Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  arc furnace
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule opisano wybrane czynniki wpływające na zmiany długości łuków występujące w piecach łukowych AC. Szczególną uwagę zwrócono na wydłużenia kolumny plazmowej towarzyszące procesom zainicjowania i gaszenia łuku. Do symulacji pracy pieca wykorzystano matematyczny model Pentegowa łuku elektrycznego z zadaną statyczną charakterystyką napięciowo-prądową, zależną od długości kolumny. Opracowano model układu zasilania pieca z sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia. Przedstawiono wyniki badań uzyskane w stanach asymetrii sieci trójfazowej wywołanych zwarciem i rozciąganiem łuku w jednej fazie, a także rozciąganiem łuków w dwóch fazach. Zaprezentowano wyznaczone wartości wskaźników asymetrii oraz wartości skuteczne prądów i napięć w wybranych węzłach systemu. Stwierdzono silny wpływ stanów zwarcia i rozciągania łuków, występujących w jednej oraz w dwóch fazach, na wartości skuteczne napięć i prądów w pozostałych fazach oraz na asymetrię napięć po stronie pierwotnej transformatora piecowego, a także po stronie wtórnej transformatora sieciowego.
EN
The article describes selected factors affecting changes in arc length occurring in AC arc furnaces. Particular attention was paid to the extension of the plasma column accompanying the processes of initiating and extinguishing the arc. For the simulation of the furnace work, mathematical Pentegov model of the arc was used with a given static voltage-current characteristic depending on the length of the column. A model of the AC arc furnace power supply system from the high voltage power network was developed. The research results obtained in the three-phase network asymmetry caused by short circuit and arc stretching in one phase, as well as arc stretching in two phases are presented. The determined values of asymmetry indices and RMS values of currents and voltages in selected system nodes were presented. A strong influence of short-circuit and arc stretching states, occurring in one and two phases, on the effective values of voltages and currents in the remaining phases and on voltage asymmetry on the primary side of the furnace transformer and on the secondary side of the network transformer was found.
PL
Przedstawiono wpływ wybranych czynników fizykochemicznych, występujących w kotłach stalowniczych pieców łukowych, na charakterystyki wyładowań elektrycznych. Opisano statyczne i dynamiczne właściwości łuków sitnoprqdowych. Oceniono użyteczność wybranych modeli matematycznych łuków, które są wykorzystywane do symulacji procesów w układach zasilania pieców łukowych. Rozpatrzono zagadnienia wyznaczania charakterystyk łuku elektrycznego w warunkach eksploatacji przemysłowej pieców łukowych.
EN
The influence of selected physicochemicai factors occurring in steel arc furnaces on the characteristics of electric discharges has been presented. Static and dynamic properties of high current arcs have been described. The usefulness of selected mathematical arcs models, which are used to simulate processes in arc furnace power systems, has been evaluated. The issues of determining the characteristics of electric arc in the conditions of industrial operation of arc furnaces nave been considered.
EN
The structural Simulink-model of the two-loop control system of an arc furnace electric mode is proposed. The structural model of the thyristor-reactor groups is described and the research of the electric mode coordinates control processes was performed. The obtained results confirmed a significant increase of currents regulation speed.
PL
Zaproponowano konstrukcyjny model Simulinka układu sterowania z dwiema pętlami w trybie elektrycznym pieca łukowego. Opisano model strukturalny grup tyrystor-reaktor i przeprowadzono badania procesów sterowania koordynacjami w trybie elektrycznym. Uzyskane wyniki potwierdziły istotny wzrost prędkości regulacji prądów.
4
Content available remote Physical model of power circuit of three-phase electric arc furnace
EN
The paper deals a model of the circuit arc furnace designed for electrotechnology or fundamentals of electrical engineering laboratory. This model works at low currents, without high temperature components. In this way, the cooling and dissipation of energy are avoided. This model allows the study of the impact of the supply system restrictions, reactive power compensation problems, harmonic propagation in the system and characteristics verification designated analytically or by simulation.
PL
W pracy przedstawiono model obwodu pieca łukowego przeznaczony do laboratorium elektrotechnologii lub podstaw elektrotechniki. Model ten pracuje przy niskich prądach, bez elementów o wysokiej temperaturze. W ten sposób unika się układów chłodzenia i rozpraszania energii. Umożliwia on badanie wpływu ograniczeń układu zasilania, problemów kompensacji mocy biernej, generacji harmonicznych w systemie oraz weryfikację charakterystyk wyznaczanych analitycznie lub symulacyjnie.
EN
The post-processing slags containing about 0.8 wt.% of copper were subjected to the treatment of a complex reagent. The chemical composition of the complex reagent has been elaborated and patented in frame of the Grant No. PBS3/A5/45/2015. The slags had an industrial origin and were delivered by the Smelter and Refinery Plant, Głogów, as a product of the direct-to-blister technology performed in the flash furnace assisted by the arc furnace. An agglomeration of copper droplets suspended in the liquid slag, their coagulation, and deposition on the bottom of furnace were observed after the treatment this post-processing slag by the mentioned reagent. The treatment of the post-processing slags by the complex reagent was performed in the arc furnace equipped with some additional electrodes situated at the furnace bottom (additional, in comparison with the arc furnace usually applied in the Smelter and Refinery Plant, Głogów). The behaviour of the copper droplets in the liquid slag within the competition between buoyancy force and gravity was studied from the viewpoint of the required deposition of coagulated copper droplets. The applied complex reagent improves sufficiently the surface free energy of the copper droplets. In the result, the mechanical equilibrium between coagulated copper droplets and surrounding liquid slag is properly modified. Eventually, sufficiently large copper droplets are subjected to a settlement on the furnace bottom according to the requirements. The agglomeration and coagulation of the copper droplets were significantly improved by an optimized tilting of the upper electrodes and even by their rotation. Moreover, the settlement was substantially facilitated and improved by the employment of both upper and lower system of electrodes with the simultaneous substitution of the variable current by the direct current.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów i charakterystyk regulacyjnych hydraulicznego napędu elektrod pieca łukowego AC dużej mocy. Opisano układ sterowania i regulacji położenia elektrod z siłownikami hydraulicznymi. Do bezpośredniego pomiaru położenia elektrod pieca użyto laserowych czujników odległości, podłączonych do komputera pomiarowego. Wyznaczono charakterystyki położenia i prędkości elektrod dla różnych stanów pracy oraz pokazano dynamiczne przebiegi czasowe ruchu elektrod w różnych fazach wytopu. Sformułowano wnioski dotyczące nastaw w układzie sterowania elektrod pieca.
EN
The article presents the results of measurements of the parameters and characteristics of the hydraulic control of electrodes of high power AC arc furnace. The control and positioning system of the electrodes with hydraulic actuators has been described. Laser distance sensors connected to the measuring computer were used for the direct measurement of the position of AC furnace electrodes. The control signals for the electromagnetic valves were also measured. DasyLab and Matlab software were used for the data acquisition and analysis. The position and speed characteristics of the electrodes for various operating states have been determined. Dynamic characteristics of the electrodes movement in the various melting phases are shown. Conclusions on settings in the furnace electrodes control system were formulated.
7
Content available remote Model fizyczny obwodu elektroenergetycznego trójfazowego pieca łukowego
PL
W pracy przedstawiono model obwodu pieca łukowego przeznaczony do laboratorium elektrotechnologii lub podstaw elektrotechniki. Model ten pracuje przy niskich prądach, bez elementów o wysokiej temperaturze. W ten sposób unika się układów chłodzenia i rozpraszania energii. Umożliwia on badanie wpływu ograniczeń układu zasilania, problemów kompensacji mocy biernej, generacji harmonicznych w systemie oraz weryfikację charakterystyk wyznaczanych analitycznie lub symulacyjnie.
EN
The paper deals a model of the circuit arc furnace designed for electrotechnology or fundamentals of electrical engineering laboratory. This model works at low currents, without high temperature components. In this way, the cooling and dissipation of energy are avoided. This model allows the study of the impact of the supply system restrictions, reactive power compensation problems, harmonic propagation in the system and characteristics verification designated analytically or by simulation.
PL
W artykule porównano parametry elektryczne modernizowanej instalacji pieca łukowego AC dla dwóch różnych mocy transformatora piecowego oraz zmniejszonej reaktancji dławika szeregowego w torze zasilania średniego napięcia. Wyznaczono parametry oraz charakterystyki systemu zasilania pieca. Po modernizacji przeprowadzono racjonalizację stanów pracy pieca łukowego. Celem było uzyskanie maksymalnej mocy czynnej pobieranej przez piec w warunkach istniejących ograniczeń prądowych, przy zachowaniu stabilnej pracy w stanach dynamicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono wskaźniki elektroenergetyczne charakteryzujące efektywność procesu wytopu.
EN
Electric indices of a the modernized AC arc furnace system are compared for two furnace transformers of different power and reduced reactance of the serial reactor in medium voltage power line. Parameters and characteristics of the power system of the arc furnace are determined. Improvement of the arc furnace operating conditions after the modernization has been performed. The aim was to obtain the maximum active power consumed by the furnace and preserve its stable operation in dynamic states taking into account existing current limitations. The electric power indices that characterize efficiency of the melting process were determined on the basis of experiments.
EN
The present article shows the results of an analysis of active power consumed by AC arc furnace at various stages of the melting process, taking harmonics into consideration. The analysis was based on measurement data in the form of computer recorded voltage and current waveforms in the power circuit of the arc furnace. Next the frequency analysis and the evaluation of the content harmonics of recorded waveforms were performed. Computation made using the fast Fourier transform FFT built-in in MATLAB. The active power of the arc furnace was determined on the basis of the classical theory of harmonic power distributions and instantaneous power after Clarke transformation to the orthogonal coordinate system α-β. Harmonic distribution phase currents and voltages were transformed using the FFT procedure, as well as distorted voltage/current waveforms registered as a sequence of samples. The obtained results demonstrate a high level of compatibility between the instantaneous power and active power for the methods under consideration.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy mocy czynnej pobieranej przez piec łukowy AC w różnych etapach procesu wytopu z uwzględnieniem wyższych harmonicznych. Do analizy wykorzystano dane pomiarowe w postaci zarejestrowanych komputerowo przebiegów napięć i prądów w torze zasilania pieca łukowego. Następnie przeprowadzono analizę częstotliwościową i ocenę zawartości wyższych harmonicznych zarejestrowanych przebiegów. Obliczenia wykonano za pomocą szybkiej transformacji Fouriera FFT w programie MATLAB. Moc czynną pieca łukowego wyznaczono w oparciu o klasyczną teorię mocy dla rozkładów harmonicznych oraz na podstawie mocy chwilowej po transformacji Clarke’a do układu ortogonalnych współrzędnych α-β. Transformacji poddano uzyskane w procedurze FFT rozkłady harmoniczne prądów i napięć fazowych, a także zarejestrowane w postaci ciągu próbek odkształcone przebiegi napięciowo-prądowe. Uzyskane wyniki wykazują dużą zgodność mocy chwilowej i mocy czynnej dla rozpatrywanych metod.
PL
Piece łukowe, w uwagi na duże moce znamionowe, zaliczane są do niespokojnych odbiorników mających znaczący wpływ na system elektroenergetyczny. Gwałtowne zmiany prądu pobieranego przez piec łukowy, zwłaszcza w początkowej fazie wytopu, powodują powstawanie szybkozmiennych wahań napięcia, objawiających się głównie migotaniem światła (zjawisko flickera). Sam piec łukowy jest odbiornikiem odpornym na zakłócenia powstające w sieci zasilającej stalownię. W czasie eksploatacji odbiorników łukowych stwierdzono, że na pracę pozostałych urządzeń wchodzące w skład instalacji pieca łukowego ma wpływ jakość energii elektrycznej. W artykule przedstawiono oddziaływanie zakłóceń powstających w sieci zasilającej stalownię na poprawną pracę urządzeń instalacji pieca łukowego.
EN
Due to rapid changes in power consumption as well as high rated power, electric arc furnaces are classified as devices considerably affecting on the power system.Rapid changes inthe current absorbed bythe electric arc furnace, especiallyinthe initial phase ofmelting, causingthe formationof fastvoltage fluctuations, which are appearing as flicker of light. Arc furnace is a device which is resistant to disturbances generated in electric network supplying steel mill, but during operation ofelectric arcfurnaces, it was found that the quality ofelectricitywill affectthe performance of otherdevices inthe electric arc furnaceinstallation. The influence of disturbances in the steel mill supplying network on reliable operation of electric arc furnaceinstallation equipmentwas presented in this article.
EN
Discusses an attempt to optimize the operation of an electric furnace slag to be decopperisation suspension of the internal recycling process for the production of copper. The paper presents a new method to recover copper from metallurgical slags in arc-resistance electric furnace. It involves the use of alternating current for a first period reduction, constant or pulsed DC in the final stage of processing. Even distribution of the electric field density in the final phase of melting caused to achieve an extremely low content of metallic copper in the slag phase. They achieved by including the economic effects by reducing the time reduction.
PL
Piece łukowe należą do grupy tzw. niespokojnych odbiorników energii elektrycznej, które w wyniku zaburzeń w pracy łuku elektrycznego podczas roztapiania złomu wykazują gwałtowne zmiany poboru mocy, zwłaszcza mocy biernej. Powoduje to, że wpływają one niekorzystnie na pracę innych odbiorników zasilanych ze wspólnej sieci. Szybkozmienne wahania napięcia generowane przez piec powodują również zakłócenia w procesie wytopu prowadzonym w samym urządzeniu łukowym. W referacie przeanalizowano wpływ zmian napięcia zasilającego na zmiany mocy czynnej i biernej pobieranej przez piec. Przedstawiono również wyniki pomiarów mocy pobieranych przez piec oraz wybranych wskaźników jakości energii zarejestrowanych w czasie wytopu w urządzeniu łukowym.
EN
Electric arc furnaces are a group of troubled consumers of electricity, which as a result of disturbances work arc during melting of scrap exhibit rapid changes in power consumption, especially of reactive power. The result is that they adversely affect the operation of other loads fed from a common network. Electrical fast voltage fluctuations generated by the furnace also cause interference in the process of melting kept in the unit arc. The paper examines the impact of changes in the supply voltage changes active and reactive power drawn by the stove. It also presents the results of measurements of the power consumed by the furnace and selected power quality indices recorded during the melting the device arc.
PL
W pracy rozpatrzono podstawowe konstrukcje współczesnych stalowniczych pieców łukowych prądu stałego i przemiennego. W analizie porównawczej wzięto pod uwagę ich właściwości technologiczne, energetyczne, regulacyjne i ekologiczne. Wskazano na najbardziej perspektywiczne rozwiązania, szczególnie przydatne do modernizacji starych i budowy nowych pieców. Porównano także różne hipotezy na temat dyssypacji energii łuku elektrycznego do obszaru roboczego pieców. Wskazano na niektóre sprzeczności, wynikające z przebiegu procesów cieplnych i technologicznych oraz wymagań wydajności i oszczędności energii.
EN
Basic designs of contemporary AC and OC steelmaking arc furnaces have been considered. Comparative analysis take their technological, energetic, control and ecological properties into account. Most promising solutions have been indicated, especially those useful in modernization of old furnaces and building new ones. Different hypotheses about energy dissipation of electric arc into furnace working area have also been compared. Some contradictions have been shown, resulting from heat and technological processes, as well as performance and energy saving requirements.
14
Content available remote Design of Static var Compensators using a General Reactive Energy Definition
EN
This paper describes a methodology to design Static var Compensators (SVC) using the reactive energy definition from the Conservative Power Theory. The application of this methodology is presented through simulations of local and distributed compensation scenarios. Results show effective compensation of reactive current and load unbalance. Moreover, the harmonic distortion caused by thyristor controlled reactor has been suitable attenuated by passive filters designed in combination with the SVC.
PL
Opisano metodologię projektowania kompensatora mocy biernej SVC wykorzystującą definicję energii biernej z Teorii Konserwacji Mocy. Symulacje wykazały że układ kompensuje prąd bierny i nierówność obciążenia. Tłumione są także harmoniczne.
PL
Dokonano przeglądu najnowszych tendencji w racjonalizacji użytkowania pieców łukowych wykorzystujących różne postacie energii i surowców. Zaprezentowano strukturę przepływu surowców, paliw i energii, wskazując na wymagania ilościowe i jakościowe zapewniające największą efektywność procesu technologicznego. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ rozwoju technologii metalurgicznych na strukturę strat energii. Wskazano na słabe wykorzystanie atrakcyjnych możliwości energetycznych i technologicznych stalowniczych pieców łukowych prądu stałego w budowie nowych jednostek produkcyjnych.
EN
Paper reviews latest trends in usage rationalization of arc furnaces that works with different kinds of energy and resources. Flow structure of resources, fuel and energy is presented, indicating qualitative and quantitative requirements ensuring best efficiency of technological process. Special attention is paid to influence of metallurgical technologies development on energy loss structure. Poor utilization of good energetic and technological capabilities of DC arc furnaces is indicated.
PL
W artykule przedstawiono analityczne rozwiązanie równań symetrycznego obwodu trójfazowego pieca łukowego z obciążeniem nieliniowym w stanie ustalonym. Charakterystyka prądowo-napięciowa tego obciążenia została opisana z wykorzystaniem funkcji signum i modeluje łuk elektryczny w etapie roztapiania. Wyznaczono amplitudy i fazy harmonicznych prądów. Opracowano schemat zastępczy obciążenia nieliniowego dla pierwszej harmonicznej, zawierający indukcyjność i rezystancję. Przeprowadzono dyskusję bilansu mocy czynnej i biernej w obwodzie.
EN
The paper deals with analytical solution of equations of the arc furnace symmetrical three-phase circuit in the steady state with the nonlinear load. The current-voltage characteristic of the load was described using the signum function. It is the arc discharge model during scrap melting. Formulas of amplitudes and phases of all harmonic currents were appointed. An equivalent diagram of the non-linear load for first harmonics was worked out. The discussion of the active and reactive power balance in the circuit is presented.
17
Content available remote Ekstrakcja miedzi z kąpieli metalowej w piecu łukowym
PL
Celem pracy były zbadanie możliwości obniżenia zawartości miedzi w kąpieli metalowej poprzez jej ekstrakcję do żużla. Badania przeprowadzono w laboratoryjnym piecu łukowym i laboratoryjnym otwartym piecu indukcyjnym, przy użyciu żużli o różnym składzie chemicznym. W wyniku badań stwierdzono, że spośród zastosowanych żużli największą zdolnością do ekstrahowania miedzi z kąpieli metalowej, wykazuje żużel składający się w 50% Na2 SO4 i 50% K2SO4,. Zastosowanie takiego żużla do ekstrakcji miedzi powoduje znaczny przyrost siarki w kąpieli metalowej.
EN
The purpose of the work was to investigate the possibility of reduction in the content of copper in metal bath by its extraction to slag. The investigations were carried out in a laboratory arc furnace and open laboratory induction furnace using slags with various chemical compositions. It was found that out of the slags used in the investigations the highest capability of copper extraction from metal bath was demonstrated by slag consisting of 50% Na2SO4 and 50% K2SO4. The use of this slag for copper extraction results in significant increase in sulphur content in metal bath.
PL
W artykule omówiony został wpływ pieca łukowego na sieć zasilającą. Przedstawiono zarejestrowane przebiegi parametrów napięcia zasilającego w sieci zasilającej stalownię, podczas jednego z wytopów prowadzonych w piecu łukowym. Przeanalizowano wpływ warunków zasilania stalowni na wielkość zaburzeń powodowanych przez pracujący piec, jak również określono stopień wzrostu zaburzeń przy dołączaniu kolejnych urządzeń łukowych.
EN
The paper presents an influence on the arc furnace supply network. Waveforms parameters in voltage mains steel plant, during one of the heats conducted in electric arc furnaces was presented. The influence of feeding conditions on the volume of steel disorders caused by working stove, as well as defining the degree of growth disturbance in the electric arc attaching further equipment.
19
Content available remote Modelowanie obwodu pieca łukowego w języku Modelica
PL
Piece łukowe są złożonymi urządzeniami elektromechanicznymi wykorzystywanymi w procesach metalurgicznych. Prowadzenie badań na tego typu obiektach wymaga kosztownego sprzętu pomiarowego. Wiele informacji w systemie jest niedostępnych pomiarowo. Powoduje to celowość prowadzenia badań z wykorzystaniem technik symulacji komputerowej. Ponieważ piec łukowy jest złożonym systemem składającym się z części mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, hydraulicznych, które integrowane są w jedno urządzenie. Projektowanie tego typu układów wymaga zastosowania narzędzi pozwalających modelować takie systemy jako jeden obiekt. W klasycznym podejściu do modelowania tworzony jest opis matematyczny poszczególnych elementów obiektu i symulowany za pomocą narzędzi typu Matlab, Simulink. Wadą takiego podejścia jest konieczność wyznaczania nowych równań przy każdej zmianie struktury układu. Rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie języka Modelica. Pozwala on w sposób obiektowy opisać strukturę budowanego modelu i wszystkich połączeń pomiędzy jego elementami. Na bazie opisu tworzone są w sposób automatyczny równania opisujące układ. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania języka Modelica do modelowania obwodu pieca łukowego.
EN
In the article elements of the Modelica language and methods of modeling of arc furnace circuit are described.
20
Content available remote Ewolucja procesu elektrostalowniczego a zrównoważony rozwój
PL
W pracy przedstawiono podstawy ewolucji technologii z uwzględnieniem istotnych etapów i powiązań. Na tym tle przedstawiono ewolucją procesów produkcji stali. Omówiono rozwiązania techniczne pieca łukowego pozwalające na efektywną jego eksploatacją. Przedstawiono zbiór wskaźników zrównoważonego rozwoju procesu elektrostalowniczego opracowane przez Międzynarodowy Instytut Żelaza i Stali oraz Amerykański Instytut Stali i Żelaza. Określono problemy, bariery ograniczające stosowanie procesu elektrostalowniczego.
EN
The paper deals with the evolution bases for the technology with considering essential stages and connections. An evolution of steelmaking processes was introduced on this background. Technical solutions of the arc furnaces permitting effective its exploitation were discussed. An aspects of sustainable development of electric steelmaking process by International Iron and Steel Institute and American Steel and Iron Institute were presented. Problems, barriers limiting application of the electric steelmaking process were determined.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.