Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody kartograficzne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents a description of basic cartographic methods used to visualize spatial data. Information on average transaction prices of the undeveloped land in Warmińsko-Mazurskie voivodeship, from The Agricultural Property Agency, Regional Office in Olsztyn, was the basis for map creation. Unified data allows the accurate presentation of information and highlights the differences in selected cartographic methods. The objective of this article is to describe the selection process of the best method for presenting spatial data by identifying the data structure and visualization purpose; as well as to describe the different types of data presentation for its potential use for work related to activities performed by professionals dealing with the real estate market and by individuals.
PL
Artykuł przedstawia opis podstawowych metod kartograficznych wykorzystywanych do wizualizacji danych przestrzennych. Podstawą do stworzenia opracowań mapowych były dane o średnich cenach transakcyjnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych w województwie warmińsko-mazurskim, pochodzące z Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie. Ujednolicone dane pozwalają na dokładne przedstawienie i uwidocznienie różnic w wybranych metodach kartograficznych. Celem artykułu jest opisanie procesu wyboru najlepszej metody przedstawiania danych przestrzennych, poprzez identyfikację struktury danych oraz celu wizualizacji; a także scharakteryzowanie poszczególnych rodzajów ich prezentacji w celu ich potencjalnego wykorzystania do prac związanych z czynnościami wykonywanymi przez osoby zajmujące się zawodowo rynkiem nieruchomości oraz przez osoby prywatne.
EN
Thematic scope of spatial data - both topographical and geographical - presented on maps is enormous. It can embrace processes and phenomena that occur as discrete or continuous, that are measured in nominal, ordinal, interval or ratio scales. It is also important if the data is absolute or relative. Visualization of such data variety is a process which involves choice of both proper cartographic methods and graphic variables. The role of a map in analysis of spatial structure is not only a visual assessment (most often in an ordinal scale), but what is more important, a map presents a source data used in investigation on characteristics and regularity of spatial data distribution. The research aimed to explain occurrence of a particular spatial pattern and their local and regional changeability. The quantitative indicators of spatial structure (e.g. indicators of homogeneity, diversity) as the result of spatial analysis are presented in a form of cartographic models. The visualization of the outcomes allow for more detailed recognition and description of spatial structure of the phenomena. Among the methods of cartographic presentation, in the paper there are used: choropleth map, geometric choropleth map, dasimetric map and isoline map. These cartographic presentations constitute the models of various characteristics of spatial patterns and relationships. The methods of modeling and presentation of analysis presented in the paper, refer to real distribution of phenomena. Therefore it considers their local and regional variation, that is of great importance for practical aspect of research.
PL
Zakres tematyczny danych przestrzennych - topograficznych i geograficznych prezentowanych na mapach w postaci modeli kartograficznych jest ogromny. Może obejmować zjawiska i procesy występujące w sposób dyskretny i ciągły, mierzone w skali nominalnej, porządkowej, interwałowej i ilorazowej. Ważny jest również sposób ujęcia zjawiska - bezwzględny lub względny. Wizualizacja tak różnorodnych danych to proces doboru odpowiednich metod kartograficznych i zmiennych graficznych. Rola mapy w analizie struktury przestrzennej nie ogranicza się tylko do oceny wizualnej (najczęściej na poziomie skali porządkowej), ale służy jako materiał źródłowy do badań charakterystyk i prawidłowości w rozmieszczeniu zjawisk. Badania te mają wyjaśnić występowanie określonych typów układów przestrzennych i zwrócić uwagę na ich miejscową i regionalną zmienność. Ilościowe wskaźniki opisujące strukturę przestrzenną (np. wskaźniki jednorodności, zróżnicowania) prezentowane w postaci modeli kartograficznych pozwalają na dokładniejszą charakterystykę struktury przestrzennej badanych zjawisk. W pracy wykorzystano metody: kartogramu, kartogramu geometrycznego, dazymetryczną i izolinii, które stanowią modele różnorodnych charakterystyk i relacji przestrzennych zjawisk. Użyte w pracy metody modelowania i prezentacji wyników analiz nawiązują do rzeczywistego rozkładu zjawiska, a więc zwracają uwagę na ich miejscową i regionalną zmienność, co ma duże znaczenie w użyteczności otrzymanych wyników.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.