Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
In this paper the influence of high power airborne ultrasound on drying biological material (Lobo apple) properties is considered. Apple samples were dried convectively at 75 ◦C and air flow of 2 m/s with and without ultrasound assist at 200W. During experiments, sun-drenched and not sun-drenched part of fruits were considered separately to show, how the maturity of the product influences dry material properties. Dried apple crisps in a size of small bars were subjected to compression tests during which acoustic emission (AE) was used. Analysis of AE and strength test results shows that correlations between received acoustic signals and sensory attributes (crispness, brittleness) of dried apples can be found. It was noted that ultrasound improved fruit brittleness in comparison with pure convective processes, where fruit maturity determines a kind of destruction and behaviour of dried apple crisps.
EN
Floristic studies were conducted in 2011 and 2012 on the soil reclaimed using composts made of sewage sludge with the addition of various amounts of ash from power plant and sawdust. The experiment was carried out in 2002 on devastated soilless formation in the area of “Jeziórko” sulfur mine. Strongly acidic soilless formation (weak loamy sand) was reclaimed using post-flotation lime for de-acidification at the dose of 300 t/ha and compost in various variants: municipal sewage sludge, sewage sludge (80%) + ash (20%), sewage sludge (70%) + ash (30%), and sewage sludge (70%) + sawdust (30%). The compost was added at following doses of dry weight: 90, 180, and 270 t/ha. In the prepared plots, each with the area of 15 m2, a mixture of reclamation grasses was sown: Festuca pratensis –41.2%, Festuca rubra – 19.2%, Lolium perenne – 14.7%, Lolium multiflorum –12.4%, Dactylis glomerata – 6.5%, Trifolium pratense – 6%. The phyto-indication method was used to evaluate the impact of different ways of the soilless formation remediation on the habitat development. The assessment took into account following indicators: soil moisture, trophism, pH, organic matter content, resistance to salinity, and increased content of heavy metals. The largest number of species was found on plots where compost made of sewage sludge was used, while the smallest – on those reclaimed with sewage sludge compost with sawdust addition. In terms of habitat conditions, species preferring wet habitats typical of fresh soils, trophism of the subsoil corresponding to the abundant soils (eutrophic), neutral soil reaction, and subsoil with organic matter like in humus and mineral soils, dominated. The most favorable habitat conditions were found in plots reclaimed using sewage sludge compost.
3
Content available remote Mitigation of greenhouse gases emissions by management of terrestrial ecosystem
EN
Carbon dioxide fluxes between ecosystems of the Earth are presented. It was shown that intensifying its absorption of terrestrial ecosystems by 3.2% would prove sufficient to neutralize carbon dioxide emissions from the combustion of fossil fuels and cement production. It was shown that Polish forests absorb 84.6 million tons of CO2/year, that is 26% of emissions from fossil fuel combustion and cement production, while agricultural crops absorb 103 million tons of CO2/year. Total carbon dioxide sequestration by forests and agricultural crops amounts to 187.5 million tons of CO2/year, which is tantamount to 59% of emissions from fossil fuel combustion and cement production. Forestation of marginal soils would further increase carbon dioxide absorption in Poland by 20.6 million tons of CO2/year. Moreover, if plants were sown in order to produce green manure - instead of leaving soil fallow - sequestration could still be boosted by another 6.2 million tons of CO2/year.
EN
Exploratory waste, which is created in the course of mining activities, constitutes more than half of all wastes produced in Poland. In majority, they are considered inert, i.e. harmless for the environment, which enables them to be employed in reclamation of degraded areas. However, the lack of basic nutrients and inappropriate granulometric composition necessitates the introduction of components which remove these limitations. The aim of the conducted research was assessing the possibility of producing mechanically and chemically stable soil-like material out of compost from municipal waste and exploratory waste: coal gangue and drill cuttings from shale gas exploration. Physicochemical properties of the created mixtures were investigated, and their impact on the growth of test plant – common wheat – was evaluated. It was observed that the mineral component, which comprised coal gangue and drill cuttings mixed in the weight ratio of 10:1, was a significant source of potassium, whereas the compost yielded nitrogen and improved the physical properties determining the adequate water-air relations. The best conditions for the growth of the best plants were achieved with the mixture consisting in 50% of compost and 50% of mineral component.
EN
The role of energy acquisition in the implementation of sustainable development idea is discussed. The impact of biofuels production on the degradation of the environment, with CO2 emission taken into account, was discussed in detail. It was shown, that the production of biofuels from agricultural crops causes an increase in food prices. The carbon cycle in our biosphere was described as well, showing that the natural fluxes are much more important, than anthropological ones. The potential of Poland in biosequestration of carbon dioxide was also analyzed.
PL
Rosnąca świadomość zagrożeń dla środowiska naturalnego i klimatu powodowanych przez działalność człowieka stała się motorem zmian w sposobie eksploatacji zasobów naturalnych. Wiele porozumień międzynarodowych, począwszy od Deklaracji podsumowującej konferencję Narodów Zjednoczonych z 1972 roku, a skończywszy na Porozumieniu Paryskim (2015) zostało podpisanych w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko, związanego w szczególności z energetyką. Jednym z podstawowych celów stawianych przed tą branżą jest spełnienie kryteriów rozwoju zrównoważonego. Instalacje fotowoltaiczne są jednym z odnawialnych źródeł energii, dotowanym z budżetu organizacji międzynarodowych oraz poszczególnych państw jako zmniejszające potencjalne oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko. Jednakże produkcja, użytkowanie i zagospodarowanie końcowe modułów fotowoltaicznych nie są obojętne dla środowiska, istnieje więc konieczność porównania pozytywnych i negatywnych efektów powodowanych przez wymienione procesy. Bilans środowiskowy tego rodzaju instalacji może zostać oceniony za pomocą Oceny Cyklu Życia (Life Cycle Assessment). Celem pracy jest porównanie aspektów środowiskowych wybranych systemów fotowoltaicznych pracujących w różnych lokalizacjach.
7
Content available Reclamation of Drill Cuttings Landfill
PL
W pracy przestawiono wyniki badań właściwości fizykochemicznych materiałów glebopodobnych utworzonych przez zmieszanie w różnych konfiguracjach i proporcjach gleby piaszczystej, odpadów wydobywczych (zwierciny wydzielone ze zużytej płuczki wiertniczej i przywęglowa skała płonna) oraz osadów ściekowych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Lublinie i oczyszczalni ścieków przemysłowych w Zakładach Azotowych Puławy. Celem badań było opracowanie sposobu tworzenia biologicznie czynnej pokrywy rekultywacyjnej na składowiskach odpadów wiertniczych. Badania prowadzono w testach wazonowych, z wykorzystaniem gryki (Fagopyrum esulentum Moench) i gorczycy (Sinapis alba). Jako mieszanki referencyjne zastosowano samą glebę, glebę z dodatkiem nawozów NPK i glebę zmieszaną z obornikiem. Analizowano zmiany zawartości Corg i Nog., zawartości frakcji labilnych związków organicznych oraz składu frakcyjnego próchnicy w mieszaninach w trakcie eksperymentu. Stwierdzono, że wprowadzenie osadów ściekowych wpłynęło istotnie na zawartość Corg i Nog w mieszaninach. Największą zawartością tych pierwiastków charakteryzowało się podłoże złożone w równych proporcjach wagowych z komponentu mineralnego, który stanowiły odpady wiertnicze oraz komponentu organicznego, który stanowiła mieszanina osadów ściekowych z Lublina i Puław, utworzona w stosunku wagowym 1:1 w odniesieniu do suchej masy. Optymalny udział labilnych związków węgla, pokrywający zapotrzebowanie mikroorganizmów na energię i ograniczający straty węgla organicznego stwierdzono w materiale glebopodobnym utworzonym w wariancie z dodatkiem osadu w dawkach 100 i 200 Mg.ha-1. Dodatek komponentu organicznego wpłynął na skład frakcyjny próchnicy glebowej, co przejawiło się zmniejszeniem udziału związków węgla ulegających ekstrakcji oraz zwiększeniem udziału humin w związkach próchnicznych. Najlepszą jakością próchnicy charakteryzowało się podłoże złożone z odpady wiertniczych oraz komponentu organicznego, zmieszanych w proporcji wagowej 1:1.
EN
This study analyses tests influencing the selection of nonwovens for water absorbing geocomposites. The task of the nonwoven is to capture water infiltrating into the soil and to direct it to the superabsorbent located inside. The best results in the tests of water permeability (88 mm/s) and water absorption (1116.85 g/m2) were obtained for nonwoven of the lowest surface weight - 112.8 g/m2 and the largest average pore diameter - 206.5 μm. The lowest water absorption capacity (478.91 g/m2) and the smallest thickness changes under a load (19.3%) was noted in needle-punched nonwoven that had been subject to the calandering process. For one nonwoven, the presence of other significant fractions was noted, which proves that it is heterogeneous. For nonwovens applied in the unsaturated zone, not only water permeability should be taken into account, but also the size and fraction distribution of pores, in order to avoid breaking the continuity of capillaries.
PL
W pracy przedstawiono badania właściwości włóknin, jako osłon do geokompozytów sorbujących wodę. Zadaniem włókniny jest przechwycenie filtrującej wody i przekazanie do znajdującego się wewnątrz superabsorbentu. Najlepsze wyniki w badaniu wodoprzepuszczalności (88 mm/s) i wodochłonności (1116.85 g/m2) uzyskano dla włókniny o najniższej masie powierzchniowej 112.8 g/m2 i największej średniej średnicy porów 206.5 μm. Włókninę 100% PET kalandrowaną cechowała niska wodochłonność (478.91 g/m2) i niewielkie zmiany grubości pod obciążeniem (19.3 %). Dla jednej z włóknin zanotowano obecność innych istotnych frakcji co świadczy o jej niejednorodności. W przypadku zastosowania włókniny w strefie aeracji należy zwracać uwagę nie tylko na wodoprzepuszczalność, ale i rozmiary oraz rozkład frakcyjny porów, aby nie przerwać ciągłości kapilar.
9
Content available Criteria for Sustainable Disposal of Sewage Sludge
PL
Osady ściekowe są stanowią trwałe źródło związków fosforu i potasu niezbędnych do wzrostu biomasy. Od ich dostępności dla roślin zależy produkcja żywności dla stale wzrastającej liczby ludności. Do gleby dostarczane są związki fosforu i potasu w postaci soli pozyskiwanych jako kopaliny. Problem jednak stanowią szybko wyczerpujące się zasoby minerałów, z których pozyskiwane są wyżej wymienione pierwiastki do produkcji nawozów rolniczych. W przyszłości ich brak może pogorszyć jakość gleb, co zmniejszy skalę produkcji rolnej. Oznacza to, że podstawowy paradygmat zrównoważonego rozwoju mówiący o konieczności postępowania takiego, aby zapewnić niezbędne środki do życia obecnym pokoleniom, nie pozbawi przyszłych pokoleń możliwości zabezpieczenia ich potrzeb. Paradygmat ten nakazuje podjęcie wszelkich działań zdążających do ograniczania eksploatacji naturalnych ich zasobów. Poszukując innych źródeł zwrócono uwagę na osady ściekowe pochodzące z biologicznych oczyszczalni ścieków. Osady te zawierają związki fosforu i potasu, które po odpowiedniej obróbce mogą przyczynić się do spowolnienia zużycia naturalnych rezerw fosforu i potasu. Zastosowanie osadów ściekowych na uprawianej ziemi, może być korzystne pod warunkiem, że poziom zanieczyszczeń m.in. metalami ciężkimi nie przekracza dopuszczalnego poziomu. Biorąc pod uwagę ich możliwy negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz surowe przepisy dotyczące zawartości zanieczyszczeń w osadach, metale ciężkie zostały uwzględnione w prawodawstwie omawianych regionów. Biorąc pod uwagę zalety wnikające z wykorzystania osadów ściekowych do nawożenia upraw i możliwych zagrożeń wynikających z obecności w osadach ściekowych niepożądanych zanieczyszczeń, wiele krajów wprowadziło surowe przepisy regulujące wykorzystanie osadów do nawożenia gleby. Biorąc pod uwagę przykład Europejskiej, USA, Polski i Chin można stwierdzić na podstawie analizy regulacji prawnych w tym zakresie, że stosowanie osadów ściekowych do nawożenia gleb jest w pełni kontrolowane zarówno w krajach rozwiniętych jak również w krajach rozwijających się.
10
Content available remote Gospodarka wodno-ściekowa przy wydobywaniu gazu z łupków
PL
Omówiono wpływ poszukiwania i wydobycia gazu z łupków na środowisko wodne. Scharakteryzowano pod względem ilościowym i jakościowym ścieki powstające w trakcie szczelinowania złoża i wydobycia gazu. Omówiono metody odzysku wody z tych ścieków oraz sposoby zagospodarowania odpadów powstających w tym procesie.
EN
A review, with 32 refs., of fracturing fluids and methods for wastewater treatment.
PL
W artykule omówiono występujące w gospodarce wodno-ściekowej problemy związane ze szczelinowaniem. Przede wszystkim przedstawiono rolę wody w procesie szczelinowania oraz charakterystykę ścieków powstających w wyniku tego procesu. Prezentując wpływ szczelinowania na środowisko, wskazano na pewne rodzaje badań, które są potrzebne w Polsce w tym zakresie.
EN
The article presents fracking-related issues occurring in the water-sewage management. The main presented problem was the role of water in the fracking process and characteristics of sewage generated as its result. While presenting the impact of fracking on the environment, the authors indicated also some types of research in this scope which are necessary in Poland.
EN
Natural gas produced from shale formations is commonly referred to as a shale gas. Hydraulic fracturing is a process used to extract the shale gas, and in some cases oil, from shale reserves. Shale gas has become an important in the energy supply market, particularly in the U.S.A. This paper discusses the impact of searching for shale gas on the environment. The methods of utilizing the produced wastes have been presented.
PL
Gaz naturalny uzyskiwany z formacji łupkowych jest powszechnie nazywany gazem łupkowym. Hydrauliczne szczelinowanie jest procesem zastosowanym do wydobycia gazu łupkowego, jak też w pewnych przypadkach ropy, z zasobów łupkowych. Gaz łupkowy stał się ważnym na rynku energetycznym, szczególnie w USA. W pracy niniejszej przedyskutowano wpływ poszukiwania gazu łupkowego na środowisko. Zaprezentowano metody unieszkodliwiania wyprodukowanych odpadów.
EN
Sediments of two dam reservoirs in SE Poland, Zalew Zemborzycki (ZZ) and Brody Iłżeckie (BI) were studied. The sediments from both reservoirs were sampled in the transects perpendicular to the shoreline, at the river inflow and the frontal dam. The total concentration of Mn, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr and Ni was determined by ICP-EAS method after the sample digestion in the mixture of concentrated HNO3 and HClO4 acids. The statistical analyses: value intervals, mean values, variation coefficient, the median and the skewed distribution were performed. To estimate differences between the means for transects, Tukey’s test was applied with least significant difference (LSD) determination. The maps of the metal spatial distribution were drawn and sediment quality according to the geochemical and ecotoxicological criteria evaluated. Differences between the reservoirs in terms of heavy metals concentration in bottom sediments, and regularities in their spatial distribution were found. In the ZZ sediments the concentration was at the level of geochemical background (Zn, Cr), slightly (Cd, Cu, Ni) or moderately (Pb) contaminated sediments. The metal concentration in the sediments of the BI was up to eight times higher as compared to the ZZ. Moreover, sediments from the BI reservoir showed a greater variability of metal concentration than those from ZZ, which resulted from the dredging operation performed in the part of the reservoir. Metal concentration in sediments of the dredged part was ca. 2–5 times lower than in the undredged one, which indicates that after the dredging operation, accumulation of these metals was slight. The concentrations of Zn, Pb and Cd from the undredged part of BI were at the level of contaminated sediments and exceeded the probable effects level (PEL). In the ZZ, the greatest accumulation of metals occurred in the upper part of the reservoir and at the frontal dam, and the lowest in the middle part of the reservoir. In BI, the lower outflow of water in this reservoir caused a lower metal concentration in the sediments at the frontal dam, as compared with the other sediments in the undredged part of the reservoir. The results indicate that in small and shallow reservoirs, areas of accumulation of heavy metals depend on such factors as a parent river current, reservoir depth, water waving, reservoir shape (narrowing, coves/bays), and type of water outflow.
PL
Badano osady dwóch zbiorników zaporowych w SE Polsce - Zalewu Zemborzyckiego (ZZ) i zbiornika Brody Iłżeckie (BI). W obydwu zbiornikach osady pobrano w transektach prostopadłych do linii brzegowej, w dopływie rzeki oraz przy zaporze czołowej. Oznaczono całkowitą zawartość Mn, Zn, Pb, Cd, Cu, Cr i Ni metodą ICP-EAS po zmineralizowaniu próbki w mieszaninie stężonego kwasu HNO3 i HClO4. Przeprowadzono analizę statystyczną wyników: zakresy, wartości średnie, współczynnik zmienności, mediana, skośność rozkładu. Do oceny różnic między średnimi dla transektów zastosowano test Tukey’a z wyznaczeniem najmniejszej istotnej różnicy (NIR). Opracowano mapy rozkładu przestrzennego metali oraz oceniono jakość osadów wg kryterium geochemicznego i ekotoksykologicznego. Stwierdzono różnice między zbiornikami pod względem zawartości metali ciężkich i ich rozmieszczenia przestrzennego w osadach. W osadach ZZ zawartość metali kształtowała się na poziomie tła geochemicznego (Zn, Cr), osadów słabo (Cd, Cu, Ni) lub miernie zanieczyszczonych (Pb). Zawartość metali w osadach BI była do ośmiu razy większa w porównaniu z osadami ZZ. Ponadto, osady zbiornika BI wykazały większą zmienność zawartości metali niż osady ZZ, co wynikało z zabiegu bagrowania, przeprowadzonego w jego części. Zawartość metali w osadach części bagrowanej była ok. 2–5 razy mniejsza niż w niebagrowanej, co wskazuje, że po zabiegu bagrowania ich akumulacja była niewielka. Zawartości Zn, Pb i Cd w części niebagrowanej BI były na poziomie osadów zanieczyszczonych i przekroczyły wartości PEL (ang. probable effects level). W ZZ największa akumulacja metali w osadach wystąpiła w górnej części zbiornika oraz przy zaporze czołowej, a najmniejsza w jego środkowej części. W BI dolny odpływ wody ze zbiornika spowodował zmniejszenie zawartości metali w osadach przy zaporze czołowej w porównaniu z innymi osadami części niebagrowanej. Wyniki badań wskazują, że w małych i płytkich zbiornikach zaporowych akumulacja metali ciężkich zależy od czynników takich jak: pierwotny nurt rzeki, głębokość zbiornika, falowanie wody, kształt zbiornika (przewężenia, zatoczki/zatoki), a także od typu odpływu wody.
EN
This article raises the issue of sustainable development in the context of technological advances in wind power. The authors focus mainly on identifying the risks which are inherent in the development of wind power and on the search for the answer to whether technological progress is conducive to reducing these risks. The evaluation of the impact of this progress is assessed in terms of: electric generator solutions, operational reliability, cost-effectiveness, site selection and optimal matching of generators to the environmental conditions. The community category is an additional nontechnological category which is a deciding factor in democratic countries during investment decisions. The authors analysed a number of factors in this category, and concluded that only a responsible policy of providing information, fair treatment of the local community and a clearly defined distribution of profits contribute to long-term positive shaping of social attitudes.
PL
Prezentowany artykuł porusza problematykę zrównoważonego rozwoju w kontekście postępu technologicznego elektrowni wiatrowych. Główna uwaga autorów skupiona jest na określeniu zagrożeń jakie niesie za sobą rozwój energetyki wiatrowej oraz na poszukiwaniu odpowiedzi, czy postęp technologiczny sprzyja ograniczeniu tych zagrożeń. Ocena wpływu tego postępu badana jest w kategoriach: rozwiązań generatorów elektrycznych, niezawodności pracy, opłacalności ekonomicznej, wyboru lokalizacji i optymalnego dopasowania elektrowni do warunków terenowych. Dodatkową nietechnologiczną kategorią, która w krajach demokratycznych decyduje o przeprowadzeniu inwestycji, jest kategoria społeczna. Autorzy analizują szereg czynników tej kategorii, a w konkluzji zwracają uwagę, że tylko odpowiedzialna polityka informacyjna, rzetelne traktowanie społeczności lokalnej i wyraźnie określony podział zysków przyczyniają się do długofalowego pozytywnego kształtowania postaw społecznych.
EN
This article describes CO2 flows in the Earth’s ecosystem. It also describes how CO2 is made use of in various market sectors – as a raw material in the synthesis of plastics and fuels, during extraction in the food and perfume industries, for the transfer of heat in heating and refrigeration systems, and in the breeding of genetically modified algae for the production of biofuels. Additionally, the article explores the possibility of reducing atmospheric CO2 concentrations and the anthropogenic modification of natural flows between the various subsystems in the Earth’s ecosystem.
PL
W artykule scharakteryzowano przepływy CO2 w ekosystemie Ziemi. Omówiono zastosowania CO2 w różnych sektorach gospodarki: jako surowca do syntezy tworzyw i paliw, do ekstrakcji w przemyśle spożywczym i perfumeryjnym, do przenoszenia ciepła i chłodu w ciepłownictwie i chłodnictwie oraz do hodowli genetycznie zmodyfikowanych alg służących do produkcji biopaliw. Wskazano także na możliwości redukcji stężenia CO2 w atmosferze poprzez antropogeniczną modyfikację naturalnych przepływów pomiędzy podsystemami w ekosystemie Ziemi.
16
EN
The effect of addition of NaOH on the pyrolysis of rice straw and properties of its product were investigated. The pyrolysis was examined by means of the thermogravimetric (TG) analysis, and the pyrolysis product was characterized by the elemental analysis, GC and GC-MS. The result showed that addition of NaOH can significantly change TG and DTG peak of the pyrolysis of rice straw. As a result of the catalysis, significant difference in the properties of pyrolysis products was also observed. The addition of the catalyst promoted the increase of the hydrogen content of the gaseous product (from 1.6% to 53.37%), as well as that of the H/C and O/C ratios of solid residue. GC-MS analysis indicated that the liquid product was mainly made up of ketones, phenols and furfural, and NaOH addition did not change the main constitute of the liquid product, but changed their relative content.
PL
W pracy dokonano porównania dwóch wybranych rodzajów paneli fotowoltaicznych na podstawie danych otrzymanych przy zastosowaniu metody oceny cyklu życia (Life Cycle Assesment - LCA). Przedstawione zostały główne założenia metodologii LCA, której celem jest badanie wpływu środowiskowego i zrównoważoności. Analizy poświęcone najbardziej popularnym modułom krzemowym (Si) i cienkowarstwowym z tellurku kadmu (CdTe) wykazują, ze zużycie materiałów i energii jest mniejsze w przypadku CdTe. Ocena cyklu życia jest to technika zarządzania środowiskowego, która pozwala określić wpływ produktów (dóbr i usług) na środowisko. W pracy, główne założenia tej metody przedstawione są w kontekście fotowoltaiki. Wśród wielu rodzajów modułów fotowoltaicznych, najbardziej rozpowszechnione są moduły Si oraz CdTe i właśnie one zostały porównane. W oby tych przypadkach największe znaczenie w ocenie cyklu życia ma ich produkcja i możliwości recyklingu. Montaż i utrzymanie w czasie eksploatacji ma niewielkie znaczenie w kontekście zużycia materiałów i energii. Analiza pokazuje, że zapotrzebowanie na energię i materiały jest mniejsze w przypadku CdTe niż Si. Oba typy modułów są natomiast jednakowo dobre w kontekście recyklingu ze względu na to, że możliwe jest odzyskanie 90-99% zużytych materiałów. Tak wysoki wynik jest bardzo istotny ponieważ czas życia modułów fotowoltaicznych wynosi 20-30 lat i przeprowadzanie recyklingu jest koniecznością. Analiza cyklu życia systemów fotowoltaicznych pozwala na ocenę ich zrównoważoności.
EN
Two types of photovoltaic modules are compared basing on data provided by Life Cycle Assesment (LCA) methodology, which main assumptions are also described. LCA for photovoltaic technologies aims at analysing the environmental impacts and sustainability. The research related to the most popular Si and CdTe modules show that the consumption of materials and energy is smaller in the case of CdTe Life Cycle Assessment (LCA) is a technique of environmental management, which allows to determine the impact of the products (goods and services) on the environment. Main assumptions of such approach are presented in the paper in the context of photovoltaics. Among different types of photovoltaic modules two are the most popular: Si and CdTe, and they are compared in the paper. In both cases the highest share in the LCA is connected with production process and possibilities of recycling after dismantling the modules (since assembly, maintaining and further dismantling have little impact in the context of material and energy use). In the context of production process, the research shows that the consumption of materials and energy is smaller in the case of CdTe than in the case of Si. In the context of recycling both types of modules are very good, since it is possible to recycle about 90-99% of used materials. Such high factor is very important, because the life span of photovoltaic modules is about 20-30 years, so good recycling is a must.
18
Content available Sustainable Development and Globalization
EN
The concept of sustainable development has been formulated at a time when modern humanity gained the technological means to carry out almost any transformation of the world around us, but, at the same time also got lost in the goals that their actions should serve. This is connected with the phenomenon of globalization based on egoistic axiology, the priority of which is the uncompromising pursuit of maximum profit. Fortunately, the other globalization – called inclusive globalization – is possible. It is based on eco-humanistic axiology, referring to the common good and coherent with sustainable development concept. The article presents threats and challenges of the contemporary globalization, looking for the solutions that can make our future sustainable.
PL
Koncepcja rozwoju zrównoważonego została sformułowana w momencie, gdy współczesny człowiek posiadł środki techniczne umożliwiające niemal dowolne przekształcanie otaczającego świata, ale zarazem zagubił się w celach, którym te działania powinny służyć. Jednym z istotnych czynników jest tu zjawisko globalizacji opartej na aksjologii egoistycznej, której celem jest nieustanne pomnażanie zysków. Ale jest możliwa także inna globa-lizacja, zwana globalizacją inkluzjonistyczną. Jest ona oparta na aksjologii ekohumanistycznej, odwołującej się do wspólnego dobra i zgodnej z koncepcją rozwoju zrównoważonego. W artykule przedstawiono zagrożenia i wyzwania związane z globalizacją, poszukując rozwiązań, które mogły-by uczynić przyszłość zrównoważoną.
PL
W artykule przedstawiono kryteria pozwalające na zdefiniowanie odnawialnych i nieodnawialnych zasobów wodnych. Scharakteryzowano odnawialne i nieodnawialne zasoby wodne oraz ich znaczenie w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono istniejące konflikty związane z poborem wody ze źródeł odnawialnych we współczesnym świecie. Scharakteryzowano wpływ zmian klimatu na intensywność opadów w poszczególnych częściach świata oraz prognozowane zmiany poziomu mórz i oceanów.
EN
This paper presents criteria for defining renewable and non-renewable water resources, their characteristics and their importance for the implementation of the sustainable development strategy. Могеоѵег, the existing conflicts associated with water consumption from renewable energy sources in today’s world were also presented. The paper deals also with the impact of the climate change on the intensity of rainfall in different parts of the world, as well as projected sea and ocean ІеvеІ changes..
EN
Current world economic development is heavily dependent on fossil fuels that are nonrenewable and are main emitter of the greenhouse gases, leading to resources to be exhausted on one side, and the earth being warmer on the other. This in turn creates a shrinking bottleneck to economic development and wealth generation. Therefore, in pursuit of a sustainable future, a shift from fossil fuels to renewable energy should be taken essentially. Biomass is an indispensable element for development of sustainable energy because it is the only renewable energy source that can be used to produce liquid fuel. In the paper, the sustainability of energy from biomass has been discussed, with the focus on an identification of its benefits and challenges. The necessity of deployment of biomass energy and its progress in China and Poland have also been described.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.