Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wind velocity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The effects of changing precipitation and wind regimes on plant physiology are increasingly drawing attention of eco-physiologists. In the manipulative experiment we studied the physiological mechanisms of annual C4 herbs in the semi-arid sandy land to understand the functional significance of their traits and responses to the changing environment, grass Setaria viridis, characterized by the moderate stem water content and low leaf water content, more effectively absorbed light energy and utilized water resources than two dominant dicot plants, Salsola collina and Bassia dasyphylla. Precipitation increase and wind reduction promoted photosynthesis of the three C4 herbaceous plants, and their photosynthetic rates were higher in the end of July than that in August. Precipitation increase and the 20% reduction in wind velocity could also enhance their stomatal conductance and transpiration rate. The transpiration rate was consistent with the change in stomatal conductance, exhibiting highly positive correlation. The interactive effects of precipitation increase and wind velocity reduction made great changes in photosynthetic rate of the S. collina, lifted the photosynthetic rate and water use efficiency of the S. viridis. Our results suggest that the C4 herbs have shown some degree of stress resistance, and they are able to acclimate better to frangible environment of semi-arid sandy land. Furthermore, the changing environments heighten photosynthesis of the C4 herbs, which is pretty important to strength the arid plant stress resistance, then contributed to the ecosystem community production and dry matter accumulation.
EN
This paper provides an overview of wind observations in Romania with historical data, particularly after the establishment of the national meteorological network in 1884. Data on wind directions and velocities is presented, focusing on a sample of fourteen cities including the capital Bucharest. The historical evolution of national zonation maps for wind pressure is shown. A statistical description of the maximum annual wind velocity data is also presented.
PL
Atrykuł przedstawia zbiór danych z obserwacji wiatru w Rumunii wraz z zapisami z poprzedniego stulecia, dokładnie zbieranymi od momentu ustanowienia krajowej sieci meteorologicznej w 1884 roku. Przedstawiono dane dotyczące kierunków i prędkości wiatru. Skupiono się na próbie czternastu miast, w tym stolicy – Bukaresztu. Pokazano historyczną ewolucję map krajowych stref obciążenia wiatrem. Przedstawiono również statystyczny opis danych dotyczących maksymalnej rocznej prędkości wiatru.
EN
The article puts forward a new type of culverts in roads. Main motive behind the construction of the new type of culverts is presented and examined: considerable height of road-beds at their construction locations and, as a result, unreasonably high road embankments. Snow drifts at roads and possible protection means are also examined. A report on theoretical analysis of the reasons of snow drifts experimental study with road models is included. The model showed low and high drifts blowing at different speeds at roads with and without embankments and with and without a snow-retaining barrier. All experiments were first conducted without cars on the traffic-bearing surface of the road, then with cars. Recommendations regarding road protection against snow are given.
PL
Artykuł przedstawia nowy typ przepustów na drogach. Przedstawiono w nim i zbadano główny motyw budowy nowego typu przepustów takie jak: znaczna wysokość koryt w ich miejscach budowy i ich konsekwencja w świetle nieuzasadnionych wysokich nasypów drogowych. Badane zostały również zaspy śniegu na drogach i możliwe środki ochrony. Uwzględniono raport z teoretycznej analizy przyczyn na podstawie eksperymentalnych badań nad zaspami śnieżnymi, wykorzystując modele drogowe. Niniejszy model pokazał niskie i wysokie zaspy z uwzględnieniem wiatrów wiejących z różnymi prędkościami na drogach z nasypami i barierami przeciwśnieżnymi oraz przypadek bez nich. Wszystkie eksperymenty przeprowadzono najpierw bez samochodów na nawierzchni drogowej, a następnie z samochodami. Przedstawiono zalecenia dotyczące ochrony dróg przed śniegiem.
4
Content available remote Oddziaływanie wiatru na dachy budynków
5
Content available Snowdrift extent on motorways with busy traffic
EN
The paper examines the problem of snow-drafts on roads and ways of mitigating them. The results of theoretical analyses of development of snow-drafts and experimental investigations with road models are presented. Authors examined low and high blowing snows with different wind velocities, roads with road bed at terrain elevation and situated on an embankment, with and without snow protective facilities and with variable amount of traffic. Based on the conducted analyses a set of recommendations for snow protection of roads are provided.
PL
W artykule dokonano analizy problemu występowania zaśnieżania dróg oraz opisano sposoby ich ochrony przed tym zjawiskiem. Przedstawiono także wyniki analizy teoretycznej przyczyn zaśnieżania dróg oraz wyniki badań eksperymentalnych z wykorzystaniem modeli dróg. Badano wpływ małych i dużych opadów śniegu występujących przy różnej prędkości wiatru na drogę usytuowaną w poziomie terenu (zero niwelety) i na nasypie, z uwzględnieniem wpływu obecności zasłon przeciwśnieżnych oraz niewielkiego ruchu pojazdów. Na podstawie wykonanych analiz sformułowano zalecenia dotyczące ochrony drogi przed opadami śniegu.
PL
Wentylacja naturalna (grawitacyjna) jest najbardziej popularną metodą wentylowania pomieszczeń mieszkalnych w Polsce. Ten rodzaj wentylacji działa pod wpływem sił natury, w związku z tym trudno jest ją kontrolować i przewidywać. Wentylacja naturalna działa najlepiej zimą oraz w wietrzne dni, gdy prędkość wiatru Vw przekracza 3 m/s. Najgorszy pod względem wydajności wentylacji naturalnej jest okres przejściowy wiosenno-jesienny. W celu poprawy wydajności wentylacji naturalnej stosuje się między innymi nasady kominowe. Mają one za zadanie poprawić efekt kominowy określany w języku potocznym jako ciąg kominowy. Efekt kominowy jest to zjawisko fizyczne powstawania spontanicznego przepływu cieplejszego gazu, np. powietrza, z dołu do góry w kanałach trzonów. W artykule przeprowadzono analizę wpływu nasady kominowej na poprawę efektu kominowego w eksploatowanym mieszkaniu budynku wielorodzinnego z wentylacją naturalną. Długoterminowe badania ciągu kominowego wykonano dla przypadku bez nasady i z nasadą kominową.
EN
Natural (gravity) ventilation is the most popular method of ventilation of living spaces in Poland. This type of ventilation works under the influence of natural forces, so it is difficult to control or to predict. Natural ventilation works best in winter and windy days when the wind speed exceeds 3 m/s. Spring and autumn transition period is the worst possible time for natural ventilation. In order to improve the efficiency of natural ventilation, the chimney cowls are used. They are designed to improve the chimney effect, which – in colloquial language – is defined as chimney draught. The chimney effect is a physical phenomenon of the spontaneous formation of a warmer gas, e.g. air, from the bottom up in the shafts. The paper discusses the impact of cowl on the improvement of the chimney effect in the multi-family house with natural ventilation. Long-term tests of the chimney draught were made in both cases: with and without the cowl.
PL
Zaparowane szyby w domu, wilgoć, a także złe samopoczucie mieszkańców mogą świadczyć o niewłaściwie działającym systemie wentylacji grawitacyjnej (naturalnej) w budynku. Przyczyn osłabienia wydajności tego typu wentylacji może być wiele. Do najczęstszych zaliczamy niesprzyjające warunki atmosferyczne, okresowy wzrost zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, zbyt mały lub wręcz brak nawiewu powietrza do pomieszczenia oraz za małe pole przekroju kanału wywiewnego. Wychodząc naprzeciw problemom związanym z niekorzystnymi warunkami klimatu zewnętrznego, producenci galanterii budowlanej proponują zastosowanie między innymi nasady kominowej w celu poprawy sprawności wentylacji grawitacyjnej. Jest to rozwiązanie popularne, w szczególności w przypadku występowania ciągu wstecznego.
EN
Steamed up window panes in the house, dampness and bad physical state of occupants may constitute a sign of improperly working gravity (natural) ventilation system in the building. Causes of weakened efficiency of this type of ventilation may be numerous. The most frequent include non-favourable atmospheric conditions, periodic increase of air pollution in rooms, too weak or even absent supply of air to the room as well as excessively small section area of the exhaust channel. In order to address the problems connected with non-favourable conditions of the outside climate, manufacturers of construction accessories suggest, among other things, using a chimney pot in order to improve the efficiency of gravity ventilation. This is a popular solution, especially in the case of occurrence of reverse thrust.
8
Content available Sea wind farms
EN
Wind is such an element of sea environment, from which it is relatively easy to obtain energy. Wind parameters over both seas and oceans are more favorable than those on land (due to variability of landform features). Moreover, also sea wind turbines exercise comparatively smaller negative effect on people than on land. Therefore, sea wind farms are ahead of us, as further development of wind energy. The article presents basic parameters of wind turbines, possible installations on sea bed, as well as future designs of large floating sea farms. The article presents also an example of design analyses of wind turbine, using computational fluid dynamics (CFD).
EN
For the purpose of fully and systematically observe, research and optimize the U-sharp ventilation system in Vilafruns mine, a simulation model based on the principles of geometric, kinematic and dynamic similarity is established in the simulation laboratory. By simulating a U-shape ventilation network, t he air volume distribution and wind velocity in different sections of the model were measured and compared with practical data obtained in Vilafruns mine. Results show that the lowest wind velocity in the model is higher than 0.42 m/s, thus it is in a turbulent f low state, which satisfies the kinematical and dynamic similarity principles. T he characteristic of air volume distribution and wind velocity in Vilafruns mine are basically simulated by the experimental model through the obtained data and figures, which reflects the establishment of the model is correct and successful, and the experimental data is accurate and reliable. Moreover, this model provides useful references for the selection of mine ventilation types and for the optimization of the existing ventilation network.
PL
W celu prowadzenia pełnej i systematycznej obserwacji, badań oraz optymalizacji sieci wentylacyjnej w kopalni Vilafruns, opracowano model do symulacji laboratoryjnych w oparciu o zasady podobieństwa geometrycznego, kinematycznego oraz dynamicznego. W ramach symulacji działania sieci wentylacyjnej w kształcie litery U, dokonano pomiarów rozkładu objętości powietrza oraz prędkości ruchu powietrza w różnych sekcjach modelu. Dane te porównano następnie z danymi rzeczywistymi uzyskanymi w kopalni Vilafruns. Wyniki pokazują, że najniższa prędkość przepływu powietrza w modelu przewyższa 0.42 m/s, mamy więc do czynienia z przepływem turbulentnym, w ten sposób spełnione są warunki podobieństwa kinematycznego i dynamicznego. Charakterystyka rozkładu objętości powietrza i prędkości przepływu w kopalni Vilafruns zasadniczo otrzymana została na podstawie modelu eksperymentalnego z wykorzystaniem uzyskanych wyników. Oznacza to, że zasadniczo model jest poprawny i skuteczny a dane eksperymentalne są dokładne i wiarygodne. Ponadto, model dostarcza nam cennych danych wyjściowych niezbędnych przy wyborze systemu wentylacji, a także przy optymalizacji istniejącej sieci wentylacyjnej.
PL
W referacie przedstawiono analizę możliwości przesyłowych linii napowietrznych wykorzystując tzw. dynamiczną obciążalność termiczną linii. Obciążalność ta jest m.in. zależna od prędkości wiatru chłodzącego przewody. Powiązanie możliwości wykorzystania rezerw przesyłowych wynikających z większych prędkości wiatru niż przyjęta projektowo sprzyja źródłom wykorzystujących wiatr jako energię pierwotną. Referat zawiera wyniki obliczeń opartych na rzeczywistych danych pomiarowych oraz ocenę obszarową jednolitości tych danych. Na podstawie tych wielkości oceniono w tych warunkach rzeczywistą obciążalność linii napowietrznych oraz potencjał wytwórczy elektrowni wiatrowych.
EN
The analysis of overhead lines capacity based on dynamic thermal line rating was presented in the paper. Dynamic thermal rating is directly connected with wind velocity thus the wind power plants are beneficiaries of this effect. The paper presents some calculations based on measured wind velocity concerning assessment of area dimension. The calculations show increasing of line rating in accompany with in increasing of potential wind generation.
PL
22 pażdziernika 2008 r. została zatwierdzona, a 21 listopada 2008 r. opublikowana nowa polska norma "Oddziaływania wiatru", wraz z załącznikiem krajowym zmieniającym dotychczasowe wartości charakterystyczne i współczynnik ekspozycji. Przedstawiono podstawowe ustalenia nowej normy i zmiany do normy dotychczasowej.
EN
Polish edition of Eurocode for wind actions was approved on 22 October, 2008, and published on 21 November, 2008. The National Annex to this code contains new characteristic values of wind speed in Poland and exposure factor as well. The paper deals with the general description of the new code and its comparison with former one.
12
Content available remote Badanie zasobów energii wiatrowej w rejonie RZD SGGW w Żelaznej
PL
Przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczących zasobów energii wiatrowej na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej k. Skierniewic (woj. łódzkie). Obliczenia oparto o pomiary prowadzone na polowej stacji meteorologicznej Katedry Podstaw Inżynierii.
EN
An estimation results of wind energy resources at Żelazna in Poland was presented. This place lays on the field of Agricultural Experimental Institute of Warsaw University of Life Sciences. The estimation was based on a meteorological measurements, which was done by especially constructed measuring station.
13
Content available remote The error estimation of wind velocity field simulation
EN
This paper is devoted to errors of generating stochastic stationary processes, modelling wind velocity fields at many points in space. The analysed of errors of calculation methods for mean values, standard deviations and power spectral densities are presented. The research of the estimators of random series is preceded by the description of the simulation methods that are used to generate these processes. The author describes and compares three methods: WAWS (Weighted Amplitude Wave Superposition), MR (Multi-Regressive) and ARMA (Auto-Regressive Moving Average). The conclusions contain information about the best parameters of the methods and their drawbacks and advantages.
PL
Celem pracy jest przedstawienie błędów generowania stacjonarnych procesów losowych, które mogą modelować pola prędkości w wielu punktach przestrzeni trójwymiarowej w odniesieniu do silnych wiatrów. Analiza została przeprowadzona na podstawie błędów wartości średniej, odchylenia standardowego i gęstości widmowej mocy. Badanie estymatorów procesów losowych, zostało poprzedzone opisem metod symulacji, za pomocą których zostały wygenerowane. W pracy opisano i porównano trzy metody: WAWS (Weighted Amplitude Wave Superposition), MR (Multi-Regressive) i ARMA (Auto-Regressive Moving Average). W metodzie WAWS proces losowy w punkcie jest liczony jako suma harmonicznych przebiegów czasowych z różnymi okresami i amplitudami zależnymi od wzajemnych widmowych gęstości mocy. Procesy losowe, symulowane metodą MR, są sumami kilku wartości, poprzedzających wyznaczaną wartość, pomnożonymi przez odpowiednie wagi (współczynniki autoregresji), które są wyznaczane na podstawie wzajemnych funkcji korelacji. Metoda ARMA jest podobna do metody MR. W tej metodzie, proces losowy jest sumą iloczynów poprzednich wartości i odpowiednich współczynników oraz kilku wartości białego szumu, które są pomnożone przez współczynniki wyznaczone na podstawie funkcji korelacji pomiędzy białym szumem i generowanym procesem. Procesy losowe zaprezentowane w niniejszej pracy zostały wygenerowane za pomocą programu WIND-SYM opracowanego przez E. Błazik-Borową we współpracy z J. Podgórskim i J. Bęcem. Na podstawie zaprezentowanych w pracy wyników można stwierdzić, że estymatory gęstości widmowej mocy otrzymane z przebiegów czasowych wygenerowanych metodami ARMA i MR wykazują lepszą zgodność z założonymi funkcjami niż estymatory otrzymane z metody WAWS. Natomiast różnice pomiędzy estymatorami średniej prędkości i odchylenia standardowego szeregów losowych symulowanych metodą WAWS i założonych wartości są mniejsze niż w przypadku innych metod. Obliczenia wykonywane metodą WAWS trwają znacznie dłużej niż innymi metodami, ale metoda WAWS nie ma ograniczenia minimalnego przyrostu czasu w generowanych procesach. Dolne ograniczenie przyrostu czasu jest wadą metod MR i ARMA. Przyrost czasu zależy od rzędu metody p. W związku z tym nie można powiedzieć, że któraś z metod jest najlepsza a przy wyborze metody symulacji należy wziąć pod uwagę parametry badanego zagadnienia. Ostatecznie, na podstawie przeprowadzonych badań, zaproponowano najlepsze parametry metod symulacji: w odniesieniu do metody WAWS parametr rozmycia beta= 0,2, w odniesieniu do metody MR zakres rzędu metody 15 > p > 10 oraz w odniesieniu do metody ARMA zakresy: 15 > p> 10 i 5 > q > 3.
PL
Przedstawiono wyniki numerycznych symulacji odtwarzających zachowanie się ogrzewanej murawy pod wpływem wariantowo zmiennych wielkości czynników klimatycznych. Uzyskując rozwiązanie dwuwymiarowego modelu przewodzenia ciepła w gruncie, metodą bilansów elementarnych wyznaczono rozkłady temperatury podczas pracy płaszczyzny grzewczej. Znajomość tych rozkładów daje nam możliwość wyznaczenia wielkości strumienia ciepła dostarczanego do powierzchni murawy niezbędnego do wyeliminowania niekorzystnych zjawisk występujących na jej powierzchni (tj. warstwa lodu, zalegający śnieg itp.) przy danych warunkach pogodowych.
EN
The results of the numerical simulations, reproducing the behaviour of the heated turf surface, influenced by alternating variants of the climatic factor values, are presented. A solution of a two-dimensional model of the heat conduction in the ground has been obtained, by using the method of elementary balances. This enabled determination of the temperature distributions during the operation of heating surface, and further, determination of the necessary heat flux, supplied to the turf surface, to eliminate unfavourable phenomena (like a coat of ice, blanket of snow, etc.) in given weather conditions.
15
Content available remote Optymalizacja usytuowania trzech budynków na podstawie kryteriów wiatrowych
PL
W referacie przedstawiono zagadnienie optymalizacji wielokryterialnej w usytuawania trzech budynków na podstawie kryteriów wiatrowych. Zmiany pól prędkości wiatru wywołane istnieniem budynków wyznaczono metodą symulacyjna na podstawie modelu k - epsilon zaimplementowanego w programie symulacyjnym FLUENT 6. Uzyskane wyniki aproksymowano wielomianami drugiego stopnia co pozwoliło na wyznaczenie ich minimów za pomocą pakietu CAMOS. Jako rozwiazanie preferowane przyjęto punkt zbioru kompromisów najbliższy punktowi idealnemu.
EN
In the paper the problem of multicriteria optimization of the location of three buildings arrangement based of wind criteria is presented. The turbulence model k - epsilon has been adopted for this study. Calculations have been made use of simulation program FLUENT 6. The forms of the objective function have been analytically found by approximation of the obtained results with polynomials of the second grade. The solution of the problem has been found numerically by applying CAMOS. The point of the set compromises, closest to the ideal point in the nondimensional space of objectives function, has been assumed as a preferable solution.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.