Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  airspace
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The advantages of unmanned systems, such as cheaper operation, greater safety, better performance in flight duration or their minimal impact on the natural environment, result in a systematic increase in their significance and development, compared to manned aircraft. Even today the UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) and UASs (Unmanned Aerial Systems) play a significant role both in civil, and in military environments, and they are expected to play a growing role in the world air transport and numerous other fields of human activity. At the end of 2018, the European Commission introduced the NBR (New Basic Regulations), regulating issues related to UAVs at a supranational level. This was a significant step towards the integration of manned and unmanned aviation, enabling international UAV flights, subjected to the same regulations of the member states on route of the Unmanned Aerial Vehicle. When introduction of UAVs to the common airspace is considered, the particularly relevant elements include: maintaining the seamless air traffic control, safety, capacity and efficiency of airspace management, and securing environmental protection. The purpose of the present article is to demonstrate the potential UAV applications, present changes in legal regulations, and the challenges faced by the Air Traffic Services and the elements of aviation command. The article presents solutions ensuring an adequate level of safety and smoothness of air traffic in the common airspace for operations carried out by both manned and unmanned aircraft. The article used the following methods: monographic, expert, participant observation, inductive and deductive, analysis, synthesis and comparison. Research sources were available literature and magazines, press articles, interviews, reports and authors' own experience as well as documents sourced from websites, most of which were written in English.
PL
W ciągu ostatnich lat w branży budowlanej obserwujemy stały rozwój metody pozyskiwania danych obrazowych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych. Stosowane są one głównie do obserwacji i badań wizualnych. Drony doskonale sprawdzają się w miejscach trudno dostępnych dla ludzi, takich jak np. budynki wielokondygnacyjne,wieże, kominy, hale przemysłowe czy mosty. W artykule omówiono możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w budownictwie oraz uwarunkowania formalno-prawne użycia dronów w polskiej przestrzeni powietrznej.
EN
Over the last years in the construction industry, we have been observing the continuous development of the method of obtaining image data using unmanned aerial vehicles. They are mainly used for observation and visual testing. Drones are perfect for places that are difficult to reach for people, such as multi-storey buildings, towers, chimneys, industrial halls or bridges. The article discusses the possibilities of using unmanned aerial vehicles in construction as well as formal and legal conditions for the use of drones in the Polish airspace.
EN
Polish airspace is available to all its users on an equal basis . The state is obliged to ensure the safety of aviation operations within its air borders and to safeguard the fluidity of air traffic through the appropriate operationalization of telecommunications, navigation, signal codes and proper airport infrastructure, as well as area navigation . Increasing air traffic requires constant amelioration of airspace structures and the management of airspace and air traffic flow, in accordance with international laws and country-specific circumstances. This article discusses the changes in air traffic throughput from 1997 to 2016 and analyses air traffic and its influence on airspace safety, based on statistics from the Polish Air Navigation Services Agency (PANSA). The article also examines the increase in the number of aircraft, taking into account the delays generated in European and Polish airspace, while outlining the changes in air traffic management (ATM), as implemented by the PANSA.
PL
W artykule przedstawiono przebieg zmian, jakie dokonały się w ostatnich dwóch dekadach w sposobie organizacji i zarządzania europejską przestrzenią powietrzną oraz wskazano kierunki doskonalenia. Na podstawie krytycznej analizy aktów prawa lotniczego Unii Europejskiej oraz dokumentów normatywnych Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol scharakteryzowano działalność obu tych organizacji w zakresie implementacji koncepcji elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej (FUA). Zaprezentowano zasady i procedury tej koncepcji, jak również wybrane systemy techniczne wspomagające proces zarządzania przestrzenią powietrzną w Europie. W końcowej części artykułu opisano elementy składowe koncepcji zaawansowanego elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej (AFUA) oraz korzyści wynikające z wdrożenia jej innowacyjnych rozwiązań. Przedstawiono ponadto funkcje scentralizowanej usługi CS4 - AFUAS, która zapewnić ma skuteczne stosowanie koncepcji AFUA w państwach członkowskich Eurocontrol. W podsumowaniu zaprezentowanych treści podkreślono znaczenie cywilno-wojskowej współpracy i koordynacji w procesie doskonalenia organizacji i operacyjnego wykorzystania przestrzeni powietrznej nad Europą.
EN
The article discusses a process of changes of the organization and management of the European airspace that have been made in the last two decades and identifies ways for improvement. Based on a critical analysis of the air legislation of the European Union and the European Organisation for the Safety of Air Navigation Eurocontrol normative documents activities of the two organisations in implementation of the Flexible Use of Airspace (FUA) concept were also described. Rules and procedures of the concept as well as some technical systems supporting the process of the airspace management in Europe were also presented in the paper. The final section of the article describes components of the Advanced Flexible Use of Airspace (AFUA) concept and benefits of the implementation of the concept’s innovative solutions. Moreover, the section shows features of the centralised service called CS4 - AFUAS, which is to ensure the effective application of the advanced concept AFUA in the Eurocontrol Member States. Finally, the author highlights the importance of civil-military cooperation and coordination in the process of improvement of the organization and use of the European airspace.
5
Content available Increasing role of drones within commercial airspace
EN
Drones started to be very popular and visible in the last two decades. Those more and more sophisticated, cheaper in production and exploitation technologically advances air and land based platforms are entering new domains of people’s life very progressively. At the present it is not so easy to fully predict to what purposes drones could be used in the future. We are usually consider them as unmanned platforms to be used by armed forces or national security related services to enhance their capabilities to create safe and secure environment. Nowadays we see new solutions and applications everyday. It is assessed that drones utilization is an opportunity to be exploited for both civilian purposes and their growing presence in airspace is unstoppable process. The variety of application will grow extremely quickly as of new technological discoveries and innovative approach of designers. The growing density in the air is causing the urgent need to enhance legal coverage to avoid incidents as those are a danger now and that aspect will be more serious in the future. The paper is composed of two major parts. The first is focusing on current and future applications of drones and the second one is discussing dangers toward using unmanned aerial vehicles requiring legal solutions national and globally. The purpose of the paper to present drones applications as an advantage but also a risk for national and private security along with requirements for formalizing their utilization within legal frameworks.
PL
System Obrony Powietrznej stanowi niezwykle ważne ogniwo w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego. Odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej kraju oraz nienaruszalności jej granic. W jego skład wydzielane są środki pochodzące z sił zbrojnych, w szczególności z sił powietrznych, posiadających właściwe narzędzia do realizacji tego typu zadań. Systemowi Obrony Powietrznej nadano strukturę, która pozwala na jego samodzielne funkcjonowanie w wypadku podjęcia działań na arenie krajowej, ale również umożliwia realizację postanowień traktatowych w ramach organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). System OP posiada możliwości do wykonywania zadań defensywnych oraz ofensywnych przeciw statkom powietrznym naruszającym przestrzeń powietrzną kraju, stanowi również pierwsze ogniwo w Powszechnym Systemie Ostrzegania o Zagrożeniach Uderzeniami z Powietrza.
EN
Air Defence System is an extremely important link in the System of National Security. Is responsible for ensuring safety in the airspace of the country and the inviolability of its borders. It includes measures are secreted from the Armed Forces, particularly the Air Force, with the appropriate tools to carry out such tasks. Air Defense System has been given a structure that allows it to function independently in the event of action on the national, but also allows the implementation of the Treaty in the framework of the North Atlantic Treaty Organization (NATO). The Ari Defense System has the capacity to perform tasks defensive and offensive anti-aircraft violating the air space of the country, is also the first link in the Generalized System of warning information impacts of air.
PL
Artykuł przedstawia próbę zidentyfikowania i przedstawienia wybranych problemów suwerenności w przestrzeni powietrznej. Wyjaśniono w nim pojęcia suwerenności oraz suwerenności państwa w przestrzeni powietrznej. Przedstawiono ich znaczenie, genezę oraz ewolucję. W artykule omówione zostały dwa przypadki zestrzelenia cywilnego statku powietrznego z pasażerami na pokładzie. Jeden z nich miał miejsce w 1983 roku, natomiast drugi był incydentem sprzed kilku miesięcy. Na ich podstawie zanalizowano problemy wynikające z zapewnienia suwerenności w przestrzeni powietrznej oraz skutki takich działań. W artykule zaprezentowano kwestie terroryzmu lotniczego. Skupiono uwagę na relacjach NATO – Rosja w przeciwdziałaniu oraz wczesnym wykryciu obiektów klasy RENEGADE, które zagrażają bezpieczeństwu państwa i mogą wpłynąć na ograniczenie jego suwerenności w przestrzeni powietrznej.
EN
This article is an attempt to identify and present selected problems of sovereignty in airspace. It explains the concept of sovereignty and State sovereignty in airspace. There are meanings, origins and evolutions. The article discusses two incidents where civilian aircraft with passengers on board were shot down. One of them took place in 1983, while the second was several months before that incident. The problems arising from the guarantee of sovereignty in airspace and the effects of such activities are investigated. The article includes the issue of air terrorism. Focus was given to NATO – Russia relations in the prevention and early detection of objects of the RENEGADE class, as objects that threaten the security of the State and affecting the reduction of its sovereignty in airspace.
8
Content available Militarne wykorzystanie przestrzeni kosmicznej
PL
Artykuł przedstawia próbę zidentyfikowania i zaprezentowania wybranych problemów wykorzystania przestrzeni kosmicznej. W publikacji dokonano analizy aktów prawnych począwszy od 1957 roku - daty rozpoczęcia się ery eksploracji kosmosu. Przedstawiono koncepcje określenia granicy między przestrzenią powietrzną a przestrzenią kosmiczną. Przedstawione zostały etapy tworzenia międzynarodowego prawa kosmicznego oraz nakreślono znaczące akty prawne mające wpływ na dalsze jego doskonalenie. Na podstawie projektu założeń do projektu ustawy - Prawo kosmiczne opisano genezę, zakres i zasady, w myśl których ustawa powstaje. W dalszej części omówione zostały militarne aspekty i zagrożenia wykorzystania przestrzeni kosmicznej w obliczu tworzonego prawa. Dokonano przedstawienia wybranych problemów i możliwych konsekwencji polityczno-militarnych, wynikających z użytkowania przestrzeni kosmicznej. Opisano i zanalizowano zagrożenia, które poparte odpowiednimi przykładami, zostały opisane w tej publikacji.
EN
The article makes an attempt to identify and discuss selected problems related to the use of outer space, as the consequences resulting from the structure of the draft law - the law of space. In an analysis of legal acts ranging from 1957, when the era of space exploration began, concepts for defining the boundary between airspace and outer space are described. A major research problem was the attempt to answer the question: what meaning does space have for the State in the political and military context? The research and the search for answers to the main problem were inspired by the hypothesis of the authors who believed that: from the politico-military point of view, space is just as importantfor the preservation of State sovereignty as the airspace. It has been proven that, from the politico-military point of view, it is important for the preservation of State sovereignty, as the owner of these two spaces. Stages for the creation of international space law are presented and significant legislation affecting the further development of international law ofspace is outlined. On the basis of the draft guidelines to the Space law Bill, the origins, scope and principles under which the act arises are described. After this, the aspects and threats of using space in the face of that law is discussed. Moreover, selected problems and possible politico-military consequences resulting from the use of outer space are put forward and threats are described based on examples.
9
Content available Drony w przestrzeni publicznej
PL
W artykule przedstawiono problematykę bezpiecznej eksploatacji urządzeń bezpilotowych i autonomicznych (dronów i robotów) w przestrzeni publicznej. Wskazano aktualny stan prawny oraz zakres prac niezbędny do zwiększenia bezpieczeństwa ich eksploatacji w przestrzeni publicznej, minimalizowania ryzyka kolizji ze statkami powietrznymi oraz ochrony prywatności osób trzecich. Zasygnalizowano, że informacje rejestrowane przez drony i ich parametry eksploatacyjne mogą zagrażać również bezpieczeństwu kraju, firm i osób prywatnych. Zarekomendowano przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści wykorzystania dronów w różnych dziedzinach gospodarki, wprowadzenia zasady współpracy i wymiany informacji, utworzenia odpowiedniej infrastruktury technicznej zapewniającej sieciocentryczność.
EN
The article presents the problem of safe operation of equipment and autonomous unmanned aerial vehicles (drones and robots) in public spaces. Indicated current legal status and extent of work needed to be implemented to enhance the safe operation of the drones and robots in public spaces, minimizing the risk of collisions with aircraft and privacy of third parties. It signaled that the information recorded by drones and their operating parameters may compromise the safety of the country, companies and individuals. A recommendation to analyze the costs and benefits of using drones in various areas of the economy, the introduction of co-operation and exchange of information, establishing appropriate technical infrastructure in a network.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1513--1522, CD2
PL
Przestrzeń powietrzna to bardzo złożona struktura. Podział oraz klasyfikacja jej elementów jest jednym ze składników pozwalających odpowiednio zorganizować ruch lotniczy. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Każdy element struktury przestrzeni powietrznej charakteryzuje się specyficznymi cechami, które określają możliwości wykonania w nim lotu oraz wyznaczają warunki na jakich ma się on odbywać. Podział przestrzeni powietrznej wiąże się również z podziałem służb ruchu lotniczego. Artykuł zawiera informacje ogólne zadaniach związanych z pracą kontrolerów ruchu lotniczego oraz informatorów w służbie informacji powietrznej.
EN
The airspace is a very complex structure. Division and classification of its elements is one of components that helps to organise air traffic properly. It is vital for the safety of air traffic operations. Every element of the airspace has got specific features, which determines possibilities of flying in it, and define conditions under which it is possible. Air traffic services division is result of airspace division. The article contains information about duties of an air traffic controllers and flight information service officers.
PL
Dozorowanie niezależne kooperatywne (Cooperative Independent Surveillance), w którym statki powietrzne wyposażone w transponder przekazują w odpowiedzi na zapytanie stacji naziemnej identyfikator samolotu oraz dane o pozycji i wysokości spełnia założenia planu zatwierdzonego przez ICAO w 1994 roku, przewidującego wdrożenie koncepcji systemów łączności, nawigacji oraz dozorowania w celu zarządzania ruchem lotniczym - CNS/ATM (Communication Navigation Surveillance / Air Traffic Management). Ten sposób funkcjonowania wykorzystują naziemne systemy multilateracji (MLAT), zwane też systemami pozycjonowania hiperbolicznego złożone z naziemnej stacji nadawczej, kilku znacznie oddalonych od siebie naziemnych stacji odbiorczych oraz z naziemnej stacji centralnej, w której wyliczana jest lokalizacja statku powietrznego. W artykule dokonano analizy systemu MLAT ze wspólnym wzorcem czasu CCS. Przedstawiono koncepcję wdrożenia tego systemu dla wybranego portu lotniczego, jako alternatywnego systemu, potencjalnie przewyższającego tradycyjny system MSSR mod S.
EN
The Cooperative Independent Surveillance, in which the aircraft equipped with a transponder transmit in response to a query identifier aircraft and data about the position and height to ground station, meets the plan approved by ICAO in 1994, providing for the implementation of concepts for Communication Navigation Surveillance / Air Traffic Management - CNS / ATM. This method of operation is used by ground-based multilateration systems (MLAT), also known as hyperbolic positioning systems, composed of round-based broadcasting station, a few widely spaced apart ground receiving stations and a central ground station, which computes the location of the aircraft. Object sends a signal that arrive to several receivers located in the area. In this article, widely presented MLAT - Common Clock System for the selected airport as a system potentially surpassing the traditional system of MSSR mod S.
EN
In mid-April 2010, there was an eruption of Eyjafjallajokull volcano in Iceland. The consequence of the presence of dust floating in the sky at a height of approx. 6 thousand meters was the appeal within a week a few thousand voyages in almost all the countries of Europe. According to recent estimates provided by the International Air Transport Association IATA, the losses reach over two billion U.S. dollars. This article will discuss crises on passenger airports in Europe, with particular emphasis on the impact of interference caused by bad weather conditions and natural disasters. In this article will be also presented the processes of gradual closure of airspace by the Polish Air Navigation Services Agency in Polish Airspace and creation within the LOT Polish Airlines crisis staff, whose task was to manage the activities of the company during this unusual and difficult situation. There will be also presented schedule of activities of staff and a comparison of several maps of air traffic taking place on the largest volcanic dust emissions from the days without interference.
PL
W połowie kwietnia 2010 roku doszło do erupcji wulkanu Eyjafjallajokull na Islandii. Konsekwencją obecności pyłów unoszących się w przestrzeni powietrznej na wysokości ok. 6 tys. metrów było odwołanie w okresie tygodnia kilku tysięcy rejsów niemal we wszystkich państwach kontynentu. Według ostatnich szacunków Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA, straty te sięgają ponad dwóch miliardów dolarów. W artykule omówiono sytuacje kryzysowe na lotniskach pasażerskich Europy, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zakłóceń spowodowanych złymi warunkami meteorologicznymi i kataklizmami. Zaprezentowano procesy sukcesywnego zamykania przestrzeni powietrznej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej nad Polską i utworzenie w ramach Polskich Linii Lotniczych LOT sztabu kryzysowego, którego zadaniem było zarządzanie działaniami w przedsiębiorstwie podczas tej nietypowej i trudnej sytuacji. Zaprezentowano również harmonogram działań sztabu oraz porównanie map ruchu lotniczego odbywającego się w dniach największej emisji pyłów wulkanicznych z dniami bez zakłóceń.
PL
Niewątpliwie wspólną cechą transportu lotniczego i kolejowego jest ich duży udział w przewozach pasażerskich w Europie. Funkcjonowanie tych dwóch gałęzi transportu oparte jest na współpracy wielu interesariuszy, których efektem jest oferta podażowa – siatka połączeń kolejowych i lotniczych. Oprócz konkurencji pomiędzy wskazanymi rynkami, podmioty występujące na tych rynkach prowadzą szereg działań zmierzających do współpracy w ramach przewozów komplementarnych. Komisja Europejska wyznaczyła wspólne cele dla obydwy sektorów, którymi są wzrost efektywności przewozów i konkurencyjności poprzez eliminację granic państwowych. Przeanalizowano obydwa sektory z punktu widzenia ich perspektyw rozwoju, określono występujące różnice, które głównie sprowadzają się do zarządzania infrastrukturą. Transport lotniczy rozwija się zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez Komisję Europejską, dotyczy to także przyznawania tras dla pociągów dużych prędkości. Brak jest natomiast efektywności i konkurencyjności dla kolei tradycyjnych, w których występuje monopol wirtualny kolei państwowych.
EN
Air and rail transportation systems are characterized by important common features: they serve a significant share of passengers traffic in Europe; they functioning relies on the cooperation of many stakeholders operating a fixed timetable, often in competing objectives; and they have been characterized by a quite a fragmented development following national borders. For these systems, the European Commission envisages a common future in terms of an increase of efficiency and elimination of national borders. We analyse of the two systems in perspective of their common development and underline the main existing differences linking to the management of the infrastructure. The air transport is moving in the direction indicated by the European Commission, as well as the rail transportation for what concerns international train paths for high speed train. However, a substantial separation still exists between conventional rail transportation systems of different countries.
PL
Wykorzystanie cywilnych statków powietrznych przez ugrupowania terrorystyczne do realizacji swoich celów jest niezmiernie aktualnym problemem. Zaistnieć może w każdym, nawet najbardziej rozwiniętym kraju, czego przykładem było terytorium USA. Dlatego też, społeczność międzynarodowa podejmuje szereg działań zmierzających do minimalizacji tego zagrożenia, głównie poprzez tworzenie nowych norm i procedur działania. Jednakże bez odpowiednio przygotowanych sił i środków, przeciwdziałanie wszelkim formom zagrożeń jest niemożliwe. Jedną z takich sił, predysponowaną do przeciwdziałania zagrożeniom w polskiej przestrzeni powietrznej typu RENEGADE są Siły Powietrzne. Dlatego też, celem autora jest dokonanie analizy procedur użycia Sił Powietrznych w tego rodzaju misjach.
EN
Nowadays the phenomenon of using civilian aircraft by terrorist groups to achieve their goals is a significant problem. This situation may happen in any country, even in the most developed one, like the USA. Therefore, the international community undertakes a number of measures to minimize this risk by creating new standards and procedures. However, without adequately prepared forces and measures, prevention of all forms of threats is impossible. One of the forces predisposed to eliminate the RENEGADE threats in the Polish airspace the Polish Air Force. Therefore, the goal of the article is to examine the procedures for the Air Force in such missions.
15
Content available remote System zarządzania ruchem lotniczym wobec wymagań lotnictwa wojskowego
EN
Lessons learned from the conflicts in the end of 20th and the beginning of the 21st centuries underline that flexibility, impetus and momentum of air operations create new environment within command and control (C2), including air traffic management (ATM). The ATM system along with C2 system influence the efficiency and safety of air operations. The aim of the article is to present military aspects of the air traffic management process and to determine the military aviation requirements, which refer to A TM system comprising ongoing changes to Polish airspace. Firstly, the author analyses air traffic management in reference to system approach. Secondly, he points out all military services aviation demands, in detail, in the scope of the airspace management (ASM), air traffic services (ATS) as well as aeronautical information service (AIS). Next, he focuses on the military aspects of the European ATM system’s modernization process. Finally, general implications and conclusions concerning the Polish airspace utilisation by military aviation are presented.
EN
Air traffic in Europe grows rapidly. This grow is not increasing according to availability of airspace capacity. European airspace suffers from en-route airspace capacity limitations that causes interferences to air traffic operations. Most of en-route perturbations causes large scale air operations en-route delays. To decrease number of en-route perturbations and delays it is necessary to provide long term airspace capacity planning instead of solving each peak period overload apart. To provide efficient, long term airspace capacity management it is necessary to define airspace capacity concept and assign methods as well. This paper presents brief of existing airspace capacity assign methods and provides guidelines to emerge the most suitable method that can be use to research airspace configuration assort model according to current and future air traffic demands.
PL
Intensywność ruchu lotniczego w Europie stale wzrasta. Wzrost ten jest nieproporcjonalny do dostępnej pojemności przestrzeni powietrznej. Europejska przestrzeń powietrzna jest ograniczona pojemnością dróg lotniczych. Ograniczona pojemność dróg lotniczych powoduje powstawanie zakłóceń podczas wykonywania lotów. Zakłócenia te mają negatywny wpływ na czas wykonywania operacji lotniczych i powodują powstawanie znacznych opóźnień trasowych. W celu ograniczenia liczby zakłóceń operacji lotniczych i wielkości opóźnień niezbędnym jest wprowadzenie długoterminowego planowania wykorzystania dostępnej pojemności przestrzeni powietrznej w miejscu rozwiązywania problemu lokalnych spiętrzeń ruchu lotniczego. Aby wprowadzić wydajne, długoterminowe zarządzanie pojemnością przestrzeni powietrznej w pierwszej kolejności naleSy zdefiniować pojęcie pojemności przestrzeni powietrznej i określić metody jej wyznaczania. Artykuł ten stanowi zestawienie wybranych, istniejących metod wyznaczania pojemności przestrzeni powietrznej oraz wskazuje wytyczne do wyłonienia metody najbardziej odpowiadającej budowie modelu doboru konfiguracji przestrzeni powietrznej dla zadanych, obecnych i przyszłych zapotrzebowań ruchu lotniczego.
PL
Trwają prace nad rozbudową polskiego systemu radiokomunikacyjnego służącego do kontroli cywilnego ruchu lotniczego. Przedstawiamy koncepcje rozwoju uwzględniające dostosowanie do nowego podziału przestrzeni powietrznej oraz wdrożenia nowego systemu zarządzania ruchem lotniczym.
18
Content available Determinants of European air traffic development
EN
The paper elaborates main determinants of the strategic development as well as the key factors, which influence European air traffic dynamics. The problem of European airspace fragmentation should be solved by the comprehensive dynamic harmonization programmes, which can contribute to effective increase of airspace capacity and increase of air transport efficiency. The main objective of development strategy refers to the implementation of reformation processes of the European air traffic management system through functional ATM regionalization and adoption of Single European Sky legislation.
19
Content available Area navigation possibilities in European ATM system
EN
This paper attempts to offer the reader a consistent overview of P-RNAV and also of other variations of Area Navigation and its role and possibilities in European Airspace. An interesting question is, if it has any chance in fragmented European ATM System. Possibilities in countries like Slovak Republic are also mentioned.
PL
Referat podejmuje próbę dostarczenia czytelnikowi spójnego przeglądu P-RNAV a także innych rodzajów nawigacji obszarowej i ich roli oraz możliwości ich wykorzystania w europejskim systemie lotnictwa. Interesującym zagadnieniem jest to, czy będzie to miało jakąś szansę w rozczłonkowanym europejskim systemie ATM. Wspomniano również o możliwościach w takich krajach jak Republika Słowacji.
20
Content available remote Przestrzeń powietrzna jako obszar integracji europejskiej
EN
The article covers the genesis, goals, basic assumptions and the present realization of the program of building a Single European Airspace. This programme, started at the end of 90s. of the last century, in the shape of a legislative initiative of the European Commission, has to eliminate irregularities in the Community air transport sector and to activate development of the economy in all EU countries. The author analyzes the most important regulations from general laws, which assure the services of air navigation; and which organise and manage the common airspace including the management of the European Air Traffic net. Attention is also paid to the military aspects of the functioning of the Single European Airspace and to how further perspectives of this programme are being shaped.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.