Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system obsługiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule dokonano oceny charakteru zdarzeń eksploatacyjnych polegających na wystąpieniu w pojeździe awarii wymagającej wykonania naprawy bieżącej. Zbudowano empiryczne charakterystyki uszkodzeń badanej grupy pojazdów w wybranym wojskowym systemie eksploatacji. Dokonano oceny zgodności empirycznych rozkładów z rozkładem wykładniczym i normalnym. Porównanie zostało wykonane na podstawie testu zgodności chi kwadrat. Zwrócono uwagę na potrzebę umiejętnego budowania baz danych eksploatacyjnych w celu wykorzystania ich do badania procesów eksploatacyjnych flot pojazdów na małą i dużą skalę.
EN
The article is dedicated to utilization of cars and small buses. It includes three parts. In the first one authors consider general rules regarding creating equipment utilization data bases and how it may be used regarding reliability methods. There is mentioned that it is crucial regarding optimization of all processes in enterprises. In the second part there are presented some results regarding exploitation of technical objects. The results are much more interested because same mathematical and statistical methods were used to present them in the article. The third part is conclusion regarding all methods and results received during analysis.
EN
The article presents the author’s original method of optimisation of the technical object maintenance system taking account of risk analysis results. An original form of the objective function was formulated, in which a risk measure model based on two criteria was used. RBM methods were discussed and technical object maintenance methods/strategies were reviewed, with their most important characteristics pointed out. The process of making maintenance-related decisions is armed with procedures based on a risk valuation pattern. The author’s original risk valuation pattern was presented and special cases resulting from the use of such patterns were discussed. Dynamic programming was used to solve the problem of optimisation. The author’s original mathematical model of the method of optimisation was developed and presented, and its four-stage calculation algorithm was presented in detail. Based on the collected statistical data on damage, hazard analysis and risk assessment procedures were carried out. Using computer implementation of the optimisation model, an experiment in planning the maintenance of the technical objects examined was carried out and the results of the optimisation experiment were presented.
PL
W artykule przedstawiono autorską metodę optymalizacji systemu obsługi obiektów technicznych z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka. Sformułowano oryginalną postać funkcji celu, w której użyto modelu miary ryzyka opartego na dwóch kryteriach. Omówiono metody RBM oraz dokonano przeglądu metod/strategii obsługiwania obiektów technicznych wskazując ich najważniejsze cechy. Podejmowanie decyzji obsługowych uzbrojone jest w procedury oparte na schemacie wartościowania ryzyka. Przedstawiono autorski schemat wartościowania ryzyka i omówiono szczególne przypadki wynikające z użycia takich schematów. Do rozwiązania problemu optymalizacji użyto programowania dynamicznego. Opracowano i przedstawiono autorski matematyczny model metody optymalizacji oraz szczegółowo zaprezentowano jego czteroetapowy algorytm obliczeniowy. Na podstawie zebranych danych statystycznych dotyczących uszkodzeń, przeprowadzono procedury w zakresie analizy zagrożeń i oceny ich ryzyka. Wykorzystując implementację komputerową modelu optymalizacyjnego przeprowadzono eksperyment w zakresie planowania obsług rozpatrywanych obiektów technicznych oraz przedstawiono wyniki eksperymentu optymalizacyjnego.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1092--1099, CD 1
PL
W pracy zaprezentowano problematykę modelowania matematycznego procesu odnawiania obiektu technicznego. W modelowaniu wykorzystano rachunek macierzowy. W tym celu opracowano następujące macierze: [A] macierz własności cech eksploatacyjnych obiektu przed jego odnowieniem w inteligentnym systemie obsługiwania, [B] macierz własności cech eksploatacyjnych obiektu lub macierz własności cech eksploatacyjnych obiektu przed jego odnowieniem w inteligentnym systemie obsługiwania, [T] macierz przekształceń jest to macierz opisująca proces techniczno-technologiczny odtwarzania własności cech eksploatacyjnych obiektu w inteligentnym systemie obsługiwania.
EN
The paper presents the problem of mathematical modeling of the process of renewing a technical object. The modeling was used matrix bill. For this purpose, the following matrices have been developed: [A] matrix property of the performance features of the object before renewing the operating system intelligent, [B] matrix property of the performance features of the object or array properties of the performance features of the object before renewing the operating system intelligent, [T] matrix transformations is a matrix that describes the technical and technological playback performance characteristics of the object property in an intelligent operating system.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1084--1091, CD 1
PL
W pracy zaprezentowano konstrukcję oraz opis modelu procesu obsługiwania obiektu technicznego. Podstawą tego modelu jest opracowany schemat wektorowy przedstawiający istotę zmiany stanu użytkowania poprzez elementy składowe obiektu. Konsekwencją takiego niewłaściwego stanu własności użytkowych w obiekcie jest zasadność jego odnawiania. W modelu wykorzystane są następujące wektory: ω(ei,j) – wektor przestrzeni opisującej rzeczywiste cechy eksploatacyjne (funkcję użytkową) elementu obsługi (ei,j), Fc(ei,j)(NOM) – wektor nominalnej cechy eksploatacyjnej (funkcji użytkowej) elementu (ei,j), H(ei,j) – wektor różnicowej cechy eksploatacyjnej (funkcji użytkowej) elementu (ei,j), Fc(ei,j) – wektor rzeczywistej cechy funkcji użytkowej elementu (ei,j), ME(ei,j) – wektor opisujący przestrzeń nominalnej cechy eksploatacyjnej obiektu nowego lub odnowionego w systemie obsługiwania.
EN
This paper presents the design and description of the model process of handling the technical object. The basis of this model is developed vector diagram showing the essence of the change in use by the components of the object. The consequence of such improper state utility ownership of the property is the validity of its renewal. The model used the following vectors: ω(ei,j) - vector space describing the actual operation characteristics (and function) of the manual (ei,j), Fc(ei,j)(NOM) - vector nominal operating characteristics (utility function) element (ei,j), H(ei,j) - vector differential operational characteristics (utility function) of part (ei,j), Fc(ei,j) - the actual characteristics of the vector component in the utility function (ei,j), ME(ei,j) - vector describing the space object nominal operating characteristics of a new or renewed operating system.
EN
In this paper, the problem of facilitating the servicing system of metallurgical processing technological lines was presented. The project of the information system, supporting the maintenance within the plant, allows one to reduce the number of breakdowns, rationalise spare parts management, increase safety levels, and reduce manufacturing costs, which leads to improving the quality of products and extending the useful life of machines and devices.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wspomagania systemu obsługiwania linii technologicznej przetwórstwa hutniczego. Projekt systemu informatycznego wspomagającego utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie pozwala na zmniejszenie liczby awarii, racjonalną gospodarkę częściami zamiennymi, wzrost bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów produkcyjnych, co w efekcie prowadzi do poprawy jakości produktów oraz wydłużenia okresu użytkowania maszyn i urządzeń.
PL
W artykule zawarto analityczne podstawy wyznaczania informacji obsługowej (obsługowej wiedzy ekspertowej) organizującej system obsługiwania technicznego obiektu. Przedstawiono podstawy analityczne procesu odnawiania własności użytkowych obiektu obsługi. Przyjęty w pracy model obsługiwania obiektu jest transformacją informacji opisującej przestrzeń cech użytkowania (diagnostycznej) obiektu do postaci nominalnej przestrzeni cech użytkowania obiektu. Artykuł zawiera podstawy teoretyczne dotyczące przekształcania informacji diagnostycznej i wiedzy specjalistycznej eksperta do postaci zbioru informacji obsługowej.
EN
The article presents the analytical basis for the determination of servicing information (servicing expert knowledge) which organizes the system for the servicing of a technical object. Analytical basis were presented of the process of restoration of the functional properties of the object of servicing. The model of object’s servicing as accepted in the present paper constitutes a transformation of information which describes the space of the properties of the use (diagnostic space) of an object to the form of a nominal space of the functional properties of an object. The article includes theoretical grounds concerning transformation of diagnostic information and specialist knowledge of an expert to the form of a set of servicing information.
PL
W artykule opisano systemy użytkowania (SU) i obsługiwania (SO) pojazdów szynowych. Przedstawiono zasady użytkowania pojazdów, projektowanie użytkowania, właściwości pojazdów jako przedmiotu użytkowania oraz oddziaływanie otoczenia na pojazdy. Scharakteryzowano czynniki stymulujące obsługiwanie pojazdów oraz zwrócono uwagę na możliwości i sposoby oddziaływania wymienionych czynników na podejmowanie decyzji o obsługiwaniu. Informacje te mogą być pomocne w ustaleniu reguł obsługiwania pojazdów.
EN
The paper describes railway vehicle operation (OS) and maintenance management (MS) systems. Principles of railway vehicle operation, operation planning, and vehicle features as a subject of the operational use, as well as the impact of the environment on vehicles are discussed. Factors stimulating the maintenance of vehicles are characterized as well as attention is drawn to the potential and the impact of these factors on decision making process regarding vehicle maintenance.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań silników spalinowych niskoprężnych zasilanych mieszaniną benzyny Pb 95 i alkoholu etylowego w różnych proporcjach. W trakcie badań nie dokonywano żadnych zmian regulacyjnych w silniku. Zaobserwowano systematyczny spadek mocy występujący wraz ze wzrostem zawartości etanolu w paliwie. Wzrost zawartości alkoholu w mieszance systematycznie powodował obniżenie parametrów silnika. Alkohole mogą być stosowane jako alternatywne źródła energii do silników spalinowych, a ich stosowanie może okazać się ekologiczne i ekonomiczne uzasadnione.
EN
This paper presents the results of low-pressure combustion engines fueled with a mixture of gasoline and ethyl alcohol in different proportions. During the research shall not made any regulatory changes in the engine. The increase in the percentage of alcohol in the fuel resulted in a systematic decrease engine parameters. Alcohols can be used as an alternative energy source for combustion engines. The use of such fuel suggest ecological and economic aspects.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję usprawnienia systemu obsługiwania linii technologicznej zakładu przetwórstwa hutniczego. Dokonując analizy procesu produkcyjnego pod względem ewentualnych uszkodzeń wynikających z tego procesu oraz zbierając informacje dotyczące wszystkich uszkodzeń, ich przyczyn oraz następstw, opracowano harmonogramy oraz zakresy zadań obsługowych dla: przeglądu bieżącego i okresowego, konserwacji i remontów. Stanowiło to podstawę modernizacji realizowanych obsług technicznych. Efektem zaproponowanych zmian powinna być niezawodność obiektu pozwalająca na uzyskiwanie wyrobów o wysokiej jakości.
EN
The paper presents the modernization conception of technological line maintainance system in metallurgy processes. The analysis of machine damages taking place in production processes shows the defects in maintainance system. Compiling the data about all exploitation events (failures), their causes, frequency and time of their appearance let to modernize the extension and graphic schedule of each maintainance operation. Object reliability is the main criterion of quality.
EN
The paper presents a method to construct the structure of a system for servicing of reparable technical objects. In the method proposed, diagnostic information from an artificial neural network and expert knowledge were used. The manner of realisation of the servicing model of an object was presented. An important stage in the proposed method of the development of the structure of a system for servicing of an object is the way in which the internal structure of a complex object is converted together with its functional elements to the form of the object's servicing structure. The article also covers an analytical basis for the determination of servicing information (servicing expert knowledge) which organises the system for the servicing of a technical object. Analytical bases were presented of the process of restoration of the functional properties of the object of servicing.
PL
W pracy zaprezentowano metodę konstruowania struktury systemu obsługiwania naprawialnych obiektów technicznych. W proponowanej metodzie wykorzystano informację diagnostyczną ze sztucznej sieci neuronowej oraz wiedzę ekspertową. Zaprezentowano sposób realizacji opracowania obsługowego obiektu. Istotnym etapem w proponowanej metodzie zestawiania struktury systemu obsługiwania obiektu jest sposób przekształcania struktury wewnętrznej złożonego obiektu z jego elementami funkcjonalnymi do postaci struktury obsługowej obiektu. W artykule zawarto również analityczne podstawy wyznaczania informacji obsługowej (obsługowej wiedzy ekspertowej), organizującej system obsługiwania technicznego obiektu. Przedstawiono podstawy analityczne procesu odnawiania własności użytkowych obiektu obsługi.
11
Content available remote Analiza kosztów eksploatacji pojazdów szynowych
PL
Artykuł zawiera wybrane wyniki analizy kosztów. Badania przeprowadzono w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie. W metodyce prowadzonej analizy uwzględniono te koszty dzialai ności przedsiębiorstwa, które zgodnie z obowiązującymi zasadami użytkowania i obsługiwania wybra nych środków transportu, są podstawą tworzenia bazy danych. Wyniki badań eksploatacyjnych stano wią podstawę do określenia niezbędnych zmian w zakresie relacji kosztów w systemie użytkowani, oraz systemie obsługiwania. Należy tu wskazać na rozwiązania techniczne i organizacyjne.
EN
Tlie paper presents some results of costs analysis. Tlie investigations were carried out at a Municipal Transport Company. The methodology covered the company operating costs on which, following the valid principles of operational use and servicing of certain transportation means, data bases are created. The results of operation investigations provide a basis for identification of necessary changes in cost relations in the operation and maintenance systems. These include technological and organizational solutions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.