Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  activity index
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article analyzes the influence of selected factors on the activity rate of cement binder containing 50% of ground granulated blast furnace slag in its composition. These factors are the chemical and mineral composition of Portland cement CEM I, the degree of grinding of granulated blast furnace slag and Portland cement, and the water/binder ratio. This slag content is characteristic for blast furnace cement CEM III/A. In addition to the application effects, this type of cement is a low-carbon binder (there is a reduction of CO2 emissions by about 45% compared to Portland cement CEM I). The use of this type of cement in the composition of concrete enables the obtaining of concrete with a very small carbon footprint. Based on the results of our own research, it was found that such a high proportion of ground granulated blast furnace slag in the binder composition leads to a significant reduction in the early compressive strength of standard mortars (after two and seven days of setting). This results in a significant reduction in the use of these types of binders (cements) in selected areas of construction, e.g. prefabrication and high-strength concrete. Analyzing the obtained results of their own research, the authors concluded that the early strength of these types of binders can be significantly improved by increasing the specific surface area (degree of grinding) of Portland cement CEM I and lowering the water/slag ratio (w/s, where: s = cement + slag). The proposed material and technological modifications also enable the obtaining of higher compressive strength at all tested dates. The strength of the standard (after twenty-eight days and over longer periods) is comparable to or higher than that of Portland cement CEM I.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ wybranych czynników: składu chemicznego i mineralnego cementu portlandzkiego CEM I, stopnia przemiału granulowanego żużla wielkopiecowego i cementu portlandzkiego oraz stosunku woda/spoiwo na kształtowanie się wskaźnika aktywności spoiwa cementowo-żużlowego zawierającego w swoim składzie 50% zmielonego granulowanego żużla wielkopiecowego. Taka zawartość żużla jest charakterystyczna dla cementu hutniczego CEM III/A. Oprócz efektów aplikacyjnych, ten rodzaj cementu jest spoiwem niskoemisyjnym (redukcja emisyjności CO2 o około 45% w stosunku do cementu portlandzkiego CEM I). Stosowanie tego rodzaju cementu w składzie betonu pozwala na uzyskanie betonu o bardzo małym śladzie węglowym. Na podstawie wyników badań własnych stwierdzono, iż tak wysoki udział zmielonego granulowanego żużla wielkopiecowego w składzie spoiwa prowadzi do znaczącego obniżenia wytrzymałości na ściskanie wczesnej (po 2 i 7 dniach dojrzewania) zapraw normowych. Skutkuje to znaczącym ograniczeniem stosowaniem tego rodzaju spoiw (cementów) w wybranych obszarach budownictwa, np. prefabrykacji i betonach wysokich wytrzymałości. Analizując uzyskane wyniki badań własnych autorzy doszli do wniosku, że wytrzymałość wczesną tego rodzaju spoiw można znacząco polepszyć poprzez zwiększenie powierzchni właściwej (stopnia przemiału) cementu portlandzkiego CEM I i obniżenie stosunku woda/spoiwo (w/s, gdzie: s = cement + żużel). Zaproponowane modyfikacje materiałowo-technologiczne pozwalają także na uzyskanie wyższych wytrzymałości na ściskanie we wszystkich badanych terminach. Wytrzymałość normowa (po 28 dniach) i w dłuższych terminach jest porównywalna lub wyższa niż cementu portlandzkiego CEM I.
PL
Zbadano wskaźniki aktywności K28 i K90 dwunastu popiołów lotnych krzemionkowych, z różnych elektrowni, stosując siedem cementów CEM I 42,5R, produkowanych przez różne cementownie krajowe. Uzyskane wyniki pokazały, że uzyskane wskaźniki aktywności różnią się znacznie. W przypadku trzech pierwszych cementów oraz siódmego wszystkie popioły spełniają wymagania normy dla obu wskaźników. Natomiast dla czwartego cementu 50% popiołów spełnia wymagania wskaźnika aktywności K28, a 67% spełnia wymagania wskaźnika aktywności K90. Zastosowanie piątego cementu powoduje, że wszystkie popioły spełniają wymagania dla wskaźnika K28, lecz tylko 75% dla wskaźnika K90. Z kolei w przypadku cementu szóstego jeden popiół nie spełniał wymagań obu wskaźników. Wyniki te nasuwają wniosek, że wymagania dotyczące cementów do badań wskaźników aktywności powinny być dokładnej sprecyzowane.
EN
The activity indexes K28 K90 of twelve siliceous fly ashes from different power plant, using seven Portland cements CEM I 42.5R, produced by different domestic cement plants were examined. The obtained results have shown that the determined activity indexes are highly differentiated. In the case of four cements all examined fly ashes were fulfilling the standard requirements, for both indexes. However, for one cement, only 50% of fly ashes were fulfilling the index K28 and 67% of the index K90. For the another one all ashes were fulfilling the index K28, but only 75% the index K90. In turn for the last cement one fly ash doesn’t fulfill both indexes. From these results the conclusion can be drawn that the requirements for cements, applied for the activity indexes of fly ashes, should be more accurately defined.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zależności pomiędzy właściwościami fizycznymi i chemicznymi a wskaźnikami aktywności dla zmielonych granulowanych żużli wielkopiecowych. W publikacji szczególną uwagę zwrócono na różnice i zależności występujące w składach chemicznych i powierzchniach właściwych badanych żużli wielkopiecowych.
EN
The aim of this article is to present the relationship between physical and chemical properties and activity index for ground granulated blast–furnace slags. In the publication, special attention was paid to the differences and dependencies occurring in the chemical compositions and specific surfaces of the blast furnace slag investigated.
EN
The paper gives coverage on approach to the optimization of selection process of constituents for high performance concrete (HPC) and mortars. There is shown the example selection of cement, mineral and chemical admixtures, as the most costly and influential on concrete, from the point of their maximum efficiency, measured by flowability and compressive strength increasing indexes. Method combines models for determination of activity indexes with simple stochastic equations obtained at mathematical treatment of experimental results.
PL
W artykule przedstawiono sprawozdanie na temat podejścia do optymalizacji procesu selekcji składników do betonu wysokowartościowego (BWW) oraz zapraw. Pokazany jest wybrany przykład stosunku cementu, minerałów i chemicznych domieszki, jako najbardziej kosztownych i wpływowych na beton, od punktu maksymalnej aktywności, mierzonej przez wzrostem indeksów zdolności do płynięcia i do wytrzymałości na ściskanie. Metoda łączy w sobie modele do oznaczania aktywności indeksów z prostymi równaniami stochastycznymi uzyskanymi przy obliczeniu wyników eksperymentalnych.
PL
Na podstawie wieloletnich badań prowadzonych w zakresie kontroli jakości popiołów lotnych u różnych producentów, jak i badań własnych stwierdzono, że właściwości cementu porównawczego (portlandzkiego CEM I) mają istotny wpływ na wielkość wskaźnika aktywności popiołu lotnego. W prezentowanej pracy podjęto próbę oceny wpływu rodzaju składnika drugorzędnego cementu na kształtowanie się wskaźnika aktywności popiołu lotnego. Składnik ten jest dodawany do cementu portlandzkiego CEM I w ilości nieprzekraczającej 5% masy cementu. Badano cement portlandzki CEM I przygotowany z jednego, wytypowanego klinkieru portlandzkiego i różnych dodatków mineralnych (badania w skali laboratoryjnej) oraz cementy portlandzkie CEM I przemysłowe z dodatkiem kamienia wapiennego (najczęściej stosowany składnik drugorzędny w krajowym przemyśle cementowym). Stwierdzono, że skład cementu, w tym rodzaj składnika drugorzędnego, ma wpływ na wielkość wskaźnika aktywności popiołu lotnego.
EN
Basing on years of research over the control of the quality of fly ash from various producers, as well as conducted own research, it has been stated, that the properties of test cement (Portland CEM I) significantly influence the value of activity index of fly ash. In the hereby paper the attempts have been made to assess the impact of secondary component type on the formation of fly ash activity index value. The component is added to Portland cement CEM I composition in an amount not exceeding 5% of cement weight. The tests made on Portland cement CEM I prepared from one, selected Portland clinker and different mineral additives (laboratory test scale) and on industrial Portland cements CEM I with the addition of limestone (the most common secondary component in domestic cement industry). It has certified, that the composition of cement, including secondary component, influences the value of fly ash activity index.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.