcy i pasażerów. Przedstawione zostałyzależności zapewniające odpowiedni rozkład sił hamowania pomiędzy osie pojazdu. Kolejny paragraf artykułu przedstawia rolę współczynników sprawności poszczególnych składników łańcucha przemiany energii i warunki odczuwalnego komfortu kierowcy. Całkowita sprawność systemu napędu pojazdu elektrycznego z uwagi na stosunkowo długi łańcuch przemiany energii w znaczący sposób obniża efekty energetyczne odzysku energii hamowania.Przeprowadzone obliczenia pokazują wpływ sprawności na poszczególnych etapach konwersji na wielkość energii przekazanej do wtórnego źródła energii.
EN
The paper focuses on energy and environmental aspects of regenerative braking performance of electric vehicles. Modern control systems for electric vehicles allow the formation of the characteristics of the braking oriented energy efficiency while maintaining traffic characteristics such as vehicle stability and comfort to the driver and passengers. The appropriate formulas to ensure proper distribution of braking forces between the axles of the vehicle are presented.The next section of the article presents the role of efficiencies of the individual components of energy conversion chain and conditions sensible driver comfort. The total efficiency of the electric vehicle propulsion system due to the relatively long chain of energy conversion significantly reduces the energy efficiency of the braking energy recovery. The calculations show the effect of performance on the various stages of the conversion of the size of the energy transferred to the secondary source of energy.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
6383--6392, CD 2
PL
Na wstępie artykułu przybliżono czytelnikowi, czym jest rozkład jazdy na sieci kolejowej, na czym polega jego optymalizacja oraz odwołano się do literatury opisującej proces jego konstrukcji. W dalszej części przedstawiono kryteria optymalizacji rozkładu jazdy i zaproponowano podejście od strony efektywności wykorzystania energii pochodzącej z hamowania rekuperacyjnego, realizowanego metodą odzysku bezpośrednio do sieci trakcyjnej. Przedstawiono również inne metody wykorzystania energii z rekuperacji przy zastosowaniu zasobników pokładowych lub umieszczonych w podstacji trakcyjnej. Następnie zaprezentowano ideę optymalizacji pod kątem efektywności hamowania rekuperacyjnego i określono czynniki ją determinujące. Na koniec przedstawiono możliwości poprawy omawianej efektywności. Zasugerowano również globalne spojrzenie na aspekt optymalizacji rozkładu jazdy jako dokumentu determinującego bezpieczne, efektywne i co ważne ekonomiczne funkcjonowania ruchu na kolei.
EN
At the begining of the article the railway timetable was defined. The optimization of railway timetable was described according to the literature that shows the process of timetable construction. Next the criteria of the timetable optimization was shown. The approached of using the effectiveness of the energy from recuperative braking that is realized directly by the recovery to the overhead contact line was proposed. The other methods of energy recovery using on-board energy storage or energy storage placed in traction substation were also presented. Then, the idea of recuperative braking efficiency optimization and identifying determining factors were shown. Finally, the possibility of improving the efficiency of regenerative braking were presented. It was also suggested to look at the aspect of global timetable optimization as a document which determines safe, efficient and economical operation of the railway traffic which is important matter in this field.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2269--2275, CD 1
PL
Niniejsza praca jest poświęcona analizie zakresu hamowania odzyskowego dla różnych konfiguracji elektrycznego układu napędowego. W pracy wyznaczono graniczne wartości opóźnienia, jakie można uzyskać pojazd drogowy przy hamowaniu: wyłącznie przednią osią kół, wyłącznie tylną osia kół, jak również przy hamowaniu realizowanym przez obie osie. Następnie wyznaczono wartości liczbowe opóźnień dla różnych rodzajów nawierzchni. Otrzymane wyniki poddano analizie pod kątem hamowania czysto odzyskowego. Zaproponowano wartości opóźnień, przy jakich hamowanie może odbywać się wyłącznie za pomocą systemu hamowania odzyskowego RBS (Regenerative Braking System) dla różnych konfiguracji układu napędowego pojazdu elektrycznego. Na koniec odniesiono się do wyników prezentowanych w pracy [4] i je zweryfikowano. W ten sposób zostały wyznaczone średnie wartości efektywności odzysku energii przy przednim jak i tylnym napędzie.
EN
This paper present analysis of Regenerative Braking System (RBS) range for different configuration of electric power train. The limit values of deceleration possible to obtain by the vehicle during braking process for: only front axle drive, only rear axle drive and for all wheel drive were determined. Afterwards the particular values of deceleration for each power train configuration and for different grounds condition were presented. The obtained results were analysed in terms of pure regenerative braking. Than the limit values of deceleration for pure regenerative braking for different architectures of propulsion system were proposed. At the end of this work the results presented in [4] were verified. Thus the average values of effectiveness of energy recovery from braking process for only front and only rear axle drive were estimated.
EN
Continuously increasing share of the hybrid and electric vehicles in the global automotive market justifies the need for detailed analysis of the operational effectiveness of these drive systems. The aim of the study was to assess the operational conditions of the combustion engines and electric motors in hybrid drive systems – full hybrid – of the motor vehicles in urban traffic conditions. Variety of designs of such drive systems is related to the high voltage batteries used and the way of charging them. The road tests were conducted in Warsaw (urban traffic conditions) by recording the operational parameters of three vehicles and their driving systems. The conditions of operation of the combustion engine and electric motors along with the values of their high voltage battery charge level were related to the test routes. The analysis of the relative shares of engine and motor operation time in the total time of vehicle operation in urban traffic conditions was conducted. The scope of operation of the hybrid drive system utilizing only electric propulsion system was determined. The relations between the operational indexes of the hybrid propulsion (combustion engine and electric motor) in real traffic conditions and the charge level of batteries, current speeds and accelerations were shown.
PL
Zwiększająca się liczba pojazdów hybrydowych oraz elektrycznych w światowym rynku motoryzacyjnym wskazuje na celowość szczegółowej analizy efektywności pracy tych napędów. Celem badań opisanych w artykule była ocena warunków pracy silników spalinowych i elektrycznych w układach napędu hybrydowego – full hybrid pojazdów samochodowych w warunkach ruchu miejskiego. Różnorodność konstrukcji takich napędów jest związana z zastosowanymi akumulatorami wysokonapięciowymi oraz sposobem ładowania tych akumulatorów. Badania drogowe prowadzono na terenie Warszawy (warunki miejskie), rejestrując parametry ruchu trzech pojazdów i ich układów napędowych. Warunki pracy silników spalinowych i elektrycznych wraz z wartościami stopnia naładowania akumulatorów wysokonapięciowych odniesiono do tras przejazdu. Dokonano analizy względnych udziałów czasu pracy silników (spalinowego i elektrycznego) w całkowitym czasie eksploatacji w warunkach ruchu miejskiego. Określono zakresy pracy układu napędowego hybrydowego wykorzystującego tylko układ napędu elektrycznego. Wykazano zależność wskaźników pracy napędu hybrydowego (silników spalinowego i elektrycznego) podczas rzeczywistych warunków ruchu od stopnia naładowania akumulatorów oraz od aktualnych prędkości i przyspieszeń pojazdu.
EN
Results of examining the braking energy recovery in a passenger car with a hybrid system driving the front wheels have been presented. The tests were carried out on a vehicle with a series-parallel system, which combined an internal combustion engine with an electric motor. Such a system makes it possible to change the electric motor operation mode so that it becomes a generator, which charges a high-voltage battery with the use of the vehicle braking energy. The battery charging current was measured at braking with various vehicle deceleration values. The algorithm of controlling the battery charging current, the share of the energy recovered in the total braking energy, and the power of the regenerative braking in relation to the total braking power demand were analysed. The instantaneous power demand at braking on a horizontal road with a low rolling resistance coefficient was determined. The share of the electric power in the energy balance of the braking process as well as the demand and recovery of energy during this process were examined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odzysku energii hamowania osobowego samochodu o napędzie hybrydowym kół przednich. Badaniom poddano pojazd z szeregowo równoległym, spalinowo-elektrycznym, hybrydowym układem napędowym. Układ ten umożliwia zamianę rodzaju pracy silnika elektrycznego na pracę prądnicową i ładowanie baterii wysokonapięciowej z wykorzystaniem energii hamowania. Wykonano pomiary prądu ładowania baterii podczas hamowania przy różnych opóźnieniach ruchu pojazdu. Przeanalizowano algorytm sterowania prądem ładowania, udział energii odzyskanej w stosunku do całkowitej energii hamowania oraz moc hamowania odzyskowego w stosunku do całkowitego zapotrzebowania mocy hamowania. Przedstawiono chwilowe zapotrzebowanie mocy przy hamowaniu na jezdni poziomej o niewielkim współczynniku oporów toczenia. Przebadano udział mocy elektrycznej w bilansie energetycznym hamowania oraz zapotrzebowanie i odzysk energii podczas procesu hamowania.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.