Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uciążliwość zapachowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Odory to jedna z przyczyn degradacji substancji budowlanej sieci kanalizacyjnej i pracujących tam urządzeń. Zagrożone są również elementy technologiczne oczyszczalni ścieków, na przykład komory rozprężne czy instalacje do mechanicznego oczyszczania. Stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia operatorów sieci kanalizacyjnej oraz eksploatatorów oczyszczalni. Jak radzą sobie z nimi w Śremskich Wodociągach?
PL
W kilku ostatnich latach nasilił się problem występowania uciążliwości zapachowych w południowo-wschodnich dzielnicach Krakowa. W roku 2016 nastąpił lawinowy wzrost liczby skarg. Jako głównego odpowiedzialnego za emisję odorów wskazywano oczyszczalnię ścieków Płaszów eksploatowaną przez MPWiK.
PL
Olfaktometria terenowa polega na analizie powietrza bezpośrednio ze źródła. Dzięki niej, unika się m.in. błędów związanych z poborem próbki do worków analitycznych oraz zmian w składzie pobranej mieszaniny podczas transportu. Technika ta jest obecnie szeroko stosowana, zwłaszcza do pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza w ramach ocen oddziaływania zapachowego instalacji. W niniejszym artykule opisano techniki pomiarowe, ze szczególnym uwzględnieniem metod olfaktometrii terenowej i wykorzystania olfaktometrów Nasal Ranger i Scentroid SM100. Dokonano również zestawienia wyników badań (na podstawie przeglądu literaturowego) oznaczenia wartości stężenia zapachu przy użyciu tych olfaktometrów oraz w porównaniu z innymi metodami.
EN
Field olfactometry consists in analyzing the air directly from the source. Thanks to it, errors related to the sampling of analytical bags and changes in the composition of the taken mixture during transport are avoided This technique is currently widely used, especially for measuring the immission of air pollutants as part of the assessment of the odor impact of installations. This article describes measurement techniques, with particular emphasis on field olfactometry methods and the use of olfactometers Nasal Ranger and Scentroid SM100. A comparison of the test results (based on a literature review) of the odor concentration values using these olfactometers and in comparison with other methods was also made.
PL
Przedstawione metody mogą być przydatne w ocenach jakości środowiska, w szczególności wykonywanych dla wielofunkcyjnych obszarów o dużym zagęszczeniu zabudowy lub w przypadku ponownego zagospodarowania terenów poprzemysłowych.
PL
Niniejsza publikacja przedstawia różne podejścia do zarządzania gospodarką odpadami w odniesieniu do odpadów organicznych. Prezentowane poniżej zagadnienia dotyczą obszaru wiedzy obecnie rozwijającego się, tj. prowadzenia procesów technologicznych tak, by otrzymać bezpieczny, optymalny i ekonomiczny produkt.
EN
This publication presents various approaches to waste management in relation to organic waste. The issues presented below relate to the area of constantly developing knowledge, i.e. ways to conduct technological processes in order to obtain a safe, economically optimal product.
PL
Uciążliwości zapachowe mogą być zmorą zarówno prowadzących instalacje komunalne, jak i osób mieszkających w ich sąsiedztwie. Aktualne regulacje prawne często prowadzą do patowych sytuacji, takich jak w Radiowie.
PL
Omówiono problem interpretacji wyników modelowania dyspersji odorantów w powietrzu. Zwrócono uwagę na najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu ocen zapachowego oddziaływania danej instalacji na otoczenie. Wskazano różnice pomiędzy modelowaniem dyspersji odorantów a referencyjną metodą modelowania poziomów pojedynczych substancji w powietrzu (według rozporządzenia Ministra Środowiska z 2010 r.) Podano cztery możliwości przedstawiania i interpretacji wyników obliczeń modelowych, w tym występowania w skali roku określonego poziomu stężenia zapachowego oraz stężeń maksymalnych, pozwalające na wyciągnięcie praktycznych wniosków. Przedstawiono, w jaki sposób ocenia się zapachową uciążliwość danej instalacji na tle wybranych standardów zapachowej jakości powietrza, w tym wartości odniesienia określonych w projekcie polskiej ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej oraz w projekcie europejskiej dyrektywy horyzontalnej dotyczącej odorów (IPPC H4). Wyjaśniono różnicę między środowiskowym progiem wyczuwalności i rozpoznawalności zapachu a stężeniami progowymi określonymi w warunkach laboratoryjnych. Pokazano, jak modeluje się czas występowania zapachu na terenie objętym obliczeniami oraz przez ile godzin w roku zapach będzie wyczuwalny w stopniu co najmniej rozpoznawalnym. Przedstawiono na czym polega prognozowanie występowania zapachu o określonej intensywności, w tym jak przelicza się stężenie zapachowe na intensywność z zastosowaniem psychofizycznych praw Webera-Fechnera i Stevensa. Pokazano również, jak na podstawie wyników modelowania dyspersji zanieczyszczeń w atmosferze można ocenić zapach mogący pojawić się w najgorszej sytuacji meteorologicznej i technologicznej. Podane przykłady mogą zostać wykorzystane podczas projektowania instalacji potencjalnie uciążliwych oraz sporządzania oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub prognozy jakości powietrza.
EN
The paper discusses a problem of result interpretation for odorants dispersion modeling. The most common mistakes were brought to attention when assessing the impact of odor nuisance caused by installations on the environment. Differences were indicated between odor dispersion modeling and the reference methodology for modeling of an individual substance air level (acc. to the Regulation of the Minister of Environment from 2010). Four approaches to present and interpret the results of model calculations were discussed, including annual frequency of certain odor levels and their maximum concentrations, which enable practical conclusions to be drawn. The method to estimate odor nuisance caused by an installation against the selected air quality standards was presented, including the reference values set out in the draft bills for the Polish Act on Counteracting Odor Nuisance and the European Horizontal Guidance for Odour (IPPC H4). The difference between the environmental odor detection and recognition threshold and the threshold concentrations determined under the laboratory conditions was explained. The forecasting method for odor frequency occurrence in the designated area was demonstrated as well as the annual number of hours the odor will be detectable at recognizable level. The way to forecast odor occurrence of certain intensity was demonstrated, including how to convert its concentration to intensity according to the psychophysical laws of Weber-Fechner and Stevens. In addition, application of modeling results of pollutant dispersion in the atmosphere was demonstrated in assessment of odors that may occur in the worst meteorological and technological circumstances. The examples discussed could be employed in modeling of potentially high impact installations as well as in development of environmental impact assessments of projects or air quality forecasts.
PL
Hodowla zwierząt gospodarskich oprócz licznych korzyści niesie ze sobą szereg negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, w tym emisję zanieczyszczeń, m.in. zapachowych, do powietrza atmosferycznego. Celem pracy była charakterystyka metod stosowanych w ocenie emisji odorów obiektów hodowlanych oraz analiza standardów odorowych stosowanych w światowych przepisach prawnych. Z przeprowadzonych analiz wynika iż w systemie prawnym krajów europejskich stosuje się standardy odorowe wyrażane w europejskich jednostkach zapachowych na określoną jednostkę czasu przypadającą na stanowisko dla jednego zwierzęcia (ouE/s/stanowisko dla zwierzęcia). Analiza wykonanych pomiarów stężenia zapachowego i obliczeń wskaźników emisji odorów przeprowadzonych dla ferm drobiu (indyków i brojlerów), fermy trzody chlewnej i fermy zwierząt futerkowych wykazała najwyższe wartości emisji odorów dla fermy trzody chlewnej oraz najwyższe obliczone wskaźniki emisji odorów dla warchlaków oraz macior, co jest zgodne z wartościami wskaźników emisji odorów sugerowanymi przez UE.
EN
Livestock farming, in addition to numerous benefits, has a number of negative effects on the environment, including the emissions of pollutants, incl. odorants, to atmospheric air. The purpose of the work was to characterize the methods used in assessing the emission of odours from breeding facilities and to analyze the odor standards used in the global legal regulations. The values of odour concentrations measured in livestock buildings and the emission values estimated on the basis of emission factors for various types of livestock farming are presented in the paper. The analyses show that the legal system of European countries applies odour standards expressed in European odour units for a specific unit of time per one animal position (ouE/s/animal place). The analysis of odour concentration measurements and calculations of odour emission factors carried out for poultry farms (turkeys and broilers), pig farms and fur farms showed the highest values of odour emissions for a swine farm and the highest calculated odour emission rates for weaners and sows, which is in line with the values of odor emission indicators suggested by the EU.
PL
Artykuł jest krótkim przeglądem dostępnych, a zarazem najbardziej powszechnych, metod oceny uciążliwości zapachowej. Poruszone będą najczęściej stosowane metody szacowania uciążliwości zapachowej, które można podzielić na: pomiary u źródła zapachu z analizą olfaktometryczną i modelowaniem dyspersyjnym w celu wyznaczenia stężenia odorowego u receptorów oraz monitorowanie odoru poza źródłem emisji, czyli w dowolnie wybranych receptorach, a w szczególności w miejscach występowania skarg. Przedstawiono również warunki, jakie trzeba spełniać, aby oszacowanie uciążliwości zapachowej było realne i odzwierciedlało stan rzeczywisty. Dodatkowo wyszczególniono również zalety i wady każdej z przedstawionych metod szacowania.
EN
More than 60% of the waste dumps in India are within 500 m from the communities. The odor impact from these sites may be the sole criterion to prioritize these sites for closure/remediation. The existing rating systems do not consider odor impact in their assessment. A new system, proposed in the study, employs seven parameters derived from the literature review and selects their ratings based on data obtained from a survey of waste dumps in Indian cities having population more than one million and expert judgment. Application of the new system to the waste sites with continuously varying characteristics shows that the scores are spread over the full range of 0–1000 and have minimum clustering. The sensitivity analysis of the new system shows that the system exhibits medium to high sensitivity to five out of seven parameters employed in the system. The odor impact ratings for the fifteen waste dumps from the new system prioritize these dumps into three categories for remedial action and help suggesting a particular cover alternative for these dumps.
EN
An important potential source of odor emissions is municipal management objects. These include sewage systems, waste water treatment plants, waste landfills and waste processing plants. Both, waste management facilities and waste management facilities are designed to reduce the negative impact of human activities on the environment. The common feature of these objects is the similarity of the chemical composition of emitted gases and their hedonic quality, eventually, the nature of odor emissions dependent on the type of object and technological solutions. Sources differ in the amount of emissions and intensity of odors that can affect the amount of odor nuisance. Problems in reducing odor impact of municipal management objects can be mainly due to the multiplicity and variety of sources of odor emissions located in their area, as well as from the fact that they are often area sources and they might be difficult to encapsulate. The biological methods are increasingly used for the purification of waste gases in relation to other odor reduction methods both, for ecological reasons and for economic competitiveness. Biological purification of gases is carried out using biofilters, bioscrubbers, biotrickling filters or membrane bioreactors. The differences between these methods are a consequence of used solutions and result in the division of operating costs. The efficiency of the removal of hydrogen sulphide by biofiltration obtained by various authors is at least 99 % with a wide range of inlet pollution concentration, while for ammonia it is slightly lower (from 96 to 98 %). The efficiency of the biofiltration of VOCs depends substantially on their nature and properties (water solubility, vapor pressure), and varies from 40 to 100 %. The obtained deodorization efficiency by biofiltration is above 90 %, and can even reach values over 99 %. In the paper examples of the application of biological methods in municipal management objects together with the assessment of their efficiency in reducing the emission of odor and selected odorant pollutants will be presented and discussed.
PL
Ważnym potencjalnym źródłem emisji zapachów są obiekty gospodarki komunalnej (OGK). Należą tu systemy kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zakłady segregacji przetwarzania odpadów. Zarówno obiekty gospodarki ściekowej, jak i zakłady gospodarowania odpadami mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Wspólną cechą tych obiektów jest podobieństwo pod względem składu chemicznego emitowanych gazów oraz ich jakości hedonicznej, jednak ostatecznie charakter emisji zapachów zależy od typu obiektu i zastosowanych rozwiązań technologicznych. Źródła różnią się wielkością emisji oraz intensywnością zapachów, co może wpływać na skalę uciążliwości zapachowej. Problemy w ograniczaniu zapachowego oddziaływania OGK mogą wynikać w głównej mierze z wielości i różnorodności źródeł emisji odorów zlokalizowanych na ich terenie, a także z faktu, że są to często źródła dyfuzyjne i trudne do hermetyzacji. Standardowo, w ograniczaniu emisji odorów, stosuje się metody adsorpcyjne, absorpcyjne, kondensacyjne, spalania termicznego i utleniania katalitycznego oraz metody biologiczne. Te ostatnie są coraz powszechniej stosowana w oczyszczaniu gazów odlotowych, zarówno ze względów ekologicznych, jak i z uwagi na ekonomiczną konkurencyjność w stosunku do innych metod. Oczyszczanie gazów metodami biologicznymi prowadzi się przy pomocy biofiltrów, biopłuczek (bioskruberów), złóż biologicznie zraszanych (biofiltrów zraszanych) lub biomembran. Różnice pomiędzy metodami wynikają ze stosowanych w nich rozwiązań i przekładają się na rozkład kosztów operacyjnych. Skuteczność usuwania siarkowodoru metodą biofiltracji uzyskiwana przez różnych autorów wynosi co najmniej 99 % przy szerokim zakresie wlotowego stężenia zanieczyszczeń, natomiast dla amoniaku jest nieco niższa. Skuteczność biofiltracji lotnych związków organicznych zależy w znacznym stopniu od ich rodzaju i właściwości (rozpuszczalność w wodzie, prężność par), i wynosi od 40 do 100 %. Uzyskiwane skuteczności dezodoryzacji metodą biofiltracji wynoszą natomiast powyżej 90 %, a nawet mogą osiągać wartości powyżej 99 %. W pracy przedstawiono przykłady zastosowania metod biologicznych w obiektach gospodarki komunalnej wraz z oceną ich efektowności w ograniczaniu emisji odorów i wybranych zanieczyszczeń zapachowo czynnych.
PL
Pomimo pogłębiającego się problemu jakości powietrza i skarg mieszkańców w Polsce w systemie prawa nie ma do tej pory rozwiązań ustawowych dedykowanych wprost odorom i problemowi uciążliwości zapachowej.
PL
Ministerstwo Środowiska podjęło kolejną próbę wprowadzenia ustawy odorowej. Pierwszym krokiem jest opracowany przez resort środowiska Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej.
PL
Na podstawie obszernej literatury opracowano przegląd metod badawczych, wykorzystywanych w ocenie oddziaływania zapachowego różnych źródeł odorantów. Scharakteryzowano metody sensoryczne, chemiczne oraz sensoryczno-intrumentalne oraz opisano poszczególne obszary ich zastosowań. Wskazano ograniczenia stosowalności metod w kontekście celu badań. Została przeanalizowana możliwość stosowania wybranych metod badawczych w zależności od: rodzaju badanych źródeł odorów, wartości stężeń zapachowych i stężeń wybranych odorantów oraz warunków atmosferycznych.
EN
Based on the extensive literature review the developed test of methods used in odour impact assessment of different odorant sources was made. Sensory, chemical and sensory-instrumental methods were characterized and the different areas of their applications were describes as well. Limit the applicability of methods indicated in the context of the research. It was examined the possibility of using selected research methods, depending on: the type of the examined sources of odor concentrations and odor concentrations of the odorants selected and the weather conditions.
PL
W artykule przedstawiono problematykę uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków. Podano sposoby oceny oraz szacowania wielkości emisji odorów z emitorów znajdujących się w oczyszczalniach ścieków. W artykule zostały scharakteryzowane główne źródła odorów z wybranych procesów technologicznych stosowanych w oczyszczalniach, dla których przedstawiono współczynniki emisji odorów. W celu usystematyzowania prac związanych ze zmniejszeniem uciążliwości zapachowej, zaprezentowano sposób postępowania, zmierzający do ograniczenia emisji odorów z terenu oczyszczalni ścieków. Zaletą przedstawionej metodologii jest jej duża praktyczność oraz możliwość zastosowania dla wszelkich obiektów gospodarki komunalnej, w których powstają związki uciążliwe zapachowo. Przedstawioną metodologię zastosowano z pozytywnym skutkiem dla dwóch polskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, przyczyniając się do wskazania kierunków działania w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej kilku oczyszczalni ścieków i obiektów uciążliwych zapachowo na terenie jednego z miast wojewódzkich w Polsce.
EN
This paper presents odor issues at municipal wastewater treatment plants (WWTP). Odor management and odor emission prediction from different sources at WWTP are discussed. Additionally, main sources of odors from different processes at WWTP and their emission rates are shown. In order to well organize the work related to odor emission control, the work organization method is proposed for the WWTP. The key advantage of this method is its practicality and flexibility for municipalities where odor issues exists. Proposed method was used successfully for two polish water-wastewater municipal companies where odor abatement plant was developed for WWTPs.
PL
Temat radzenia sobie z uciążliwościami zapachowymi przez długi czas pozostawał niejako na uboczu regulacji z zakresu prawa ochrony środowiska. W ostatnich miesiącach temat ten stał się jednak przedmiotem zainteresowania Ministerstwa Środowiska, czego efektem jest powstanie Kodeksu Przeciwdziałania Uciążliwości Zapachowej.
EN
Numerous methods are employed all over the world in order to assess the odour air quality, including, among others, analytical chemistry, sensory, olfactometric and sensory-instrumental methods. Basic procedures for collecting of gas samples from point and area sources, and the determination of odour concentration by dynamic olfactometry are described in the PN-EN 13725 standard: 'Air Quality. Determination of odour concentration by dynamic olfactometry’. The main purpose of the standard is to ensure the consistency of the assessment of odour emissions in the European Union. In the case when other methods (field inspections, modelling) are used and in the case of odour standards in European countries, own solutions are applied. In Poland, there is still a lack of legislation in this area. The work comprises an overview of the measurement methods used in the evaluation of the odour air quality with examples of test results, among others, for measurement and modeling of odour concentration, and field inspections for the five selected waste facilities. The possibility of applying the selected methods in olfactory impact assessments of the waste facilities in Poland is presented.
PL
W katalogu kontrowersyjnych zagadnień związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska (o ochronie zdrowia nawet nie wspominając) poczesne miejsce zajmuje tytułowa problematyka. Wychodząc z założenia, iż jednym z niepożądanych efektów prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej mogą być nieprzyjemne - eufemistycznie rzecz ujmując - zapachy, należy postawić pytanie o zasadność wprowadzenia nowych instrumentów prawnych mogących bądź to przeciwdziałać ich powstawaniu, bądź to ułatwiać eliminację odorów.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.