Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 634

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  risk management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono praktyczne aspekty implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD) do polskiego prawa. Omówiono znaczenie oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w systemie zaopatrzenia w wodę. Wskazano znaczenie planów bezpieczeństwa wody jako narzędzia zarządzania ryzykiem oraz zasady ich tworzenia. Podkreślono rolę projektantów i wykonawców wewnętrznych systemów wodociągowych w zapewnieniu właściwej jakości wody i spełnieniu wymagań DWD.
EN
The paper focuses on practical aspects of implementing Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (DWD) to Polish law. The significance of risk assessment and risk management in the supply system is discussed. The importance of water safety plans as a risk management tool and the principles of their formation are indicated. The role of designers and contractors of domestic distribution systems to ensure proper water quality and to meet DWD requirements is emphasized.
PL
W artykule poruszono problematykę zmienności warunków realizacji przedsięwzięcia budowlanego. W związku z tym, że zmiana warunków jest czymś naturalnym i permanentnym, warto zastanowić się nad jej prognozą. Przy czym interesuje nas nie tyle sama prognoza, co negatywne skutki występowania zmian. Aby im zapobiec, należy próbować je przewidywać i być przygotowanym do ich minimalizacji, a nawet całkowitej neutralizacji. Temu właśnie służą procedury i metody przedstawione przez autorów artykułu. Autorzy w swoich analizach opierali się na gruncie prawnym, przedstawionym w normie i ustawie oraz na badaniach własnych, których efektem było opracowanie autorskiej metody analizy ryzyka.
EN
The article raises the variability of the conditions for the implementation of the construction project. Due to the fact that changing the conditions is something natural and permanent, it is worth considering its forecast. At the same time, we are interested not so much by the forecast itself but the negative effects of changes. To prevent them, they should be predicted and be prepared to minimize them and even complete neutralization. And this is what the procedures methods presented by the authors of the article is for. In their analyses, the authors based their analyzes on the legal grounds presented in the standard and the Act, as well as on their own research, which resulted in the development of a proprietary risk analysis method.
PL
Cel: Badania miały na celu zaprezentowanie i przeanalizowanie przypadku dostosowania wymagań norm ISO 9001:2015 w zakresie identyfikacji kontekstu działania i określania ryzyk w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym Eurobent oraz wskazanie podstawowych problemów napotykanych w czasie wykonywania tych działań. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Podstawowymi metodami badawczymi była analiza literaturowa, analiza dokumentów wewnętrznych organizacji, metoda obserwacji uczestniczącej oraz metody wnioskowania logicznego. Wyniki/wnioski: Ostatnia edycja normy ISO 9001 wprowadziła wymaganie m.in. ustalenia kontekstu działania oraz ryzyk. W artykule przedstawiono konkretny przypadek wdrożenia wymagań normy w tym zakresie w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym Eurobent, w którym zadanie to potraktowano jako jeden z czterech etapów wdrażania podejścia opartego na ryzyku. Jako metodę wspomagającą określenie zewnętrznego kontekstu działania przyjęto metodę PESTEL. Zidentyfikowano cztery elementy wewnętrznego kontekstu działania. Określono wymagania i oczekiwania interesariuszy oraz 39 potencjalnych ryzyk. Dla kluczowych ryzyk przygotowano matryce ryzyka i opracowano plany postępowania z ryzykami. Główne problemy napotykane w czasie opracowywania kontekstu działania i ryzyk wynikały głównie z ograniczeń pracy w małej organizacji. Ograniczenia: Wyniki badania przeprowadzonego w jednej małej organizacji, funkcjonującej w określonym ekosystemie, nie mogą być uogólniane. Zastosowanie praktyczne: Przedstawiony przypadek wdrażania wymagań normy ISO 9001 w zakresie identyfikacji kontekstu działania i ryzyk może posłużyć jako wzorzec dobrych praktyk dla małych przedsiębiorstw produkcyjnych, szczególnie z zakresu produkcji budowlanej. Oryginalność/wartość poznawcza: Przedstawiony przypadek jest unikatowy. Największą wartością poznawczą artykułu jest fakt, że porusza problematykę praktycznego wdrażania podejścia opartego na ryzyku w małym przedsiębiorstwie.
EN
Purpose: The research aimed to present and analyse a case study of the adaptation of ISO 9001:2015 requirements for the identification of the context of the organization and the determination of risks in the small manufacturing company Eurobent, and to identify the main problems encountered when performing these activities. Design/methodology/approach: The main research methods were: the analysis of literature, the analysis of the organisation’s internal documents, the participant observation, and logical inference. Findings/conclusions: The latest edition of ISO 9001 introduced the requirement to, among other things, establish the context of operations and risks. This paper presents a specific case of the implementation of the standard’s requirements in this respect in the small manufacturing company Eurobent, where this task was treated as one of the four steps of implementing a risk-based approach. As a supporting method to identify the external context of the activity, the PESTEL method was adopted. Four elements of the internal operating context were identified. Stakeholder requirements and expectations and 39 potential risks were identified. Risk matrices were prepared for the key risks and plans were developed to deal with the risks. The main problems encountered during the development of the operating context and risks were mainly due to the limitations of working in a small organisation. Research limitations: The results of a study done in one small organisation operating in a specific ecosystem cannot be generalised. Practical applications: The presented case of the implementation of ISO 9001 requirements with regard to the identification of the context of organization and risks can be a good practice model for small manufacturing companies, especially in the field of construction production. Originality/value: The presented case is unique. The greatest cognitive value of the article is that it addresses the practical implementation of a risk-based approach in a small company.
EN
The research dedicated to risk management issues in the energy sector addresses current problems associated with risk management that arise in the energy sector. The aim of the study was to identify factors that affect risks, analyze scientific risk management methods, and consider innovative approaches to risk management in the energy sector. The study used a critical analysis of the literature on the subject as well as an analysis of risk management standards and methods. The innovation of the research lies in its consideration of modern trends in risk management in the energy sector, taking into account changing economic and political conditions, technical possibilities, as well as social attitudes and demands. The study showed that the most effective approach to risk management in the energy sector is the use of an integrated risk management system that takes into account all aspects of enterprise activity. The results of the study can be useful for energy companies that deal with risk management. They can be used to improve risk management strategies and reduce the possibility of negative consequences. In addition, this research can be used for educational purposes for students and professors who study risk management and the energy sector. The next steps of the research may include expanding the scope of the study to other areas and developing more detailed risk management models.
EN
The presented article deals with the use and evaluation of individual risks of work in the environment of Slovak mining company. The mining company is also a manufacturing company. The company mines the raw material and the final product (clinker). The main goal of the article is to monitor the incidence of accidents over the last 10 years, to analyse the group of risks that have a significant impact on accidents in mining companies and to evaluate them. The Risk Matrix, shows the relationship between estimated consequences and probability of risks formation. The next step is to use the workplace Risk Assessment Method to define acceptable risks and minimize the impact on workers. Another method we used is the Fault Tree Analysis (FTA) model. The output of the FTA model is the creation of a faulty tree, which resulted in the individual traumatized accidents that resulted in the definition of the resulting risk - namely a load injury.
EN
Value stream mapping (VSM) is a well-known lean analytical tool in identifying wastes, value, value stream, and flow of materials and information. However, process variability is a waste that traditional VSM cannot define or measure since it is considered as a static tool. For that, a new model named Variable Value Stream Mapping (V-VSM) was developed in this study to integrate VSM with risk management (RM) using Monte Carlo simulation. This model is capable of generating performance statistics to define, analyze, and show the impact of variability within VSM. The platform of this integration is under Deming’s Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle to systematically implement and conduct V-VSM model. The model has been developed and designed through literature investigation and reports that lead in defining the main four concepts named as; Continuous Improvement, Data Variability, Decision-Making, and Data Estimation. These concepts can be considered as connecting points between VSM, RM and PDCA.
7
Content available remote Zastosowanie metod uczenia maszynowego do przewidywania ryzyka uszkodzeń towarów
PL
Zapotrzebowanie transportowe z roku na rok zwiększa się. Dzieje się tak z powodu wzrostu produkcji i konsumpcji. Czym dłuższy jest łańcuch dostaw, tym większe są możliwości wystąpienia w nim zakłóceń, gdyż wszystkie operacje wiążą się z ryzykiem. Jednakże o ryzyku w kontekście łańcucha dostaw i zarządzania nim mówi się od niedawna. Niestety żadna branża nie jest odporna na przewidywalne i nieprzewidywalne zakłócenia, które wywołują straty (np. zaginięcie towaru). Z punktu widzenia przewoźników istotna byłaby możliwość przewidzenia wystąpienia np. uszkodzenia towaru. Artykuł koncentruje się na wykorzystaniu metod uczenia maszynowego do przewidzenia ryzyka uszkodzeń towarów (takich jak sprzęt RTV, AGD czy telefony/komputery) w transporcie drogowym. W ramach badań wykorzystano pięć inteligentnych metod: regresję logistyczną, maszynę wektorów nośnych (SVM); drzewo decyzyjne; naiwny klasyfikator bayesowski; AdaBoost. Natomiast celem jest przedstawienie koncepcji oraz wymienionych metod uczenia maszynowego, miar oceniających wydajność modeli oraz wyników związanych z przeprowadzonym badaniem. Postawiony cel zdeterminował wybór metod badawczych – wykorzystano analizę literatury oraz programowanie. W ostatniej części artykułu przedstawiono wyniki otrzymane z analizy pięciu modeli. W ramach badań ustalono, że najlepszą zdolność predykcyjną ma AdaBoost.
EN
The transport demand is increasing year by year. This is because of the increase in production and consumption. The longer the supply chain is, the more likely it is to be disrupted, as all operations involve risks. However, risk in the context of the supply chain and its management has recently been discussed. Unfortunately, no industry is immune to predictable and unpredictable disruptions that affect losses (e.g. loss of goods). From the point of view of carriers, it would be important to be able to predict the occurrence of, for example, damage to the goods. The article focuses on the use of machine learning methods to predict the risk of damage to goods (such as electronics, household appliances or telephones/computers) in road transport. The research used five intelligent methods such as: logistic regression; support vector machine (SVM); decision tree; naive Bayesian classifier; AdaBoost. The aim of the paper is to present the concept and the above-mentioned methods of machine learning, measures assessing the performance of models and the results related to the conducted research. The set goal determined the choice of the research methods – literature analysis and programming were used. The last part of the article presents the results obtained from the analysis of five models. The research established that AdaBoost has the best predictive ability.
EN
Complex construction projects require appropriate planning that allows for time and cost optimization, maximization of the use of available resources and appropriate investment control. Scheduling is a complicated process, due to the uncertainties and risks associated with construction works, the paper describes the development of the scheduling method traditionally used in Poland, based on data from KNR catalogs, by using the RiskyProject Professional program. In the RiskyProject Professional program, the risk and uncertainty with reference to a specific construction project were modeled, and the calculation results were compared with the real time of the project implementation. The conclusions from the work carried out confirm that the SRA (Schedule Risk Analysis) analysis of the base schedule allows for a more faithful representation of the actual conditions of a construction project. The probability of investment realization generated on the basis of the SRA analysis may be assumed at the level of 75÷90%.
PL
Złożone przedsięwzięcia budowlane wymagają odpowiedniego planowania, które umożliwia optymalizację czasowo-kosztową, maksymalizację wykorzystania dostępnych zasobów i odpowiednią kontrolę inwestycji. W pracy opisano rozwinięcie tradycyjnie stosowanej w Polsce metody harmonogramowania, opartej na danych pochodzących z katalogów KNR, poprzez wykorzystanie programu RiskyProject Professional. W programie RiskyProject Professional zamodelowano ryzyko i niepewność w nawiązaniu do konkretnego projektu budowlanego, a wyniki obliczeń porównano z czasem rzeczywistym realizacji przedsięwzięcia. Wnioski z przeprowadzonych prac potwierdzają, że analiza SRA bazowego harmonogramu umożliwia wierniejsze odwzorowanie warunków rzeczywistych przedsięwzięcia budowlanego. Prawdopodobieństwo realizacji inwestycji wygenerowane na podstawie analizy SRA, może być przyjmowane na poziomie 75÷90%.
EN
The process of managing institutions of the public finance sector should be subject to improvement and therefore should also be subject to ongoing control and periodic comprehensive audits. In units of the public finance sector, given the need of improving the efficiency of public tasks implementation, a significant role is played by management control, understood as overall measures taken to ensure the implementation of objectives and tasks in a legitimate, effective, economical and timely manner. A particularly important element of the management control system is the internal audit, i.e. an independent advisory and verification activity, the objective of which is to improve the operational efficiency of the organization and to bring added value to it. Technical progress, changing legal regulations and organizational forms of business entities and institutions of the government administration sector enforce constant adjustments of procedures for control processes and auditing activities. Procedures for conducting internal audit processes should be subject to permanent improvement, because in this way the quality of service of public sector institutions towards the society and the effectiveness of the state functions are improved.
PL
Proces zarządzania instytucjami sektora finansów publicznych powinien podlegać doskonaleniu i w związku z tym powinien także podlegać bieżącej kontroli i przeprowadzanym okresowo kompleksowym audytom. W jednostkach sektora finansów publicznych istotną rolę, z uwagi na potrzebę poprawy efektywności realizacji zadań publicznych, odgrywa kontrola zarządcza, rozumiana jako ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Szczególnie istotnym elementem systemu kontroli zarządczej jest audyt wewnętrzny, tj. niezależna działalność doradcza i weryfikująca, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Postęp techniczny, zmieniające się regulacje prawne i formy organizacyjne podmiotów gospodarczych i instytucji sektora administracji rządowej wymuszają ciągłe dostosowywanie procedur procesów kontroli i działalności audytorskiej. Procedury przeprowadzania procesów audytu wewnętrznego powinny podlegać permanentnemu doskonaleniu, ponieważ w ten sposób podnoszona jest jakość służby instytucji sektora publicznego względem społeczeństwa i efektywność realizacji funkcji państwa.
EN
As one of the objectives of the CASCADE project is to carry out a cost-benefit analysis to enhance resilience, in order to develop the CCRA (Climate Change Risk Assessment) methodology, the guidelines include a capacity analysis. The ability to adapt to change or to respond in the event of a disaster, as well as the ability to recover from damage within a specified timeframe, are key elements of resilience. Because changes are inevitable, the investment in these three elements is necessary. This is due to the fact that disaster scenarios are uncertain and the question arises as to how to invest in risk reduction to reach a satisfactory goal. The proposal comprised by the CCRA guidelines is to use the game theory. Actually, this proposal is a part of game theory, namely Game with Nature where Nature is not interested in benefit and probability of Nature State in future is unknown. As there are many possibilities of Nature State a probability that a correct investment decision would be made is low. To a much greater extent the decision will be wrong or almost wrong in the case of an optimised decision. The only thing the decision maker can do is randomly select investments or apply the game theory to minimise his sense of loss.
PL
Ze względu na fakt, że jednym z celów projektu CASCADE jest przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści w celu wzmocnienia odporności, w celu opracowania metodologii CCRA (Climate Change Risk Assessment) w wytycznych uwzględniono analizę zdolności. Zdolność do przysto sowania się do zmian lub do reagowania w przypadku wystąpienia katastrofy, a także zdolność do odbudowy zniszczeń w określonym czasie stanowią główny element odporności. Ponieważ zmiany są nieuniknione, konieczne jest inwestowanie w te trzy elementy. Wynika to z faktu, że scenariusze katastrof są niepewne i pojawia się pytanie, jak inwestować w zmniejszenie ryzyka, aby osiągnąć zadowalający cel. Propozycja zawarta w wytycznych CCRA polega na wykorzystaniu teorii gier. W rzeczywistości propozycja ta jest częścią teorii gier, a mianowicie Gry z Naturą, w której Natura nie jest zainteresowana korzyściami, a prawdopodobieństwo wystąpienia Stanu Natury w przyszłości jest nieznane. Ponieważ istnieje wiele możliwości wystąpienia Stanu Natury, prawdopodobieństwo podjęcia prawidłowej decyzji inwestycyjnej jest niewielkie. W znacznie większym stopniu decyzja będzie nietrafiona lub prawie nietrafiona w przypadku decyzji zoptymalizowanej. Jedyne, co może zrobić decydent, to losowy wybór inwestycji lub zastosowanie teorii gier w celu zminimalizowania swojego poczucia straty.
EN
Purpose: reasons for writing the paper is to present, the optimal procedure to manage of risk and Risk Assessment procedures in shipping companies and on-board sea going vessels. Design/methodology/approach: an analysis of various shipping companies approaches to management of risk and requirements and methodology to perform Risk Assessment. Findings: found that approach to Risk Management and requirements to perform Risk Assessment are varied between shipping companies. Research limitations/implications: management of risk based on Risk Assessment to be simplify and unified. Practical implications: suggestion is given to unify procedures for Risk Assessment. Social implications: reduction of risk to happen undesired events and mitigations of hazards associated with day to day operation of sea-going vessels. Originality/value: recommendation to shipping companies for modification of Risk Assessments procedures where is necessary to improve safety on board.
EN
Purpose: The reason for this publication was the opinions of pilots, incident investigation reports indicating problems with the ergonomics of the glider cabin, as well as the author's own experience. Design/methodology/approach: The article attempts to assess the musculoskeletal load of a pilot. The research was carried out using the SWP method, with the help of which the load assessment was performed for selected positions adopted by the pilot in flight. The method allows the identification of the load on separate body segments. Findings: The publication briefly characterizes the method and factors affecting the level of musculoskeletal load. During the study, the positions for which the greatest musculoskeletal load occurs were identified. The effect of incompatibility on operator unreliability was also considered. Based on the results, corrective measures were proposed, the implementation of which could increase pilot comfort, as well as flight safety. Originality/value: The article identifies problems related to the ergonomics of the glider's cabin. A number of corrective measures have been proposed including non-invasive measures as well as minor interventions in the construction of the glider. The recipients of the publication can be pilots, operators and designers alike.
EN
Purpose: reasons for writing the paper is to present, the optimal procedure to manage of risk and Risk Assessment procedures on board sea-going vessels. Design/methodology/approach: an analysis of implemented Risk Assessment procedures on board sea-going vessels various shipping companies. Findings: found that approach to risk management and requirements to perform Risk Assessment are varied between shipping companies and sometime varied between vessels in the same shipping company. Research limitations/implications: management of risk based on Risk Assessment to be simplify and unified. Practical implications: suggestion is given to unify procedures for Risk Assessment. Social implications: reduction of risk to happen undesired events and mitigations of hazards associated with day to day operation of sea-going vessels. Originality/value: recommendation to shipping companies for modification of Risk Assessments procedures where is necessary to improve safety on board.
PL
W pracy opisano metody zarządzania materiałem niezgodnym w procesie produkcji modułów elektronicznych. Przedstawiono klasyfikację materiału niezgodnego z uwagi na okres oczekiwania na naprawę i opisano z tym związane poziomy ryzyka utylizacji takiego materiału. Skupiono się też na sposobach określania wydajności zespołów naprawczych oraz koniecznych do takich analiz danych i dedykowanych raportów. Omówiono główne cele stawiane Działowi Napraw oraz wykonano przegląd głównych czynników mających wpływ na wielkość magazynów z produktami do napraw.
EN
The paper describes methods of managing non-compliant material in the production process of electronic modules. The classification of non-conforming material due to the waiting period for repair is presented and the associated risk levels of material disposal are described. It also focused on how to determine the performance of repair teams and the data and reports required for such analyzes. The main goals set for the Repair Department were discussed and the main factors influencing the size of repair stock warehouses were reviewed.
EN
The aim of the research developed is to recognize the importance and impact of supply chain dynamic capabilities (SCDC) in the horizontal collaboration as a relevant factor to mitigate the risks in the supply chain, but also to contribute to sustainability in SME’s that are located in emerging economies, even more face to the post-pandemic scenario. The methodology used to analyze the theoretical constructs related to the study was PRISMA declaration. It was applied using several databases (Scopus and Web of Science) and specific search equations investigating several lenses related to supply chain dynamic capabilities (SCDC) as an adjuvant to create and promote horizontal collaborative networks (HCN). It mitigates the risks through collaborative processes between actors in the supply chain, developing resilience. The lenses considered are dynamic capabilities view, supply chain resilience and collaborative networks. The study results reveal that collaborative networks could support the risk management in supply chains that develop this practice. In the same way, supply chain dynamic capabilities (SCDC) can be considered as a relevant factor in stimulating integration between different and exogenous actors of the supply chain in a horizontal collaboration, and also considering the collaboration as one of the most important supply chain dynamic capability (SCDC) to be developed for SME’s as a good way to dynamize their supply chains, avoid the risk and as a good practice to improve the corporate sustainability in emerging markets.
PL
Celem opracowanych badań jest rozpoznanie znaczenia i wpływu zdolności dynamicznych łańcucha dostaw (SCDC) we współpracy horyzontalnej jako istotnego czynnika łagodzenia ryzyka w łańcuchu dostaw, ale także przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju MŚP zlokalizowanych w gospodarki wschodzące, jeszcze bardziej w obliczu scenariusza po pandemii. Metodologia zastosowana do analizy konstruktów teoretycznych związanych z badaniem to deklaracja PRISMA. Zastosowano go przy użyciu kilku baz danych (Scopus i Web of Science) oraz konkretnych równań wyszukiwania, badając kilka soczewek związanych z dynamicznymi zdolnościami łańcucha dostaw (SCDC) jako adiuwant do tworzenia i promowania poziomych sieci współpracy (HCN). Zmniejsza ryzyko poprzez procesy współpracy między podmiotami w łańcuchu dostaw, rozwijając odporność. Rozważane soczewki to dynamiczny widok możliwości, odporność łańcucha dostaw i sieci współpracy. Wyniki badania pokazują, że sieci współpracy mogą wspierać zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw, które rozwijają tę praktykę. W ten sam sposób zdolności dynamiczne łańcucha dostaw (SCDC) można uznać za istotny czynnik stymulujący integrację między różnymi i egzogennymi aktorami łańcucha dostaw we współpracy horyzontalnej, a także uznając współpracę za jedną z najważniejszych dynamik łańcucha dostaw (SCDC) jako dobry sposób na zdynamizowanie ich łańcuchów dostaw, uniknięcie ryzyka i dobrą praktykę poprawy zrównoważenia korporacyjnego na rynkach wschodzących.
EN
The next step of the digital transformation is to adopt artificial intelligence (AI), even if the technology itself is still evolving. Nevertheless, discussions on AI pros and cons are vivid: managers are in the frontline of the decision-making on the best ways for such transitions. If corporations are already familiar with AI, at least partially for some processes, small and medium enterprises (SMEs) face a double pressure: their inequal degree of digital maturity, as well as the everyday constraints on how to increase competitiveness. CEE SMEs, in particular, find themselves in a complex framework, and the adoption of AI, even if challenging, could be one of the solutions to advance in terms of efficiency. Nevertheless, risks in such an approach must be carefully considered. Based on a semi-structured literature review, this opinion paper discusses the main risks that managers of SMEs in the CEE region should understand regarding AI and the consequent challenges of adopting it in business. Final considerations and future research discussions conclude the paper.
PL
Kolejnym krokiem cyfrowej transformacji jest przyjęcie sztucznej inteligencji (AI), nawet jeśli sama technologia wciąż ewoluuje. Niemniej jednak dyskusje na temat zalet i wad AI są żywe: menedżerowie znajdują się na pierwszej linii podejmowania decyzji dotyczących najlepszych sposobów wprowadzenia takich zmian. Jeśli korporacje są już zaznajomione ze sztuczną inteligencją, przynajmniej częściowo w przypadku niektórych procesów, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stoją przed podwójną presją: nierównym stopniem dojrzałości cyfrowej, a także codziennymi ograniczeniami w zwiększaniu konkurencyjności. W szczególności MŚP z Europy Środkowo-Wschodniej znajdują się w skomplikowanych ramach, a przyjęcie sztucznej inteligencji, nawet jeśli jest trudne, może być jednym z rozwiązań umożliwiających postęp pod względem wydajności. Mimo wszystko ryzyko w takim podejściu musi być dokładnie rozważone. Opierając się na częściowo ustrukturyzowanym przeglądzie literatury przedmiotu, w niniejszym artykule omówiono główne zagrożenia, które menedżerowie MŚP w regionie Europy Środkowo-Wschodniej powinni zrozumieć w odniesieniu do sztucznej inteligencji, i wynikające z niej wyzwania związane z jej przyjęciem w biznesie. Końcowe rozważania i przyszłe dyskusje badawcze zamykają prace.
PL
Woda jest podstawowym i niezbędnym produktem spożywczym. Wiedza na temat zagrożeń związanych z jej wpływem na zdrowie oraz sposób prowadzenia skutecznego nadzoru mającego na celu minimalizowanie potencjalnego ryzyka w ostatnich latach uległy znacznej zmianie. Od 2000 r. WHO jednoznacznie zaleca i propaguje prewencyjne podejście do bezpieczeństwa wody, oparte na zarządzaniu ryzykiem.
EN
Water is a basic and essential food product. Knowledge about the risks associated with its impact on health and the way of conducting effective surveillance in order to minimise potential risks have changed considerably in recent years. Since 2000, WHO has strongly recommended and promoted a preventive approach to water safety based on risk management.
EN
One of the most important natural phenomena that causes harmful damage around the world is the occurrence of sudden and severe floods. There are various solutions to deal with floods. Among the structural measures of flood risk management, we can mention the construction of levee, detention basin, channel modification, and a combination of the mentioned measures. Manafwa is a flood-prone area in Uganda currently protected by a 6.6 m high levee. Unfortunately, the existing levee does not have ideal performance, and the probability of failure is very high. Therefore, the main purpose of this study is to compare seven flood management measures in the flood-prone area of Manafwa and to select the best flood risk management proposal. These management measures are: 1) construction of a levee with a height of 6.5 m, 2) construction of a levee with a height of 7 m, 3) construction of a levee with a height of 7.5 m, 4) construction of a levee with a height of 8 m, 5) channel modification, 6) detention basin and 7) a combination of structural measures of channel modification and detention basin. The results show that although building a levee with a height of 8 m is more expensive than other options, but it reduces the expected annual flood damage to about USD30.5 thous.
PL
Cel celem niniejszego artykułu jest określenie istotnej roli zarządzania ryzykiem w systemach logistycznych branży motoryzacyjnej. Dlatego dokonano przeglądu literatury dot. definicji ryzyka oraz zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych aspektów. Nie bez znaczenia jest również analiza wybranych, współcześnie wykorzystywanych narzędzi zarządzania ryzykiem oraz przykłady z branży motoryzacyjnej (Faurecia, Volkswagen). Metodologia badania – wykorzystano przegląd dostępnej literatury. Wynik - cel pracy został dopełniony. Na podstawie dostępnych źródeł dokonano próby zdefiniowania istotnych kryteriów w pomiarze i monitorowaniu ryzyka w współczesnych systemach logistycznych branży motoryzacyjnej. Podano przykłady rozwiązań zarządzania ryzykiem w branży motoryzacyjnej. Oryginalność/wartość - w artykule wskazano koncepcje dotyczące definicji ryzyka. Zwrócono uwagę na identyfikację, pomiar ryzyka, narzędzia zarządzania ryzykiem, przykłady z przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej.
EN
Purpose – the aim of this article is to determine the important role of risk management in the logistics systems of the automotive industry. Therefore, the literature on risk definition and risk management was reviewed with particular emphasis on key aspects. The analysis of selected, currently used risk management tools and examples from the automotive industry (Faurecia, Volkswagen) are also significant. Study methodology - a review of the available literature was used. Result – the aim of the work has been fulfilled. Based on the available sources, an attempt was made to define important criteria in the measurement and monitoring of risk in modern logistics systems in the automotive industry. Examples of risk management solutions in the automotive industry are given. Originality/Value – the article indicates concepts regarding the definition of risk. Attention was paid to identification, risk measurement, risk management tools, examples from automotive industry enterprises.
EN
The Cisadane River, Tangerang City, is one of the most important rivers in Indonesia. This river provides raw water for Municipal Waterworks (PDAM) of the Tangerang City and Soekarno-Hatta International Airport, but the water quality tends to deteriorate due to pollution. The government has made various efforts to manage the river water quality, but no significant resolution was issued yet. The problem is becoming more complicated due to land-use changes that affect the pollutant load. Therefore, more precise, integrated, and comprehensive management is needed. This study used an approach with various methodologies according to the stages of the research, including; qualitative and quantitative analysis, GIS, statistics, risk management, and System Dynamic. The outcome of this research was the development of the policies in river water quality management, specifically land use manage-ment, separation of drainage channels from domestic sewage channels, enhancement of Wastewater Treatment Plant (WWTP) services coverage, as well as reinforcement of institutional and regulatory aspects, especially in funding commitments.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.