Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 374

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza termiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
1
Content available remote Eliminacja węgla z koncentratu miedzi w piecu fluidalnym
PL
Technologia prażenia koncentratów jest ściśle związana z produkcją miedzi i jest prowadzona w piecu ze złożem fluidalnym. Materiał wsadowy do pieca jest jednocześnie metalonośny i energetyczny ze względu na zawarte w nim związki węgla organicznego oraz siarczki. Prażenie koncentratów ma na celu eliminację węgla organicznego oraz konwersję siarki z formy siarczkowej na siarczanową. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzanych z wykorzystaniem analizy termicznej metodami TG, DTG i DSC, dokonano identyfikacji zakresu występowania zachodzących przemian i zmian masy podczas procesu prażenia wraz ze składem fazowym produktu. Stwierdzono, że możliwe jest skuteczne usuwanie węgla w procesie przemysłowym w zakresie temp. 650-750°C z jednoczesnym prażeniem siarczanującym.
EN
The Cu-bearing concentrates were analyzed for TG, DGT, and DSC thermal anal. Mass changes, both phase and chem. transitions and temp. ranges in which they occurred were identified. It was possible to successfully remove C from Cu concentrates during industrial process run in temp. range 650-750 ̊C and also simultaneously performed sulfating roasting.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje o wybranych inicjujących materiałach wybuchowych, powszechnie stosowanych w środkach bojowych. Szczególną uwagę skupiono na właściwościach termicznych takich związków jak piorunian rtęci, tetrazen, azydek ołowiu, trójnitrorezorcynian ołowiu (TNRPb). Znajomość właściwości termicznych ww. inicjujących materiałów wybuchowych, pozwala na ich bezpieczne zastosowanie. Właściwości termiczne zostały zbadane z zastosowaniem technik DSC (różnicowa kalorymetria skaningowa) i TGA (analiza termograwimetryczna). Otrzymane wyniki potwierdzają, iż analiza termiczna (DSC i TGA) jest szybką i bezpieczną metodą pozwalającą badać właściwości termiczne inicjujących materiałów wybuchowych, jak i pozostałych materiałów wysokoenergetycznych.
EN
The article presents basic information about selected primary explosives commonly used in warfare agents. Special attention was focused on the thermal properties of such compounds as mercury fulminate, tetrazene, lead azide, lead trinitroresorcinate. Knowledge of the thermal properties of the above-mentioned primary explosives, allows their safe use. Thermal properties have been studied by using DSC (differential scanning calorimetry) and TGA (thermogravimetric analysis) techniques. The results obtained confirm that thermal analysis (DSC and TGA) is a fast and safe method to study the thermal properties of primary explosives as well as other high-energy materials.
3
Content available remote Zasady opracowywania katalogu złączy budowlanych (mostków cieplnych)
PL
W artykule przedstawiono zasady opracowywania kart katalogowych złączy budowlanych (mostków cieplnych) oraz przykładowe ich zastosowania.
EN
The article presents the principles of developing catalogue cards for construction joints (thermal bridges) and examples of their applications.
EN
This article presents the issue of recycling and maintaining the processing properties of materials made of plastics. For this purpose, samples from recycled, low-density, polyethylene were tested. The impact of the use of dyes and surface printing on the lifecycles of material and its quality was examined. For this purpose, an analysis was carried out using differential scanning calorimetry and thermos-gravimetry. It was found that the use of dyes may affect the quality of the material and increase the disposal costs of pre-used materials.
EN
Proper design of power installations with the participation of power cables buried in homogeneous and thermally well-conductive ground does not constitute a major problem. The situation changes when the ground is non-homogeneous and thermally low-conductive. In such a situation, a thermal backfill near the cables is commonly used. The optimization of thermal backfill parameters to achieve the highest possible current-carrying capacity is insufficiently described in the standards. Therefore, numerical calculations based on computational fluid dynamics could prove helpful for designers of power cable lines. This paper studies the influence of dimensions and thermal resistivity of the thermal backfill and thermal resistivity of the native soil on the current-carrying capacity of power cables buried in the ground. Numerical calculations were performed with ANSYS Fluent. As a result of the research, proposals were made on how to determine the current-carrying capacity depending on the dimensions and thermal properties of the backfill. A proprietary mathematical function is presented which makes it possible to calculate the cable current-carrying capacity correction factor when the backfill is used. The research is expected to fill the gap in the current state of knowledge included in the provisions of standards.
EN
Purpose: The brake system is the most significant component of a vehicle because it protects the driver, passengers, other road users, and property on both sides of the road. The basic principle of the disc brake system depends on the friction-based between the brake pads and rotor disc. Design/methodology/approach: The paper introduced a developed 3D finite element thermal model of the brake system to simulate the heat generated by friction in the vehicle's disc brake. Findings: The results presented the surface temperature at any instant of the disc brake under various initial velocities when the materials properties of the rotor disc and pad depend on temperature. Research limitations/implications: The main aim of the present paper is to build a numerical model to simulate the braking process under various initial vehicle velocities and investigate the influence of the material properties when they function on temperature and constant. Originality/value: The maximum difference between the two cases (contact and depend on the temperature) was 17 K for the initial velocity of 144,120. Also, it was found out that the percentage differences of the surface temperature increasing with the rise in initial vehicle velocity were 323% and 392.5% when the initial velocity of the vehicle increased from 100 km/h to 144 km/h.
EN
The article presents the influence of the percentage share of pig iron and steel scrap on the chemical composition, physicochemical and mechanical properties. Using an induction furnace, 6 melts were carried out with a variable amount of pig iron in the charge from 0 to 50%. For carburizing, a RANCO 9905 carburizer with a carbon content of 99.2% was used. After melting and introducing FeSi75, temperature measurement was carried out and the metal was superheated to 1500°C. The next step was to pour the samples for chemical analysis, DTA (Derivation Thermal Analysis) and strength and hardness from the melting furnace without inoculation. The last step was to carry out the inoculation by introducing 0.3% barium inoculant into the vat and pouring samplers for DTA analysis. The inoculation was carried out solely to determine changes in DTA parameters, mainly Temin, compared to castings without inoculation.
EN
Plastics are widely used in various industries and households, which has an impact on the condition of the natural environment in terms of waste. Today, the leading plastics’ disposal method is landfilling. It should be emphasized that the production of electricity in Poland is based mainly on hard coal and lignite, which is associated with the continuous production of various types of waste, including post-flotation coal waste (coal sludge). That is why rational waste management, recycling, proper disposal, use, and improvement of the existing and implementation of new technological solutions are crucial for environmental protection. This study undertakes cognitive research on the possibility of using PA6 polyamide waste, marked by high calorific value. Thermal analysis techniques (DSC-TG-QMS) were applied for this purpose. The study includes a comparison of the results of tests conducted for polyamide recyclate, coal sludge, and PA6 recyclate composite with a filler constituting 5% of coal sludge.
PL
W pracy podjęto badania poznawcze nad możliwością wykorzystania odpadów poliamidowych PA6, charakteryzujących się wysoką kalorycznością. Zastosowano w tym celu techniki analizy termicznej (DSC/QMS). W pracy porównano wyniki badań przeprowadzonych dla recyklatu poliamidowego, mułu węglowego i kompozytu z recyklatu PA6 z napełniaczem stanowiącym 5% mułu węglowego.
PL
Przedstawiono krótką charakterystykę najczęściej stosowanych metod analizy termicznej oraz możliwości pomiarowych, jakie stwarzają poszczególne metody. Omówiono również wybrane właściwości fizykochemiczne azotanu(V) amonu oraz związane z nimi zagrożenia. Na podstawie dostępnej literatury dokonano oceny i klasyfikacji związków mających różny wpływ na rozkład termiczny azotanu(V) amonu. Związki te podzielono na substancje obojętne, promujące oraz inhibitujące rozkład termiczny azotanu(V) amonu.
EN
A review, with 39 refs., of the fundamentals of the most commonly used methods of thermal anal. (TG, DTA and DSC) and the measurement possibilities offered by each method. Selected phys. chem. properties of NH₄NO₃ and associated hazards were presented. Inorg. additives used or possible to be used in a mixt. with NH₄NO₃ and their effect on the course of exothermic decompn. were discussed. Mainly materials that can enrich NH₄NO₃ with nutrients, but also other inorg. salts as well as mine and waste raw materials, were considered.
10
Content available remote Tłumienie efektu thermal crosstalk w linijkach laserowych
PL
W pracy przedstawiono wyniki termicznej analizy numerycznej matrycy azotkowych laserów o emisji krawędziowej emitujących falę 540 nm. Rozważono trzy różne rozwiązania konstrukcyjne zapewniające efektywne ograniczenie modu w rejonie obszaru czynnego emitera. Obliczenia przeprowadzono dla matryc zawierających od dwóch do dziesięciu emiterów. Wyniki pokazują, iż równomierny rozkład temperatury w poszczególnych emiterach można uzyskać bez wyrafinowanego układu sterującego, ale jedynie odpowiednio rozmieszczając emitery w matrycy.
EN
In the paper the results of a numerical thermal crosstalk analysis of 540 nm nitride-based edge-emitting lasers are presented. The work investigated three different structures that provide effectives mode reduction in the active region of the emitter. A laser array consisting of two to ten emitters was considered. The obtained results show that a uniform temperature distribution in individual emitters can be achieved without a sophisticated control system, but only by properly placing the emitters in the array.
11
Content available remote Analiza termiczna dwuwymiarowych matryc laserów VCSEL
PL
W pracy przedstawiono wyniki numerycznej analizy termicznej matryc laserów GaAs VCSEL emitujących falę 850 nm. Obliczenia wykonano dla pojedynczego lasera oraz dwóch typów matryc: nieskończonej i półnieskończonej. Uwzględniono różne wielkości apertur elektrycznych, różne odległości między emiterami oraz różną gęstość źródeł ciepła. Trójwymiarowe modele rozpływu ciepła pozwoliły określić rozkłady temperatury, dolną i górną granicę rezystancji termicznej analizowanych urządzeń oraz wzajemne oddziaływanie cieplne między emiterami matryc laserowych.
EN
In this paper the results of thermal numerical analysis of 850 nm GaAs VCSEL arrays are presented. A single VCSEL emitter and two types of VCSEL arrays: infinite and semi-infinite, were modelled. Several oxide aperture diameters, several values of the distance between emitters and various heat source densities were considered. The models for 3-D heat spreading allowed us to determine the heat flow distribution and to obtain the upper and lower bounds for both thermal resistance of single emitters and thermal crosstalk in arrays.
EN
The effect of modification of sisal fibre with propionic anhydride and vinyltrimethoxy silane on the microbiological stability of poly(hydroxybutyrate-co-valerate) (PHBV) was investigated. The effect of the coupling agent – PHBV grafted with maleic anhydride (PHBV-g-MA) was also investigated. The best adhesion at the interface was observed for propionylation of sisal fibre, which improved the thermal properties of the composites. Composites with modified sisal fibre were characterized by higher activation energy (155 kJ/mol), which is related to stronger interactions at the matrix-fibre interface. In the microbial growth test, all biocomposites showed a decrease in molecular weight due to enzymatic degradation by Aspergillus niger. The most resistant to microorganisms was the composite containing propionylated sisal fibre. DMTA and TGA also confirmed the highest microbiological stability of the composite with the addition of propionylated sisal fibre, as evidenced by the smallest change in the properties after the microbiological growth test. In contrast, PHBV- g-MA caused significant enzymatic degradation due to the presence of large amorphous regions.
PL
Zbadano wpływ modyfikacji włókna sizalowego bezwodnikiem propionowym i winylotrimetoksy silanem na stabilność mikrobiologiczną poli(hydroksymaślanu-co-walerianianu) (PHBV). Zbadano również wpływ środka sprzęgającego − PHBV szczepionego bezwodnikiem maleinowym (PHBV-g-MA). Najlepszą adhezję na granicy faz stwierdzono w przypadku zastosowania propionylowania włókna sizalowego, co poprawiło właściwości termiczne kompozytów. Kompozyty z modyfikowanym włóknem sizalowym charakteryzowały się wyższą energią aktywacji (155 kJ/mol), co wiąże się z silniejszymi oddziaływaniami na granicy faz osnowa-włókno. W teście wzrostu drobnoustrojów wszystkie biokompozyty wykazywały zmniejszenie masy cząsteczkowej na skutek enzymatycznej degradacji przez Aspergillus niger. Najbardziej odporny na działanie mikroorganizmów były kompozyt zawierający propionylowane włókno sizalowe. DMTA i TGA potwierdziły również najwyższą stabilność mikrobiologiczną kompozytu z dodatkiem propionylowanego włókna sizalowego, o czym świadczy najmniejsza zmiana badanych właściwości po teście wzrostu mikrobiologicznego. Natomiast, PHBV-g-MA powodował znaczną degradację enzymatyczną ze względu na obecność dużych obszarów amorficznych.
EN
The article concerns the experimental verification of the numerical model simulating the solidification and cooling processes proceeding in the domain of cast iron casting. The approximate course of the function describing the evolution of latent heat and the value of substitute specific heat resulting from its course were obtained using the thermal and derivative analysis (TDA) method The TDA was also used to measure the cooling curves at the distinguished points of the casting. The results obtained in this way were compared with the calculated cooling curves at the same points. At the stage of numerical computations, the explicit scheme of the finite difference method was applied. The agreement between the measured and calculated cooling curves is fully satisfactory.
EN
Polyethylene plastics are used in various branches of the global industry, mainly in extrusion and injection technology, in form of pipes, foils, various types of packaging. The properties of polymer materials largely depend on the conditions of use: temperature, load time, type of deformation, atmospheric conditions, UV radiation, as well as design solutions, parameters of the soil in which the pipeline works, pressure from the soil and external forces, e.g. car traffic. The above-mentioned factors can significantly affect the chemical, physical, mechanical and aesthetic properties of polymer materials [1, 2]. The paper presents DSC measurements for polyethylene, thermal analysis of dynamic mechanical properties, and results of experimental examinations of pipe loading with the forces of 500N, 1000N, 1500N and 2000N acting on the ground. Using resistance strain gauges at equal intervals on the pipe, lateral strains on the lower and upper surface of the pipe were measured at the moment of loading and after 10 minutes.
PL
Tworzywa polietylenowe znajdują zastosowanie w różnych gałęziach światowego przemysłu, głównie w technologii wytłaczania i wtrysku, w postaci rur, folii, różnego rodzaju opakowań. Właściwości materiałów polimerowych w dużej mierze zależą od warunków użytkowania: temperatury, czasu obciążenia, rodzaju odkształcenia, warunków atmosferycznych, promieniowania UV, a także rozwiązań konstrukcyjnych, parametrów gruntu, w którym pracuje rurociąg, parcia od gruntu i zewnętrznej siły, np. ruch samochodowy. Wymienione czynniki mogą mieć istotny wpływ na właściwości chemiczne, fizyczne, mechaniczne i estetyczne materiałów polimerowych [1,2]. W niniejszej pracy przedstawiono pomiary DSC polietylenu, analizę termiczną dynamicznych właściwości mechanicznych, oraz wyniki badań doświadczalnych obciążenia rury działającymi siłami: 500 N, 1000 N, 1500 N i 2000 N. Za pomocą tensometrów oporowych rozmieszczonych w równych odstępach na rurze zmierzono odkształcenia boczne, na dolnej i górnej powierzchni rury, w momencie obciążenia i po 10 minutach.
PL
Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC) jest jedną z najczęściej stosowanych laboratoryjnych technik analizy termicznej, znajdującą również zastosowanie przemysłowe. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie definicji, podstaw teoretycznych oraz możliwości zastosowania skaningowej kalorymetrii różnicowej w przemyśle odlewniczym. Zaprezentowano w nim wykorzystanie DSC w analizie różnic struktury fazowej odlewów ze stopu AI-Zn-Mg, wykonanych w technologii masy bentonitowej oraz odlewaniu kokilowym.
EN
Differential scanning calorimetry (DSC) is one of the most commonly used laboratory thermal analysis techniques, also finding industrial applications. The aim of this article is to present the definition, theoretical basis and the possibility of applying differential scanning calorimetry in the foundry industry. As an example of application, this article presents the results of the DSC analysis of AI-Zn-Mg alloy cast made in two different types of casting processes (sand mold and permanent mold).
16
Content available remote Thermal Analysis of Heating–Cooling Mat of Textile Incubator for Infants
EN
On the medical device market there are several types of stationary and portable incubators that can be used in the care of infants. The prototype of a textile incubator made as part of this work consists of five material layers. The textile incubator is equipped with a functional heating and cooling mat, which is made on the basis of 3D channeled weft-knitted fabric. Its function is to generate heat and maintain it inside the textile incubator or to cool the baby's body while using therapeutic hypothermia. The mat is equipped with hoses transporting the heating or cooling medium. The mat, depending on variable input parameters, can emit heat in the range from 1.15 W to 86.88 W. In case of the cooling function, it can receive heat in the range from −4.32 to −27.96 W. This indicates a large adjustment range of the amount of heat supplied and received, which is a positive feature, and enables programming the heat balance to ensure comfort for the baby. The analysis of temperature measurements on the mat surface confirmed that maximum temperature differences do not exceed 1.6°C.
EN
The article presents the results of research on the physicochemical and mechanical properties, microstructure, and the tendency to form shrinkage of nodular cast iron depending on the type of inoculant used for secondary inoculation. Six different inoculants containing different active elements in their chemical composition were used for the research. Step castings and Y2 wedges were made on the vertical forming line using an automatic pouring machine. The inoculation in the amount of 0.2% was made using a pneumatic dispenser equipped with a vision system controlling the effectiveness of the inoculation. The results of the thermal analysis were determined and compared, and the potential of each of the inoculants was assessed.
18
Content available Freezing of fully and partly saturated cement paste
EN
The main purpose of the present paper is to distinguish water located in various types of pores contained within cement paste. The water sorption isotherm is the starting point of the experimental analysis. The investigation was conducted employing the conventional gravimetric method on cement paste composed with w/c=0.5. The investigation was conducted for the following relative humidity values: 11%, 54%, 75%, 84%, 93%, 97% and 100%. Once samples reached the equilibrium water content they were investigated by means of differential scanning calorimetry (DSC), which enabled us to record exothermic peaks corresponding to the crystallization of different water portions. Moreover, we intended to investigate the thermodynamic characteristics of the liquid phase confined within cementitious materials. Hence, the artificial pore solution was prepared. In order to determine the phase transition temperature and the amount of formed ice, the solution was used to saturate silica gel, which is a chemically passive material. Then the thermal analysis was conducted.
PL
Materiały cementowe charakteryzują się złożoną strukturą wewnętrzną zawierającą pory o szerokim zakresie średnic. Głównym celem przedstawionych badań jest analiza właściwości termodynamicznych wody zlokalizowanej w poszczególnych obszarach matrycy cementowej. Rozważania oparte są na równaniu Gibbsa-Thompsona [1], które opisuje zależność pomiędzy temperaturą przejścia fazowego płynu, a promieniem wypełnionego pora. Wyniki zinterpretowano wykorzystując model mikrostruktury zaczynu cementowego zaproponowany przez Jenningsa [2]. Przedmiotem badań jest zaczyn cementowy wykonany z cementu Portlandzkiego CEM I 42.5N-NA o wskaźniku w/c=0.5. Pierwszym etapem analizy eksperymentalnej było wyznaczenie izotermy sorpcji badanego zaczynu. W tym celu zastosowano tradycyjną metodę eksykatorową. Technika polega na kondycjonowaniu próbek w eksykatorach wyposażonych w nasycone roztwory soli nieorganicznych, które zapewniają stabilne warunki wilgotnościowe. W przeprowadzonym badaniu zastosowano następujące wilgotności względne powietrza: 11%, 54%, 75%, 84%, 93%, 97% and 100%. Po osiągnięciu przez próbki stanu równowagi, przeprowadzono analizę termiczną zaczynu za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej. Dodatkowo zbadano również próbki będące w stanie pełnego nasycenia. Dalsza analiza oparta została na termogramach zarejestrowanych w trakcie chłodzenia poszczególnych próbek do temperatury -65ºC z prędkością 0.5ºC/min, rys. 1.A. Uzyskane wyniki stanowią wartości średnie z trzech pomiarów. W przypadku próbek przechowywanych w powietrzu o wilgotności 11% i 54% nie odnotowano żadnej przemiany. W trakcie chłodzenia pozostałych próbek zarejestrowano dwa, wyraźnie oddzielone, egzotermiczne piki, z których pierwszy rozpoczyna się poniżej 0ºC, a drugi w temperaturze ok -35ºC. Pierwszy pik odzwierciedla przemianę fazową wody znajdującej się w porach kapilarnych badanego zaczynu. Jest on dominujący jedynie w przypadku próbek o pełnym nasyceniu oraz przechowywanych nad wodą (RH≈100%). Dla RH≈97% wydzielone ciepło jest znacznie mniejsze i główna część przemiany zachodzi w niższej temperaturze (ok. -5ºC), natomiast dla wilgotności RH≈93%, 84%, 75% pierwszy pik jest zaniedbywalnie mały. Ta tendencja jest potwierdzona przez zestawienie mas lodu powstałego w trakcie poszczególnych przemian fazowych, rys. 1.B. W porach kapilarnych próbki nasyconej powstało 0,035 grama lodu na gram suchej próbki. Masa lodu znacząco się zmniejsza wraz ze spadkiem wilgotności względnej powietrza, w którym próbki były przechowywane. Druga zarejestrowana przemiana rozpoczyna się w temperaturze ok. -35ºC, która, zgodnie z równaniem Gibbsa-Thompsona [1], odpowiada średnicy porów wynoszącej ok. 5-6nm. Drugi pik odzwierciedla zatem krystalizację wody wypełniającej pory żelowe materiału. Jego intensywność jest na niemal stałym poziomie dla w pełni nasyconych próbek oraz tych, przechowywanych w powietrzu o wilgotności od 84% do 100%. Uzyskane wyniki są zgodne z modelem mikrostruktury matrycy cementowej zaproponowanym przez Jenningsa [2]. W trakcie chłodzenia próbek o zróżnicowanej wilgotności zarejestrowano dwie główne przemiany fazowe wody wypełniającej badany materiał. Pierwsza przemiana (bezpośrednio poniżej 0ºC) zachodzi w wodzie kapilarnej, natomiast druga (poniżej 35ºC) w porach żelowych. Stosując techniki analizy termicznej należy pamiętać, iż niezamarzająca warstwa cieczy pokrywa ścianki porów nawet w bardzo niskich temperaturach [3]. Dlatego też, zgodnie z podziałem Jenningsa, najmniejsze pory, które można analizować za pomocą kalorymetrii skaningowej to tzw. duże pory żelowe, o średnicy powyżej 5nm. Niemniej jednak, kalorymetria skaningowa jest narzędziem pozwalającym na jakościową ocenę rozkładu wilgoci w próbkach zaczynu cementowego.
EN
To study the influence of temperature field and stress field on the cracking of the small thickness steel plate concrete composite shear wall (SPCW) in the early stage of construction. The temperature field and stress field of a 400 mm thickness SPCW was monitored and simulated through experimental research and numerical simulation. Moreover, a series of parameter analyses were carried out by using ANSYS to investigate the distribution of temperature field and stress field of SPCW. Based on the analysis results, some suggestions are put forward for controlling the cracking of SPCW in the early stage of construction. The results show that the temperature stress of 400 mm thickness SPCW in the early stage of construction is small, and there is no crack on the wall surface. For SPCW with thickness less than 800mm, the temperature stress caused by hydration heat in the early stage of construction is small, and the wall will not crack. The parameters such as wall thickness, steel plate thickness, boundary condition and stud space significantly influence the temperature field and stress field distribution of the small thickness SPCW in the early stage of construction, and reasonable maintenance measures can avoid cracking.
PL
W artykule przedstawiono doświadczalne systemy występujące na rynku budowlanym, przeznaczone do ocieplania budynków od wewnątrz. Zaprezentowano wytyczne prawne dotyczące termoizolacji, powołując się na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego oraz normy polskie. Zestawiono podstawową wiedzę na temat syntetycznych materiałów komórkowych i przedstawiono odmiany stosowane przy ocieplaniu od wewnątrz. Sklasyfikowano systemy ze względu na dyfuzję otwartą oraz zamkniętą. Wybrane parametry techniczne systemów przedstawiono w postaci wykresów. Przedstawiono algorytm postępowania w przypadku modelowania przegrody uwzględniające parametry klimatyczne, zacinające deszcze, występujące w danej okolicy, zawilgocenie budynku oraz magazynowanie ciepła i wilgoci przez przegrodę.
EN
The article presents experimental systems available on the construction market, intended for internal insulation of buildings. It describes legal guidelines for thermal insulation with reference to the Directive of the European Parliament as well as to Polish standards. It compiles basic knowledge on synthetic cellular materials and presents the variants used for internal insulation. It also contains a classification of the systems according to open and closed diffusion. Selected technical parameters of the systems have been presented in the form of charts. An algorithm of conduct in the case of partition modeling has been presented, taking into account climatic parameters, slanting rains occurring in a given area, moisture content of the building and storage of heat and moisture by the partition.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.