Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  staw łokciowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ocena narażenia w radiografii ogólnej może być prowadzona przez pomiar dose area product (DAP). DAP to parametr charakteryzujący wiązkę, który może posłużyć do szacowania ryzyka działania promieniowania rentgenowskiego na organizm ludzki. Cel: Celem badania jest retrospektywna ocena wartości dose area product podczas radiografii stawu łokciowego w dwóch projekcjach oraz ustalenie wartości DAP przy polu kolimacji mniejszym od wartości referencyjnej. Materiały i metody: Analizie retrospektywnej poddano 338 kolejnych radiogramów stawu łokciowego wykonanych w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wykonana analiza obejmowała wartości dose area product, napięcia anodowego oraz obciążenia prądowo-czasowego radiografii w projekcji przednio-tylnej i bocznej. Przeprowadzono pomiar długości i szerokości radiogramów na stacji przeglądowej. Na podstawie uzyskanych danych z pomiarów wyliczono pola powierzchni zdjęć rentgenowskich. Wartości uzyskanych pól kolimacji porównano z wartością referencyjną 234 cm2 (13 x 18 cm). O bliczenia s tatystyczne wykonano przy użyciu programu MS Excel 2013 oraz Statistica 12,5. Wyniki: W analizowanym materiale było 170 (50,30%) radiogramów wykonanych mężczyznom oraz 168 (49,70%) kobietom. Wiek pacjentów mieścił się w przedziale od 19 do 92 lat. Średnia wielkość pola kolimacji radiogramu wynosiła 382,88 cm2. Statystycznie najczęściej wybieranymi parametrami przy wykonywaniu radiogramów stawu łokciowego było 57 kV i 2,93 mAs. Dose area product w badanym materiale wyniósł średnio 0,031 Gy·cm2. Dominanta współczynnika DAP to 0,017 Gy·cm2, a jej liczebność 42 (12,43%). Największa odnotowana wartość to 0,073 Gy·cm2, a najniższa 0,016 Gy·cm2. Średnia wartość DAP radiografii, których wielkość pola kolimacji przekraczała wartość referencyjna, wyniosła 0,033 Gy·cm2, natomiast radiografii, których pole nie przekraczało wartości uznanej za graniczną: 0,018 Gy·cm2. Wnioski: Średnie wartości dose area product w projekcji przednio- -tylnej i bocznej stawu łokciowego są podobne. Średnia wartość dose area product w grupie radiogramów o polu powyżej wartości referencyjnej jest prawie dwukrotnie wyższa.
EN
Evaluation exposure in radiography may can lead to measuring the dose area product (DAP). DAP is a parameter, which characterise the beam, and can be used to estimate the risk of X-ray radiation on the human body. Aim: The aim of the study was retrospective result of the dose area product during radiography of the elbow joint in two views and set the value of the DAP at the reference collimation. Materials and methods: We conduct a retrospecitive analisys of subsequent 338 X-ray images of the elbow joint from Radiology Department Medical University Hospital in Bialystok. The analysis included values of the dose area product, tube potential and tube current-time products for radiography in two views: anteroposterior (AP) and lateral (LAT). Length and width measurments of the X-ray fields were carried out on the review station. On the obtained data was calculated surface area radiographs. Collimation field values were compared with a reference value 234 cm2 (13 x 18 cm). Statistical analysis was done of using MS Excel 2013 and Statistica 12.5. Results: In the analyzed material was 170 (50.30%) radiographs which was making to men and 168 (49.70%) women. The age of patients ranged from 19 to 92 years. The average collimation field size of the X-rays was 382.88 cm2. Statistically, the most-selected parameters when making the radiographs of the elbow joint was 57 kV and 2.93 mAs. Dose area product i n t he m aterial was averaged about 0.031 Gy·cm2. The mode factor DAP totalled 0.017 Gy·cm2 and the number was 42 (12.43%). The largest recorded value was 0.073 Gy·cm2 and the lowest value was 0.016 Gy·cm2. The average value of the DAP in radiography, which the size of the field collimation exceeded the reference value was 0.033 Gy·cm2, but under the values limit 0.018 Gy·cm2. Conclusions: The average values of dose area product are similar in the two views elbow joint. The average value of dose area product in the group of radiographs of the field above the reference value is almost twice as high.
EN
The aim of this study was to investigate the curve fitting and model selection problem of the torque–velocity relationship of elbow flexors and extensors in untrained females. The second goal was to determine the optimal models in different function classes and the best, among the optimal ones. Lastly, test the best models to predict the torque were tested. Methods: Using the polynomials (second – fourth degree) and Boltzmann sigmoid functions, and a different presentation of data points (averages, a point cloud, etc.), we determined the optimal models by both error criteria: minimum residual sum of squares and minimum of the maximal absolute residue. To assess the best models, we applied Akaike and Bayesian information criteria, Hausdorff distance and the minimum of the smallest maximal absolute residue and the predictive torque–velocity relationships of the best models with torque values, calculated beyond the experimental velocity interval. Results: The application of different error and model selection criteria showed that the best models in the majority of cases were polynomials of fourth degree, with some exceptions from second and third degree. The criteria values for the optimal Boltzmann sigmoids were very close to those of the best polynomial models. However, the predicted torque–velocity relationships had physiological behavior only in Boltzmann’s sigmoid functions, and their parameters had a clear interpretation. Conclusion: The results obtained suggest that the Boltzmann sigmoid functions are suitable for modeling and predicting of the torque–velocity relationship of elbow flexors and extensors in untrained females, as compared to polynomials, and their curves are physiologically relevant.
EN
The presented study aimed to assess the influence of exercises in an open and a closed kinematic chain on the level of proprioception of an elbow joint. Examination was carried out on 25 patients, aged 19-30. Proprioception at 30, 60, 90 and 120 degrees of elbow flexion was measured for each patient. The exercises were performed within 2 weeks. Results shown that in the left limb there were statistically significant differences after application of exercises in open kinematic chains in position of 60 degrees of elbow flexion (p≤0,02) and after exercises in closed kinematic chains in 90 degrees of elbow flexion (p≤0,01). In the right limb, statistically significant differences after exercises in open kinematic chains (30, 60, 90 degrees) and in position of 120-degree flexion in closed kinematic chain, were observed. If there is a desire to improve proprioception above 90 degrees of elbow flexure, it is recommended to apply exercises in the closed kinematic chain.
PL
Celem pracy była ocena wpływu ćwiczeń w otwartym i zamkniętym łańcuchu kinematycznym na poziom propriocepcji stawu łokciowego. Badanie przeprowadzono na 25 pacjentach w wieku 19-30 lat. Oceniano propriocepcję przy 30, 60, 90 i 120 stopniach zgięcia łokcia. Następnie przez 2 tygodnie prowadzono ćwiczenia. W lewej kończynie stwierdzono istotne statystycznie różnice po ćwiczeniach w otwartych łańcuchach kinematycznych w pozycji zgięcia pod kątem 60 stopni (p≤0,02) i po ćwiczeniach w zamkniętych łańcuchach kinematycznych w 90 stopniach zgięcia łokcia (p≤0,01). W prawej kończynie zaobserwowano statystycznie istotne różnice po ćwiczeniach w otwartych łańcuchach kinematycznych (30, 60, 90 stopni) oraz w pozycji zgięcia 120 stopni w zamkniętym łańcuchu kinematycznym. Jeśli istnieje potrzeba poprawy propriocepcji powyżej 90 stopni zgięcia łokcia, warto korzystać z ćwiczeń w zamkniętym łańcuchu w ramach terapii.
4
PL
Efektywność rehabilitacji jest ściśle powiązana z odpowiednio dobraną terapią. Kuracja ta może być wykonywana poprzez wyspecjalizowany personel bądź zastosowanie zautomatyzowanych urządzeń. Takim stosowanym w różnych konfiguracjach urządzeniem jest egzoszkielet. Jest to swego rodzaju kombinezon zakładany na użytkownika, umożliwiający wspomaganie bądź nawet zastąpienie motoryki człowieka. W pracy przedstawiono propozycję egzoszkieletu o 1 stopniu swobody, zapewniającego rehabilitację kończyny górnej w stawie łokciowym. Sterowanie odbywa się za pomocą silnika krokowego, co zapewnia dużą dokładność w realizacji zaprogramowanych ruchów.
EN
The effectiveness of rehabilitation is closely linked with suitably chosen therapy. The treatment can be performed only by specialized personnel or through the use of automated devices. So there is a possibility of solution which is exoskeleton. It is the kind of suit that allows the user assumed to support or even replace the human motor. The paper presents a proposal to the exoskeleton with 1 degree of freedom providing upper extremity rehabilitation in the elbow. Control is via stepper motor which ensures high accuracy in the implementation of programmed movements.
EN
The paper presents thermal images of an elbow joint area after it was loaded with three series of 40 push ups. The rises in the skin surface temperature were analysed, and measurement points on four sides of the joint were selected. The temperature rises were determined along with the reasons why they occurred in these points. Then the heat and mass transfer model was described, and the energy balance of the heat given off by the skin surface was made.
PL
Przedstawiono obrazy termowizyjne powierzchni łokcia po tym, jak został obciążony trzema seriami 40 pompek. Wybrano punkty pomiarowe dla czterech stron stawu łokciowego i przeanalizowano w nich wzrosty temperatury powierzchni skóry. Wzrosty temperatury wyznaczono wraz z uzasadnieniem, dlaczego wystąpiły w tych punktach. Następnie opisano model wymiany ciepła i masy oraz wykonano bilans energii ciepła oddawanego przez powierzchnię skóry.
EN
This paper presents the use of an artificial neural network (NN) approach for predicting the muscle forces around the elbow joint. The main goal was to create an artificial NN which could predict the musculotendon forces for any general muscle without significant errors. The input parameters for the network were morphological and anatomical musculotendon parameters, plus an activation level experimentally measured during a flexion/extension movement in the elbow. The muscle forces calculated by the ‘Virtual Muscle System’ provide the output. The cross-correlation coefficient expressing the ability of an artificial NN to predict the “true” force was in the range 0.97 - 0.98. A sensitivity analysis was used to eliminate the less sensitive inputs, and the final number of inputs for a sufficient prediction was nine. A variant of an artificial NN for a single specific muscle was also studied. The artificial NN for one specific muscle gives better results than a network for general muscles. This method is a good alternative to other approaches to calculating of muscle force.
PL
W zespole „łokcia tenisisty” patologią objęte są najczęściej przyczepy ścięgien mięśni prostowników w okolicy nadkłykcia bocznego kości promieniowej, zwłaszcza mięśnia prostownika nadgarstka promieniowego krótkiego. Podobne objawy mogą dotyczyć przedziału przyśrodkowego stawu łokciowego lub okolicy nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej – „łokieć golfisty”. Poszukiwania optymalnych metod leczenia tego schorzenia wciąż trwają. Wśród nich ważną rolę odgrywają metody leczenia fizykalnego. Przedmiotem niniejszych badań była ocena porównania skuteczności fonoforezy i krioterapii. Materiał i metoda. U wszystkich pacjentów dokonano oceny dolegliwości bólowych za pomocą skali VAS, kwestionariusza Leitinena oraz oceny siły chwytu bezbolesnego za pomocą dynamometru. Zastosowano serię zabiegów liczącą dziesięć dni terapii, wykonywanych codziennie o stałej porze, z przerwą weekendową. W grupie pacjentów, u których wykonano zabieg fonoforezy, wykorzystano aktywny farmakologicznie środek sprzęgający w postaci żelu o działaniu przeciwzapalnym. Zastosowano falę ultradźwiękową o następujących parametrach: praca impulsowa o współczynniku wypełnienia 1:2, natężenie od 0,5 W/cm2 do 1 W/cm2, częstotliwość 3 MHz, głowica o powierzchni 1 cm2, czas terapii 3 minuty. Zabieg wykonywano metodą dynamiczną. Zabiegi krioterapii wykonywano z użyciem urządzenia wykorzystującego dwutlenek węgla. Przeprowadzono statystyczną analizę wyników, wykorzystując program Statistica 6.0. Wyniki. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że obie terapie – krioterapia i fonoforeza są skutecznymi metodami przeciwbólowymi w terapii zapalenia okołostawowego łokcia. Analiza danych wykazała, że po zastosowaniu obu metod fizykalnych natężenie i częstotliwość występowania bólu uległy zmniejszeniu. Wykazano istotne statystycznie zmniejszenie dolegliwości bólowych, jak również zwiększenie siły bezbolesnego chwytu po zabiegach krioterapii i fonoforezy.
EN
Tennis elbow syndrome is connected with pathology of extensors in the region of lateral epicondylus of radial bone, especially within extensor carpi radialis brevis. Very similar symptoms may occur in a region of medial "golf elbow". It is very important to apply proper method in this persistent condition. The aim of examinations was the comparative evaluation of two physical methods: phonophoresis and cryotherapy. Material and methods. To evaluate pain, the following methods were applied: VAS scale, Laitinen questionary, trigger points palpation, painless grip with dynamometer. 10 days therapy was employed in both groups – one subjected to the phonophoresis along with diclofenac administration – second subjected to the cryotherapy. The ultrasound wave characterized by the following parameters was applied: pulsed output 1:2, intensity 0.5-1.0 W/cm2, frequency 3 MHz, probe surface 1 cm2, procedure duration 3 minutes. The cryotherapy procedures were executed by means of device supplied with carbon dioxide. The statistical analysis of tests results was based on Statistica 6.0. Results. The statistical analysis demonstrated the analgesic effect of both methods applied in inflammation of elbow joints. It was confirmed that the application of physical procedures decreases the intensity and frequency of pain. The statistically significant decrease of pain ailments, as well as improvement of functionality – painless grip, were noticed.
EN
Radial head fractures constitute 33% of all elbow fractures. In cases of unreconstructible fractures, the resection of the head was advocated. Radial head arthroplasty is an alternative way of the treatment. As the implantation could end up with complications, thus new and better designs are constantly looked for. One of such designs is modal/bipolar radial head endoprosthesis. The aim of this paper is to assess the functional outcome following the implantation of this endoprosthesis using movement analysis system. Seven patients participated in the study: 5 after implantation of endoprosthesis and 2 after surgical reconstruction of the radial head. The upper extremity movements with EMG were assessed during gait and pronation/supination movements with and without the external load. The functional abilities of patients with radial head endoprosthesis do not differ from those of the patients after the elbow reconstruction. This allows the patients normal, daily activity, with no restrictions and pain.
PL
W artykule tym zostanie przedstawiona metodyka badań doświadczalnych wpływu wykonywanych ćwiczeń na obciążenia kończyny górnej w obrębie stawu łokciowego. Pomiary doświadczalne wykonane zostały na fotelu do ćwiczeń oporowych, wyposażonym w głowicę do pomiaru momentów sił mięśniowych. Badane osoby wykonywały serię ćwiczeń. Przed rozpoczęciem ćwiczeń oraz po każdej serii, dokonywano pomiaru maksymalnego momentu sił mięśniowych zginaczy stawu łokciowego w warunkach izometrycznych.
EN
Paper presents methodology of experimental investigations into influence of performed exercises on loads of upper limb in elbow joint. Experimental measurements were carried out on specialized position, provided with a head measuring moments of muscular forces. Measured persons performed series of exercises. Before the beginning of exercises and after each series, measurement of maximal moment of muscle forces of elbow joint flexors during isometric contraction was conducted.
EN
The professional literature widely describes research on measurements of force and torque flexors and extensors for upper limb muscles, but only a few publications talk about movements of the rotation muscles [4, 6]. Rotation movements of the forearm play an important role in the hand manipulating function [8]. The aim of the research is to define differences of muscles functions between healthy and ill upper limb. The group of 10 patients with the tennis elbow disease was examined [1,2,3], The results indicate changes in proportions of the movements on the side of the ill upper limb despite the dominating body side.
EN
In the paper a new modular construction of the radial head endoprosthesis as well as the process of its verification and modification are presented. The construction was the result of transferring anatomical features and biomechanics of the elbow joint. The clinical observations of mobile modular endoprostheses that had been previously implanted were also considered. A characteristic feature of the new construction is a modular head that is firmly connected with the stem. Such a solution prevents from blocking and disconnecting the modules of the endoprosthesis, which occurred in its previous versions. The material and construction verification of the endoprosthesis will be performed using the finite element method. For that purpose, an anatomical model of the elbow joint has been generated on the basis of the tomographical images. The engineering analysis of the construction of endoprosthesis will prove its highly functional properties. The functionality of the implanted elbow by the gate analysis (in VICON system) is also examined.
EN
Paper presents musculoskeletal model of human upper limb, composed of four rigid bodies connected in kinematic chain. Elaborated model of human upper limb especially take into account muscles of elbow joint. Algorithm of numerical calculations enable identification of muscle forces for results from experimental investigations. Problem of identification of muscle forces was solved by static optimization.
PL
W artykule przedstawiono model mięśniowo-szkieletowy kończyny górnej, złożony z czterech brył sztywnych połączonych w łańcuch kinematyczny. Opracowany model w szczególności uwzględnia mięśnie w obrębie stawu łokciowego. Algorytm obliczeń numerycznych umożliwia przeprowadzenie identyfikacji sil mięśniowych dla wyników uzyskanych z badań doświadczalnych. Zagadnienie identyfikacji sił mięśniowych zostało rozwiązane za pomocą optymalizacji statycznej.
EN
The aim of the work is to outline a procedure of finding force-velocity (F-V) characteristics (F = f(V)) of individual skeletal muscles of the human locomotor system. The presentation is based on an example concerning extensors of the elbow joint: the lateral and long heads of triceps brachii (TBCIat and TBCIong). The experimental part of the procedure involves a natural movement of using the upper extremity to push an external object of variable, adjustable load, engaging both the elbow and shoulder joint. Five men aged 23 took part in the experiment. Their task was to push the handle of a physical pendulum whose moment of inertia could be adjusted within the range of 58 kg ∙ m2-450 kg ∙ m2, so as to give it maximum angular velocity. During each trial the movement of the trunk, of the upper extremity and of the pendulum was video recorded and the force applied with the hand to the handle of the pendulum was measured. In order to find the F-V characteristics a simulation model SHOULDER was used, which is capable of solving the synergy problem for muscles of the arm and the shoulder girdle. It was found that despite considerable dispersion of experimental points the respective regression lines revealed a clear tendency of decreasing muscle force for increased shortening velocity of the monoarticular head (TBCIat) and of increasing muscle force for increased lengthening velocity of the Particular head (TBCIong) of the triceps brachii muscle.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.