Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono system sterowania wiązką elektronów dział elektronowych dużych mocy w zastosowaniu do urządzeń EB PVD. Omówiono jego budowę, funkcje i możliwości systemu. Podano uzyskane wyniki w kształtowaniu rozkładu temperatury na powierzchni wsadu tygla.
EN
The control system of electron beam of high-power electron guns applied to EB PVD devices is presented. The structure, functions and operation modes of the control system are discussed.
PL
W artykule przedstawiono procedury i wymagania kwalifikacyjne urządzeń do spawania wiązką elektronów oraz technologii. Przedstawiono przykładowe wyniki badań kontrolnych spawarki elektronowej oraz możliwość kwalifikacji na podstawie spoiny kontrolnej. Oceniono możliwość uzyskania spoiny o założonych parametrach.
EN
Qualification procedures and requirements of electron beam welding machines and technology were presented in this paper. The results of welder check-up and possibility of qualification on the basis of test weld were shown. The possibility of obtaining the joint of required parameters were estimated.
PL
W pracy przedstawiono sposób odchylania oraz modelowania rozkładu energii WE w urządzeniu EB-PVD pozwalający na precyzyjne pozycjonowanie wiązki na omiatanej powierzchni. Dzięki temu uzyskano równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni materiału, który podgrzewany przez WE paruje na przygotowane podłoże.
EN
The articles present the method of deflection and modeling of an electron beam energy distribution in EB-PVD device that enables precise positioning of the beam on the scanning surface. Hence an even temperature distribution on the whole surface of the material is achieved. The material heated by the electron beam vaporizes on the prepared substrate.
PL
Nanoszenie warstw metodą EB-PVD (Electron Beam Physical Vapour Deposition) jest bardzo atrakcyjne, jeśli idzie o efekty techniczne i produkcyjne, a jej stosowanie w świecie rozszerza się. Wiele światowych firm, które zajmowały się spawaniem elektronowym, oferuje urządzenia i wyrzutnie dla tej technologii [1-5]. Przedmiotem pracy było opracowanie rozwiązań umożliwiających odchylanie pod dużymi kątami wysokoenergetycznej WE, wykorzystywanej między innymi w urządzeniach próżniowych do kontrolowanego i precyzyjnego nakładania cienkich warstw metalicznych na przygotowanych podłożach metodą EB-PVD.
EN
Depositing the layers by the EB-PVD method is very attractive as far as technical and production effects are concerned, and its usage is spreading. Many worldwide companies that specialize in electron beam welding offer devices and electron guns for this technology. The objective was to develop solutions that enable the deflection of high energy electron beams, in order to control and precisely deposit thin metallic layers on the prepared surfaces using EB-PVD method.
PL
Omówiono aktualne problemy i kierunki rozwoju techniki spawania wiązką elektronów (WE). Podano przykłady praktycznych rozwiązań urządzeń do spawania WE, wykorzystujących postęp z różnych dziedzin techniki. Pokazano, że spawanie WE rozwija się w trzech kierunkach: budowie coraz nowocześniejszych urządzeń, doskonaleniu procedur technologicznych oraz poszukiwaniu nowych form organizacyjnych propagujących i rozszerzających obszar zastosowań spawania WE.
EN
Current problems and directions of development of the electron beam welding techniques were discussed. Examples of practical solutions of electron beam welding devices, taking advantage of different domains of techniąues were presented. It was shown, that the electron beam welding (EBW) is developing in three directions: for creating more and more modern devices, for improving technological procedures and for seeking new organizational forms propagating and widening the field of application of the electron beam welding.
PL
W pracy przedstawiono sposób kształtowania energii wiązki elektronów (WE) w urządzeniach EB PVD, odchylanej pod dużymi kątami od osi wyrzutni w kierunku zestawu tygli, z których parowany jest materiał. Równomierny rozkład energii WE jest warunkiem otrzymywania tą metodą warstw powierzchniowych wysokiej jakości.
EN
The article presents the method of electron beam energy distribution in EB PVD devices deflected in large angles relative to the electron gun axis directed at a crucible matrix from which the material is evaporated. The uniform energy distribution of EB is the essential condition of high quality surface layer deposited by this method.
PL
Zakres i powszechność stosowania spawania wiązką elektronów zależy w dużej mierze od niezawodności i prostoty obsługi spawarki oraz możliwości technologicznych urządzenia. Przedstawiono najnowsze opracowania z tego zakresu zrealizowane w Przemysłowym Instytucie Elektroniki.
EN
The range of application and common use of the electron beam welding, to a large degree, depends on reliability and user friendly of welding machine and its technological possibilities. The newest developments in this field realized in Industrial Institute of Electronics are presented in this paper.
EN
The method of the AMS6414 and AMS 6365 steel welding and the results of structural investigation of joint between these steels, which was made by the use of electron beam method, were presented. Local heat treatment of the weld and heat affected zone made by electron beam caused hardness decreasing only in this area without changing the mechanical properties of whole welding component.
EN
The actual directions of development of EBW machines in the world and in Poland were described. There were shown some EBW applications and chosen technical solutions of EBW machines.
PL
Przedstawiono główne bloki funkcjonalne spawarek elektronowych. Omówiono rozwiązania techniczne systemów komputerowych sterujących tymi blokami stosowane w spawarkach konstruowanych w Przemysłowym Instytucie Elektroniki.
EN
The paper shows the main modules of the electron beam welder. The technical solutions of computer systems used to control EB process in EB devices constructed in Industrial Institute of Electronics ware described.
PL
Przedstawiono najważniejsze elementy nowoczesnych systemów sterowania i kontroli procesu spawania elektronowego. Omówiono rozwiązania techniczne wybranych modułów stosowane na świecie i w Przemysłowym Instytucie Elektroniki.
EN
The most important parts of modern control systems of EB welding process were presented. There was described the technical solutions of chosen modules applied in the world and Industrial Institute of Electronics.
PL
W artykule przedstawiono opis specjalistycznej spawarki elektronowej do wykonywania spoin obwodowych tłumików drgań skrętnych silników wysokoprężnych. Omówiono zasadę działania, sposób wprowadzania do urządzenia procedur technologicznych oraz opisano główne zespoły spawarki.
EN
The paper presents the design of special electron beam welder, which is used for welding torsional vibration dampers for crankshafts of diesel engines. It says about the principle of operation, the way to bring in technological procedures in to device and also describes main units of welder like computer control, new type high voltage generators, electrooptical column.
PL
Szczególne miejsce wśród zaawansowanych technologii inżynierii powierzchni zajmują metody wykorzystujące wiązki o dużej gęstości mocy: elektronową (WE), jonową, laserową i plazmową. W artykule przedstawiono stan wiedzy w zakresie modyfikacji powierzchni metali i stopów WE, oferującej szereg unikalnych możliwości zmiany struktury i/lub składu chemicznego warstwy wierzchniej dla poprawy właściwości i zwiększenia trwałości części maszyn i urządzeń. Tego rodzaju procesy technologiczne otwierają nowe perspektywy aplikacyjne, są ekologiczne, a także wpływają na obniżenie energo- i materiałochłonności produkcji Na podstawie danych literaturowych i wynikowych badań własnych prowadzonych w ITP., PWr i PW podano przykłady modyfikacji WE powierzchni stali, stopów metali nieżelaznych i materiałów kompozytowych, ilustrujące możliwości technologiczne procesu.
EN
The methods employing high power density beams (EB) ion beam, laser beam and plasma beam occupy a particular position among advanced techniques of surface engineering. The state-of-the-art of the modification of metallic surfaces by EB is presented in the paper. The method offers a number of unique possibilities to shape the structure and/or chemical composition of surface layers which yields to the improvement of features of machine parts and enhance their durability. Such processes create a new application perspectives, they are ecological and decline both material and energy consumption. Technical capabilities of EB processes are exemplified by surface modification of steels, nonferrous metal alloys and composite materials basing on literature data as well as results of experiments carried out in The Institute of Vacuum Technology, The Technical University of Wrocław and The Warsaw University of Technology.
EN
The aluminum alloys are widely used in mechanical constructions, but their hardness and wear resistance are relatively Iow. These properties can be improved by surface modification of the metals in thermal processes with the high power density electron beam as the heat source. The surface can be melted as well as some additional materials can be added during the melting to the surface layer. The best results are obtained when alloys rich in silicon is melted and chromium and iron is added.
PL
W artykule opisano komputerowe systemy sterowania procesem spawania i rejestracji parametrów tego procesu w spawarce elektronowej WS-15 kW/100 kV. Umożliwiają one opcjonalną konfigurację systemu, ustawienie żądanych parametrów: prądu wiązki elektronowej, napięcia anodowego, prądu soczewki magnetycznej oraz zaprogramowanie oprzyrządowania wewnątrzkomorowego oraz ruchów stolika. Układ rejestracji zapewnia quasi ciągłą rejestrację wytypowanych parametrów spawania. System umożliwia prowadzenie procesu technologicznego przy ograniczeniu wpływu subiektywnego czynnika ludzkiego i podnosi jakość spawania.
EN
In the article computer system for and recording of its parameters in electron beam machine WS-15 kW/100 kV are described. The systems allow: - to set elektron beam current, anode voltage, magnetic lens current, the table and inner chamber devices movements and finally - to record selected parameters of welding proces in quasi-continuous mode. The technological proces are carried on with limited influence of human factor, what significantly improves the quality of welding.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.